Hotărârea nr. 225/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI NR. 36-42, NUMAR CADASTRAL 145558, intocmit in vederea desfiintarii locuintei C1 existenta pe teren proprietate,construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI NR. 36-42, NUMAR CADASTRAL 145558,

intocmit in vederea desfiintarii locuintei C1 existenta pe teren proprietate,construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3298 din 05.10.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 3466 din 12.01.2017 prin care BALANICI CRISTINA SI BALANICI LIVIU solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MOCANULUI NR. 36-42, NUMAR CADASTRAL 145558, intocmit in vederea desfiintarii locuintei C1 existenta pe teren proprietate,construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 558 din 10.10.2016;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 07.07.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 72 din 18.04.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 39351 din 20.04.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI NR. 3642, NUMAR CADASTRAL 145558, intocmit in vederea desfiintarii locuintei C1 existenta pe teren proprietate,construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1141,0 mp, detinut de BALANICI LIVIU SI BALANICI CRISTINA conform: act de vanzare cumparare 549/22.03.2001 si actului de alipire nr. 2728 din 08.10.2013;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 10,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime

D+P+1E;

•    POT max = 30 %;

•    CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

Retras față de aliniament cu minim 3,75 metri (6,50m din axul str. Mocanului );

Aliniamentele laterale propuse fata de limita de proprietate sunt de minim

3,0m.

Retragerea posterioara este de minim 5,0m de la limita de proprietate;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru desfiintare locuinta C1 existenta pe teren proprietate,construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnilor BALANICI LIVIU SI BALANICI CRISTINA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 225 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 225 din 30 mai 2018