Hotărârea nr. 223/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA PĂCUREŢ NR. 10, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADELA PĂCUREȚ NR. 10, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2545 din 11.09.2014;

Având în vedere cererea nr. 73126 din 11.08.2015 si cererea nr. 23938 din

08.03.2018 prin care doamna DRĂGHIN ALINA MARICICA și domnul DRĂGHIN DUMITRU-DĂNUȚ solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA PĂCUREȚ NR.10, NUMAR CADASTRAL 133295, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.296 din 12.01.2015;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

15.07.2016;

Având in vedere adresa emisa de Consiliul Judetean nr. 28737/23.02.2017; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.76 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.37500 din 17.04.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADELA PĂCUREȚ NR.10, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 190,34 mp (din acte) 190,0 mp (masurat), detinut doamna DRĂGHIN ALINA MARICICA și domnul DRĂGHIN DUMITRU-DĂNUȚ conform contractului de vânzare cumpărare nr. 311/21.04.2011.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.: UTR: LV - zona locuintelor individuale si colective mici si mijlocii situate pe versanti slab construiti.

UTILIZARI ADMISE:

-    locuințe individuale;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

Regimul de aliniere stradal la 6,50 m față de limita de proprietate spre strada Stradela Pacuret;

Retrageri laterale: latura vest: 0,60m (spre teren proprietate Soican Mihaela Cristina); si latura est: 3,00m (spre teren proprietate Cionac Maria)

Retragere posterioara: latura nord,3,50 m ( spre teren proprietate Pasniceanu Ioan).

Indicatori urbanistici:

POT max = 30%; CUT max. = 0,36 mp.ADC/mp.teren, Regim de inaltime P+1M,

H max. = 7,00m (coama) masurat de la CTN;

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor doamna DRĂGHIN ALINA MARICICA și domnul DRĂGHIN DUMITRU-DĂNUȚ si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 223 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 223 din 30 mai 2018