Hotărârea nr. 222/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1093 din 11.04.2016 si certificatul de urbanism nr. 1406 din 13.04.2018 eliberate ;

Având în vedere cererea nr. 119281 din 24.11.2016 si cererea nr. 26447 din 15.03.2018 prin care SC FAMILIAL RESTAURANT SRL reprezentant de domnul HITRUC CORNELIU solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224, întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 524 din 28.07.2016 si avizul de oportunitate nr.825 din 12.03.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 31.10.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 61 din 23.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 30547 din 27.03.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224, întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Terenul studiat prin PUZ este in suprafața de 183,00 mp si in suprafata de 477,00 mp si (cladirea administrativa in suprafata construira 469 mp) detinute de SC FAMILIAL RESTAURANT SRL conform actului de dezmembrare nr. 393/19.02.2010.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR - CC - zona servicii de interes general ; profesionale, colective si personale, comert, restaurant, loisir;

Utilizari admise

- servicii de interes general: profesionale, colective si personale, comert, restaurant,

losir;

- activitati productive mici manufacturiene nepoluante;

- servicii publice;

- unitati pentru functiunile sus mentionate ;

- Amenajari aferente : cai de acces carosabile si pietonale private ;

Utilizari permise cu conditii

- nu este cazul;

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat în plansa de reglementari cu linie rosie și au urmatoarele distante:

-    aliniament - nord : 0,00 m fata de limita de proprietate, la parter;

-    aliniament - nord: 9,70 m fata de limita de proprietate, la etaje;

-    aliniament - vest: 1,50 m fata de limita de proprietate, la parter;

Amplasare laterala si posterioara :

Constructia va fi realizata la limita de proprietate din partea de est ca si continuare a constructiei existente;

La sud constructia propusa va pastra aliniamentul cladirii existente;

Indicatori urbanistici:

Procentul de Ocupare a Terenului va fi P.O.T. de maxim 90 %

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi: CUT maxim pentru înaltimi P/P+2E = 1,50 mp.ADC/mp.teren;

Inaltimea maxima de 13,00 metri, masurata de la CTN pina la atic.

Anexa planșa de reglementări urbanistice nr 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru extindere spatiu comercial existent.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnului HITRUC CORNELIU reprezentant al SC FAMILIAL RESTAURANT SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 222 din 30 mai 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 222 din 30 mai 2018