Hotărârea nr. 221/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.48, NUMAR CADASTRAL 124290, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.48, NUMAR CADASTRAL

124290, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1231 din 20.04.2016 (valabil pana la data de 20.04.2018) eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 68868 din 06.07.2017 si cererea nr. 35540 din 11.04.2018 prin care domnul GHERCA EDUARD solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.48, NUMAR CADASTRAL 124290, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 559 din 03.10.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 14.11.2017;

Având in vedere avizul emis de Consiliul Judetean nr. 18/PUZ-CP/2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.13 din 18.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.37498 din 17.04.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.48, NUMAR CADASTRAL 124290, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1322,00 mp, detinut de domnul GHERCA EDUARD conform contractului de vanzare nr.531/09.03.2011.

Prevederi P.U.Z. / R.L.U.: UTR -P3 - functiunea dominanta a zonei este de locuire si dotari ;

Utilizari admise:

- locuinte individuale izolate sau cuplate in conditi de asigurare acceptate prin studii geotehnice si cu avizul comisiei de versanti

- locuinte cu partiu obisnuit;

- locuinte cu partiu special care include spatii pentru profesiuni liberale.

- echipamente publice de nivel rezidential;

- loisir în spatii acoperite si descoperite

Utilizări admise cu contitionari :

- se admit functiuni comerciale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubrizarea zonei.

Aliniamente:

•retragerea minimă față de aliniament = 5,00m fata de limita de proprietate si 11,40 m fata de axul sos. STEFAN CEL MARE SI SFANT;

•retrageri minime față de limitele laterale: 3,00 m;

•retrageri minime față de limita posterioara: 5,00m;

Indicatori urbanistici:

Procentul de Ocupare a Terenului va fi P.O.T. de maxim 30 %

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi:CUT maxim pentru înaltime D+P+1E(M) =

0,90 mp.ADC/mp.teren;

Inaltimea maxima înaltimea maxima de 9,00 metri, masurata de la CTN pina la cornisa.

Anexa planșa de reglementări urbanistice nr.2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnului GHERCA EDUARD si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de

Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 221 din 30 mai 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 221 din 30 mai 2018