Hotărârea nr. 220/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187, întocmit în vederea construirii unei anexe gospodaresti,pe teren proprietate privată, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187

întocmit în vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privată, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr.3954 din 28.11.2016 si nr.560 din 14.02.2018 eliberate de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 1321 din 07.02.2018 prin care domnul VISCU MIHAI si doamna VISCU MARIETA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA MISTREȚULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187 întocmit în vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privată, persoane fizice;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iași în sedinta din 21.03.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 62 din 23.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 38067 din 18.04.2018 întocmită de Direcția Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA MISTREȚULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187 întocmit în vederea construirii unei anexe gospodaresti, pe teren proprietate privată, persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 442,00 mp, (din acte) si 447,00 mp (masurat) conform contractului de vanzare cumparare nr. 4361/11.09.2003 este deținut de domnul VISCU MIHAI si doamna VISCU MARIETA;

Prevederi P.U.D. - R.L.U.: Utr: Ll - Zona Locuințelor Individuale Și Colective Mici Izolate Și Cuplate Cu P - P+2 Niveluri, Realizate Pe Baza Unor Planuri Anterioare De Lotizare

LL 2 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, în regim de construire cuplat sau izolat.

Utilizari admise:

- locuinte individuale izolate sau cuplate

- locuinte cu partiu obisnuit;

- echipamente publice de nivel rezidential ;

- functiuni complementare (garaje, anexe, parcaje, foisor etc); Indicatori urbanistici:

•    POT max. = 30%;

•    CUT max. = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

•    H max.= 6,00 m, masurata de la CTN la cornisa,

Aliniamente:

•    retragerea minimă față de aliniament =8,50m (existent) fata de axul străzii Mistretului si 4,00m (existent) fata de limita de proprietate (existent);

•    retrageri minime față de limitele laterale: lateral nord la 4,00m(existent) fata de limita de proprietate, respectiv 14.5m din axul strazii Marginii (existent), lateral sud la 0.6m (propus), fatada fara ferestre.;

•    retrageri minime față de limita posterioara : (vest) la distanta de 1,50m(existent) fata de limita de proprietate;

Anexa 3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire anexa gospodareasca.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnului VISCU MIHAI si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de

Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 220 din 30 mai 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 220 din 30 mai 2018