Hotărârea nr. 22/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 415/29.12.2016, in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local Iasi in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi, str. G-ral Berthelot nr. 12, Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 415/29.12.2016, in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local Iasi in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi, str. G-ral

Berthelot nr. 12, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Propunerea formulata, aprobata in plenul sedintei si consemnata in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local in sensul ca se inlocuieste domnul Angheluta Dragos (PNL), cu doamna Giorgiana Ana Maria Cretu (PNL), in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi si domnul Ignat Etienne (PNL) cu domnul Nica Stefan (PNL), in calitate de membru supleant in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi;

Avand in vedere solicitarea Institutului Regional de Oncologie Iasi, Str.General Berthelot nr.12, Iasi, nr.5995/19.01.2018 pentru desemnarea reprezentantului numit de Consiliul Local al Municipiului Iasi in Consiliul de Administratie al spitalului;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 6120/19.01.2018, intocmit de Serviciul Investitii Proprii;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, republicata;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere HG 56/2009 ce reprezinta Normele metodologice de aplicare a OUG 162/2008;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 415/29.12.2016, art.3, punctul 4, in sensul inlocuirii domnului Angheluta Dragos (PNL), cu doamna Giorgiana Ana Maria Cretu (PNL), in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi si a domnului Ignat Etienne (PNL) cu domnul Nica Stefan (PNL), in calitate de membru supleant in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 415/29.12.2016 raman neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Serviciului Investitii Proprii; Institutului Regional de Oncologie Iasi; Domnului Angheluta

Dragos (PNL); Domnului Ignat Etienne (PNL), Doamnei Giorgiana Ana Maria Cretu

(PNL), Domnului Nica Stefan (PNL) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Institutul Regional de Oncologie Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 22 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Ghizdovat Vlad nu participa la vot.

3 / 3 la H.C.L. nr. 22 din 30 ianuarie 2018