Hotărârea nr. 219/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HOLBOCA NR.8B, NUMAR CADASTRAL 18336, întocmit în vederea extinderii locuinţei autorizata cu AC nr. 299/25.03.2016 pe teren proprietate privată persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HOLBOCA NR.8B, NUMAR CADASTRAL 18336

întocmit în vederea extinderii locuinței autorizata cu AC nr.299/25.03.2016 pe teren proprietate privată persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1060 din 08.04.2016;

Având în vedere cererea nr. 57833 din 06.06.2017 prin care domnul GORIA

COSTACHE solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi STRADA HOLBOCA NR.8B, NUMAR CADASTRAL 18336, întocmit în vederea extinderii locuinței autorizata cu AC nr.299/25.03.2016 pe teren proprietate privată persoana fizica,

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iași în sedinta din 31.10.2017;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 43 din 09.03.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 27042 din 16.03.2018 întocmită de Direcția Arhitectură și Urbanism - Birou Dezvoltare Urbană și Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA HOLBOCA NR.8B, NUMAR CADASTRAL 18336, întocmit în vederea extinderii locuinței autorizata cu AC nr.299/25.03.2016 pe teren proprietate privată persoana fizica;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 290,00 mp, conform sentintei civile nr. 4883/03.05.2007 si este deținut de domnul GORIA COSTACHE.

Prevederi P.U.D. - R.L.U.:

UTR: LL 2 - locuințe individuale în regim de construire cuplat sau izolat.

a)    Utilizari admise:

-    locuinte individuale izolate sau cuplate

b)    Utilizari admise cu contitionari :

-    se admit functiuni comerciale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubrizarea zonei.

Aliniamente:

•    retragerea minimă față de aliniament = 5,00m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale 0,40m/0,00 m/1,5 m/0,20m;

•    retrageri minime față de limita posterioara = 2,00m;

Indicatori urbanistici:

•    H max = 6,0m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+E;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Se vor respecta recomandarile studiului geotehnic nr. 048/10/2016 si se va obtine avizul comisiei de versanti la faza de autorizatie.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului domnului GORIA COSTACHE si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 219 din 30 mai 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 219 din 30 mai 2018