Hotărârea nr. 218/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, întocmit în vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta de pe teren proprietate, persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, întocmit în vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta de pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1374 din 08.05.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 85708 din 31.08.2017 prin care ZAMFIR ECATERINA ADRIANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 07.02. 2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 69 din 18.04.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 35721/11.04.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, întocmit în vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta de pe teren proprietate, persoana fizica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 625,00 mp din acte si 583,0 mp masurat , conform actului de donatie nr. 5033 din 24.11.2016 este detinut de ZAMFIR ECATERINA ADRIANA..

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 6,00 m masurat de la CTN la streasina, regim de inaltime

D+P+1;

•    POT max = 15 %;

•    CUT max = 0,3mp.ADC/mp.teren;

Amplasarea cladirilor fata de aliniament: regim de aliniere 5.60 m fata de axul strazii Stejar.

Amplasarea constructiilor fata de limita lateral nord-vest - 0.6 m; Amplasarea constructiilor fata de limita lateral sud-est -3,00 m;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru: construire locuinta prin demolare constructie existenta, pe teren proprietate, persoana fizica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului ZAMFIR ECATERINA ADRIANA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 218 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 218 din 30 mai 2018