Hotărârea nr. 217/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939, întocmit pentru investitia “ Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939 întocmit pentru investitia “ Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3838 din 23.11.2016 ;

Având în vedere cererea nr. 44320 din 21.02.2017 si cererea nr.33853 din

03.04.2018 prin care SC CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939 întocmit pentru investitia “ Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 623 din 17.02.2017 si nr. 690 din 17.05.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din

29.08.2017;

Având in vedere avizul emis de Consiliul Judetean nr. 16/PUZ-CP/2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr.74 din 18.04.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.37499 din 17.04.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.

839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939, întocmit pentru investitia “Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ-CP este de 500 mp detinut in baza Contractului de Concesiune nr.741/2014.

Prevederi P.U.Z.-C.P. - R.L.U.: UTR: CM -zona mixta continand servicii publice, servicii de interes general, activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuinte.

UTILIZĂRI PERMISE:

- clinica medicala destinata functiunii de servicii; spatii de parcare si garaje aferente programului;

- cabinete medicale;

- sedii pentru institutii financiare, medicale, servicii de proiectare de orice fel, alte tipuri de servicii si functiuni care nu afecteaza linistea din zona;

UTILIZĂRI INTERZISE

-locuinte individuale, alimentatie publica, comert en gros, industrie, statii de benzina;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Cladirea se va dispune pe aliniament spre calea de acces existenta.

Aliniamentul fata de aleea de acces (in partea de est) va fi de 0,0 m față de limita

terenului concesionat;

Regimul de aliniere propus va fi de 0,0 m față de limita laterala estica a terenului concesionat, 5,00 m față de limita laterala sudica a terenului concesionat si 3,30 m față de limita terenului concesionat pe latura vestica.

ÎNALȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

H max = 13,50 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime S+D+P+2E;

PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT) o Procentul de Ocupare a Terenului va fi = 50%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi = 1,80 mp.ADC / mp.teren.

Anexa U3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 217 din 30 mai 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 217 din 30 mai 2018