Hotărârea nr. 214/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 40695/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită

în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 40695/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 40718/24.04.2018, întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata; Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G.

40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 40695/2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 40695/2018, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași; beneficiarilor prezentei Hotărâri, Direcției Fond Locativ.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 114 din 30 mai 2018

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 214 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită

în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr.

40695/2018

1.    Se revocă atribuirea locuinței situate în șos. Sărărie nr. 19 - beneficiar, Andronic Petru

2.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Tabacului nr. 7, parter, ap. 5, d-lui Andronic Petru, recazat din imobilul situat în șos. Sărărie nr. 17.

3.    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit, situat în Șos. Sărărie nr. 19, compus din 1 cameră de 11,20 mp și 1 bucătărie de 5,60 mp

4.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței sociale din b-dul Chimiei nr. 85, bl. 16, et.1, ap. 7, doamnei Țâulică Mihaela.

5.    Se revocă atribuirea locuinței situate în B-dul T. Vladimirescu nr. 79A, camera 38 - beneficiar, Birsan Silviu.

6.    Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din B-dul T. Vladimirescu nr. 79A, camera 9, către Rotariu Lucia și Rotariu Lulu Iordache. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

7.Se aprobă recazarea chiriașilor din Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 18

astfel:

•    Chelariu Florica, in locuința situată în Str. Ciric nr. 52, bl. L5, SC. a, et. 3, ap.

4

•    Familia Sentiveanu Bogdan Cristian și Sentiveanu Maria Georgiana, in locuința situată in Str. Plăieșilor nr. 6, bl. U2bis, sc. B, et. 4, ap. 2.

•    Familia Habdulea Constantin și Gabriela, in locuința situată in Sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18.

8.    Se aprobă prelungirea duratei, până la data de 01.05.2019, pentru contractele de închiriere ale următorilor chiriași din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A: Seliman Mihaela, Oprea Daniela, Mutrescu Elena, Butoianu Felicia, Gagea Constantin, Balan Viorel, Mutrescu Maria, Chelaru Elena, Ungureanu Pavel, Gîlcă Mihai Constantin, Crîșmăreanu Ion, Găină Monica, Cabalău Adrian și Miron Janeta. Se menține posibilitatea prelungirii contractelor de închiriere conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

9.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Bârliga Angela pentru unitățile locative situate în str. Canta 60B, parter, ap. 2 și 15; contractele de inchiriere vor fi intocmite pentru o perioada de 1 an.

10.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Balan Cristian Mihai pentru locuința situată în Șos. Sărărie nr. 3; contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

11.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Corbu loan si Corbu Maria pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. B., P, ap. 1; contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

12.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Bălan Iosif Celestin pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, etaj 2, ap. 29; contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

13.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Stan Constantin și Brumă Elena pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, etaj 2, ap. 34; contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de prezentarea unui angajament privind achitarea debitelor restante către bugetul Consiliului Local Iași; contractul se va încheia pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

14.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Coșarcă Laurența pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, etaj 1, ap. 18; contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

15.    Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu San Vasile si San Monica Elena pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 40. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

16.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Lungu Gheorghe Robert pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 1, ap. 13. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale. În contract nu va figura Lungu Adrian, care nu mai are domiciliu stabil în Municipiul Iași.

17.    Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Irimiea Daniela Cristina pentru locuința situată în șos. Nicolina nr. 107, bl. 1004, tr. II, et. 5, ap. 02. Întocmirea acestuia se va face condiționat de încheierea unui angajament de plată cu SC Termoservice SA pentru debitele restante la plata cheltuielilor de întreținere. Durata de închiriere va fi până la data de 01.05.2019.Contractul de închiriere va putea fi prelungit, condiționat de respectarea clauzelor contractuale, achitarea integrală a debitelor restante la plata chiriei până la data de 01.05.2019 și respectarea angajamentului de plata cu SC Termoservice SA.

18.    Se aprobă preluarea de către Bursuc Rodica a contractului de închiriere nr. 11005/19.09.2016, pentru locuința din str. Canta nr. 60B, etaj 1, ap. 23.

19.    Se aprobă preluarea de către Mocănaș Iulian a contractului de închiriere nr. 5126/10.05.2013, pentru locuința din șos. Bucium nr. 86.

20.    Se aprobă includerea lui Dumitraș Minu în contractul de închiriere nr. 9210/24.11.2015 - titular Dumitraș Emiliea.

21. Se aprobă includerea d-nei Paviliuc Adela în contractul de închiriere nr. 4004/04.07.2017 - titular Corban Irina-Luciana.

22. Se aprobă schimbul solicitat de Măncianu Nicolae și Miha Elena Cristina între locuințele pe care le ocupă, în calitate de chiriași, situate în str. Sarmisegetuza nr.13, bl. J1, sc. B, et. 2, ap. 1, respectiv str. Brîndușa nr. 15.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

5 / 5 la H.C.L. nr. 214 din 30 mai 2018