Hotărârea nr. 213/2018

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor mijloace fixe aflate în folosință/exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI, în vederea casării


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe aflate în folosință/exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 30493/26.03.2018 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere adresa S.C. Veolia Energie Iași S.A nr. 2838 din 26.03.2018, înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 30469/26.03.2018;

Având în vedere proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.”;

Având în vedere contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 130694/30.12.2016 având ca obiect Reabilitarea rețelei de termoficare primară parte componentă a proiectului menționat, încheiat între Municipiul Iași și Asocierea S.C. Conest S.A. - S.C. Construcții Erbașu S.A. - S.C. Consix Construcții S.R.L. - S.C.I.P.C.T. Instalații S.R.L.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, actualizate;

Având în vedere dispozițiile art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe aflate în exploatarea S.C. Veolia Energie Iași S.A., conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă casarea mijloacelor fixe, cuprinse în Anexa 1, conform prevederilor OUG 112/2000.

Art.3. După scoaterea din funcțiune și dezafectarea mijloacelor fixe prevazute în Anexa 1, componentele dezafectate vor fi depozitate în spații securizate prin grija operatorului de termoficare. În cazul in care acestea vor fi valorificate, sumele rezultate, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (FIID) în conformitate cu cerințele finanțatorului.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin HCL 154/2017 și contractul de delegare nr. 61634/06.07.2012, încheiat între Municipiul Iași și S.C. VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Instituției Prefectului - Județul Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Unității de Management a Proiectului, S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI.

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. DALKIA TERMO IAȘI S.A., Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Unitatea de Management a Proiectului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 213 din 30 mai 2018

ANEXA 1

la Hotararea Consiliului Local nr.213/30.05.2018

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe aflate în folosință/exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI, în vederea casării

Nr.

crt.

Cod de clasificare

Denumire mijloc fix

Nr.

inventar

Data

dobândirii sau dării în

folosință

Valoare de inventar (lei)

Observații

1.

1.9.2.1.

Rețea termică

primară magistrala 1-tronson 1

11224006

30.10.1964

32.462,51

Mag.1 ieșire

ISPAL (CO-CI)

2.

1.9.2.2.

Rețea termică

primară magistrala 1-tronson 5

11224231

30.12.1976

12.416,28

Cămin racord

MIU-Liceul

Energetic

3.

1.9.2.1.

Rețea termică primară magistrala 1-tronson 6

11224006

30.10.1964

15.237,50

Mag 1 în față la ISPAL (CI-ieșire suprateran)

4.

1.9.2.1.

Rețea termică primară magistrala 1-tronson 9

11224006

30.10.1964

77.512,51

Calea

Chișinăului (CF ii)-Țuțora (Ciii)

5.

1.9.2.1.

Rețea termică

primară magistrala 1-tronson 10

11224006

30.10.1964

71.550,01

PT Socola 1,2

6.

1.9.2.1.

Rețea termică primară magistrala 1-tronson 12

11224006

30.10.1964

147.737,53

Țuțora (CIII)-

Șoseaua

Națională (CVII) cu PT 6 Socola

7.

1.9.2.2.

Rețea termică

primară magistrala 1-tronson 14

11224007

30.10.1964

45.549,50

Șoseaua

Națională (CVII)-Șoseaua Națională (CVIII)

8.

1.9.2.2.

Rețea termică primară magistrala 1-tronson 15

11224007

30.10.1964

42.098,78

Șoseaua Națională (CVII)-Șoseaua Națională (CIX)

9.

1.9.2.2.

Rețea termică primară magistrala 1-tronson 17

11204007

30.10.1964

63.493,25

Șoseaua Națională (CIX)-Șoseaua Națională (CXI)

10.

1.9.2.2.

Rețea termică

primară magistrala 1-tronson 19

11224230

30.10.1976

140.424,68

PT 12 Cantemir-

Subtraversare linie CFR

11.

1.9.2.1.

Rețea termică

primară magistrala 2-tronson 7.2

11224330

30.03.1986

409.502,59

UMF-Nicolae

Gane

12.

1.9.2.1.

Rețea termică primară magistrala 2-tronson 7.14

11224330

30.03.1986

375.377,37

Liceul Negruzzi-Racord PT Gara

6

13.

1.9.2.1.

Rețea termică primară magistrala 2-tronson 9

11224330

30.03.1986

832.130,26

PT Gara 5-Octav Băncilă

14.

1.9.2.2.

Rețea termică

primară magistrala 5-tronson 4

11224457

30.04.1991

224.278,06

Mag 5-Pod

Tudor-

Facultatea de

mecanică

15.

1.9.2.2.

Rețea termică primară magistrala 5-tronson 6

11224457

30.04.1991

137.460,75

Mag 5-Facultatea de Textile-

Facultatea de

Electro

16.

1.9.2.2.

Rețea termică

primară magistrala 5-tronson 8

11224457

11224458

30.04.1991

30.04.1991

108.521,64

675.091,24

Mag 5-

Facultatea de Electro-Podul de

Piatră

17

1.9.2.2.

Rețea termică

primară magistrala 5-tronson 15

11224227

30.09.1976

176.788,80

Zona Dacia

include și

racordurile

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

5 / 5 la H.C.L. nr. 213 din 30 mai 2018