Hotărârea nr. 212/2018

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Anuntul de afisare a proiectului de hotarare pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, inregistrat sub nr. 33203/02.04.2018 ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 30977/27.03.2018 intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere anexele transmise de directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de catre directiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local Iasi;

Având în vedere prevederile art. 122 din Legea 215/2001 din Legea administrației publice locale, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 25, alin. 1, lit. b din Legea 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 17 ce fac parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2 Bunurile cuprinse în Anexa 1 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Exploatare Patrimoniu;

Art. 3 Bunurile cuprinse în Anexa 2 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Fond Locativ;

Art. 4 Bunurile cuprinse în Anexa 3 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Generala Tehnica si Dezvoltare;

Art. 5 Bunurile cuprinse în Anexa 4 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Arhitectura si Urbanism;

Art. 6 Bunurile cuprinse în Anexa 5 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi;

Art. 7 Bunurile cuprinse în Anexa 6 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia Crese;

Art. 8 Bunurile cuprinse în Anexa 7 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘'Mihai Ursachi” ;

Art. 9 Bunurile cuprinse în Anexa 8 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Ateneul Tatarasi;

Art. 10 Bunurile cuprinse în Anexa 9 se administrează, cu titlu gratuit, de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat;

Art. 11 Bunurile cuprinse în Anexa 10 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre unitatile sanitare;

Art.12 Bunurile cuprinse în Anexa 11 se concesioneaza, prin gestiune delegata, de catre Societatea Compania de Transport Public Iasi, in baza Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 93289/16.09.2016 ;

Art.13 Bunurile cuprinse în Anexa 12 se administreaza, prin gestiune delegata, de catre SC Citadin SA;

Art. 14 Bunurile cuprinse în Anexa 13 se concesioneaza, prin gestiune delegata, de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007;

Art. 15 Bunurile cuprinse în Anexa 14 se concesioneaza, prin gestiune delegata, de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010;

Art. 16 Bunurile cuprinse în Anexa 15 se concesioneaza, prin gestiune delegata, de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010;

Art. 17 Bunurile cuprinse în Anexa 16 se concesioneaza, prin gestiune delegata, de catre SC Veolia Energie Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 61634/06.07.2012;

Art. 18 Bunurile cuprinse în Anexa 17 se concesioneaza, prin gestiune delegata, de catre SC Apavital SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009;

Art. 19 Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărîri de consiliu local de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași.

Art. 20. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, precum și direcțiilor, unităților de învățământ, unităților sanitare, societăților și institutiile publice din subordinea Consiliului Local Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 21 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, precum și direcțiile, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, societățile și institutiile publice din subordinea Consiliului Local Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 212 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

MUNICIPIUL IASI Insusit de Consiliul Local Iasi

DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU prin HCL __________/_______2018

Primarul Municipiului Iasi

Mihai Chirica

ANEXA 1

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Iasi

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.3.2.

Gard împrejmuire Plaja

Nicolina

Perimetral Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Lungime: 330 mp

1996

48 237.24

10476

Preluat prin HCL.

49/22.04.1996,Administrare DEP-modificat valoare prin HCL 198/2017

2

1.5.7.

Bazine apă sulfuroasă

Aflate în incita Plajei Nicolina, 2 buc. , str. Trotuș nr. 2,

Suprafața: 164 mp

1996

43 903.20

10477

Preluat prin HCL.

49/22.04.1996,Administrare DEP

3

1.5.7.

Bazin preparat nămol

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 122 mp

1996

31 644.52

10478

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996, Administrare DEP

4

1.6.1.1.

Grup sanitar

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 10 mp

1996

26 455.81

10479

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996, Administrare DEP

5

1.6.1.1

Grup sanitar

Aflat în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 7 mp

1996

15 873.67

13043

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,

Administrare DEP

6

1.6.4.

Clădire cabină poartă

Aflată în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 23

mp

1996

15 614.92

10480

Preluat prin HCL.

49/22.04.1996,Administrare DEP

7

1.5.7.

Rezervoare stocare apă

sulfuroasă

Aflate în incinta Plajei Nicolina, 9 buc. , str. Trotuș nr. 2,

Suprafata: 46 mp

1996

18 776.78

11713

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,

Administrare DEP

8

1.5.2.

Cladire SOMACO tip B01

Aflata in incinta Plajei Nicolina, Suprafata : 46 mp

2004

4 742.79

13042

Protocol nr.35058/11.01.2002

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

9

1.8.1.2.

Cabină sondă

Aflată în incinta Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 5 mp

1996

1 632.77

11663

Preluat prin HCL.

49/22.04.1996.Administrare DEP

10

0.1.

Teren

Aferent Plajei Nicolina, str. Trotuș nr. 2, Suprafața: 6750 mp, Vecinătăți: la est - str. Trotuș,la nord - Policlinica Balneară,la sud - Spitalul de recuperare,la vest - proprietate privată

1996

851 432.01

80471

Preluat prin HCL. 49/22.04.1996,Administrare DEP

11

0.1.

Teren

Aferent Grădinii zoologice, str. Bucium nr.110, Suprafața: 23173

mp, Vecinătăți:la sud și est - DN 28,la nord și vest - pădure ce aparține de R.A. Romsilva

1996

3 370 833.24

80496

Preluat prin HCL. 8/1995 si diminuat

cu suprafata de 1238 mp, ca urmare a emiterii titlului de proprietate in favoarea Giura Marieta si Raileanu Tudorel Vasile, nr cad. 153901 ( adresa GIS 14560/2018)

12

1.3.7.2.

Parcare Victoria

Situată la intersecția str. Arcu cu b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața cinematografului Victoria, Suprafața: 1679,61 mp

1996

146 479.31

11855

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

13

0.1.

Teren

Aferent parcării Victoria, situat la intersecția str. Arcu cu b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, în fața cinematografului Victoria, Suprafața: 1679,61 mp

1996

218 324.03

80498

Preluat prin HCL152/23.12.1996

14

1.3.7.2.

Parcare Central

Situată pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt S= 269,7 mp, compusa

din suprafetele S1 = 165,7 mp si S2 = 104,00mp

1996

23 520.61

11856

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

15

0.1.

Teren

Aferent parcării Central, situat pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfînt,

în fața magazinului Central, Suprafața: 269,7 mp

1996

35 057.38

80499

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

16

1.3.7.2.

Parcare Mitocul Maicilor

Situată intreBiserica Mitocul Maicilor si b-dul Independenței S= 578,77 mp

1996

50 474.71

11857

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

17

0.1.

Teren

Aferent parcării Mitocul Maicilor, situată pe b-dul Independenței,

la est de Clinica Stomatologică Infantilă, Suprafața: 578,77 mp

1996

75 231.12

80500

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

18

1.3.7.2.

Parcare Republica

Situată pe latura sudică a cinematografului Republica,

Suprafața: 363,16 mp

1996

31 671.29

11858

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

19

0.1.

Teren

Aferent parcarii Republica, situată pe latura sudică a

cinematografului Republica, Suprafața: 300 mp

1996

38 994.93

80501

Preluat prin HCL 152/23.12.1997

20

1.3.7.2.

Parcare Piața Unirii

Situată în fata hotelului Unirea, cu suprafața: 1609,46 mp ,

compusa din parcela CAT 116 de 1252,82 mp si parcela CAT 113/5 de 356,64 mp

1996

647 487.37

11859

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

21

0.1.

Teren

Aferent parcării Piața Unirii, Suprafața: 1609,46 mp

1996

1 435 344.73

80502

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

22

1.3.7.2.

Parcare Hala Centrală

Situată pe str. C. Negri, suprafața: 1674,29 mp, compusa din suprafetele S1=1230,73 mp, S2= 97,22 mp, S3=198,51 mp si S4=147,83 mp

1996

146 015.34

11860

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

23

0.1.

Teren

Aferent parcării Hala Centrală, S= 1674,29 mp

1996

217 631.88

80503

Preluat prin HCL152/23.12.1996

24

1.3.7.2.

Parcarea Anastasie Panu

Situată pe str. Bărboi, pe latura estică a C.E.C., Suprafața:

903,50 mp - 26 locuri de parcare

1996

78 794.61

11861

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

25

0.1.

Teren

Aferent parcare Anastasie Panu, situat pe str. Bărboi, pe latura estică a C.E.C.Suprafața: 903,50 mp

1996

117 441.26

80504

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

26

1.3.7.2.

Parcare Armeană

Situată la intersectia str C Negri cu str. Armeană, compusa din

suprafața de 357,06 mp si 152,09 mp , Suprafata = 509,16 mp

1996

184 222.42

11862

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

27

0.1.

Teren

Aferent parcării Armeană, suprafața: 509,16 mp

1996

66 183.10

80505

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

28

1.3.7.2.

Parcare Financiar

Situată la intersecția străzilor Agatha Bîrsescu și Dancu, la est de Administrația Financiară, Suprafața: 1868,47 mp

1996

478 039.78

11863

Preluat prin HCL152/23.12.1996

29

0.1.

Teren

Aferent parcării Financiar, situat la intersecția străzilor Agatha

Bîrsescu și Dancu,la est Adm Financ, S=1868,47 mp

1996

242 872.61

80506

Preluat prin HCL 152/23.12.1996

30

1.3.7.2.

Parcare Moldova Mall

Situata pe str. A,Panu nr. 56 - în fața Bl. B1 in imediata

vecinatate a Moldova Mall ,S=774 mp

2006

59 014.93

13487

Administrare DEP

31

0.1

Teren

Aferent parcare A,Panu nr. 56- în fața Bl.B1, S=761.6 mp

2006

2 576 160.43

88859

Administrare DEP

32

1.3.7.2.

Parcare Romtelecom

Situata in B Independentei , linga sediul Romtelecom, suprafata

2343.21 mp

2006

1 246 183.71

14131

Administrare DEP, PV

123127/28.12.2015-modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

33

1.3.7.2.

Parcare A Panu

Situata in str A Panu -str Sf Lazar , bl Ghica Voda , suprafața 1371,77 mp ( compusa din parcela CC 738 cu suprafata de 954,71 mp si parcela CC734 cu suprafata de 417,06 mp )

2006

507 554.90

14132

Administrare DEP

34

0.1.

Teren

Aferent parcarii A Panu , suprafata de 1371,77 mp

2006

970 644.50

89302

Administrare DEP

35

1.3.7.2.

Parcare Tribunal

Situata in zona Tribunalului Iasi, suprafata de 1010,33 mp (

compusa din suprafetele S1 de 220,80 mp , S2 de 135,94 mp ,

S3 de 60,70 mp , S4 de 83,48 mp, S5 de 366,62 mp, S6 de

142,79 mp )

2006

395 690.69

14133

Administrare DEP

36

0.1.

Teren

Aferent parcarii Tribunal , suprafata de 1010,33 mp

2006

714 805.05

89303

Administrare DEP

37

1.3.7.2.

Parcare Podu Ros

Situata in zona Podu Ros, suprafata de 177,27 mp

2006

69 426.91

14134

Administrare DEP

38

0.1.

Teren

Aferent parcarii Podu Ros, suprafata de 177,27 mp

2006

102 462.80

89304

Administrare DEP

39

1.3.7.2.

Parcare Casa Studentilor

Situata in B Independentei - Casa Studentilor, suprafata de 463,27 mp ( compusa din suprafetele S1= 236,89 mp,

S2=141,11 mp S3=85,27 mp)

2006

181 437.38

14135

Administrare DEP

40

0.1.

Teren

Aferent parcarii Casa Studentilor, suprafata 463,27 mp

2006

387 199.30

89305

Administrare DEP

41

1.3.7.2.

Parcare Golia

Situata in B Independentei, in spatele Bisericii Golia, suprafata

1868,47 mp

2006

731 776.93

14136

Administrare DEP

42

0.1.

Teren

Aferent parcarii Golia, suprafata 1868,47 mp

2006

961 435.55

89306

Administrare DEP

43

1.3.7.2.

Parcare Palatul Culturii

Situata in zona Palatului Culturii, suprafata 1097,40 mp (

compusa din suprafetele S1 de 134,47mp , S2 de 239,50 mp ,

S3 de 179,79 mp, S4 de 267,61 mp , S5 de 191,52 mp , S6 de

84,51 mp )

2006

429 791.22

14137

Administrare DEP

44

0.1.

Teren

Aferent parcarii Palatul Culturii, suprafata 1097,40 mp

2006

776 303.90

89307

Administrare DEP

45

1.3.7.2.

Parcare Select

Situata in zona Restaurantului Select, suprafata de 646,07 mp (

compusa din suprafetele S1 de 450 mp , S2 de 136,45 mp , S3

de 59,08 mp )

2006

253 030.09

14138

Administrare DEP

46

0.1.

Teren

Aferent parcarii Select , suprafata de 646,07 mp

2006

560 899.15

89308

Administrare DEP

47

1.3.7.2.

Parcare Traian

Situata in zona restaurantului Traian, suprafata 984,65 mp

2006

385 633.25

14139

Administrare DEP

48

0.1.

Teren

Aferent parcarii Traian, suprafata 984,65 mp

2006

854 844.60

89309

Administrare DEP

49

1.3.7.2.

Parcare Astoria

Situata in fata Hotelului Astoria , suprafata de 70,65 mp

2006

27 669.72

14140

Administrare DEP

50

0.1.

Teren

Aferent parcarii Astoria, suprafata de 70,65 mp

2006

8 940.09

89310

Administrare DEP

51

0.1

Teren

Str. A Panu nr.25, aferent Tribunal Iași, S = 6300mp

2008

39 992 436.36

88899

Administrare DEP

52

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex.cel Bun nr.22 bloc H8,12 locuri de parcare

2007

26 785.10

13488

Administrare DEP

53

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.22 bloc H8 ; S = 300mp

2007

365 039.29

88860

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

54

1.3.7.2

Parcare

Str.Oancea nr.12, bloc 354, 8 locuri de parcare

2007

10 714.04

13489

Administrare DEP

55

0.1

Teren

Aferent parcare str.Oancea nr.12, bloc 354 ; S =120 mp

2007

182 558.52

88861

Administrare DEP

56

1.3.7.2

Parcare

Str.Mircea cel Batrin nr.5, bloc R5 , 26 locuri de parcare

2007

29 017.19

13490

Administrare DEP

57

0.1

Teren

Aferent parcare str.Mircea cel Batrin nr.5, bloc R5 ; S = 325 mp

2007

448 102.90

88862

Administrare DEP

58

1.3.7.2

Parcare

Str.Decebal nr.22, bloc B4, 3 locuri de parcare

2007

22 767.33

13491

Administrare DEP

59

0.1

Teren

Aferent parcare str.Decebal nr.22, bloc B4 ; S = 255 mp

2007

485 086.29

88863

Administrare DEP

60

1.3.7.2

Parcare

Str.Pacurari nr. 158, bloc 592 , 21 locuri de parcare

2007

27 231.52

13492

Administrare DEP

61

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr. 158, bloc 592 S = 305 mp

2007

623 676.82

88864

Administrare DEP

62

1.3.7.2

Parcare

Str.Roman Voda nr.1, bloc J2 ,14 locuri de parcare

2007

24 553.01

13493

Administrare DEP

63

0.1

Teren

Aferent parcare str.Roman Voda nr.1, bloc J2 ; S = 275 mp

2007

405 178.07

88865

Administrare DEP

64

1.3.7.2

Parcare

Str. Ion Creanga nr.73, bloc J3 ; S = 105mp, 7 locuri de parcare

2007

9 374.79

13494

Administrare DEP

65

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ion Creanga nr.73, bloc J,S =105 mp

2007

154 704.35

88866

Administrare DEP

66

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex. cel Bun nr.58, bloc G1-2 tronson 2 ; 13 locuri de

parcar

2007

26 785.10

13495

Administrare DEP

67

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.58, bloc G1-2 tronson 2 ;S = 300 mp,

2007

513 543.03

88867

Administrare DEP

68

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.2, bloc U2 ; 21 locuri de parcare

2007

28 124.35

13496

Administrare DEP

69

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.2, bloc U2S = 315mp

2007

464 113.06

88868

Administrare DEP

70

1.3.7.2

Parcare

Str.Amurgului nr.8, bloc 258 ; 7 locuri de parcare

2007

9 374.79

13497

Administrare DEP

71

0.1

Teren

Aferent parcare str.Amurgului nr.8, bloc 258 ;S = 105 mp,

2007

149 806.06

88869

Administrare DEP

72

1.3.7.2

Parcare

Str. Ion Creanga nr. 59, bloc L3,16 locuri de parcare

2007

21 428.07

13498

Administrare DEP

73

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ion Creanga nr. 59, bloc L3 , N2 ; S = 240 mp

2007

353 609.94

88870

Administrare DEP

74

1.3.7.2

Parcare

Str.Pacurari nr.2A, bloc 590 sc.C ; 19 locuri de parcare

2008

30 567.10

13499

Administrare DEP

75

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr.2A, bloc 590 sc.C ; S = 360 mp

2008

698 465.06

88871

Administrare DEP

76

1.3.7.2

Parcare

Sos.Nicolina nr.54, bloc 977 sc.A si C ; S = 360 mp

2008

49 671.55

13500

Administrare DEP

77

0.1

Teren

Aferent parcare sos.Nicolina nr.54, bloc 977 sc.A si C ; S = 585 mp

2008

1 135 005.72

88872

Administrare DEP

78

1.3.7.2

Parcare

Str. Ciurchi nr.103, bloc P12, 6 locuri de parcare

2008

11 377.76

13501

Administrare DEP

79

0.1

Teren

Aferent parcare str. Ciurchi nr.103, bloc P12 ;S = 134 mp

2008

190 457.38

88873

Administrare DEP

80

1.3.7.2

Parcare

Aleea Musatini nr.9, bloc N14,11 locuri de parcare

2008

15 283.56

13502

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

81

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Musatini nr.9,bloc N14S = 180 mp

2008

251 633.33

88874

Administrare DEP

82

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.4, bloc 264 ,12 locuri de parcare

2008

13 585.38

13503

Administrare DEP

83

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.4, bloc 264, S =160 mp

2008

223 674.07

88875

Administrare DEP

84

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.5, bloc 259 ; 9 locuri de parcare

2008

9 764.49

13504

Administrare DEP

85

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.5bloc 259S = 115 mp

2008

160 765.73

88876

Administrare DEP

86

1.3.7.2

Parcare

Aleea Sucidava nr.11, bloc 260,13 locuri de parcare

2008

32 180.37

13505

Administrare DEP

87

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Sucidava nr.11,bloc 260, S = 379 mp

2008

529 827.95

88877

Administrare DEP

88

1.3.7.2

Parcare

Str.Frumoasa nr.4, bloc 918 ,18 locuri de parcare

2008

22 925.33

13506

Administrare DEP

89

0.1

Teren

Aferent parcare str.Frumoasa nr.4, bloc 918 ;S = 270mp

2008

499 283.01

88878

Administrare DEP

90

1.3.7.2

Parcare

B-dul Alex.cel Bun nr.24, bloc H7 ,11 locuri de parcare

2008

16 557.19

13507

Administrare DEP

91

0.1

Teren

Aferent parcare B-dul Alex.cel Bun nr.24, bloc H7 ; 11 locuri de

parcare

2008

267 992.07

88879

Administrare DEP

92

1.3.7.2

Parcare

Str.Vitejilor nr.14, bloc B9; 12 locuri de parcare

2008

15 283.56

13508

Administrare DEP

93

0.1

Teren

Aferent parcare str.Vitejilor nr.14, bloc B9, S = 180mp

2008

235 477.45

88880

Administrare DEP

94

1.3.7.2

Parcare

Aleea Rozelor nr.2, bloc D1,6 locuri de parcare

2008

7 641.77

13509

Administrare DEP

95

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Rozelor nr.2, bloc D1, S = 90mp

2008

154 255.44

88881

Administrare DEP

96

1.3.7.2

Parcare

Str.Vasile Lupu nr. 136, 6 locuri de parcare

2008

7 641.77

13510

Administrare DEP

97

0.1

Teren

Aferent parcare str.Vasile Lupu nr. 136, S = 90mp

2008

125 816.66

88882

Administrare DEP

98

1.3.7.2

Parcare

str.Canta nr.1, bloc 457, 12 locuri de parcare

2008

15 283.56

13511

Administrare DEP

99

0.1

Teren

Aferent parcare str.Canta nr.1, bloc 457, S = 180mp

2008

292 354.99

88883

Administrare DEP

100

1.3.7.2

Parcare

Aleea Rozelor nr.44, bloc U1, 14 locuri de parcare

2008

17 830.81

13512

Administrare DEP

101

0.1

Teren

Aferent parcare Aleea Rozelor nr.44, bloc U1,S = 210mp

2008

359 929.34

88884

Administrare DEP

102

1.3.7.2

Parcare

Str.Decebal nr.1, bloc B1, 11 locuri de parcare

2008

14 009.93

13513

Administrare DEP

103

0.1

Teren

Aferent parcare str.Decebal nr.1, bloc B1, S = 165mp

2008

297 814.06

88885

Administrare DEP

104

1.3.7.2

Parcare “Pacurari nr.111”

Str.Pacurari nr.111 bloc 603 ; S = 120mp, 8 locuri de parcare

2008

10 189.03

13514

Administrare DEP

105

0.1

Teren

Aferent parcare str.Pacurari nr.111 bloc 603 ;S = 120 mp.

2008

232 821.69

88886

Administrare DEP

106

1.3.7.2

Parcare “Sarmisegetuza nr.2A”

Str.Sarmisegetuza nr.2A, bloc D1-3 ; S =570 mp, 25 locuri de parcare

2008

48 397.92

13515

Administrare DEP

107

0.1

Teren

Aferent parcare str.Sarmisegetuza nr.2A, bloc D1-3 ; S =570

mp.

2008

810 154.56

88887

Administrare DEP

108

1.3.7.2

Parcare “Canta nr.53”

Std.Canta nr.53 bloc 530 ; S =195mp, 14 locuri de parcare

2008

16 557.19

13516

Administrare DEP

109

0.1

Teren

Aferent parcare std.Canta nr.53,bloc 530; S=195 mp.

2008

316 717.91

88888

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

110

1.3.7.2

Parcare “Canta nr.20”

Str.Canta nr.12, bloc 536, S= 195 mp, 12 locuri de parcare

2008

16 557.19

13517

Administrare DEP

111

0.1

Teren

Aferent parcare str.Canta nr.12,bloc 536, S=195mp.

2008

316 717.91

88889

Administrare DEP

112

1.3.7.2

Parcare “Arges nr.10”

Str.Arges nr.10, blocuri D1-5,D6-7 , S=330 mp; 22 locuri de

parcare

2008

28 019.85

13518

Administrare DEP

113

0.1

Teren

Aferent parcare str.Arges nr.10, blocuri D1-5, D6-7, S=330mp.

2008

461 327.77

88890

Administrare DEP

114

1.3.7.2

Parcare “Piata Voievozilor

nr.16”

Str.Piata Voievozilor nr.16, bloc C3, S=120 mp, 8 locuri de

parcare;

2008

10 189.03

13519

Administrare DEP

115

0.1

Teren

Aferent parcare str.Piata Voievozilor nr.16, bloc C3, S=120mp.

2008

189 444.26

88891

Administrare DEP

116

1.3.7.2

Parcare “Moara de Foc

nr.12”

Str.Moara de Foc nr.12, blocuri 401,402,403,404,406, 407,408;

S=420 mp, 28 locuri de parcare ;

2008

35 661.62

13520

Administrare DEP

117

0.1

Teren

Aferent parcare str.Moara de Foc nr.12,blocuri

401,402,403,404,406,407,408, S=420 mp.

2008

776 662.46

88892

Administrare DEP

118

1.3.7.2

Parcare “ sos.Nicolina

nr.15-17”

Sos.Nicolina nr.15-17, bloc 944, S=250mp, 20 locuri de parcare;

2008

21 227.16

13521

Administrare DEP

119

0.1

Teren

Aferent parcare sos.Nicolina nr.15-17, bloc 944, S=250 mp.

2008

485 045.18

88893

Administrare DEP

120

1.3.7.2

Parcare “I.C.Bratianu

nr.36”

Str.I.C.Bratianu nr.36, bloc B1, S=120mp, 8 locuri de parcare;

2008

10 189.03

13522

Administrare DEP

121

0.1

Teren

Aferent parcare str.I.C.Bratianu nr.36, bloc B1 S=120mp.

2008

341 117.70

88894

Administrare DEP

122

Gard metalic parcare A.

Panu 15-19

Parcare A. Panu 15-19

2007

17 283.97

13464

Administrare DEP

123

Chiosc parcare A. Panu nr.

15-19

Parcare A. Panu 15-20

2007

105 116.28

13465

Administrare DEP

124

1.6.2.1.

Imobil

str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, Constructie C1 (denumire

generica Baia Turceasca), suprafata construita la sol este de

897 mp, suprafata utila desfasurata 1897,35 mp, avand:

- demisol: suprafata utila 597.59 mp

- parter: suprafata utila 706.50 mp - seminivel: suprafata utila 168.32 mp - etaj: suprafata utila 424.94 mp;

12/1896

507 641.44

175

HCL 8/31.01.2000, Contract vanzare

cumparare nr. 4507/14.12.2015, HCL 306/29.09.2016

125

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16,

suprafata totala (construit si neconstruit) 2352 mp

12/1896

380 946.75

HCL 8/31.01.2000, HCL

306/29.09.2016

126

1.6.2.1.

Clădire

Petru Movila nr. 61, S= 619.07 mp

1973

15 568.25

176

HCL8/31.01.2000, PV 58273/2015

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

127

1.8.6.

Rețele exterioare apă rece imobil Petru Movila nr. 61

Alimentează imobilul din str.Petru Movila nr. 61

1973

19.00

10227

HCL 8/31.01.2000

128

1.6.3.2.

Împrejmuire imobil str.

Petru Movila nr. 61

Perimetral imobilului din str. Petru Movila nr.61

1973

54.00

1701

HCL 8/31.01.2000

129

1.6.5.1.

Coș fum imobil din str.Petru Movila nr. 61

În incintaimobilului din str. Petru Movila nr. 61, S=6 mp

1973

25.07

1260

HCL 8/31.01.2000

130

1.8.6.

Canalizare exterioară

imobil din str.Petru Movila

nr. 61

Evacuare ape imobilul din str. Petru Movila nr. 61

1973

6.87

178

HCL 8/31.01.2000

131

1.6.3.2.

Împrejmuire plasă sîrmă

imobil din str.Petru Movila

nr. 61

Perimetral imobilului din str. Petru Movila nr. 61

1973

1.29

1529

HCL 8/31.01.2000

132

1.6.2.1

Sistem de ventilare

mecanica, incalzire centrala, saune si recuperare apa imobil din str.Petru Movila nr. 61

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61

1973

785 689.74

13058

HCL 8/31.01.2000

133

1.5.12.

Magazie caramida

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 31 mp (C3)

1973

17 378.55

16012

HCL 8/31.01.2000

134

1.6.5.

Punct termic

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 36 mp (C5)

1973

20 173.86

16013

HCL 8/31.01.2000

135

1.6.5.

Punct termic

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 29 mp (C6)

1973

16 613.10

16014

HCL 8/31.01.2000

136

1.5.12.

Statie ventilatie

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 98 mp (C7)

1973

55 486.62

16015

HCL 8/31.01.2000

137

1.5.12.

Spalatorie

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 163 mp (C8)

1973

92 194.20

16016

HCL 8/31.01.2000

138

1.5.12.

Anexa caramida

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 33.06 mp

(C9)

1973

18 745.02

16017

HCL 8/31.01.2000

139

1.5.12.

Anexa - contor gaz

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 25 mp (C11)

1973

14 200.00

16018

HCL 8/31.01.2000

140

1.5.12.

Anexa- spatiu tehnic

În incinta imobilului din str. Petru Movila nr. 61, S= 6 mp (C12)

1973

3 408.00

16019

HCL 8/31.01.2000

141

0.1.

Teren

Aferent imobil imobilului din str. Petru Movila nr. 61 Suprafața:

2789 mp

1973

451 726.41

82376

HCL 8/31.01.2000

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

142

0.1.

Teren

Str. Ciric nr. 6, T16, CAT 1094, pentru parcare, Suprafata: 90

mp

2008

9 495.80

88922

HCL 417/2004

143

0.1.

Teren

Zona Moara de Vânt, Podgoria Copou, Suprafața: 158,6359 ha((inclusiv parcelele impadurite in anul 2015: TRUP Moara de Vant: parcela 1F - supr 39032 mp, 76302 mp, 84766 mp,

parcela 1A, 2F, 3DE, 4F, 5DE, 6A - 90798 mp; TRUP CARLIG

parcela 1 F supraf. 72006 mp, 1881 mp, 34573 mp, 108460 mp)

2001

248 846 902.35

80615

Administrare DEP, HCL 495/2003,

HCL 198/2017

144

1.6.2.

Sediu administrativ

Clădire administrativă, sală forță, cabinet medical, magazie,

punct termic, grupuri sanitare, ateliere, garaje, aferent

Stadionului Tineretului Str. Aviației nr. 1

2007

1 825 642.24

13215N

Administrare DEP , HCL 627/2003

145

1.6.3.2

Imprejmuire din beton

armat, 22ml

Împrejmuiește Stadionul Tineretului, Str. Aviației nr. 1

2007

4 104.95

13218N

Administrare DEP HCL 627/2003

146

1.6.3.2

Imprejmuire metalica,

422ml

Împrejmuiește Stadionul Tineretului, Str. Aviației nr. 1

2007

4 544.44

13217N

Administrare DEP, HCL 627/2003

147

1.6.8.

Beci

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

3 986.02

13216N

Administrare DEP, HCL 627/2003

148

1.6.7.

Cabina paznic

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

5 451.17

13212N

Administrare DEP , HCL 627/2003

149

1.5.2.

Cladire comerciala

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

170 971.09

13214N

Administrare DEP , HCL 627/2003

150

1.6.1.1

Grup sanitar public

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

15 770.59

13213N

Administrare DEP, HCL 627/2003

151

1.6.8.

Sopron metalic

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

7 034.85

13220N

Administrare DEP, HCL 627/2003

152

1.6.8.

Tribuna metalica

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

22 117.69

13219N

Administrare DEP, HCL 627/2003

153

2.2.4.2

Echipament contorizare

energie termica

Str. Aviatiei nr.1 in incinta Stadionului Tineretului

2007

932.00

3696N

Administrare DEP, HCL 627/2003

154

0.1.

Teren

Aferent Stadionului Tineretului, Suprafața: 48794 mp Str.

Aviației nr. 1

2007

69 931 737.38

87846N

Administrare DEP, HCL 627/2003

155

0.1.

Teren

Str. Aviatiei f.n, in vecinatatea Stadionului Tineretului, suprafata

3500 mp

2015

1 144 489.00

89956

Administrare DEP

156

0.1.

Teren

Aferent Pîrtiei de schi, cartier Țicău, între str. Sărăriei și B-dul

C.A. Rosetti Suprafața: 1,5 ha

1996

1 902 742.41

80486

Administrare DEP, HCL 358/2004

157

1.2.7.

Grajd din zidarie din

caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr17, S=390,50 mp

1986

96 798.73

13435

Administrare DEP,

H.C.L.148/25.04.2007

158

1.2.7.

Padoc,platforma betonata compartimentata din plasa sirma

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr17, S=235mp

1986

7 295.49

13437

Administrare DEP,

H.C.L.148/25.04.2007

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

159

1.6.4.

Cladire

Str. Manta Rosie nr.17, S=121,50mp

1986

27 068.05

13433

Administrare DEP,

H.C.L.148/25.04.2007

160

1.6.4.

Anexe gospodaresti din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=179,40mp

1986

10 711.92

13434

Administrare DEP, H.C.L.148/25.04.2007

161

1.5.3.

Beci din caramida

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=97,50mp

1986

9 003.69

13436

Administrare DEP,

H.C.L.148/25.04.2007

162

0.1

Teren

Aferent imobilului din str. Manta Rosie nr.17, S=3400mp

1986

545 984.49

88786

Administrare DEP. H.C.L.148/25.04.2007

163

1.3.7.3

Cale de acces in incinta

porcariei, din beton de zgura

Aferent imob. Str. Manta Rosie nr.17, S=692,16mp

1986

5 302.57

13438

Administrare DEP,

H.C.L.148/25.04.2007

164

0.1.

Teren cu vegetație

forestieră

Pădurea Breazu, Suprafața: 8,5 ha, Vecini:la nord: Pădurea

Ocolului Silvic Iași, la est, SCPVV Iași,la sud: Canton Silvic + Teren de stat,la vest: șos. Iași - Breazu CF 148418, extravilan Iasi

2002

12 364 931.82

82286

Titlu de proprietate nr. 2 codul

095060 din 02.07.2002

165

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ticau Bojdeuca, Suprafața: 46,9113 ha, Vecini: la nord:

Pirtia de schi, la est ; Piriul Calcaina,la sud: Intravilan Iasi, la vest: Intravilan Iasi, CF subtrupuri: 125626,

158581,158583,154502,126180,125627,125621,130234,125618

,125630,125983,125604

2008

291 800.47

88901

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

166

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ticau -poligon, Suprafața: 42,8646 ha, Vecini:la nord: teren arabil,la est: vii nobile, la sud: poligon militar, la vest: Piriul Calcaina, CF subtrupuri: 130577, 130564,130574,130655,

130233, 128900, 130234, 130235, 130229, 130228, 130227, 130226, 130782, 130224, 130223, 130222

2008

259 231.75

88902

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

167

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Brindusa, Suprafața: 36,8201 ha, Vecini:la nord:

poligon militar,la est: vii nobile, padurea Bloanta,la sud:

Intravilan Iasi,la vest: Intravilan Iasi, soseaua Iasi- Aroneanu

2008

209 195.26

88903

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

168

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Munteni, Suprafața: 11,9462 ha, Vecini:la nord: padure O.S. Iasi,la est: intravilan Iasi, la sud: pasune, la vest: pasune

CF subtrupuri: 60660, 60662

2008

67 874.35

88904

Proces- verbal de punere in posesie

nr.2/23.06.2005

169

1.3.7.2.

Parcare

Str. Toma Dumitrescu, deserveste Stadionul Emil Alexandrescu,

S= 1008 mp (L x l = 107,2 x 9,4 m) An PIF 1968

2004

185 419.75

13073

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007

si H.C.L. 269/2007

170

0.1.

Teren

Aferent parcare str. Toma Dumitrescu, S= 1008 mp An PIF 1968

2004

24 466.84

82737

Administrare DEP prin H.C.L.

234/2007 si H.C.L. 269/2007

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

171

1.6.3.2.

Imprejmuire

Perimetral Stadionului Emil Alexandrescu, Lungime=788 m,

inaltime = 1,85 m din care:366,1 m prefabricate beton, 421,9 m confectii metalice cu plasa sirma An PIF 1968

1960

78 127.00

13408

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

172

1.3.7.2.

Alee acces

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, intre imprejmuire

stadion si tribune, Acces auto si pietonal ,S= 3596 mp An PIF 1968

1960

196 772.00

13409

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

173

1.6.4.

Constructie cu destinatie

de tribune si spatii administrative

Aferent Stadion Emil Alexandrescu, S totala = 7000 mp, din

care:,tribuna oficiala: 754 m, tribuna A: 1247 mp,tribuna B: 1941 mp,peluza A: 1482 mp,peluza B: 1576 mp spatii administrative cu S = 2689,73 mp, situate sub tribune, ce au destinatia de: birouri, administratie, centrala termica, sauna, grupuri sanitare, bucatarie

1960

11 961 724.80

13410

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007-modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

174

1.3.7.2.

Alee acces

In incinta Stadionul Emil Alexandrescu, intre tribune si

imprejmuire teren joc, Acces pietonal si partial auto, S= 2406 mp An PIF 1968

1960

160 912.00

13411

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

175

1.3.7.2.

Imprejmuire

Perimetral pistei de atletism-Stadion Emil Alexandrescu,

Lungime = 491 m , confectie metal cu fundatie de beton An PIF 1968

1960

66 255.00

13412

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007-modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

176

1.6.7.

Pista atletism+alte sporturi

In incinta Stadionul Emil Alexandrescu, S totala = 5703 mp, din

care: pista alergare: 3383 mp pista alte sporturi: 2320 mp, In interiorul pistei pentru alte sporturi se mai afla: groapa nisip -29,60 mp, groapa nisip - 21,84 mp, acces tunel subteran

sportivi - 18,80 mp

1960

3 065 636.82

13429

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007-modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

177

1.6.7.

Amenajare teren

Teren ini e r b a t (ga z o n) - Stadi o n Emi l Al e xandrescu, S = 8030 mp, din care suprafata de joc este S = 7140 mp (L x l = 105 x 68 m)

1960

229 728.55

13413

Administrare DEP, H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

178

1.7.2.1.

Retea iluminat nocturn

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se compune din 4

piloni metalici pe care sunt montate 240 proiectoare de 2000

W:pilonul 1: 70 proiectoare, pilonul 2: 70 proiectoare, pilonul 3:

50 proiectoare    pilonul 4: 50 proiectoare, Putere

instalata: 532kW, Pilonii metalici au o inaltime de 70 m pina la baza panoului de proiectoare, Fundatia pentru piloni are dimensiunile: L x l = 7 x 3,75m

39323

12 238 014.34

13430

Administrare DEP, H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

179

1.6.6.

Turn panou afisaj

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, H = 10 m,2 platforme beton cu D = 3,6 m, Panoul afisaj: 4 x 2 m

1960

17 492.00

13414

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

180

1.6.8.

Tunel subteran

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, face legatura intre

vestiare si terenul de joc, Dimensiuni: L x l x h = 36,5 x 1,4 x 2,3 m

1960

66 031.00

13415

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

181

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete,

dispuse ;2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str. T. Dumitrescu S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6 541.43

13416

Administrare DEP., H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

182

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse:2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str.

T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6 541.43

13417

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

183

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete,

dispuse:2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str.

T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6 541.43

13418

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

184

1.6.4.

Casa bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, se afla 4 case bilete, dispuse: 2 la intrarea de pe B-dul Copou, 2 la intrarea de pe str.

T. Dumitrescu, S = 8 mp (2,5 x 3,2 m) - fiecare

1960

6 541.43

13419

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

185

3.3.1.

Balustrada

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu, imprejmuieste tribunele

si peluzele, confectii metalice, lungime: 1354 m, inaltime: 0,80 m

122002

41 560.00

60672

Administrare DEP, H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

186

1.6.2.

Cabina sauna

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

12

17 995.39

13420

Administrare DEP, H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

187

0.1.

Teren

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu ; S = 34988 mp, sector cadastral 90, 93, parcelele DS 3313, CR 3314, DS 3315, CR 3316, CAT 3317, CAT 3318, CAT 3319, CR3320, CR 3321

1960

2 529 459.25

88784

Administrare DEP, H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

188

1.6.3.2.

Imprejmuire

Perimetral bazei sportive Dumbrava Rosie, Lungime = 652 m,

confectie metal

1960

161 298.00

13421

Administrare DEP, H.C.L.

234/2007si H.C.L. 269/2007

189

1.6.3.2.

Imprejmuire

Separa terenurile din baza sportiva Dumbrava Rosie, Lungime = 220 m ; Inaltime: 1,8 m ; confectie metal

1960

26 290.00

13422

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

190

1.6.7.

Amenajare teren

St r . Dumbrav a Rosie, Teren c u g a zon si n t e t i c, S = 6110 mp

1960

1 979 256.79

13208

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

191

1.6.7.

Amenajare teren

St r . Dumbrav a Rosie, Platforma d i n b e t o n asfaltic, S = 2998 mp(60,68 x 49,25 )

1960

218 039.00

13423

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

192

1.6.7.

Amenajare teren

St r . Dumbrav a Rosie, Teren i n ier b a t , S = 7 0 52 mp

1960

82 150.00

13424

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

193

1.3.7.2.

Alei acces

In incinta bazei sportive Dumbrava Rosie, din beton asfaltic S=

201 mp

1960

14 665.00

13425

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007-modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

194

1.3.7.1.

Alei acces

In incinta bazei sportive Dumbrava Rosie, din balast, S= 448 mp

1960

32 686.00

13426

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

195

0.1.

Teren

Str . Dumbrav a Rosi e , S = 19883 mp din care:teren cu iarba:

7052 mp (104,44 m x 67,67 m), teren cu gazon sintetic: 6110

mp, teren asfaltat: 2998 mp,alei asfaltate: 201 mp, alei cu balast:

448 mp

1960

2 028 934.27

88785

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

196

2.1.16.5

Instal. de alim. cu en. el. a sist de ilumin. Stadion Emil Alexandrescu

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

1960

262 577.00

2573

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si H.C.L. 269/2007

197

2.1. 21.1.2

Sistem irigare teren

Stadionul Emil Alexandrescu - Aleea Grigore Ghica Voda

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

1960

95 952.00

2583

Administrare DEP, H.C.L. 234/2007si

H.C.L. 269/2007

198

Cabina supraveghiere

Aferenta Stadionului Emil Alexandrescu

1960

26 316.86

13485

Administrare DEP

199

Constructie PVC pentru sala conf. presa

Aferent Stadionului Emil Alexandrescu

1960

36 995.94

13486

Administrare DEP

200

0.1

Teren

Aferent Stadionului Tepro, str.Ciric nr.35, S=23117,00mp

2002

3 339 778.01

82373

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

201

1.5.9.

Platforma beton

S t r . Ciric n r. 3 5 , i n incin t a Stadionului Tepro

2002

9 673.48

13450

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

202

1.6.2.

Perete de beton

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

2002

56 655.60

13451

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

203

1.2.2.

Magazie metalica mare

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro, S=39,00 mp

2002

4 878.86

13449

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

204

1.6.3.2

Gard interior (imprejmuire

teren)

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro

2002

7 097.34

13448

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

205

1.6.3.2

Gard exterior (imprejmuire

stadion)

Str. Ciric nr. 35, Stadionului Tepro

2002

5 806.68

13447

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

206

1.6.2.

Cladire vestiar jucatori, veranda, trotuare,tribuna

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro S=186,00 mp

2002

151 498.43

13443

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

207

1.6.2.

Cladire cantonament

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro S=241,00 mp

2002

128 054.02

13444

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

208

1.6.2.

Tribuna oficiala A

Str. Ciric nr. 35, in incinta Stadionului Tepro, S=710,00 mp

2002

15 477.56

13445

Administrare DEP, H.C.L.233/2007

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

209

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Podu Ros , S = 81 mp

2005

891.33

13157

Administrare DEP, HCL 386/2005

210

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Podu Ros, S=129 mp

2005

121 753.68

89152

Administrare DEP, HCL 386/2005

211

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Piata Unirii (Pasaj pietonal), S = 99 mp

2005

42 034.67

13158

Administrare DEP, HCL 386/2005

212

0.1.

Teren aferent Grup sanitar

WC - Piata Unirii (Pasaj pietonal), S = 137 mp

2005

247 618.44

89153

Administrare DEP, HCL 386/2005

213

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Tg. Cucului, S = 74 mp

2005

245.86

13159

Administrare DEP, HCL 386/2005

214

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Tg. Cucului, S = 154 mp

2005

266 503.75

89154

Administrare DEP, HCL 386/2005

215

1.6.1.1

Grup sanitar

WC - Piata Voievozilor, S = 82,0 mp

2005

49 695.76

13161

Administrare DEP, HCL 386/2005

216

0.1

Teren aferent Grup sanitar

WC - Piata Voievozilor, S = 115,0 mp

2005

78 650.93

89156

Administrare DEP, HCL 386/2005

217

1.6.1.1.

Grupur sanitar

W.C.-Gradina Copou, S = 90 mp

2005

372 474.29

13561

Administrare DEP, HCL 525/2008-

modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

218

0.1

Teren aferent Grup sanitar

W.C.-Gradina Copou, S = 128mp

2005

132 529.91

89157

Administrare DEP, HCL 525/2008

219

0.1

Teren aferent Grup sanitar

W.C.-Bd Independentei S = 109 mp

2005

193 213.21

89155

Administrare DEP, HCL 525/2008

220

0.1.

Teren

Str. Cicoarei; S=17.000 mp, Aferent Strandului Municipal

2008

472 704.99

82760

HCL 296/2004

221

0.1.

Teren

Str. Cicoarei S= 7500 mp, Aferent Strandului Municipal

2008

631 270.07

82808

HCL316/2005

222

0.1.

Teren

Str. Cicoarei S= 20124 mp, Aferent Strandului Municipal

2008

580 022.36

82728

Contract de schimb 1138/1997 si

Contract de schimb 12492/2001

223

0.1.

Teren

Aferent Bazei Hipice, Suprafața: 7032.61 mp Șos. Iași - Ciurea

2007

684 302.54

82783

Administrare DEP, HCL 162/2013

224

1.6.4.

Clădire

Pavilion L1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 881.40 mp

1974

193 908.00

124

Administrare UNAGE

225

1.6.4.

Clădire

Pavilion K1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 826.79 mp

1974

181 893.80

125

Administrare UNAGE

226

1.6.4.

Clădire

Pavilion J1, str. Codrescu nr. 6 ,Suprafața: 332.81 mp

1974

73 218.20

126

Administrare UNAGE

227

1.6.4.

Clădire

Pavilion I1, str. Codrescu nr. 6, Suprafața: 328.45 mp

1974

72 259.00

127

Administrare UNAGE

228

1.6.4.

Clădire

Pavilion F1, str. Codrescu nr. 6, Suprafața: 722.44 mp

1974

158 936.80

128

Administrare UNAGE

229

0.1

Teren

Aferent pavilioanelor I1,J1, K1, L1 si cabinei portar, Str.

Codrescu nr. 6 , S=7449.18 mp din care construit 2371.77 mp

27/2011

737 080.67

8772

Administrare UNAGE

230

1.6.1.

Clădire

Imobil (Starea Civila), Str. V. Alecsandri nr. 8, Suprafața: 1360

mp

1974

7 974 844.14

169

Administrare C.L.M., HG

1179/21.11.2001

231

0.1.

Teren

Aferent imobil, str. V. Alecsandri nr. 8, Suprafața: 1873,8 mp

1974

291 047.89

80614

Administrare C.L.M., HG

1179/21.11.2001

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

232

0.1

Teren

Str. Radu Voda aferent P.T. 1Frumoasa, S=33,69 mp

2001

5 091.37

82393

Folosinta gratuita

SCTermoServiceSA

Conf.HCL293/2001

233

0.1

Teren

str. Sarmisegetusa aferent P.T. 10 Dacia , S=37,69 mp

2001

5 696.53

82387

Folosinta gratuita SCTermo Service

SA ConfHCL293/2001

234

0.1

Teren

Str. Parcului aferent P.T. 2 Metalurgie, S=34,26 mp

2001

5 178.19

82388

Folosinta gratuita S.C.Termo Service

S.A. Conf. H.C.L.293/2001

235

0.1

Teren

Str Salciilor aferent P.T. 2 Nicolina, S=30,67 mp

2001

4 635.24

82392

Folosinta gratuita S.C.Termo Service

S.A. Conf. H.C.L.293/2001

236

0.1

Teren

Aleea Basarabi aferent P.T. 5, Alexandru cel Bun, S=43,07 mp

2001

6 509.02

82390

Folosinta gratuita S.C.Termo Service

S.A. Conf. H.C.L.293/2001

237

0.1

Teren

Aleea Decebal aferent P.T. 8 Cantemir,S=49,00

2001

7 405.75

82391

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

238

0.1

Teren

Str. Tabacului aferent P.T. 11 Dacia , S=53,84 mp

2001

8 136.60

80525

Concesionat catre S.C.Termo

Service S.A. Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

239

0.1

Teren

Str. Decebal aferent P.T. 14 Cantemir, S=31,56 mp

2001

4 770.01

80524

nC

ro.5n3c/e2s0io0n2asticHa.tCre.LS.2.C9.3T/2e0rm01o

Service S.A. Conf. Contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

240

0.1

Teren

Str. Parcului aferent P.T. 1 Metalurgie, S=43,12 mp

2001

6 516.80

80526

Concesionat catre S.C.Termo

Service S.A. Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

241

0.1

Teren

Str. Splai Bahllui aferent P.T. 2 Socola, S=32,64 mp

2001

4 933.28

80523

Concesionat catre S.C.Termo

Service S.A.Conf. contract nr.53/2002 si H.C.L.293/2001

242

0.1

Teren

Str. Nicolina nr.76 Bl.991B , S=95,00 mp

2001

9 603.50

88824

Folosinta gratuita S.C.Termo Service S.A. Conf. H.C.L.293/2001

243

1.1.5.2

Amenajare teren de tennis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13562

Administrare DEP

244

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13563

Administrare DEP

245

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13564

Administrare DEP

246

1.1.5.2

Amenajare teren de tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei S=260,75 mp

2009

169 535.28

13565

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

247

1.6.3.2

Imprejmuire terenuri tenis

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei, si intre terenuri cu

panouri din plasa de sarma cu inaltimea de 4.00 m

2009

21 630.93

13557

Administrare DEP

248

1.4.2.

Strand municipal - cladire administrativa

str.Cicoarei , S=144.36 mp

2009

1 117 744.40

13556

Administrare DEP

249

1.8.13.

Camin apometru Strand

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

4 229.69

13558

Administrare DEP

250

1.8.6.

Bransament apa Strand

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

4 604.72

13559

Administrare DEP

251

0.1.

Teren

Zona Grădinari-Metalurgie, suprafața 32157 mp

2009

20 769 626.10

89055

Administrare DEP

252

3.3.5.

Sistem acces cu turnicheti

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

2009

188 350.00

61035

Administrare DEP

253

2.2.9.

Echipament de calcul,

emitere bilete

In incinta Stadionului Emil Alexandrescu

2009

186 351.00

39886

Administrare DEP

254

1.7.1.3.

Instalatie subterana

incalzire gazon

Stadionului Emil Alexandrescu

2009

457 116.92

14900

Administrare DEP, PV receptie

255

1.7.1.3.

Racord electric pt incalzire

gazon

Stadionului Emil Alexandrescu

2009

81 616.84

14901

Administrare DEP

256

1.8.11.

Bazin inot

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei,    S =

1671.30 mp

2009

3 790 970.04

13666

Administrare DEP

257

1.8.12.

Camera tehnica

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei, S= 12.04 mp

2009

464 748.49

13667

Administrare DEP

258

1.8.11.

Rezervor tampon

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

203 038.89

13668

Administrare DEP

259

1.6.11.

Grup sanitar

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei , S= 52.81 mp

2009

327 629.12

13669

Administrare DEP

260

1.6.11.

Grup sanitar

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei , S= 54.75 mp

2009

327 629.13

13670

Administrare DEP

261

1.8.13.

Retea apa rece incinta

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei

2009

25 263.52

13671

Administrare DEP

262

1.10.

Deviere retele

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei - 100ml

2009

49 001.49

13672

Administrare DEP

263

1.8.7.

Canalizare

In incinta Strandului Municipal str. Cicoarei -150 ml

2009

186 693.04

13673

Administrare DEP

264

1.7.1.2.

Iluminat exterior

In incinta Ștrandului Municipal str. Cicoarei - 4buc.

2009

28 023.12

13674

Administrare DEP

265

1.4.1.

Lac acumulare Ciric I

Baraj din pamint; mal drept si sting protejat cu zid de sprijin din

zidarie piatra cu inaltimea de 2 m si latimea de 0,40 m;lungimea de 152 m, latime coronament 4 m, inaltime baraj 4m;suprafata la NNR 11 HA;volum la coronament 0.33 mil.mc;

1964

466 911.63

13865

Administrare DEP

266

1.4.1.

Lac acumulare Ciric II

Baraj din pamint; maluri protejate din zidarie de piatra cu

inaltimea de 2,6 m si o latime de o,40 m; lungimea baraj 104 m, latime coronament 7,60 m, inaltime baraj 5,50 m; suprafata la NNR 6 HA;volum la coronament 0,22 mil. mc;

1964

466 911.63

13866

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

267

3.1.2.

Tabela marcaj electronica

Stadion Emil Alexandrescu

2010

800 044.92

61284

Administrare DEP, Proces-verbal nr.

57332/23.06.2010,108380/08.12.201

0,108381/08.12.2010,

268

3.2.9.

Centru de comanda

aferent tabelei de marcaj

Stadion Emil Alexandrescu

2010

9 387.67

39955

Administrare DEP, Proces-verbal nr.

57332/23.06.2010,

269

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen tip GEBAS 440DW

Aferent Stadion E.Alexandrescu

2010

149 586.57

2601

Administrare DEP

270

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen tip

GEBAS 440DW

Aferent Stadion E.Alexandrescu

2010

149 586.57

2602

Administrare DEP

271

1.8.13.

Canalizare FG 1004 CUG

tr. 5-6

Șos. Nicolina, bl. ANL CUG

2010

132 464.76

13721

Administrare DEP

272

0.1

Teren

In suprafața de 7334 mp aferent fostului Obor de vite , teren identificat prin Tarla 183 , parcela CTD 7820(parțial). Anexa nr. 14: plan cadastral

01/07/1996

9 567 116.21

80478

Administrare DEP, HCL 323/2014

273

0.1

Teren

In suprafața de 1755,39 mp aferent fostului Talcioc , teren

identificat prin Tarla 10 , parcela 219 , nr. plan L35-32-C-a-2-I-4-d si L35-32-C-a-2-I-4-C . Anexa 15: schița amplasament si plan cadastral

01/07/1996

2 976 436.07

80479

Administrare DEP, HCL 162/2013

274

0.1

Teren aferent Complexului

“Țicău „

In suprafața de 658,75 mp .Anexa 9 :schița amplasament , plan

cadastral , fisa cadastru

01/07/1996

867 058.38

80480

Administrare DEP

275

0.1

Teren

In suprafața de 11383,81 mp aferent fostului Bazar, teren

identificat prin Tarla 12 , parcelele CR219 ,se afla in administrarea Primăria Municipiului Iași , cod posesor 13-4.Anexa nr. 12 : plan cadastral, fisa cadastru.

01/07/1996

16 794 484.45

80476

Administrare DEP

276

1.5.12.

Amenajare si modernizare fostul Bazar (gard + pergole)

Gard confecționat din panouri de tabla ondulata amplasat perimetral Bazarului și 2 pergole semicirculare din tablă ondulată pe schelet metalic amplasate în interiorul Bazarului

27/10/2005

2 630 177.44

13151

Administrare DEP

277

3.4.

Amenajare teren piatră

spartă

Piatră spartă pusă în interiorul Tg. De cherestea și porțiunea din

Tg. Mașini neasfaltată

01/12/2002

1 265.00

60566

Administrare DEP

278

1.9.4.

Retea de canalizare- Hala centrala

Str. A. Panu nr. 44-46

01/09/2010

207 272.21

13736

Administrare DEP

279

1.9.4.

Punct termic-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

159 469.12

13733

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

280

1.9.3.

Retea gaze naturale-Hala

Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

138 008.22

13734

Administrare DEP

281

1.8.6.

Bransament si retea de apa-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

928 222.39

13735

Administrare DEP

282

1.7.3.

Post trafo-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

115 444.74

13737

Administrare DEP

283

1.10.

Sistem ventilație -Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

240 930.00

13738

Administrare DEP

284

1.3.7.3

Parcare si acces auto

pietonal-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

246 130.68

13739

Administrare DEP

285

1.10.

Devieri utilitati-Hala Centrala

Str. A.Panu nr. 44-46

01/09/2010

1 496 005.79

13740

Administrare DEP

286

2.3.6.5

Scari rulante acces piata-

Hala Centrala

Str. a.Panu nr. 44-46

01/09/2010

195 747.65

439

Administrare DEP

287

2.3.6.5

Scari rulante acces piata-

Hala Centrala

Str. a.Panu nr. 44-46

01/09/2010

195 747.65

440

Administrare DEP

288

1.6.1.

Memorial din 7 plăci

ÎN INCINTA CIMITIRULUI ETERNITATEA

1998

27 143.09

11930SP

Administrare DEP

289

1.6.6.

Capela-biserica

in incinta cimitirului Eternitate, str. Eternitate nr. 121

31/12/1920

782.50

16020SP

Administrare DEP

290

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN

MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

59 794.37

1526SP

Administrare DEP

291

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN

MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOIUL

str. Eternitate nr. 121

iul-97

150 300.36

1527SP

Administrare DEP

292

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN

MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOIUL

str. Eternitate nr. 121

iul-97

29 311.89

1528SP

Administrare DEP

293

1.6.1.

TROITA EROILOR

AERULUI " AVEM SI NOI OCEANUL NOSTRU"

str. Eternitate nr. 121

iul-97

14 955.58

1529SP

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

294

1.6.1.

MONUMENT SI 96 CRUCI

MICI RIDICATE IN MEMORIA EROILOR

str. Eternitate nr. 121

iul-97

44 478.13

1530SP

Administrare DEP

295

1.6.1.

STATUIE OSTAS ROMAN

str. Etern itate nr. 121

iul-97

93 980.29

1531SP

Administrare DEP

296

1.6.1.

MONUMENT INCHINAT EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

10 934.05

1532SP

Administrare DEP

297

1.6.1.

MONUMENT INCHINAT

EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

7 026.72

1533SP

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

298

1.6.1.

MONUMENT SI 208

MONUMENTE MICI INCHINATE EROILOR RUSI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

37 893.23

1534SP

Administrare DEP

299

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR FRANCEZI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

88 382.57

1535SP

Administrare DEP

300

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR ROMANI CATOLICI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

32 779.20

1536SP

Administrare DEP

301

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

59 794.37

14332SP

Administrare DEP

302

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

59 794.37

14333SP

Administrare DEP

303

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR CAZUTI IN RAZBOI

str. Eternitate nr. 121

iul-97

59 794.37

14334SP

Administrare DEP

304

1.6.1.

MONUMENT RIDICAT IN MEMORIA EROILOR DIN 1877-1878

str. Eternitate nr. 121

iul-97

44 325.04

14335sp

Administrare DEP

305

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 23, Bl B6-B10

26/07/2010

7 301.96

88988

Administrare DEP-modif val prin HCL 198/2017

306

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Inculet nr.8-9,Bl667

26/07/2010

169 328.66

88989

Administrare DEP

307

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Decebal nr.12,Bl.B2

26/07/2010

29 949.42

88990

Administrare DEP

308

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.35,Bl.R5,X7,

26/07/2010

258 024.23

88991

Administrare DEP

309

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Cerna nr.15,Bl.O9-O11

26/07/2010

939 945.39

88992

Administrare DEP

310

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Decebal nr.7,Bl.C6

26/07/2010

89 848.26

88993

Administrare DEP

311

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.2A,Bl.590A,B

26/07/2010

452 311.47

88994

Administrare DEP

312

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Vitejilor nr.21,Bl.A4-A6

26/07/2010

247 274.92

88995

Administrare DEP

313

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 10,Bl.R7,O5,SB1

26/07/2010

721 859.56

88996

Administrare DEP

314

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Rozelor nr.30,Bl.L2,K3,A4

26/07/2010

264 168.15

88997

Administrare DEP

315

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Rozelor nr.9,Bl.Z3

26/07/2010

62 970.08

88998

Administrare DEP

316

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Alex Cel Bun nr. 47,Bl E1

26/07/2010

403 164.12

88999

Administrare DEP

317

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Amurgului nr.10,Bl.258B

26/07/2010

211 949.92

89000

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

318

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str V Lupu nr.96,Bl.C7

26/07/2010

84 472.34

89001

Administrare DEP

319

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Aleea Rozelor nr.8,Bl. D2

26/07/2010

162 800.75

89002

Administrare DEP

320

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr.55,Bl.975

26/07/2010

602 058.22

89003

Administrare DEP

321

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Zugravi nr.5 ,Bl. F9-2

26/07/2010

724 930.06

89004

Administrare DEP

322

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str M V Viteazul nr.3,Bl.D13

26/07/2010

326 370.96

89005

Administrare DEP

323

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Alex cel Bun nr62,Bl. D3

26/07/2010

165 872.71

89006

Administrare DEP

324

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Lotrului nr.9,Bl.32

26/07/2010

118 261.53

89007

Administrare DEP

325

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Piata Unirii nr.6,Bl.6

26/07/2010

354 401.31

89008

Administrare DEP

326

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Clopotari nr.32,Bl.671

26/07/2010

195 822.87

89009

Administrare DEP

327

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Arcu nr.24-26,Bl.Z15

26/07/2010

203 886.58

89010

Administrare DEP

328

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str I Creanga nr.59,BlH1,H2

26/07/2010

119 797.69

89011

Administrare DEP

329

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.11C,Bl.E1

26/07/2010

168 944.67

89012

Administrare DEP

330

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd T Vladimirescu nr.18-22,B

26/07/2010

380 893.87

89013

Administrare DEP

331

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Canta nr.4,Bl.454

26/07/2010

172 016.63

89014

Administrare DEP

332

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.46,Bl 553

26/07/2010

809 399.48

89015

Administrare DEP

333

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Buridava 14,Bl.R6,A1-A4

26/07/2010

195 822.99

89016

Administrare DEP

334

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.7,Bl.E1,E2,E3

26/07/2010

168 944.67

89017

Administrare DEP

335

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutota 7A,Bl.E2,E3,A2

26/07/2010

147 826.59

89018

Administrare DEP

336

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Stefan cel Mare nr.3,Bl.

26/07/2010

190 831.48

89019

Administrare DEP

337

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Closca nr.4,Bl.C3,C2,B2

26/07/2010

501 716.04

89020

Administrare DEP

338

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Vitejilor nr.1-3,Bl.F7F12

26/07/2010

161 265.99

89021

Administrare DEP

339

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al Pacurari nr.2,Bl.G7,T4

26/07/2010

312 291.63

89022

Administrare DEP

340

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Carpati nr.2,Bl.908

26/07/2010

59 898.12

89023

Administrare DEP

341

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tutora nr.15,Bl.G1,D1

26/07/2010

145 138.62

89024

Administrare DEP

342

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Ovidiu nr.2,Bl.617,618

26/07/2010

150 130.86

89025

Administrare DEP

343

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Arcu nr.22,Bl.Z12,Z13

26/07/2010

111 350.35

89026

Administrare DEP

344

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Toma Cozma nr107,Bl569

26/07/2010

188 783.87

89027

Administrare DEP

345

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.16,Bl. G2-3

26/07/2010

412 533.50

89028

Administrare DEP

346

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.16,B12-14

26/07/2010

112 885.78

89029

Administrare DEP

347

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Prof Cujba nr.1,Bl.F2,F1

26/07/2010

634 313.80

89030

Administrare DEP

348

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str G Ureche nr.3,Bl Sontu

26/07/2010

340 961.31

89031

Administrare DEP

349

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str A Panu nr.50,Bl.Z2,H1

26/07/2010

259 176.94

89032

Administrare DEP

350

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Pacurari nr.44,Bl. T2,T3

26/07/2010

184 304.47

89033

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

351

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd T Vladimirescu nr 5-9

26/07/2010

614 346.42

89034

Administrare DEP

352

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd Dacia Nr.4-6, Bl. SA1,SA6

26/07/2010

331 745.43

89035

Administrare DEP

353

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bd N Iorga nr.30, Bl CFS

26/07/2010

52 987.48

89036

Administrare DEP

354

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.19,Bl.A2,A15

26/07/2010

387 036.33

89037

Administrare DEP

355

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Sf Lazar nr.18, Bl K1-K7

26/07/2010

814 518.69

89038

Administrare DEP

356

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr.153,Bl1017

26/07/2010

288 613.81

89039

Administrare DEP

357

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.11-13,Bl.932

26/07/2010

272 359.67

89040

Administrare DEP

358

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Prof Sesan nr.29-48

26/07/2010

439 001.53

89041

Administrare DEP

359

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al I Simionescu nr.2,4

26/07/2010

254 339.91

89042

Administrare DEP

360

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Al T Neculai nr 49-51, Bl 96

26/07/2010

401 243.60

89043

Administrare DEP

361

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.29-31

26/07/2010

206 957.26

89044

Administrare DEP

362

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Pacurari nr.20,BlB4

26/07/2010

145 739.45

89133

Administrare DEP

363

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Chimiei nr71,Bl 4

26/07/2010

51 703.52

89134

Administrare DEP

364

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Ciurchi nr 101,F7

26/07/2010

63 940.46

89135

Administrare DEP

365

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina 17-19,Bl.944

26/07/2010

101 532.82

89136

Administrare DEP

366

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Aleea Decebal nr.20,22

26/07/2010

156 747.34

89137

Administrare DEP

367

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Libertatii nr.10,bl.649

26/07/2010

198 517.06

89138

Administrare DEP

368

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Tabacului nr.19-27,bl.J4

26/07/2010

222 623.59

89139

Administrare DEP

369

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Splai Bahlui nr.20A,Bl.I

26/07/2010

268 169.50

89140

Administrare DEP

370

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Musatini nr.19, blocX6

26/07/2010

389 368.65

89141

Administrare DEP

371

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str I Creanga nr.73

26/07/2010

24 106.53

89142

Administrare DEP

372

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.25,Bl.946

26/07/2010

172 855.69

89143

Administrare DEP

373

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Socola nr.10,Bl.C3

26/07/2010

52 101.24

89144

Administrare DEP

374

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld T Vladimirescu nr.6

26/07/2010

89 538.07

89145

Administrare DEP

375

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Piata Voievozilor nr.5

26/07/2010

59 211.10

89146

Administrare DEP

376

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Carpati nr.10-16

26/07/2010

458 021.86

89147

Administrare DEP

377

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld N Iorga nr.8

26/07/2010

152 525.36

89148

Administrare DEP

378

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos Nicolina nr.95-101

26/07/2010

220 290.24

89149

Administrare DEP

379

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bld Stefan cel Mare nr.3

26/07/2010

1 326 408.14

89150

Administrare DEP

380

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str Vamasaoia nr.6

26/07/2010

33 660.63

89151

Administrare DEP

381

0.1.

Teren

Teren aferent parcarii situata la intersectia dintre Str . C. Negri

si Str. Armeana, in suprafata de 670 mp.

04/10/2010

1 198 982.75

89170

HCL 386/2010

382

0.1.

Teren

Teren aferent parcarii situata in spatele bl. A.Panu cu intrare dinspre str. Barboi, in suprafata de 3143 mp.

04/10/2010

5 725 376.70

89171

HCL 386/2010

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

383

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.23,Bl. B6-B10 6 locuri

12/10/2008

7 301.66

13609

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

384

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Inculet nr 8-9 Bl 667 12 locuri

12/10/2008

10 952.35

13610

Administrare DEP

385

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Decebal nr.12 Bl. B2 2 locuri

31/10/2008

2 510.27

13611

Administrare DEP

386

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr.35 Bl. R5,X7,C2 14locuri

31/10/2008

17 571.24

13612

Administrare DEP

387

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Cerna nr.15 Bl O9-O11, 51 locuri

31/10/2008

64 009.48

13613

Administrare DEP

388

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Decabal nr. 7, Bl. C6, 6 locuri

31/10/2008

7 530.53

13614

Administrare DEP

389

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr. 2A, Bl. 590 A,B 19 locuri

31/10/2008

23 846.67

13615

Administrare DEP

390

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vitejilor nr. 21 Bl. A4-A6, 14 locuri

31/10/2008

17 571.24

13616

Administrare DEP

391

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.10, Bl. R7 ,O5,SB1,U3, 42locuri

31/10/2008

50 203.52

13617

Administrare DEP

392

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Rozelor nr. 30 Bl. L2,K3,A4 -16 locuri

31/10/2008

20 081.41

13618

Administrare DEP

393

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Rozelor nr.9, Bl. Z3 4 locuri

31/10/2008

5 020.35

13619

Administrare DEP

394

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-BLD. Alex cel Bun nr. 47 , Bl E1 - 21 locuri

31/10/2008

26 356.85

13620

Administrare DEP

395

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Amurgului nr. 10 , Bl. 258 B - 12 locuri

31/10/2008

15 061.05

13621

Administrare DEP

396

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vasile Lupu nr. 96, Bl. C7 - 4 locuri

31/10/2008

5 020.35

13622

Administrare DEP

397

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Rozelor nr. 8 , Bl. D2 - 10 locuri

31/10/2008

12 550.88

13623

Administrare DEP

398

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. T Neculai nr. 55 , Bl. 975 - 28 locuri

31/10/2008

35 142.46

13624

Administrare DEP

399

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Zugravi nr.5 , Bl.F9-2 , 32 locuri

31/10/2008

40 162.82

13625

Administrare DEP

400

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.MV Viteazul nr.3, Bl. D13 -18locuri

31/10/2008

21 336.49

13626

Administrare DEP

401

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. Alex cel Bun nr.62, Bl. D3 - 9 locuri

31/10/2008

11 295.80

13627

Administrare DEP

402

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. Lotrului nr.9 Bl. 32 - 7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13628

Administrare DEP

403

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Piata Unirii nr. 6 , Bl. 6 - 13 locuri

31/10/2008

16 316.14

13629

Administrare DEP

404

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Clopotari nr. 32 , Bl. 671 - 11 locuri

31/10/2008

89 947.97

13630

Administrare DEP

405

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. Arcu nr.24-26, Bl. Z15 - 9 locuri

31/10/2008

11 295.80

13631

Administrare DEP

406

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str. I Creanga nr. 59 , Bl. H1, H2 - 18 locuri

31/10/2008

7 530.53

13632

Administrare DEP

407

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 11C, Bl. E1 - 8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13633

Administrare DEP

408

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. T Vladimirescu nr. 18-22 , Bl 330 - 16 locuri

31/10/2008

20 081.41

13634

Administrare DEP

409

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta nr.4 ,Bl. 454 , 8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13635

Administrare DEP

410

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr. 46 , Bl. 553, 34 locuri

31/10/2008

42 672.99

13636

Administrare DEP

411

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Buridava nr.14 , Bl.R6 A1-A4, 28 locuri

31/10/2008

14 224.33

13637

Administrare DEP

412

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 7 , Bl. E1, E2, E3-8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13638

Administrare DEP

413

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr. 7A, Bl. E2, E3,A2,7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13639

Administrare DEP

414

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Stefan Cel Mare nr.3, Bl B1,7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13640

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

415

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Closca nr.4, Bl. C1, C2,B2 19 locuri

31/10/2008

23 428.30

13641

Administrare DEP

416

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Vitejilor nr.1-3,Bl.F7-F12,H1-H4,12 locuri

31/10/2008

11 714.16

13642

Administrare DEP

417

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al. Pacurari nr.2,Bl. G7,T4,T6,T7 - 13 locuri

31/10/2008

16 734.50

13643

Administrare DEP

418

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Carpati nr. 2,Bl.908-22 locuri

31/10/2008

37 652.63

13644

Administrare DEP

419

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tutora nr.15,Bl.G1,D1-7 locuri

31/10/2008

8 785.61

13645

Administrare DEP

420

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ovidiu nr.2,Bl.617,618 - 13 locuri

31/10/2008

9 622.34

13646

Administrare DEP

421

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Arcu nr.22,Bl.Z12,Z13-5 locuri

31/10/2008

6 275.44

13647

Administrare DEP

422

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Toma Cozma nr.107,Bl.569,570 - 10 locuri

31/10/2008

10 459.06

13648

Administrare DEP

423

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.12A,Bl.B12,G2,G3,E-27locuri

31/10/2008

26 440.52

13649

Administrare DEP

424

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.12A,Bl. B12,B13,B14-6 locuri

31/10/2008

7 530.53

13650

Administrare DEP

425

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.prof Cujba nr.1 Bl.F2,F11,L11-L17 -31 locuri

31/10/2008

35 142.46

13651

Administrare DEP

426

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.G Ureche nr.3,Bl.Sontu - 12 locuri

31/10/2008

15 061.05

13652

Administrare DEP

427

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.A Panu 50,Bl. Z2,H1,H2,H3 - 9 locuri

31/10/2008

11 295.80

13653

Administrare DEP

428

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Pacurari nr.44 ,Bl. T2,T3,G2,T4- 8 locuri

31/10/2008

10 040.70

13654

Administrare DEP

429

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. T Vladimirescu nr 5-9, Bl.P7,P8,P11-25 locuri

31/10/2008

31 377.19

13655

Administrare DEP

430

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bd. Dacia nr. 4-6,Bl.SA1,SA6,R5 ,264,258, -18 locuri

31/10/2008

22 591.58

13656

Administrare DEP

431

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-BD. N Iorga nr. 30 bl.CFS - 3 locuri

31/10/2008

3 765.27

13657

Administrare DEP

432

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr. 19, Bl.A2,A15-23 locuri

31/10/2008

26 356.85

13658

Administrare DEP

433

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Sf Lazar nr.18,Bl.K1-K7 33 locuri

31/10/2008

35 979.19

13659

Administrare DEP

434

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al T Neculai nr 153,Bl.1017,1018 -15 locuri

31/10/2008

17 152.86

13660

Administrare DEP

435

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr11-13,Bl.932,936,938,942-14 locuri

31/10/2008

15 897.78

13661

Administrare DEP

436

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Prof A Sesan nr.29-48, Bl.D1,D2,A4-18locuri

31/10/2008

20 499.77

13662

Administrare DEP-modificare valoare inventar prin HCL 198/2017

437

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al I Simionescu nr.2,4,6, Bl. I1-I5,M1,L3,-16locuri

31/10/2008

18 073.26

13663

Administrare DEP

438

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al T Neculai nr. 49-51, Bl.965,967-19locuri

31/10/2008

23 846.67

13664

Administrare DEP

439

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr. 29-31,bl.B4B5-11locuri

31/10/2008

13 805.97

13665

Administrare DEP

440

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Pacurari nr.20,Bl.B4,B6,B7 -11locuri

26/07/2010

11 396.40

13845

Administrare DEP

441

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld.Chimiei nr.71,Bl.4 - 5locuri

26/07/2010

5 317.31

13846

Administrare DEP

442

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str Chiurchi nr.101,Bl.F7-6locuri

26/07/2010

6 079.09

13847

Administrare DEP

443

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.17-19, Bl.944,948,950-10locuri

26/07/2010

9 873.93

13848

Administrare DEP

444

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Al Decebal nr.20,22,24,Bl.U2,U3-14locuri

26/07/2010

14 440.26

13849

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

445

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Libertatii nr.10,Bl.649-653,17locuri

26/07/2010

17 471.17

13850

Administrare DEP

446

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Tabacului nr.19-27,BlJ4-J9-40 locuri

26/07/2010

41 016.03

13851

Administrare DEP

447

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Splai Bahlui nr.20 A,Bl.I1,B15 -24locuri

26/07/2010

24 318.50

13852

Administrare DEP

448

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Musatini nr.19,Bl.X6,X6bis,X9-46locuri

26/07/2010

45 596.38

13853

Administrare DEP

449

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.I Creanga nr.73,Bl.J3-2 locuri

26/07/2010

2 278.85

13854

Administrare DEP

450

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.25,Bl.946,954,957-17locuri

26/07/2010

16 721.26

13855

Administrare DEP

451

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld Socola nr.10,Bl.C3,C5,D2,H2-5locuri

26/07/2010

4 937.50

13856

Administrare DEP

452

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld T Vladimirescu nr6,bl.P13,P15-5locuri

26/07/2010

4 937.50

13857

Administrare DEP

453

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Piata Voievozilor nr.5,Bl.A9-A11,7locuri

26/07/2010

6 912.07

13858

Administrare DEP

454

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Carpati nr.10-16,Bl.912,912A-41 locuri

26/07/2010

41 013.87

13859

Administrare DEP

455

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld N Iorga nr.8, bl.901-14 locuri

26/07/2010

14 058.29

13860

Administrare DEP

456

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos Nicolina nr.95-101,Bl.994,996-21locuri

26/07/2010

21 278.96

13861

Administrare DEP

457

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bld. Stefan cel Mare nr.3,Bl.B1,B2-55 locuri

26/07/2010

53 180.67

13862

Administrare DEP

458

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Vamasoaia nr.6,Bl.A41,A42-3locuri

26/07/2010

3 418.27

13863

Administrare DEP

459

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Piata Voievozilor nr.1,Bl.A8-A9,15 locuri

07/05/2010

74 276.78

13910

Administrare DEP

460

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Piata Voievozilor nr.1, Bl.A8-A9, S=

187,50 mp

07/05/2010

138 120.00

89207

Administrare DEP

461

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Sos.Pacurari nr.11,Bl.541,B1,D1, 30 locuri

05/05/2010

148 553.55

13911

Administrare DEP

462

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari nr.11, Bl.541,B1,D1 S= 375,00 mp

05/05/2010

263 579.00

89208

Administrare DEP

463

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Salciilor nr.10, Bl. 828, 827, 828, 833, 21 locuri

16/06/2010

103 987.49

13912

Administrare DEP

464

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Salciilor nr.10, Bl.828, 827, 828, 833,

S= 262,5 mp

16/06/2010

281 198.26

89209

Administrare DEP

465

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Oancea nr.38,Bl.D1,D2,D4, 11 locuri

11/06/2010

54 469.64

13913

Administrare DEP

466

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Oancea nr.38,Bl.D1,D2,D4, S=137,50

mp

11/06/2010

95 602.92

89210

Administrare DEP

467

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Magurei nr.5,Bl.621,620,623, 7 locuri

02/06/2010

34 662.50

13914

Administrare DEP

468

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Magurei nr.5,Bl.621,620, 623, S=

87,50 mp

02/06/2010

60 930.03

89211

Administrare DEP

469

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Plaiesilor nr.17,Bl.L2, G1,19 locuri

21/05/2010

94 083.92

13915

Administrare DEP

470

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Plaiesilor nr.17, Bl..L2, G1, S= 237,50 mp

21/05/2010

150 781.00

89212

Administrare DEP

471

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Popauti nr.3,Bl.550 B,550 ,550 D, 2 locuri

17/05/2010

9 903.57

13916

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

472

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Popauti nr.3,Bl.550 B,550 , 550 D ,S=

25 mp

17/05/2010

14 157.30

89213

Administrare DEP

473

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Hanciuc, nr.9, Bl.384 P4,384 P5, 350, 355, 356, 15 locuri

10/05/2010

74 276.78

13917

Administrare DEP

474

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Hanciuc, nr.9, Bl.384 P4,384 P5, 350,

355, 356, S= 187, suprafata 50 mp

10/05/2010

133 746.20

89214

Administrare DEP

475

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Vamasoaia, nr.12, Bl.22-28,B31,B32, 11 locuri

20/10/2010

54 469.64

13918

Administrare DEP

476

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Vamasoaia, nr.12, Bl.22-28,B31,B32,

S= 137,50 mp

20/10/2010

81 731.30

89215

Administrare DEP

477

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.Canta, nr.23, Bl.503, 5 locuri

18/10/2010

24 758.93

13919

Administrare DEP

478

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Canta, nr.23, Bl.503, S= 62,50 mp

18/10/2010

38 772.80

89216

Administrare DEP

479

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Str.V.Lupu, nr.83, Bl.D1,S1,H1, H2,H3,H4, V3, R1 , 76

locuri

15/01/2010

376 335.66

13920

Administrare DEP

480

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.V.Lupu, nr.83, Bl.D1,S1,H1,

H2,H3,H4, V3, R1 , S= 950 mp

15/01/2010

823 219.90

89217

Administrare DEP

481

1.3.7.2.

Parcare

Parcare- Sos.Nationala, nr.42D-46A, Bl.D5,A2-A5, 71 locuri

13/10/2010

351 576.74

13921

Administrare DEP

482

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Nationala, nr.42D-46A, Bl. D5 , A2-

A5, S= 887,5 mp

13/10/2010

489 066.00

89218

Administrare DEP

483

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ion Creanga nr.53,Bl.T2,T3,T4,L3,L4 - 16 locuri

27/09/2010

79 228.56

13922

Administrare DEP

484

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Ion Creanga nr.53,Bl.T2,T3,T4,L3,L4,

S= 200 mp

27/09/2010

130 550.67

89219

Administrare DEP

485

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Lotrului, nr.1-15,Bl.B26,B27,B28,B31 ,B32 - 93 locuri

20/09/2010

460 516.01

13923

Administrare DEP

486

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Str.Lotrului, nr.1-15, Bl.B26, B27 ,

B28, B31, B32, S = 1162,5 mp

20/09/2010

693 059.07

89220

Administrare DEP

487

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.C.Negri, nr.60-62, Bl.C1,C2 - 36 locuri

06/09/2010

178 264.26

13924

Administrare DEP

488

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.C.Negri, nr.60-62, Bl.C1,C2, S = 450

mp

06/09/2010

752 188.89

89221

Administrare DEP

489

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurari, nr.35, Bl. 543A ,543B- 7 locuri

05/07/2010

34 662.50

13925

Administrare DEP

490

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari, nr.35, Bl. 543A, S = 87,50

mp

05/07/2010

59 338.80

89222

Administrare DEP

491

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurari, nr.37, Bl. 543B,544A - 7 locuri

05/07/2010

34 662.50

13926

Administrare DEP

492

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurari, nr. 37, Bl. 543B,544A, S =

87,50 mp

05/07/2010

59 338.80

89223

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

493

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.V.Lupu, nr.132, Bl. Q2,D1,B4,S9 - 12 locuri

10/09/2010

59 421.42

13927

Administrare DEP

494

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.V.Lupu, nr.132, Bl. Q2,D1,B4,S9, S =

150 mp

10/09/2010

102 868.17

89224

Administrare DEP

495

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.P.Tutea, nr.21, Bl. 915,917,834,835,839 - 22 locuri

09/07/2010

108 939.27

13928

Administrare DEP

496

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.P.Tutea, nr.21, Bl. 915, 917, 834, 835,

839, S = 275 mp

09/07/2010

305 762.76

89225

Administrare DEP

497

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Sf.Lazar, nr.51, Bl. A1,A2,A3 - 18 locuri

07/07/2010

89 132.13

13929

Administrare DEP

498

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str. Sf.Lazar, nr.51, Bl. A1,A2,A3, S =

225 mp

07/07/2010

254 485.08

89226

Administrare DEP

499

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bdul.Primaverii, nr.17A, Bl. G5,G4,A4,D1A - 10 locuri

12/07/2010

49 517.85

13930

Administrare DEP

500

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bdul.Primaverii, nr.17A, Bl.

G5,G4,A4,D1A, S = 125 mp

12/07/2010

128 194.20

89227

Administrare DEP

501

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Bdul.Iorga, nr.51B, Bl. A7,R3,K2 - 9 locuri

02/12/2010

44 566.07

13931

Administrare DEP

502

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Bdul.Iorga, nr.51B, Bl. A7,R3,K2, S = 112,5 mp

02/12/2010

106 990.32

89228

Administrare DEP

503

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.6, Bl. D1,D2,B1,537 - 13 locuri

20/12/2010

64 373.21

13932

Administrare DEP

504

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Canta, nr.6, Bl. D1,D2,B1,537, S = 162,5 mp

20/12/2010

107 860.16

89229

Administrare DEP

505

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Nicolina, nr.87, Bl. 988A,990,920 - 21 locuri

29/11/2010

103 987.49

13933

Administrare DEP

506

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Nicolina, nr.87, Bl. 988A, 990, 920, S = 262,5 mp

29/11/2010

153 836.28

89230

Administrare DEP

507

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Crisului, nr.15, Bl. C21 - C25, C11, C12 - 14 locuri

17/11/2010

69 324.99

13934

Administrare DEP

508

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Crisului, nr.15, Bl. C21 - C25, C11,

C12, S = 175 mp

17/11/2010

103 105.37

89231

Administrare DEP

509

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Sos.Pacurarii, nr.5, Bl. 540,B1,537 - 17 locuri

24/11/2010

84 180.35

13935

Administrare DEP

510

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Sos.Pacurarii, nr.5, Bl. 540,B1,537, S =

212,5 mp

24/11/2010

142 221.86

89232

Administrare DEP

511

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Grigore Ureche, nr.2, Bl. 6 Martie,Casa cu

Absida,M.Kogalniceanu,V.Maranineanu,P.Curcanu - 10 locuri

07/02/2011

49 517.85

13936

Administrare DEP

512

0.1.

Teren

Teren aferent parcare Str.Grigore Ureche, nr.2, Bl. 6

Martie,Casa cu

Absida,M.Kogalniceanu,V.Maranineanu,P.Curcanu , S = 125 mp

07/02/2011

223 315.32

89233

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

513

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Al.Rozelor, nr.17, Bl. X13,V2,Z2 - 5 locuri

30/05/2011

24 758.93

13937

Administrare DEP

514

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Al.Rozelor, nr.17, Bl. X13, V2, Z2, S

= 62,5 mp

30/05/2011

59 185.20

89234

Administrare DEP

515

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Gradinari, nr.16, Bl. F6,F11,F12,F21 - 7 locuri

25/05/2011

34 662.50

13938

Administrare DEP

516

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Gradinari, nr.16, Bl. F6,F11,F12,F21

S = 87,5 mp

25/05/2011

42 016.16

89235

Administrare DEP

517

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Ciurchi, nr.99, Bl. D6,D7,P9,P10,F7,S1 - 28 locuri

08/06/2011

138 649.98

13939

Administrare DEP

518

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Ciurchi, nr.99, Bl.

D6,D7,P9,P10,F7,S1 S = 350 mp

08/06/2011

208 260.92

89236

Administrare DEP

519

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.26, Bl. G8,533,534 - 12 locuri

13/06/2011

59 421.42

13940

Administrare DEP

520

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Canta, nr.26, Bl. G8,533,534, S =

150 mp

13/06/2011

98 030.32

89237

Administrare DEP

521

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Canta, nr.2, Bl. G11,535,536 - 13 locuri

15/06/2011

64 373.21

13941

Administrare DEP

522

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Canta, nr.2, Bl. G11,535,536, S = 162,5 mp

15/06/2011

106 163.84

89238

Administrare DEP

523

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Codrescu, nr.7, Bl. D2,D3,B3,B2 - 24 locuri

10/06/2011

118 842.84

13942

Administrare DEP

524

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Codrescu, nr.7, Bl. D2,D3,B3,B2, S =

300 mp

10/06/2011

281 783.66

89239

Administrare DEP

525

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Primaverii, nr.3, Bl. D7,D9 - 7 locuri

23/05/2011

34 662.50

13943

Administrare DEP

526

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Primaverii, nr.3, Bl. D7,D9, S = 87,5

mp

23/05/2011

85 418.64

89240

Administrare DEP

527

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.Arcu, nr.36, Bl. Z9,Z10- 4 locuri

18/05/2011

19 807.14

13944

Administrare DEP

528

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.Arcu, nr.36, Bl. Z9,Z10, S = 50 mp

18/05/2011

50 654.00

89241

Administrare DEP

529

1.3.7.2.

Parcare

Parcare-Str.A.V.Urechia, nr.6, Bl. M5,H1B- 5 locuri

16/05/2011

24 758.93

13945

Administrare DEP

530

0.1.

Teren

Teren aferent parcare, Str.A.V.Urechia, nr.6, Bl. M5,H1B, S =

62,5 mp

04/06/1979

32 098.64

89242

Administrare DEP

531

0.1.

Teren

Teren str Garii nr.15-17, in spatele bl cu tronsoanele

L1,L2,L8,L9, S= 2777 mp

25/02/2011

1 550 700.00

89311

Administrare DEP, H C L 75 /

25.02.2011

532

1.8.13.

Retele de alimentare, racord apa

Strandul Municipal

2007

32 547.30

14103

Domeniul public, Administrare DEP

533

01/08/2011

Bazin olimpic de inot

Strandul Municipal, S= 1207.69 mp

2007

2 987 450.80

14104

Domeniul public, Administrare DEP

534

1.8.11.

Bazin balaceala copii

Strandul Municipal, S= 237.14 mp

2007

232 947.60

14105

Domeniul public, Administrare DEP

535

1.1.5.1.

Trambulina

Strandul Municipal, S= 15.59 mp

2007

71 519.00

14106

Domeniul public, Administrare DEP

536

01/05/2014

Dusuri

S=24.69 mp (7.06 mp+17.63 mp)

2007

24 245.58

Domeniul public, Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

537

1.8.12.

Camera pompare bazin

olimpic

Strandul Municipal, S= 8.49 mp

2007

115 452.10

14107

Domeniul public, Administrare DEP

538

1.8.12.

Camera pompare bazin balaceala

Strandul Municipal, S= 4.05 mp

2007

30 651.00

14108

Domeniul public, Administrare DEP

539

1.8.12.

Camera pompare ape

uzate

Strandul Municipal, S= 4.33 mp

2007

3 575.95

14109

Domeniul public, Administrare DEP

540

1.8.7.

Conducta

canalizare(evacuare ape uzate)

Strandul Municipal

2007

6 130.20

14110

Domeniul public, Administrare DEP

541

1.6.3.2.

Imprejmuire

aferenta Strandului Municipal

2007

33 716.10

14111

Domeniul public, Administrare DEP

542

1.7.1.2.

Instalatie iluminat exterior

Strandul Municipal

2007

109 321.90

14112

Domeniul public, Administrare DEP

543

1.3.7.2.

Parcare

Str. Roman Voda nr. 9, aferenta bl B1, B2, B3, S1, A8, H4, H5, H6, 52 locuri, S=650 mp

28/02/2013

103 000.00

14151

Domeniul public, Administrare DEP, HCL 46/2013

544

0.1.

Teren

Str. Roman Voda nr. 9, bl B1, B2, B3,S1, A8, H4, H5, H6 S=650

mp

28/02/2013

250 000.00

89317

Domeniul public, Administrare DEP

545

1.3.7.2.

Parcare

Str.Roman Voda nr.18, aferenta bl A6, F2, F2 bis, S1, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

12 000.00

14152

Domeniul public, Administrare DEP

546

0.1.

Teren

Str. Roman Voda nr.18, bl A6, F2, F2 bis, S1, 6 locuri parcare,

S=75 mp

28/02/2013

29 000.00

89318

Domeniul public, Administrare DEP

547

1.3.7.2.

Parcare

Str. Garii nr 19 , aferenta bl L1, L2, L3, L8, L9, L10, 34 locuri parcare, S=425 mp

28/02/2013

67 000.00

14153

Domeniul public, Administrare DEP

548

0.1.

Teren

Str. Garii nr 19, aferenta bl L1, L2, L3, L8, L9, L10, 34 locuri

parcare, S=425 mp

28/02/2013

202 000.00

89319

Domeniul public, Administrare DEP

549

1.3.7.2.

Parcare

Str. Zugravi nr.15, aferenta bl F7, CL3, V13, 9 locuri parcare, S=112.5 mp

28/02/2013

18 000.00

14154

Domeniul public, Administrare DEP

550

0.1.

Teren

Str. Zugravi nr.15, aferenta bl F7, CL3, V13, 9 locuri parcare,

S=112.5 mp

28/02/2013

48 000.00

89320

Domeniul public, Administrare DEP

551

1.3.7.2.

Parcare

Str. Tabacului nr.59, aferenta bl W1, W2, W3, W4, Y6, 29 locuri parcare, S=362.5 mp

28/02/2013

57 000.00

14155

Domeniul public, Administrare DEP

552

0.1.

Teren

Str. Tabacului nr.59, bl W1, W2, W3, W4,Y6, S=362.5 mp

28/02/2013

140 000.00

89321

Domeniul public, Administrare DEP

553

1.3.7.2.

Parcare

Str. Prof I Simionescu nr.8 , aferenta bl D1, D2, D3, D14, D13, D12, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

40 000.00

14156

Domeniul public, Administrare DEP

554

0.1.

Teren

Str. Prof I Simionescu nr.8 , aferenta bl D1, D2, D3, D14, D13,

D12, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

96 000.00

89322

Domeniul public, Administrare DEP

555

1.3.7.2.

Parcare

Str. Amurgului nr. 8, aferenta bl 258A, 258B, 259A, 264, 8 locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

16 000.00

14157

Domeniul public, Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

556

0.1.

Teren

Str. Amurgului nr. 8, aferenta bl 258A, 258B, 259A, 264, 8

locuri parcare, S=100 mp

28/02/2013

38 000.00

89323

Domeniul public, Administrare DEP

557

1.3.7.2.

Parcare

Std. Canta nr. 4, aferenta bl 455, 456, 6 locuri parcare, S=75 mp

28/02/2013

12 000.00

14158

Domeniul public, Administrare DEP

558

0.1.

Teren

Std. Canta nr. 4, aferenta bl 455, 456, 6 locuri parcare, S=75

mp

28/02/2013

24 000.00

89324

Domeniul public, Administrare DEP

559

1.3.7.2.

Parcare

Str. Pacurari nr.120, aferenta bl. 582, 118, 4 locuri parcare,

S=50 mp

28/02/2013

8 000.00

14159

Domeniul public, Administrare DEP

560

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.120, aferenta bl. 582, 118, 4 locuri parcare,

S=50 mp

28/02/2013

16 000.00

89325

Domeniul public, Administrare DEP

561

1.3.7.2.

Parcare

Str. Pacurari nr.41, aferenta bl. 544, 545, 546, H1, H2, H3, 20 locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

40 000.00

14160

Domeniul public, Administrare DEP

562

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.41, aferenta bl. 544, 545, 546, H1, H2, H3, 20

locuri parcare, S=250 mp

28/02/2013

81 000.00

89326

Domeniul public, Administrare DEP

563

1.3.7.2.

Parcare

Str. Stejar nr. 55, aferenta bl. M1, L5, T1, 10 locuri parcare, S=125 mp

28/02/2013

20 000.00

14161

Domeniul public, Administrare DEP

564

0.1.

Teren

Str. Stejar nr. 55, aferenta bl. M1, L5, T1, 10 locuri parcare,

S=125 mp

28/02/2013

53 000.00

89327

Domeniul public, Administrare DEP

565

1.3.7.2.

Parcare

Str. Ciric 38A, aferenta bl. Q3,V1, V22, 4 locuri parcare, S=50 mp

28/02/2013

8 000.00

14162

Domeniul public, Administrare DEP

566

0.1.

Teren

Str. Ciric 38A, aferenta bl. Q3,V1, V22, 4 locuri parcare, S=50

mp

28/02/2013

21 000.00

89328

Domeniul public, Administrare DEP

567

1.3.7.2.

Parcare

Bld Chimiei nr. 55, aferenta bl. G11, G12, G13, G14, G15, G21,

G22, G32, G31, 11 locuri parcare, S=137.5 mp

28/02/2013

22 000.00

14163

Domeniul public, Administrare DEP

568

0.1.

Teren

Bld Chimiei nr. 55, aferenta bl. G11, G12, G13, G14, G15, G21,

G22, G32, G31, 11 locuri parcare, S=137.5 mp

28/02/2013

58 000.00

89329

Domeniul public, Administrare DEP

569

1.3.7.2.

Parcare

Str. Ciurchi nr.113, aferenta bl F1, F2, D2, 8 locuri parcare,

S=100 mp

28/02/2013

16 000.00

14164

Domeniul public, Administrare DEP

570

0.1.

Teren

Str. Ciurchi nr.113, aferenta bl F1, F2, D2, 8 locuri parcare,

S=100 mp

28/02/2013

42 000.00

89330

Domeniul public, Administrare DEP

571

1.3.7.2.

Parcare

Str. Bucium nr 17, aferenta bl B1, A9 col, 19 locuri parcare, S=237.5 mp

28/02/2013

38 000.00

14165

Domeniul public, Administrare DEP

572

0.1.

Teren

Str. Bucium nr 17, aferenta bl B1, A9 col, 19 locuri parcare,

S=237.5 mp

28/02/2013

109 500.00

89331

Domeniul public, Administrare DEP

573

1.3.7.2.

Parcare

Str. Clopotari nr.34, aferenta bl 671, 673, 606, 607, 13 locuri

parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

26 000.00

14166

Domeniul public, Administrare DEP

574

0.1.

Teren

Str. Clopotari nr.34, aferenta bl 671, 673, 606, 607, 13 locuri

parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

51 640.00

89332

Domeniul public, Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

575

1.3.7.2.

Parcare

Str. A. Panu nr.56, aferenta bl B1, H1, H2, H3, 5 locuri parcare,

S=62.5 mp

28/02/2013

10 000.00

14167

Domeniul public, Administrare DEP

576

0.1.

Teren

Str. A. Panu nr.56, aferenta bl B1, H1, H2, H3, 5 locuri parcare, S=62.5 mp

28/02/2013

63 230.00

89333

Domeniul public, Administrare DEP

577

1.3.7.2.

Parcare

Str. Splai Bahlui nr. 2, aferenta bl V1, B2, 13 locuri parcare,

S=162.5 mp

28/02/2013

26 000.00

14168

Domeniul public, Administrare DEP

578

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui nr. 2, aferenta bl V1, B2, 13 locuri parcare, S=162.5 mp

28/02/2013

98 200.00

89334

Domeniul public, Administrare DEP

579

1.6.2.

Imobil

Str. Lăpușneanu nr. 20, suprafața constuită la sol 485,33 mp

28/02/2013

5 133 187.31

14217

Domeniul public, Administrare UMF

580

0.1.

Teren

Aferent imobilului situat în Iași, str. Lăpușneanu nr. 20, suprafața 634,92 mp, din care 485,33 mp construit

28/02/2013

484 939.19

89388

Domeniul public, Administrarea UMF

581

1.3.7.2.

Parcare

Al. Rozelor nr. 12, aferenta bl C8, B7, B8, B9, I1, F4, 23 locuri

parcare, S=287.5 mp

28/02/2013

46 000.00

14169

Domeniul public, Administrare DEP

582

0.1.

Teren

Al. Rozelor nr. 12, aferenta bl C8, B7, B8, B9, I1, F4, 23 locuri parcare, S=287.5 mp

28/02/2013

173 730.00

89335

Domeniul public, Administrare DEP

583

1.6.4.

Clădire

Pavilion G1 (C9), str. Codrescu nr. 6, suprafața 264,63 mp

28/02/2013

58 218.60

14218

Domeniul public, Administrare DEP

584

1.5.12.

Construcție

Cabina portar, Str. Codrescu nr. 6, suprafata 2,32 mp

28/02/2013

510.40

14219

Domeniul public, Administrare DEP

585

0.1.

Teren

Aferent pavilionului F1 și G1 , str. Codrescu nr. 6, suprafața

totală 1236,12 mp, din care 987,07 mp construit.

28/02/2013

112 487.00

89390

Domeniul public, Administrare DEP

586

0.1.

Teren

str. Codrescu nr.6,suprafata 4850 mp

6 298 828.00

89932

Sentinta Civila 763/07.04.2010, ICCJ1357/13.05.2014

587

0.1.

Teren

str. Canta nr. 17-19, suprafata 500 mp, delimitat de bl. 450,451,

452

20/02/2013

413 500.00

89356

Domeniul public, Administrare DEP

588

0.1.

Teren

str. Smardan nr 13, suprafata 2875.00 mp

2013

690 084.00

89402

Domeniul public, Administrare DEP,

HCL 345/2016

589

0.1

Teren

str. Brindusa nr.3 , suprafata 1000 mp

2012

427 653.42

89278

Certificat de vacanta succesorala,

Domeniul public, Administrare DEP

590

1.6.2.

Constructie-anexa

str. Moara de Vant f. n., tarla 102, parcela C4145/3, suprafata

104 mp

2013

22 676.00

14259

HCL 232/2013

591

2.2.9.

Echipamente IT sistem ticketing Stadionul Emil Alexandrescu

7 PC+7 imprimante bilete

2013

46 475.20

300370

PV 93339/10.10.2013

592

1.8.2.

RK sistem de drenaj Stadionul E. Alexandrescu

Stadionul Emil Alexandrescu

2013

78 021.63

14304

PV 105472/14.11.2013

593

1.2.2.

Modernizare Piata Dacia

boxe alimente volum mare

2012

43 205.71

14144

PV 117706/20.12.2012

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

594

1.7.1.3.

Instalatie subterana cabluri

electrice

Stadionul Emil Alexandrescu

2012

48 003.15

14146

PV 110831/03.12.2012

595

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Sos Arcu nr.23,af. Bl. F7,V13,CL3-7locuri

2013

9 325.00

14274

Domeniul public, Administrare DEP

596

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Strap Silvestru nr.20,Bl.T1A,T1B,15 lo

2013

20 451.00

14275

Domeniul public, Administrare DEP

597

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.N Horga nr.3,af.Bl.596,597,575,600,18l

2013

24 541.00

14276

Domeniul public, Administrare DEP

598

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Hatman Sendrea nr.13,af.Bl.L2A,L2B,13l

2013

16 868.00

14277

Domeniul public, Administrare DEP

599

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Barboi nr.6,Bl.F1,F2,C1-C7, 31 locuri

2013

38 875.00

14278

Domeniul public, Administrare DEP

600

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Luca Arbore nr.36,af. Bl.520-523,32 lo

2013

22 050.00

14279

Domeniul public, Administrare DEP

601

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Luca Arbore nr.32,Bl.509,510,520,22 lo

2013

15 159.00

14280

Domeniul public, Administrare DEP

602

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Sos Pacurari nr.53,af.Bl547,9 locuri

2013

11 726.00

14281

Domeniul public, Administrare DEP

603

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd Alex cel Bun nr.45,Bl.F1,E1,E2,,X1,8loc

2013

9 476.00

14282

Domeniul public, Administrare DEP

604

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Mircea cel Batran nr.8,Bl.O6-7,B3,42 l

2013

74 963.00

14283

Domeniul public, Administrare DEP

605

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Mircea cel B nr.9,Bl.R2-R4,N2-3,15 loc

2013

18 810.00

14284

Domeniul public, Administrare DEP

606

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str.Toma Cozma nr.89,Bl.571,571A,23 locuri

2013

23 074.00

14285

Domeniul public, Administrare DEP

607

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Al.Pacurari nr.10,af.Bl.T5,G2,G3,555-14 lo

2013

13 226.00

14286

Domeniul public, Administrare DEP

608

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Ciurchi nr.103bis,af Bl.F6,P12,F5-15 l

2013

11 484.00

14287

Domeniul public, Administrare DEP

609

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Stramosilor nr.65,af.Bl.R8,Q8,DA19,7 l

2013

9 950.00

14288

Domeniul public, Administrare DEP

610

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Std Gradinari nr.21,af.Bl.B1,B3,B5,B6,12 l

2013

17 056.00

14289

Domeniul public, Administrare DEP

611

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Al Decebal nr.10,af.Bl.X8,P4,C2,Q2,9 locur

2013

11 339.00

14290

Domeniul public, Administrare DEP

612

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Bucium nr.19,af.Bl.B21-23,12 locuri

2013

18 058.00

14291

Domeniul public, Administrare DEP

613

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str. Musatini nr.49,af.Bl.V3,Q3,U2,P1,6 lo

2013

5 685.00

14292

Domeniul public, Administrare DEP

614

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd.Dacia nr.61,af.Bl.DD5-DD9,DF2,DF8,47 lo

2013

70 727.00

14293

Domeniul public, Administrare DEP

615

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Bd.Dacia nr.5,af.Bl.DA1-DA8,Q8,R11,52 locu

2013

65 210.00

14294

Domeniul public, Administrare DEP

616

1.3.7.2.

Parcare

Parcare Str Pacurari nr.140,Bl.587-22 locuri

2013

31 270.00

14295

Domeniul public, Administrare DEP

617

0.1.

Teren

Teren af Parcare Sos.Arcu nr.23,Bl.F7,V13,CL3-7loc

2013

87 999.00

89417

Domeniul public, Administrare DEP

618

0.1.

Teren

Teren af P Str.Strap Silvestru nr.20,Bl.T1A,T1B,15

2013

187 738.00

89418

Domeniul public, Administrare DEP

619

0.1.

Teren

Teren af p St.N Horga nr.3,af.Bl.596,597,575,600,

2013

147 532.00

89419

Domeniul public, Administrare DEP

620

0.1.

Teren

Teren af P St Hatman Sendrea nr.13,af.Bl.L2A,L2B,1

2013

71 772.00

89420

Domeniul public, Administrare DEP

621

0.1.

Teren

Teren af P Str Barboi nr.6,Bl.F1,F2,C1-C7, 31 locu

2013

413 744.00

89421

Domeniul public, Administrare DEP

622

0.1.

Teren

Teren af P Str.Luca Arbore nr.36,af. Bl.520-523,32

2013

202 026.00

89422

Domeniul public, Administrare DEP

623

0.1.

Teren

Teren af P Str.Luca Arbore nr.32,Bl.509,510,520,22

2013

135 238.00

89423

Domeniul public, Administrare DEP

624

0.1.

Teren

Teren af P Sos Pacurari nr.53,af.Bl547,9 locuri

2013

70 776.00

89424

Domeniul public, Administrare DEP

625

0.1.

Teren

Teren af P Bd Alex cel Bun nr.45,Bl.F1,E1,E2,,X1,8

2013

53 909.00

89425

Domeniul public, Administrare DEP

626

0.1.

Teren

Teren af P Str.Mircea cel Batran nr.8,Bl.O6-7,B3,4

2013

308 539.00

89426

Domeniul public, Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

627

0.1.

Teren

Teren af P Str.Mircea cel B nr.9,Bl.R2-R4,N2-3,15

2013

110 118.00

89427

Domeniul public, Administrare DEP

628

0.1.

Teren

Teren af P Str.Toma Cozma nr.89,Bl.571,571A,23 loc

2013

265 051.00

89428

Domeniul public, Administrare DEP

629

0.1.

Teren

Teren af P Al.Pacurari nr.10,af.Bl.T5,G2,G3,555-14

2013

85 440.00

89429

Domeniul public, Administrare DEP

630

0.1.

Teren

Teren af PStr Ciurchi nr.103bis,af Bl.F6,P12,F5-15

2013

112 975.00

89430

Domeniul public, Administrare DEP

631

0.1.

Teren

Teren af P Str Stramosilor nr.65,af.Bl.R8,Q8,DA19,

2013

47 170.00

89431

Domeniul public, Administrare DEP

632

0.1.

Teren

Teren af P Std Gradinari nr.21,af.Bl.B1,B3,B5,B6,1

2013

69 114.00

89432

Domeniul public, Administrare DEP

633

0.1.

Teren

Teren af P Al Decebal nr.10,af.Bl.X8,P4,C2,Q2,9 lo

2013

63 828.00

89433

Domeniul public, Administrare DEP

634

0.1.

Teren

Teren af P Str Bucium nr.19,af.Bl.B21-23,12 locuri

2013

72 145.00

89434

Domeniul public, Administrare DEP

635

0.1.

Teren

Teren af P Str. Musatini nr.49,af.Bl.V3,Q3,U2,P1,6

2013

41 974.00

89435

Domeniul public, Administrare DEP

636

0.1.

Teren

Teren af P Bd.Dacia nr.61,af.Bl.DD5-DD9,DF2,DF8,47

2013

382 100.00

89436

Domeniul public, Administrare DEP

637

0.1.

Teren

Teren af P Bd.Dacia nr.5,af.Bl.DA1-DA8,Q8,R11,52 l

2013

439 509.00

89437

Domeniul public, Administrare DEP

638

0.1.

Teren

Teren af P Str Pacurari nr.140,Bl.587-22 locuri

2013

225 397.00

89438

Domeniul public, Administrare DEP,

PV 106730/18.11.2013

639

01/07/2001

Racorduri electrice

Bazar

2013

129 082.54

14318

PV 109359/26.11.2013

640

1.3.7.2.

Alei pietonale si spatii acces

Bazar

2013

668 441.95

14319

PV 109354/26.11.2013

641

1.3.7.2.

Configurare platforma

pamant

Bazar

2013

312 031.94

14320

PV 109354/26.11.2013

642

1.3.7.2.

Parcari si alveole

Bazar

2013

487 091.02

14321

PV 109354/26.11.2013

643

1.3.7.2.

Platforme beton

Bazar

2013

687 530.34

14322

PV 109354/26.11.2013

644

1.3.7.2.

Trotuare perimetrale

Bazar

2013

50 438.37

14323

PV 109354/26.11.2013

645

1.8.6.

Alimentare cu apa

Bazar

2013

8 733.60

14324

PV 109354/26.11.2013

646

1.8.6.

Camine de vizitare

Bazar

2013

35 675.73

14325

PV 109354/26.11.2013

647

1.8.6.

Canalizare

Bazar

2013

73 548.15

14326

PV 109354/26.11.2013

648

1.8.6.

Retea colectare ape pluviale

Bazar

2013

100 290.56

14327

PV 109354/26.11.2013

649

1.6.3.2.

Gard fara soclu din beton

Bazar

2013

25 177.73

14328

PV 109354/26.11.2013

650

1.6.3.2.

Gard perimetral soclu din

beton

Bazar

2013

85 617.28

14329

PV 109354/26.11.2013

651

1.6.3.2.

Poarta acces

Bazar

2013

12 773.74

14330

PV 109354/26.11.2013

652

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. L. Catargi nr. 47, suprafața totala 1408 mp, CF 133225, nr cadastral 19189

2014

1 424 100.00

89454

Domeniul public

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

653

1.6.2.

Cladire

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 220 mp, in

care functioneaza Institutul de Cercetari Biologice , CF 133225, nr cadastral 19189

2014

844 200.00

14336

Domeniul public

654

1.6.8.

Constructie - Anexa

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 45 mp

2014

38 000.00

14337

Domeniul public

655

1.8.14.

Constructie anexa - garaj

str. Lascar Catargi nr. 47, suprafata construita la sol 53 mp

2014

4 500.00

14338

Domeniul public

656

1.6.3.2

Imprejmuire imobil

str. Lascar Catargi nr. 47

2014

9 000.00

14339

Domeniul public

657

1.3.7.2.

Parcare

BDUL T. VLADIMIRESCU NR 13,bl: P12; P7; P8, 7 locuri

2014

5.36

14902

Administrare DEP

658

0.1.

Teren

BDUL T. VLADIMIRESCU NR 13,bl: P12; P7; P8, S=87.50mp

2014

58.26

89801

Administrare DEP

659

1.3.7.2.

Parcare

STR DECEBAL NR 38, bl: A17; L1; C7; Z10, 7 locuri

2014

5.36

14903

Administrare DEP

660

0.1.

Teren

STR DECEBAL NR 38, bl:A17; L1; C7; Z10, s= 87.50mp

2014

44.05

89802

Administrare DEP

661

1.3.7.2.

Parcare

STR OANCEA NR 16, bl. 352; 353; 534, 18 locuri

2014

13.78

14904

Administrare DEP

662

0.1.

Teren

STR OANCEA NR 16, bl: 352; 353; 534, s=225 mp

2014

110.38

89803

Administrare DEP

663

1.3.7.2.

Parcare

STR V. LUPU NR 116, bl:A3; C2, 23 locuri

2014

26.80

14905

Administrare DEP

664

0.1.

Teren

STR V. LUPU NR 116, bl:A3; C2, s=437.50mp

2014

206.92

89804

Administrare DEP

665

1.3.7.2.

Parcare

B-DUL PRIMAVERII NR 21 A, bl:G6; A5, 11 locuri

2014

13.02

14906

Administrare DEP

666

0.1.

Teren

B-DUL PRIMAVERII NR 21 A, bl:G6; A5, s=212,50mp

2014

102.55

89805

Administrare DEP

667

1.3.7.2.

Parcare

STR I CREANGA NR 79, bl: J1; J2, 7 locuri

2014

5.36

14907

Administrare DEP

668

0.1.

Teren

STR I CREANGA NR 79, bl: J1; J2, s= 87,50mp

2014

34.18

89806

Administrare DEP

669

1.3.7.2.

Parcare

STR H. TATAR NR 8, bl:361, 3 locuri

2014

2.30

14908

Administrare DEP

670

0.1.

Teren

STR H. TATAR NR 8, bl:361, s= 37,50mp

2014

15.81

89807

Administrare DEP

671

1.3.7.2.

Parcare

STR NEPTUN NR 14bl:768; 769; 770; 771; 772; 773A, 28 locuri

2014

21.44

14909

Administrare DEP

672

0.1.

Teren

STR NEPTUN NR 14bl:768; 769; 770; 771; 772; 773A, s=

350,00 mp

2014

101.89

89808

Administrare DEP

673

1.3.7.2.

Parcare

STR COLUMNEI NR 4, bl: O1; N2; N1; SE23; bl. 2; bl. 3, s= 125 mp

2014

7.66

14910

Administrare DEP

674

0.1.

Teren

STR COLUMNEI NR 4, bl: O1; N2; N1; SE23; bl. 2; bl. 3, 10

locuri

2014

41.79

89809

Administrare DEP

675

1.3.7.2.

Parcare

BLD DACIA NR 30, bl: SC4; SC5; SC6; SC7; SC8;SC9; SC10; SC11; B13; A3; A4; A1; A2, 74 locuri

2014

56.66

149011

Administrare DEP

676

0.1.

Teren

BLD DACIA NR 30, bl: SC4; SC5; SC6; SC7; SC8;SC9; SC10;

SC11; B13; A3; A4; A1; A2, s= 925 mp

2014

324.74

89810

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

677

1.3.7.2.

Parcare

STR BASARABI NR 8, bl: R1; U1; U1bis, 16 locuri

2014

12 250.00

14912

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

678

0.1.

Teren

STR BASARABI NR 8, bl: R1; U1; U1bis, s= 200 mp

2014

76.16

89811

Administrare DEP

679

1.3.7.2.

Parcare

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 3, bl:N4; N5; O2; O3; O4; H3, 31 locuri

2014

39.05

14913

Administrare DEP

680

0.1.

Teren

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 3, bl:N4; N5; O2; O3; O4; H3, s=

637,50 mp

2014

218.59

89812

Administrare DEP

681

1.3.7.2.

Parcare

STR STIHII , bl: Bl. Stihii; bl. UJCM; bl CUCU nr 1, 26 locuri

2014

19.91

14914

Administrare DEP

682

0.1.

Teren

STR STIHII , bl: Bl. Stihii; bl. UJCM; bl CUCU nr 1, s = 325 mp

2014

231.30

89813

Administrare DEP

683

1.3.7.2.

Parcare

BLD TUTOTA NR 6, bl:R1; P2; P3,19 locuri

2014

14.55

14915

Administrare DEP

684

0.1.

Teren

BLD TUTOTA NR 6, bl:R1; P2; P3, s= 237,50 mp

2014

118.06

89814

Administrare DEP

685

1.3.7.2.

Parcare

STR HLINCEA NR 34, bl: 1002, 7 locuri

2014

5.36

14916

Administrare DEP

686

0.1.

Teren

STR HLINCEA NR 34, bl: 1002, s= 87,50mp

2014

34.93

89815

Administrare DEP

687

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 80, bl: 993; 995; 997, 17 locuri

2014

26.80

14917

Administrare DEP

688

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 80, bl: 993; 995; 997, s= 437,50 mp

2014

190.78

89816

Administrare DEP

689

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 18, bl: 939; 947; 953; 951, 12 locuri

2014

9.19

14918

Administrare DEP

690

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 18, bl: 939; 947; 953; 951, s= 150mp

2014

66 540.00

89817

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

691

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 64, bl: 985A; 985B, 16 locuri

2014

12 250.00

14919

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

692

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 64, bl: 985A; 985B, s= 200 mp

2014

84.28

89818

Administrare DEP

693

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 93, bl: 988B; 994; 996, 26 locuri

2014

28.33

14920

Administrare DEP

694

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 93, bl: 988B; 994; 996, s= 462,50 mp

2014

190.47

89819

Administrare DEP

695

1.3.7.2.

Parcare

STR BRADULUI NR 21, bl;G5; G6; 802, 10 locuri

2014

7.66

14921

Administrare DEP

696

0.1.

Teren

STR BRADULUI NR 21, bl;G5; G6; 802, s= 125 mp

2014

60.06

89820

Administrare DEP

697

1.3.7.2.

Parcare

STR ATELIERULUI NR 3, bl: A10; A11; A9 colt, 14 locuri

2014

10.72

14922

Administrare DEP

698

0.1.

Teren

STR ATELIERULUI NR 3, bl: A10; A11; A9 colt, s= 175 mp

2014

63.81

89821

Administrare DEP

699

1.3.7.2.

Parcare

STR SALCIILOR NR 20, bl: 817; 818; 813; 815, 17 locuri

2014

13.02

14923

Administrare DEP

700

0.1.

Teren

STR SALCIILOR NR 20, bl: 817; 818; 813; 815, s= 212,50 mp

2014

94.27

89822

Administrare DEP

701

1.3.7.2.

Parcare

STR BACINSCHI NR 4, bl: CL1; CL16; CL17; V13, 16 locuri

2014

12 250.00

14924

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

702

0.1.

Teren

STR BACINSCHI NR 4, bl: CL1; CL16; CL17; V13, s= 200 mp

2014

155.02

89823

Administrare DEP

703

1.3.7.2.

Parcare

STR NECULAU NR 15, bl: 571A; 572; 573; 574, 18 locuri

2014

13.78

14925

Administrare DEP

704

0.1.

Teren

STR NECULAU NR 15, bl: 571A; 572; 573; 574, s= 225 mp

2014

94.38

89824

Administrare DEP

705

1.3.7.2.

Parcare

PTA VOIEVOZILOR NR 26 , bl: C4; U3 bis; A12; A13; A14, 80 locuri

2014

94.94

14926

Administrare DEP

706

0.1.

Teren

PTA VOIEVOZILOR NR 26 , bl: C4; U3 bis; A12; A13; A14, s=

1.550 mp

2014

522.45

89825

Administrare DEP

707

1.3.7.2.

Parcare

STR BASARABI NR 9, bl: Z3; Z4; Q3; U1 bis, 14 locuri

2014

17.61

14927

Administrare DEP

708

0.1.

Teren

STR BASARABI NR 9, bl: Z3; Z4; Q3; U1 bis, s= 287,50 mp

2014

109.47

89826

Administrare DEP

709

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 67, bl:478; 480C, 27 locuri

2014

22.20

14928

Administrare DEP

710

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 67, bl:478; 480C, s= 362,50 mp

2014

121.27

89827

Administrare DEP

711

1.3.7.2.

Parcare

STR CLOSCA NR 12C, bl: C2; C3; 12A; 12C, 15 locuri

2014

9.19

14929

Administrare DEP

712

0.1.

Teren

STR CLOSCA NR 12C, bl: C2; C3; 12A; 12C, s= 150 mp

2014

175 600.00

89828

Administrare DEP-modificare valoare

inventar prin HCL 198/2017

713

1.3.7.2.

Parcare

BDUL CHIMIEI NR 15, bl:D1; D2; D3; D4, 20 locuri

2014

30.63

14930

Administrare DEP

714

0.1.

Teren

BDUL CHIMIEI NR 15, bl:D1; D2; D3; D4, s= 500 mp

2014

220.93

89829

Administrare DEP

715

1.3.7.2.

Parcare

SOS NATIONALA NR 49, bl: D; C2; C3; C2, 16 locuri

2014

18.38

14931

Administrare DEP

716

0.1.

Teren

SOS NATIONALA NR 49, bl: D; C2; C3; C2, s= 300mp

2014

148.16

89830

Administrare DEP

717

1.3.7.2.

Parcare

STR MANTA ROSIE NR 21, bl: bl. 8; Bi7; B10, 28 locuri

2014

35.98

14932

Administrare DEP

718

0.1.

Teren

STR MANTA ROSIE NR 21, bl: bl. 8; Bi7; B10, s= 587,50 mp

2014

202.45

89831

Administrare DEP

719

1.3.7.2.

Parcare

STR ETERNITATE NR 82, bl: E1, 11 locuri

2014

8.42

14933

Administrare DEP

720

0.1.

Teren

STR ETERNITATE NR 82, bl: E1,    s= 137,50 mp

2014

53.59

89832

Administrare DEP

721

1.3.7.2.

Parcare

AL DECEBAL NR 17, bl: C8; C9; B6; B5; A9; A8, 39 locuri

2014

53.59

14934

Administrare DEP

722

0.1.

Teren

AL DECEBAL NR 17, bl: C8; C9; B6; B5; A9; A8, s= 875 mp

2014

495.57

89833

Administrare DEP

723

1.3.7.2.

Parcare

STR PACURARI NR 130, bl: 586; 584; 585; 578; 136, 12 locuri

2014

9.19

14935

Administrare DEP

724

0.1.

Teren

STR PACURARI NR 130, bl: 586; 584; 585; 578; 136, s= 150

mp

2014

62.92

89834

Administrare DEP

725

1.3.7.2.

Parcare

AL ROZELOR NR 2A, bl:D1; X2; B9, 9 locuri

2014

9.19

14936

Administrare DEP

726

0.1.

Teren

AL ROZELOR NR 2A, bl:D1; X2; B9,    s= 112,50 mp

2014

56.64

89835

Administrare DEP

727

1.3.7.2.

Parcare

BLD AL CEL BUN NR 36, bl : H12; H3; D1; D2; C12, 7 locuri

2014

5.36

149937

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

728

0.1.

Teren

BLD AL CEL BUN NR 36, bl : H12; H3; D1; D2; C12, s= 87,50

mp

2014

30.13

89836

Administrare DEP

729

1.6.2.

Cladire corp C

str. Sarariei nr. 189, suprafata 300 mp

1978-2011

1 861 900.00

16021

Domeniul public al Municipiului Iasi, administrarea Curtii de Conturi - HCL 137/2001, HCL 284/213

730

0.1.

Teren

Str. Sarariei nr. 189, suprafata totala (construita si neconstruita)

784 mp

1840

553 632.53

89957

Domeniul public al Municipiului Iasi,

administrarea Curtii de Conturi - HCL 137/2001, HCL 284/213

731

1.7.1.3.

Instalatie subterana incalzire gazon Stadionul

E. Alexandrescu

Stadionul E. Alexandrescu, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 24-28

2014

457 116.92

14900

PV 83680/24.09.2014

732

1.5.2.

Spatiu

Str. Prof I Simionescu nr.25, bl. T1, suprafata 400 mp

1978

565 405.36

16022

Domeniul public al Municipiului Iasi,

HCL 283/2014 - administrarea IPJ Sectia 1 Politie

733

3.3.5.

Sistem control acces si

supraveghere Strandul Municipal

Strandul Municipal

2014

57 542.34

61645

PV 114455/30.12.2014

734

1.3.7.2.

Parcare

STR. C. NEGRI NR 35 , bl H3, P1, A1

2015

43 394.00

15627

Administrare DEP

735

0.1.

Teren

STR. C. NEGRI NR 35 , bl H3, P1, A1

2015

261 641.00

89864

Administrare DEP

736

1.3.7.2.

Parcare

STR GRADINARI NR 4, bl E11, E12, E13, E14, E15, A4-5

2015

6 173.00

15628

Administrare DEP

737

0.1.

Teren

STR GRADINARI NR 4, bl E11, E12, E13, E14, E15, A4-5

2015

16 566.00

89865

Administrare DEP

738

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 5, bl 928B, 930, 936

2015

18 390.00

15629

Administrare DEP

739

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 5, bl 928B, 930, 936

2015

59 661.00

89866

Administrare DEP

740

1.3.7.2.

Parcare

SOS ARCU NR 10, bl Z17, Z18

2015

24 548.00

15630

Administrare DEP

741

0.1.

Teren

SOS ARCU NR 10, bl Z17, Z18

2015

78 724.00

89867

Administrare DEP

742

1.3.7.2.

Parcare

STR DECEBAL NR 18, bl A2, C2, Z8, B4

2015

18 411.00

15631

Administrare DEP

743

0.1.

Teren

STR DECEBAL NR 18, bl A2, C2, Z8, B4

2015

58 927.00

89868

Administrare DEP

744

1.3.7.2.

Parcare

STR PROF I SIMIONESCU NR 31, bl S1, S2, S3, S4, S5, P6,

Q1, Q2

2015

15 432.00

15632

Administrare DEP

745

0.1.

Teren

STR PROF I SIMIONESCU NR 31, bl S1, S2, S3, S4, S5, P6,

Q1, Q2

2015

41 850.00

89869

Administrare DEP

746

1.3.7.2.

Parcare

STR V LUPU NR 118, bl Q3, D3, S5, B3, C1

2015

21 862.00

15633

Administrare DEP

747

0.1.

Teren

STR V LUPU NR 118, bl Q3, D3, S5, B3, C1

2015

80 463.00

89870

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

748

1.3.7.2.

Parcare

STR VAMASOAIA NR 3, bl A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21,

A42,A43

2015

16 203.00

15634

Administrare DEP

749

0.1.

Teren

STR VAMASOAIA NR 3, bl A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21, A42,A43

2015

70 596.00

89871

Administrare DEP

750

1.3.7.2.

Parcare

STR DR SAVINI NR 7, bl H4, R1

2015

972.00

15635

Administrare DEP

751

0.1.

Teren

STR DR SAVINI NR 7, bl H4, R1

2015

3 290.00

89872

Administrare DEP

752

1.3.7.2.

Parcare

STR V LUPU NR 110, bl D4, D5

2015

5 273.00

15636

Administrare DEP

753

0.1.

Teren

STR V LUPU NR 110, bl D4, D5

2015

3 290.00

89873

Administrare DEP

754

1.3.7.2.

Parcare

SOS NICOLINA NR 10, bl 941, 937, 937A

2015

24 779.00

15637

Administrare DEP

755

0.1.

Teren

SOS NICOLINA NR 10, bl 941, 937, 937A

2015

91 350.00

89874

Administrare DEP

756

1.3.7.2.

Parcare

STR MINERVEI NR 10, bl 845, 843, 844, 907

2015

37 897.00

15638

Administrare DEP

757

0.1.

Teren

STR MINERVEI NR 10, bl 845, 843, 844, 907

2015

214 342.00

89875

Administrare DEP

758

1.3.7.2.

Parcare

STR OVIDIU NR 1, bl 612, 615, 614

2015

26 907.00

15639

Administrare DEP

759

0.1.

Teren

STR OVIDIU NR 1, bl 612, 615, 614

2015

91 350.00

89876

Administrare DEP

760

1.3.7.2.

Parcare

AL PEDAGOGICA NR 2, bl TC

2015

24 434.00

15640

Administrare DEP

761

0.1.

Teren

AL PEDAGOGICA NR 2, bl TC

2015

145 925.00

89877

Administrare DEP

762

1.3.7.2.

Parcare

STR STEJAR NR 5, bl G1, I1, I2

2015

4 859.00

15641

Administrare DEP

763

0.1.

Teren

STR STEJAR NR 5, bl G1, I1, I2

2015

21 128.00

89878

Administrare DEP

764

1.3.7.2.

Parcare

STR MIRCEA CEL BATRAN NR 4, bl A4, A3, A2, B2

2015

94 099.00

15642

Administrare DEP

765

0.1.

Teren

STR MIRCEA CEL BATRAN NR 4, bl A4, A3, A2, B2

2015

205 054.00

89879

Administrare DEP

766

1.3.7.2.

Parcare

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 10, bl V4, V3, V2, V1, O3, O2

2015

22 502.00

15643

Administrare DEP

767

0.1.

Teren

AL MIRCEA CEL BATRAN NR 10, bl V4, V3, V2, V1, O3, O2

2015

52 516.00

89880

Administrare DEP

768

1.3.7.2.

Parcare

STR CIURCHI NR 109, bl B2, B7, F4

2015

12 304.00

15644

Administrare DEP

769

0.1.

Teren

STR CIURCHI NR 109, bl B2, B7, F4

2015

52 065.00

89881

Administrare DEP

770

1.3.7.2.

Parcare

STR CIURCHI NR 105, blD1, F4, F5

2015

7 752.00

15645

Administrare DEP

771

0.1.

Teren

STR CIURCHI NR 105, blD1, F4, F5

2015

37 865.00

89882

Administrare DEP

772

1.3.7.2.

Parcare

STR V LUPU NR 93, bl V1, V2, L1

2015

7 716.00

15646

Administrare DEP

773

0.1.

Teren

STR V LUPU NR 93, bl V1, V2, L1

2015

29 607.00

89883

Administrare DEP

774

1.3.7.2.

Parcare

BLD TUDOR VLADIMIRESCU NR 95, bl 95, 97, 101

2015

8 389.00

15647

Administrare DEP

775

0.1.

Teren

BLD TUDOR VLADIMIRESCU NR 95, bl 95, 97, 101

2015

41 800.00

89884

Administrare DEP

776

1.3.7.2.

Parcare

BLD T. VLADIMIRESCU NR 101, bl 99, 101, 103

2015

18 004.00

15648

Administrare DEP

777

0.1.

Teren

BLD T. VLADIMIRESCU NR 101, bl 99, 101, 103

2015

124 843.00

89885

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

778

1.3.7.2.

Parcare

STR VITEJILOR NR 11, bl H6, SD5, SD6, SD7, SD8, SD9, F7

2015

43 622.00

15649

Administrare DEP

779

0.1.

Teren

STR VITEJILOR NR 11, bl H6, SD5, SD6, SD7, SD8, SD9, F7

2015

116 085.00

89886

Administrare DEP

780

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 93, bl 474

2015

8 389.00

15650

Administrare DEP

781

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 93, bl 474

2015

23 981.00

89887

Administrare DEP

782

1.3.7.2.

Parcare

STR ROMAN VODA NR 15, bl B1, A8, A9, A10, A11, O1, N1,

H4

2015

69 552.00

15651

Administrare DEP

783

0.1.

Teren

STR ROMAN VODA NR 15, bl B1, A8, A9, A10, A11, O1, N1,

H4

2015

242 642.00

89888

Administrare DEP

784

1.3.7.2.

Parcare

BLD INDEPENDENTEI NR 18, bl Y1, Y2

2015

9 905.00

15652

Administrare DEP

785

0.1.

Teren

BLD INDEPENDENTEI NR 18, bl Y1, Y2

2015

49 317.00

89889

Administrare DEP

786

1.3.7.2.

Parcare

STR LUCA ARBORE NR 16, bl 511, 512, 513, 505, 506, 507

2015

90 009.00

15653

Administrare DEP

787

0.1.

Teren

STR LUCA ARBORE NR 16, bl 511, 512, 513, 505, 506, 507

2015

271 277.00

89890

Administrare DEP

788

1.3.7.2.

Parcare

AL ROZELOR NR 16, bl A6, A7, R3, K2

2015

27 714.00

15654

Administrare DEP

789

0.1.

Teren

AL ROZELOR NR 16, bl A6, A7, R3, K2

2015

104 400.00

89891

Administrare DEP

790

1.3.7.2.

Parcare

BLD INDEPENDENTEI NR 11, bl A1-4, B1-5

2015

33 385.00

15655

Administrare DEP

791

0.1.

Teren

BLD INDEPENDENTEI NR 11, bl A1-4, B1-5

2015

238 580.00

89892

Administrare DEP

792

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 18, bl 556, 557, T1

2015

23 487.00

15656

Administrare DEP

793

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 18, bl 556, 557, T1

2015

78 201.00

89893

Administrare DEP

794

1.3.7.2.

Parcare

SOS PACURARI NR 49, bl camin Antibiotice

2015

9 228.00

15657

Administrare DEP

795

0.1.

Teren

SOS PACURARI NR 49, bl camin Antibiotice

2015

35 876.00

89894

Administrare DEP

796

1.3.7.2.

Parcare

STR GRADINARI NR 11, BL a8-12, b12, b35

2015

36 352.00

15658

Administrare DEP

797

0.1.

Teren

STR GRADINARI NR 11, BL a8-12, b12, b35

2015

94 663.00

89895

Administrare DEP

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

798

1.6.2.

Cladire corp A

str. Ciurchi nr. 111, constructie regim de inaltime S+P+E,

suprafata construita la sol 369 mp, suprafata construita desfasurata 1085 mp, suprafata utila totala de 880.43 mp, compusa din:

- subsol: suprafata construita 347 mp, suprafata utila 274.95 mp - parter: suprafata construita 369 mp, suprafata utila 309.40 mp - etaj: suprafata construita 369 mp, suprafata utila 296.08 mp;

1972

1 780 623.00

15663

Administrare DEP, HCL

343/29.10.2015, HCL

280/29.09.2016

799

1.6.2.

Cladire corp B

str. Ciurchi nr. 111, constructie regim de inaltime S+P+E,

suprafata construita la sol 458 mp, suprafata construita desfasurata 1106 mp, suprafata utila totala de 882.04 mp, compusa din:

- subsol: suprafata construita 190 mp, suprafata utila 140.09 mp - parter: suprafata construita 458 mp, suprafata utila 372.06 mp - etaj: suprafata construita 458 mp, suprafata utila 369.81 mp;

1972

1 429 697.00

15664

Administrare DEP, HCL

343/29.10.2015, HCL

280/29.09.2016

800

1.6.2.

Construtie Anexa - Cabina

portar

str. Ciurchi nr. 111, suprafata 2 mp

1972

67 095.00

15665

Administrare DEP, HCL

343/29.10.2015, HCL

280/29.09.2016

801

0.1.

Teren

str. Ciurchi nr. 111, aferent cladirilor Corp A si Corp B, suprafata

totala (construit si neconstruit) 3388 mp

1972

768 963.00

89896

Administrare DEP, HCL

343/29.10.2015, HCL

280/29.09.2016

802

0.1.

Teren

CALEA CHISINAULUI NR. 2A, suprafata 1514 mp (251

mp+1263 mp)

2015

140 707.00

89955

HCL 60/26.02.2015

803

1.5.12.

CABINA PAZA

PARCARE ROMTELECOM

2015

44 281.95

15899

PV 123127/28.12.2015

804

1.5.12.

CABINA PAZA

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

44 281.95

15900

PV 123127/28.12.2015

805

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

2015

15 985.10

61732

PV 123127/28.12.2015

806

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

2015

15 985.10

61733

PV 123127/28.12.2015

807

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

2015

15 985.10

61734

PV 123127/28.12.2015

808

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE ROMTELECOM

2015

15 985.10

61735

PV 123127/28.12.2015

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

809

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.11

61736

PV 123127/28.12.2015

810

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61737

PV 123127/28.12.2015

811

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61738

PV 123127/28.12.2015

812

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61739

PV 123127/28.12.2015

813

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61740

PV 123127/28.12.2015

814

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61741

PV 123127/28.12.2015

815

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61742

PV 123127/28.12.2015

816

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61743

PV 123127/28.12.2015

817

3.1.6.

BOLARZI

PARCARE STR.M.MAICILOR

2015

15 985.10

61744

PV 123127/28.12.2015

818

1.5.12.

Cabina Parcare

Proiect "Reabilitare Manastirea Golia"

2016

35 577.29

15968

PV 41226/15.04.2016

819

1.6.1.1.

Grup sanitar Tg Cucu-

Pr.Golia

Proiect "Reabilitare Manastirea Golia"

2016

665 649.92

15969

PV 41226/15.04.2016

820

1.6.4.

Cladire-C1 = 621x3 mp (avand D+P+M)

Casa Ghica Callimachi-situata in strada Cuza Voda, nr. 41- in suprafata totala de 2.261 mp, cu nr. cadastral 145415, cu suprafata construita la sol de 621 mp(formata din C1=621x3

DPM ;

2017

1 282 900.00

16065

Administrare DEP- Imobil achizitionat in baza HCL nr.350 din 29.08.2017 si a Contractului de

vanzare-cumparare nr. 3556 din 01.11.2017

821

1.6.4.

Cladire-C2=198 mp

Casa Ghica Callimachi-situata in strada Cuza Voda, nr. 41- in

suprafata totala de 2.261 mp, cu nr. cadastral 145415, cu suprafata construita de C2=198 mp;

2017

37 800.00

16066

Administrare DEP- Imobil

achizitionat in baza HCL nr.350 din 29.08.2017 si a Contractului de vanzare-cumparare nr. 3556 din 01.11.2017.

822

1.6.4.

Cladire-C3 = 67 mp

Casa Ghica Callimachi-situata in strada Cuza Voda, nr. 41- in suprafata totala de 2.261 mp, cu nr. cadastral 145415, cu suprafata construita de C3=67 mp

2017

13 500.00

16067

Administrare DEP- Imobil achizitionat in baza HCL nr.350 din 29.08.2017 si a Contractului de

vanzare-cumparare nr. 3556 din 01.11.2017

823

0.1.

Teren

suprafata totala teren aferent Casei Callimachi S =2.261 mp

2017

2 412 030.03

800086

Administrare DEP- Imobil achizitionat in baza HCL nr.350 din 29.08.2017 si a Contractului de

vanzare-cumparare nr. 3556 din 01.11.2017.

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

824

1,6,8

Cladire(Biserica)

situata in incinta Cimitirului Sf.Treime , str. Popauti nr. 28

suprafata construita la sol 169,72 mp

2016

401 760.00

16069

Administrare DEP cf. HCL 202/2016

si a PV 2741/11,01,2018 si date in folosinta gratuita Bisericii SF. Gheorghe-Pacurari amplasata in Cimitirul Sf. Treime

825

1,6,8

Cladire pentru praznic

situata in incinta Cimitirului Sf.Treime , str.Popauti nr. 28 suprafata construita la sol 81,81 mp

2016

225 197.00

16070

Administrare DEP cf. HCL 202/2016 si a PV 2741/11.01.2018 si date in folosinta gratuita Bisericii SF.

Gheorghe-Pacurari amplasata in Cimitirul Sf. Treime

826

1,6,8

Cladire (Capela)

situata in incinta Cimitirului Sf.Treime , str.Popauti nr.28

suprafata construita la sol 86,14 mp

2016

219 731.00

16071

Administrare DEP cf. HCL 202/2016

si a PV 2741/11.01.2018 si date in folosinta gratuita Bisericii SF. Gheorghe-Pacurari amplasata in Cimitirul Sf. Treime

827

0.1.

Teren

str.Decebal, nr.1A,suprafata totala 1.163 mp, identificat cadastral in T 37, parcelele CAT 798, C 793, 794,795,796, 797

2016

378 510.00

800116

Administrare DEP H.C.L. nr. 335 din 31 octombrie 2016

828

0.1.

Teren

str. Gradinari 8, suprafata de 538mp(compus S1=409mp,S2=55mp si S3=74 mp)identificat cadastral in T56,parcelele 3393, DP 3394, CR 3395/1,CR 3395/2,CR 3395/3

2016

248 600.00

800117

Administrare DEP H.C.L. nr. 335 din 31 octombrie 2016

829

0.1.

Teren

strada Taietoarei, nr.16A-20, in suprafata de 900 mp, identificat

cadastral inT 27 parcelele C 933, DP 983/1, CC 982, C 982/1

2016

1 072 680.00

800118

Administrare DEP H.C.L. nr. 335 din

31 octombrie 2016

830

0.1.

Teren

strada Orientului, in suprafata de 360 mp, identificat cadastral in

T 5, parcela CR 158

2016

234 840.00

800119

Administrare DEP H.C.L. nr. 335 din

31 octombrie 2016

831

0.1.

Teren aferent fostei pietei agroalimentare Podul de Piatra

In suprafata de 2531,27 mp , teren identificat prin Tarla 26 , parcelele CR 629 , CR 630 , CAT 632 , CAT 628

01.10.1996

4 292 017.21

80487

Administrare DEP conform H.C.L. nr. 519 din decembrie 2017

832

0.1

Teren aferent fostei pietei agroalimentare Tatarasi Sud

In suprafata de 5091,31 mp , teren identificat prin Tarla 24 , parcelele CAT 433,C 434 , C 441 ,C442 , C438 ,C439, C440 ,C437 , C436 , C435 , C443

01.10.1996

6 701 273.96

80488

Administrare DEP conform H.C.L. nr. 519 din decembrie 2017

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

833

1.6.6.

Pergola

Amplasata in fosta piata Tatarasi Sud cu o suprafata de

acoperire de cca. 299,72 mp

01.10.1996

35 360.71

11848

Administrare DEP conform H.C.L. nr.

519 din decembrie 2017

834

1.6.4

Cladire zidita -amplasata in fosta Piata Tatarsi Sud

Amplasata in fosta piata agroalimentara Tatarasi Sud, avand o suprafata de 155,82 mp, compusa din patru spatii comerciale si trei spatii administrative (WC public, laborator sanitar veterinar, oficiu închiriat cantare)

01.08.2002

24 981.28

12131

Administrare DEP conform H.C.L. nr. 519 din decembrie 2017

835

3.1.6

Toaleta automata

situata pe Espalanada Oancea

2017

163 397.72

61884

Administrare DEP conform Proces

verbal 94489/25.09.2017

836

3.1.6

Toaleta automata

situata in Piata Voievozilor

2017

163 911.24

61885

Administrare DEP conform Proces

verbal 94489/25.09.2017

837

3.1.6

Toaleta automata

situata Esplanada Nicolina - str. Salciilor

2017

174 663.91

61886

Administrare DEP conform Proces

verbal 94489/25.09.2017

838

3.1.6

Toaleta automata

situata in Parcul Expozitiei

2017

158 724.26

61887

Administrare DEP conform Proces

verbal 94489/25.09.2017

839

3.1.6

Toaleta automata

situatta in Podul Ros - strada Palat

2017

174 325.30

61888

Administrare DEP conform Proces

verbal 94489/25.09.2017

840

1.6.2.

Clădire internat, P+3E

Nr. cad. 143816-C1

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 716 mp, arie desfășurată = 2864 mp

1979

2 817 055.00

16072

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

841

1.6.2.

Atelier sudură

Nr. cad. 143816-C2-1

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 175 mp, arie desfășurată = 175 mp

1954

65 960.00

16073

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

842

1.6.2.

Ateliere școlare, P

Nr. cad. 143816-C2-2

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 468 mp, arie desfășurată = 468 mp

1954

479 416.00

16074

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

843

1.6.2.

Clădire internat B, P+2E

Nr. cad. 143816-C3

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 182 mp, arie desfășurată = 546 mp

1972

487 436.00

16075

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

844

1.5.3.

Clădire depozit produse finite, P

Nr. cad. 143816-C4

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 100 mp, arie desfășurată = 100 mp

1972

38 651.00

16076

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

845

1.6.4.

Magazie metalică, P

Nr. cad. 143816-C5

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 41 mp, arie

desfășurată = 41 mp

1972

2 960.00

16077

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

846

1.6.4.

Seră metalică

Nr. cad. 143816-C8

Str. I.C. Brătianu nr. 26A, suprafata construita la sol 28 mp, arie

desfășurată = 28 mp

1978

7 671.00

16078

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

847

1.8.6.

Rețea alimentare apă

Str. I.C. Brătianu nr. 26A

Lungime = 197 ml

1972

6 050.00

16079

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

848

1.8.7.

Rețea canalizare

Str. I.C. Brătianu nr. 26A

Lungime = 197 ml

1972

26 338.00

16080

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

849

1.8.7.

Rețea termoficare

Str. I.C. Brătianu nr. 26A

Lungime = 197 ml

1972

19 533.00

16081

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

850

0.1.

Teren

Nr. cad. 143816

Str. I.C. Brătianu nr. 26A

Suprafață = 3.446 mp

1954

2 163 964.00

800159

Administrare DEP HCL

358/08.09.2017

851

1.6.2.

Constructie (camin)

str. Petre Andrei nr. 2, suprafata construita 337 mp

1940

57 629.00

16087

Administrare DEP, HCL 93/2018

852

0.1.

Teren

aferent (constructie-camin), str. Petre Andrei nr. 2, suprafata 337 mp

1940

729 807.05

800192

Administrare DEP, HCL 93/2018

853

1.6.2.

Cladire

str. Pacurari nr. 17, suprafata construita la sol de 289 mp si suprafata construita desfasurata de 578 mp, regim de inaltime D+P, compusa din 9 camere si dependinte, nr. cadastral 158986-C1

1900

793 122.61

Administrare DEP, HCL 27/2018,

HCL 162/2018, Contract donatie nr. 1441/2018

854

0.1.

Teren

aferent imobil str. Pacurari nr. 17, suprafata totala de 1680 mp, tarla 36, parcela 1541/2, nr. cadastral 158986.

1900

978 621.42

Administrare DEP, HCL 27/2018,

HCL 162/2018, Contract donatie nr. 1441/2018

855

0.1.

Teren

Sos. Nationala nr.2, Nr.cad.154322, Suprafata 2433 mp

08/09/1994

711 898.01

800078

Administrare DEP,HCL 192/31.05.2017, Contract de vanzare cumparare nr. 3159/21.09.2017

856

1.6.2.

Constructie

str. Lapusneanu nr. 20A, suprafata de 26 mp

1935

13863.5

HCL 273/2016 , Administrare UMF

857

0.1.

Teren

str. Lapusneanu nr. 20A, suprafata de 129 mp

1935

1150487.79

HCL 273/2016 , Administrare UMF

649 036 138.26

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI

Insusit de Consiliul Local Iasi

prin HCL ______/_____ 2018

Primarul Municipiului Iasi Mihai Chirica


DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII COMERCIALE, TERENURI SI ALTE BUNURI

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii

Valoare inventar

Număr inventar

Situația juridică actuală

1

1.5.2.

Cladire din

caramida

Parcul Expozitiei 77,50 mp

1940

25 422.00

1611

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

2

1.5.2.

Cladire

Str. Lăpușneanu nr.34, Suprafață utilă-812,78 mp

1961

2 774 065.00

1795

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

3

1.5.2.

Cladire

Str. Smârdan nr.5, Suprafață-848 mp (CF 75072, nr. Cad. 19227)

1962

88 558.00

1867

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Cladire

Str. Vasile Lupu nr.114-116,bl.A3,tr.I,parter,

Suprafață utilă-46,92 mp

1968

49 102.00

10004

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

5

1.5.2.

Cladire

Str. Mușatini nr.1,bl.M11,sc.B,parter, Suprafața utilă -132,72 mp

1971

371 335.08

10154

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Cladire

Str.Egalității nr.29,bl.805,sc.A,parter, Suprafața utilă 108,44 mp

1981

307 536.22

10751

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

7

1.5.2.

Cladire

Str.Petre Tutea nr.4,bl.844,sc.B,parter, Suprafața

utilă -69,30 mp

1981

172 520.91

10752

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

8

1.5.2.

Cladire

Străp. Silvestru, bl.CL8, parter , Suprafața utilă -

107,83 mp

1986

11 079 791.03

11288

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

9

1.6.2.

Cladire-spatiu

medical

sat Tomești,comuna Tomești, bl.45A, sc.A,parter,

județul Iași, Suprafața utilă -111.53 mp, S.construita-140 mp

1987

129 640.25

11420

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

10

0.1.

Teren cotă

indiviză

aferent clădire sp.medical sat Tomești,comuna

Tomești, bl.45A, sc.A,parter, județul Iași, Suprafața -28 mp ( c.i. de 3.49% din terenul cu supraf.totala de 803 mp, avand nr. Cadastral 1884, inscris in CF 64191)

1987

2 848.72

88018

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

11

1.6.2.

Cladire-spatiu

medical

sat Tomești,comuna Tomești, bl.45A, sc.B, parter,

județul Iași, Suprafața utilă -384.34 mp, S.construita-445 mp

1987

457 942.85

11420

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

12

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent clădire sp.medical sat Tomești,comuna Tomești, bl.45A, sc. B, parter, județul Iași,

Suprafața -89 mp ( c.i. de 11.8% din terenul cu supraf.totala de 803 mp, avand nr. Cadastral 1884, inscris in CF 64191)

1987

9 054.07

88018

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

13

1.5.2.

Clădire

sat Tomești,comuna Tomești, bl.45B, sc.B, parter, județul Iași, Suprafața utilă -146.54 mp , S construita 176 mp

1987

158 136.33

11420

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

14

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent clădire sat Tomești,comuna Tomești, bl.45B, sc. B, parter, județul Iași, Suprafața 35.2 mp ( c.i. de 4.42% din terenul cu supraf.totala de 796 mp, avand nr. Cadastral 1883, inscris in CF 134076)

1987

3 581.25

88018

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

15

1.5.2.

Cladire

Str. Petre Tutea nr.7-9,bl.911,tr.II-III,p, Suprafața utilă- 195,32 mp; Suprafață construită-218 mp (CF 120766-C1-U30)

1989

323 999.91

11591

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

16

1.5.2.

Cladire

b-dul.Alexandru cel Bun nr.32,bl.H3,parter,Suprafața utilă -101,67 mp

1991

371 324.14

11684

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

17

1.5.2.

Constructii

Str. Cuza Vodă nr.53, corp A+B, S.constr. corp A-274.72 mp+S.constr. corp B-132.83 mp

1900

1 035 321.00

13228

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

18

1.5.2.

Constructie

Ansamblul de vestigii medievale Stefan cel Mare si Sfint, suprafata totala 1843 mp, din care C1 - 1.795 mp subsol, C2 - 33 mp parter, C3 - 10 mp parter,

C4 - 5 mp, parter

2008

1 453 140.97

13538

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

19

1.5.2.

Cladire

situat in PT 14 D.Cantemir, str. Decebal nr. 36-38, suprafata utila-89,76 mp (S.construita 99,03 mp) -CF 149031-C1

1967

108 759.00

14859CET

HCL 21/2014

20

1.5.2.

Constructie

str. Toma Cozma nr. 9, suprafața construita 438 mp

2012

15 379.46

14230CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

21

1.5.2.

Constructie-cos

centrala

str. Toma Cozma nr. 9, suprafața 38,58 mp

2012

1 354.65

14340cet

HCL 203/2012

22

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Sf.Sava nr.19, Suprafata :165,51 mp

1904

25 639.57

8053

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

23

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Vodă nr.53, Suprafața-1087,14 mp, Sector cad.12, Parcela 1(435)

1950

82 569.89

8506

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

24

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Cuza Voda nr.52,

Suprafata :134,34 mp

2005

1 436.03

87803

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

25

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Voda nr.60, Suprafata :91 mp

2005

11 770.15

87804

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

26

0.1.

Teren

Str. Sf.Lazar nr.76, Suprafata :414,78 mp

2005

53 653.13

87807

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

27

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Cuza Voda nr.58,

Suprafata :75,65 mp

2005

9 784.92

87808

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

28

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Pacurari nr.25, Suprafata :610 mp

2005

77 151.97

87809

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

29

0.1.

Teren

Aferent imobil Str.Agatha Barsescu nr.15, Suprafața:21 mp

1915

5 872.77

87813

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

30

0.1.

Teren

Aferent imobil, Str.Agatha Barsescu nr.6, Suprafața:24,30 mp

1885

6 984.60

87814

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

31

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Dragos Voda nr.29,

Suprafata :194,33 mp

2005

28 078.35

87817

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

32

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.37,Suprafata :528,47 mp

2005

68 358.70

87819

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

33

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Elena Doamna nr.50,Suprafata :59 mp

2005

7 632.52

87820

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

34

0.1.

Teren

Str.Gradinari nr.26, Suprafața:1176,63 mp

2005

143 746.69

87821

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

35

0.1.

Teren

Aferent imobil str. M.I.Popescu nr.20,

Suprafata :174,99 mp

2005

22 132.66

87822

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

36

0.1.

Teren

Aferent imobil str. N.Gane nr.20, Suprafata :56,01 mp

2005

7 245.06

87823

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

37

0.1.

Teren

Aferent imobil str. N.Gane nr.20A, Suprafata :70 mp

2005

9 055.37

87824

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

38

0.1.

Teren

Sos.Iasi-Tomesti nr.3-5, Suprafața:300 mp

2005

36 650.36

87826

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

39

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Tatarasi nr.13, Suprafata : 1510 mp

2005

231 511.62

87827

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

40

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Tatarasi nr.64,

Suprafata :418.66 mp

2005

73 808.69

87828

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

41

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Brindusa nr.1, Suprafata :54,16 mp

2005

6 616.58

87832

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

42

0.1.

Teren

Aferent imobil str. Pacurari nr.66, Suprafata 120,64 mp

2005

15 257.27

87834

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

43

0.1.

Teren

Str. Rapa Galbena nr.2A, Suprafata :51,74 mp

2005

6 693.04

87836

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

44

0.1.

Teren

Aferent imobil str.Pacurari nr.47, Suprafata :307 mp

2005

38 828.68

87838

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

45

0.1

Teren cota

indiviza

Străp. Silvestru, bl.CL8, parter, Suprafața -11,98 mp

1986

1 446.16

88012

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

46

0.1

Teren cota indiviza

Str.Egalității nr.29,bl.805,sc.A,parter, Suprafața 21,69 mp

1981

2 617.61

88014

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

47

0.1

Teren cota

indiviza

Str.Petre Tutea nr.4,bl.844,sc.B,parter, Suprafața -

13,86 mp

1981

1 672.93

88015

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

48

0.1

Teren cota indiviza

Str. Mușatini nr.1,bl.M11,sc.B,parter, Suprafața 26,54 mp

1971

3 203.33

88016

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

49

0.1

Teren cota

indiviza

Str. Petre Tutea nr.7-9,bl.911,tr.II-III,p, Suprafața -

31,14 mp (cota de 2,24% din terenul cu nr. Cadastral 356-CF 120766)

1989

3 605.04

88019

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

50

0.1

Teren cota

indiviza

b-dul.Alexandru cel Bun nr.32,bl.H3,parter,

Suprafața -11,30 mp

1991

1 363.22

88020

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

51

0.1

Teren cota

indiviza

Str. Lăpușneanu nr.34, Suprafață-162,56 mp

1961

19 617.78

88022

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

52

0.1

Teren cota

indiviza

Str. Vasile Lupu nr.114-116,bl.A3,tr.I,parter,

Suprafață utilă-46,92mp

1968

5 662.84

88023

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

53

0.1

Teren

Str. Smârdan nr.5, Suprafață -982 mp (CF 75072, nr. Cad. 19227)

1962

84 194.88

88025

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

54

0.1.

Teren

Str. Buna Vestire nr.7, Suprafata :14,50 mp

2006

1 790.86

88074

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

55

0.1

Teren

Aferent Ansamblul de vestigii medievale Stefan cel Mare si Sfint - 1.798 mp

2008

11 528 287.03

88938

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

56

0.1.

Teren

situat in str. Toma Cozma nr. 9, suprafața 947 mp

2007

43 462.21

89459 CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

57

0.1.

Teren

Teren - PT Păcurari - Copou, Str. Toma Cozma

nr.9

2007

3 828.24

89460 CET

HCL 203/2013, HCL 297/2013

58

0.1.

Teren

str. Theodor Burada nr. 5, Suprafata:570,67 mp

2015

68 866.57

89958

HCL 411/2015

59

1.6.2.

Cladire

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata

construita la sol 495 mp, sector cadastral 20, CF 137200, nr. cadastral 137200 , (S+D+ P+1E+ Pod)subsol supr utila 27,87 mp, demisol supr utila 9,16 mp; parter supr utila 283,41 mp, etaj supr utila 316,04 mp ; pod - supr utila 185 mp

anul construirii

11.09.1960 anul modernizarii 09.03.2016

8 063 431.81

13881

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016, HCL 273/28.07.2017

60

0.1.

Teren

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata 966

mp, CF 137200, nr. cadastral 137200 ( din care cale acces in supr de 175 mp, avand nr cadastral 137167)

15.07.2011

60 465.14

89193

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

61

1.3.24.

CABINA PAZA

Muzeul Municipal,, str. Zmeu nr. 3, sector cadastral

20, supr construita la sol 7 mp

09/03/2016

26 169.04

15908

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

62

1.6.2.

Constructie zid

Muzeul Municipal,, str. Zmeu nr. 3, sector cadastral 20, supr construita la sol 11 mp

09/03/2016

1.00

HCL 273/28.07.2017

63

1.3.72.

Amenajare cale

Muzeul Municipal,, str. Zmeu nr. 3, sector cadastral

09/03/2016

271 956.96

15907

HCL 339/2008 , PV

acces

20, amenajare cale acces

25163/09.03.2016

64

1.8.6.

RETEA APA

Muzeul Municipal,, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

92 486.97

15909

HCL 339/2008 , PV

RECE SI CANALIZARE

25163/09.03.2016

65

1.7.1.3.

LEGATURA IN

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

220 999.27

15910

HCL 339/2008 , PV

PCT

TRAFO+BRANSA MENT ELECTRIC

25163/09.03.2016

66

1.3.20.

SISTEM

Muzeul Municipal,, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

368 966.25

15911

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

INTERIOR

25163/09.03.2016

67

1.7.1.1.

SISTEM

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

70 764.64

15912

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

EXTERIOR

25163/09.03.2016

68

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.17

15913

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

69

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.17

15914

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

70

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.17

15915

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

71

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15916

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

72

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15917

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

73

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15918

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

74

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15919

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

75

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15920

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

76

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15921

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

77

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15922

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

78

1.7.1.2.

STALPI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15923

HCL 339/2008 , PV

ILUMINAT

25163/09.03.2016

79

1.7.1.2,

STALPI

ILUMINAT

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15924

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

80

1.7.1.2,

STALPI

ILUMINAT

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15925

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

81

1.7.1.2,

STALPI

ILUMINAT

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15926

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

82

1.7.1.2,

STALPI

ILUMINAT

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

8 039.16

15927

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

83

2.1.17.3.1.

CHILLER 75KW

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

81 492.95

2964

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

84

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

9 844.22

2965

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

85

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

9 844.23

2966

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

86

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW L

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

9 844.23

2967

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

87

2.1.16.5.

TABLOU CT

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

4 282.96

2968

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

88

2.1.17.3.1.

TABLOU ETAJ -SIST ILUMIN

INTERIOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

21 031.36

2969

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

89

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 141.14

2970

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

90

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2971

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

91

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2972

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

92

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2973

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

93

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2974

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

94

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2975

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

95

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2976

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

96

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2977

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

97

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2978

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

98

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2979

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

99

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2980

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

100

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2981

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

101

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2982

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

102

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2983

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

103

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2984

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

104

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2985

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

105

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2986

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

106

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2987

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

107

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2988

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

108

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2989

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

109

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2990

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

110

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2991

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

111

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2992

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

112

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2993

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

113

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2994

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

114

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2995

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

115

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2996

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

116

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2997

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

117

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2998

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

118

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

2999

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

119

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21000

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

120

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21001

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

121

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21002

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

122

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21003

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

123

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21004

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

124

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21005

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

125

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21006

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

126

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21007

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

127

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21008

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

128

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21009

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

129

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21010

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

130

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21011

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

131

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21012

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

132

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21013

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

133

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21014

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

134

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21015

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

135

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21016

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

136

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21017

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

137

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21018

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

138

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21019

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

139

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21020

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

140

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21021

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

141

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21022

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

142

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21023

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

143

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21024

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

144

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21025

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

145

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21026

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

146

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21027

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

147

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21028

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

148

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21029

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

149

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21030

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

150

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21031

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

151

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21032

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

152

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21033

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

153

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21034

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

154

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21035

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

155

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21036

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

156

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21037

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

157

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21038

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

158

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21039

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

159

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21040

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

160

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21041

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

161

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21042

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

162

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21043

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

163

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21044

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

164

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21045

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

165

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21046

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

166

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21047

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

167

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21048

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

168

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21049

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

169

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21050

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

170

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21051

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

171

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21052

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

172

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21053

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

173

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21054

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

174

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21055

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

175

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21056

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

176

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21057

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

177

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21058

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

178

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21059

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

179

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21060

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

180

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21061

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

181

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21062

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

182

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21063

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

183

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21064

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

184

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21065

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

185

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21066

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

186

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21067

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

187

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21068

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

188

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21069

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

189

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21070

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

190

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21071

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

191

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21072

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

192

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21073

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

193

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21074

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

194

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21075

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

195

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21076

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

196

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21077

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

197

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21078

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

198

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21079

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

199

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21080

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

200

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21081

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

201

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21082

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

202

2.1.16.5.

REFLECTOR

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

3 140.61

21083

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

203

2.1.16.5.

TABLOU

ELECTRIC

GENERAL

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

38 475.33

21084

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

204

2.3.6.3.2.

SIST.ASIG.ACCE

S ETAJ

PERSOANE CU DIZABILITATI

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

77 666.17

4087

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

205

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

38 624.57

61749

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

206

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

38 624.57

61750

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

207

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

38 624.57

61751

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

208

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

38 624.57

61752

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

209

3.1.2.

TOUCH SCREEN

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

38 624.58

61753

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

210

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.18

61754

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

211

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.18

61755

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

212

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.18

61756

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

213

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.18

61757

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

214

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.18

61758

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

215

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.18

61759

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

216

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61760

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

217

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61762

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

218

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61763

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

219

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

92 542.34

61764

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

220

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61765

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

221

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61766

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

222

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61767

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

223

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61768

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

224

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61769

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

225

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61770

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

226

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61771

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

227

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61772

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

228

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

46 271.17

61773

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

229

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.19

61774

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

230

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.19

61775

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

231

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.19

61776

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

232

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61777

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

233

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61778

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

234

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61779

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

235

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61780

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

236

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61781

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

237

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61782

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

238

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61783

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

239

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61784

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

240

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61785

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

241

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.19

61786

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

242

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61787

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

243

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

35 797.18

61788

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

244

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.01

61789

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

245

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.01

61790

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

246

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.01

61791

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

247

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.01

61792

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

248

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.00

61793

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

249

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.00

61794

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

250

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.00

61795

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

251

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.00

61796

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

252

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.00

61797

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

253

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4

Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3

09/03/2016

37 123.00

61798

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016

254

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28/12/2015

66 422.92

15863

PV 123127/28.12.2015

255

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28/12/2015

66 422.92

15864

PV 123127/28.12.2015

256

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28/12/2015

66 422.93

15865

PV 123127/28.12.2015

257

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28/12/2015

66 422.93

15866

PV 123127/28.12.2015

258

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28/12/2015

66 422.93

15867

PV 123127/28.12.2015

259

1.5.12.

Chiosc anticariat

Regenerare Urbana Zona Lapusneanu -P-ta Unirii

28/12/2015

66 422.92

15868

PV 123127/28.12.2015

260

0.1.

Teren

aferent chiosc flori , str. Podu Ros-Nicolina 2, Suprafata -28.25 mp

17.02.2017

2 286.84

89301

HCL 427/2016

261

0.1.

Teren

aferent toneta flori, Bdul Carol I nr. 50, Suprafata-

13.18 mp

17.02.2017

1 066.89

89300

HCL 427/2016

44 013 875.57

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIUL IASI    Insusit de Consiliul Local Iași

DIRECȚIA FOND LOCATIV    prin HCL_/    2018

Primarul Municipiului Iași Mihai Chirica

ANEXA 2

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI IASI

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.1.

CLADIRE

FD.DELFINI 3 SUPRAFATA 9.61

1920

5 014.63

1496

HCL 325/2003 Administrare D.F.L.

2

0.1.

TEREN

FD.DELFINI 3 SUPRAFATA 109

1920

14 297.05

82377

HCL 325/2003 Administrare D.F.L.

3

1.6.2.

APARTAMENT

TITU MAIOARESCU NR. 10 SUPRAFATA 39.5

2005

61 218.27

13034

Administrare D.F.L.

4

0.1.

TEREN

TITU MAIOARESCU NR. 10 SUPRAFATA 18.52

2005

2 694.06

82727

HCL 339/2008

5

0.1

TEREN

SOS.REDIU TATAR NR.8A BL.482D.SUPRAFATA 6118

2004

12 510 343.68

88983

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

6

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 5.S=75.2

(LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13255

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

7

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 6.S=38.8

(LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13256

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

8

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 7.S=78.95

(LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13257

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

9

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 1. ap. 8.S=53.4 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

182 681.63

13258

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

10

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 9.S=75.2

(LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13259

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

11

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 10.S=38.8

(LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13260

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

12

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 11.S=78.95

(LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13261

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

13

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 2. ap. 12.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13262

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

14

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 13.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13263

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

15

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 14.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13264

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

16

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 15.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13265

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

17

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 3. ap. 16.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13266

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

18

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 17.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13267

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

19

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 18.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13268

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

20

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 19.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13269

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

21

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 4. ap. 20.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13270

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

22

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 21.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13271

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

23

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 22.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13272

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

24

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 23.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13273

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

25

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 5. ap. 24.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13274

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

26

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 25.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13275

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

27

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 26.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13276

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

28

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 27.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13277

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

29

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 6. ap. 27.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13278

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

30

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 29.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13279

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

31

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 30.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13280

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

32

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 31 .S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13281

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

33

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 7. ap. 32.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13282

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

34

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 33.S=59.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

204 576.21

13283

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

35

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 34.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13284

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

36

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 35.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13285

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

37

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. et. 8. ap. 36.S=52.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

180 629.01

13286

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

38

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 1.S=75.2 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

257 260.05

13251

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

39

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 2.S=38.8 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

132 734.62

13252

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

40

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 3.S=78.95 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

270 088.91

13253

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

41

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 1. parter. ap. 4.S=34.87 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

119 290.23

13254

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

42

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 6.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13292

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

43

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 7.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13293

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

44

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 1. ap. 9.S=33.70 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13295

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

45

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 11.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13297

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

46

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 12.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13298

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

47

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 13.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13299

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

48

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 2. ap. 14.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13300

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

49

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 16.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13302

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

50

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 17.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13303

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

51

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 18.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13304

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

52

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 3. ap. 19.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13305

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

53

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 21.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13307

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

54

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 22.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13308

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

55

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 23.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13309

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

56

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 24.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13310

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

57

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 4. ap. 25.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13311

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

58

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 26.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13312

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

59

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 27.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13313

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

60

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 28.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13314

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

61

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 29.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13315

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

62

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 5. ap. 30.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13316

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

63

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 31.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13317

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

64

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 32.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13318

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

65

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 33S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13319

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

66

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 34.S=33.70 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13320

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

67

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 6. ap. 35.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13321

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

68

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 36.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13322

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

69

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 37.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13323

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

70

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 38.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13324

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

71

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 39.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13325

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

72

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 7. ap. 40.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13326

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

73

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 41.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13327

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

74

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 42.S=33.46 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 467.09

13328

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

75

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 43.S=54.02 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

184 802.92

13329

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

76

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 44.S=33.7 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

115 287.36

13330

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

77

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. et. 8. ap. 45.S=55.05 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

188 326.33

13331

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

78

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 1.S=32.59 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

111 490.55

13287

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

79

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 2.S=33.58 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 877.88

13288

HCL358/30.10.2006 Administrare

D.F.L.

80

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 4.S=33.39 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

114 227.37

13290

HCL358/30.10.2006 Administrare D.F.L.

81

1.6.1.

APARTAMENT

sos. Rediu-Tatar nr. 8A. bl. 482D. tr. 2. parter. ap. 5.S=35.71 (LOCUINTA SOCIALA)

2007

122 164.41

13291

HCL349/28.07.2004 Administrare

D.F.L.

82

1.61.

CAMIN

STR. BULARGA NR.14 A; SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ=715 MP; P+3E;( 53 CAMERE)

1967

279 991.04

13462

HCL349/28.07.2004 Administrare D.F.L., HCL 198/2017

83

0.1.

TEREN

CAMIN. STR. STR. BULARGA NR.14 A. S=746 MP

1967

84 263.56

88819

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

84

1.6.1.

CLADIRE

STR. C. NEGRI NR. 41. BL. Z1. SC. A. ET. 9. AP. 58.SUPRAFATA 39.94 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

62 350.84

10354

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

85

0.1.

TEREN

STR. C. NEGRI NR. 41. BL. Z1. SC. A. ET. 9. AP.

58.SUPRAFATA 6.13

1977

1 008.17

88768

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

86

1.6.1.

CLADIRE

STR. CLOPOTARI NR. 41. BL. 605. SC. B. ET. 1. AP. 2.SUPRAFATA 66.36 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

102 257.65

10898

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

87

0.1.

TEREN

STR. CLOPOTARI NR. 41. BL. 605. SC. B. ET. 1. AP.

2.SUPRAFATA 22.24

1983

2 131.66

88777

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

88

1.6.1.

CLADIRE

B-DUL.CHIMIEI.NR.33.BL.E2-1.ET.4.AP.2. SUPRAFATA

74.29 (LOCUINTA SOCIALA)

1980

116 515.83

10598

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

89

0.1.

TEREN

B-DUL.CHIMIEI.NR.33.BL.E2-1 .ET.4.AP.2 .SUPRAFATA

15.38

1980

3 583.01

88772

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

90

1.6.1.

CLĂDIRE

B-DUL.DACIA.NR.53.BL.DD4.ET.10.AP.39. SUPRAFAȚA

62.43 (LOCUINȚA SOCIALA)

1982

96 852.68

10845

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

91

0.1.

TEREN

B-DUL.DACIA.NR.53.BL.DD4.ET.10.AP.39. SUPRAFAȚA 7.5

1983

886.36

88775

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

92

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. DIMINEȚII NR. 9. BL. 775. SC. B. ET. 2. AP. 9.SUPRAFATA 76.86 (LOCUINTA SOCIALA)

1984

120 437.05

11116

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

93

0.1.

TEREN

STR. DIMINETII NR. 9. BL. 775. SC. B. ET. 2. AP.

9.SUPRAFATA 39.2

1984

4 635.24

88778

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

94

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. IZVOR NR. 18. BL. 629. SC. A. ET. 5. AP. 20.SUPRAFATA 64.82 (LOCUINTA SOCIALA)

1984

102 444.25

11122

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

95

0.1.

TEREN

STR. IZVOR NR. 18. BL. 629. SC. A. ET. 5. AP. 20.SUPRAFATA 12.12

1982

1 433.20

88779

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

96

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. MIRCEA CEL BATRîN NR. 22. BL. N1. SC. B. ET. 10.

AP. 43.SUPRAFATA 70.75 (LOCUINTA SOCIALA)

1976

112 750.11

10308

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

97

0.1.

TEREN

STR. MIRCEA CEL BATRîN NR. 22. BL. N1. SC. B. ET. 10.

AP. 43.SUPRAFATA 10.65

1976

1 259.56

88767

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

98

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. ORIENTULUI NR. 13. BL. 809. SC. A. ET. 4. AP. 16.SUPRAFATA 53.97 (LOCUINTA SOCIALA)

1981

83 644.15

10729

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

99

0.1.

TEREN

STR. ORIENTULUI NR. 13. BL. 809. SC. A. ET. 4. AP. 16.SUPRAFATA 22.92

1981

2 710.91

88774

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

100

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. POMPIERI NR. 5. BL. 647. SC. B. PARTER. AP. 3.SUPRAFATA 83.62 (LOCUINTA SOCIALA)

1982

127 892.04

10890

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

101

0.1.

TEREN

STR. POMPIERI NR. 5. BL. 647. SC. B. PARTER. AP. 3.SUPRAFATA16.68

1982

3 141.12

88776

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

102

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. STRAPUNGERE SILVESTRU NR. 9. BL. C3. SC. A. ET. 10. AP. 43.SUPRAFATA 85.47 (LOCUINTA SOCIALA)

1986

122 049.08

11287

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

103

0.1.

TEREN

STR. STRAPUNGERE SILVESTRU NR. 9. BL. C3. SC. A. ET.

10. AP. 43.SUPRAFATA 14.99

1988

1 481.15

88780

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

104

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. VASILE LUPU NR. 94 A. BL. G1. ET. 10. AP. 4.SUPRAFATA 36.23 (LOCUINTA SOCIALA)

1971

51 641.89

10153

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

105

0.1.

TEREN

STR. VASILE LUPU NR. 94 A. BL. G1. ET. 10. AP. 4.SUPRAFATA 9.84

1971

1 189.58

88766

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

106

1.6.1.

CLĂDIRE

STR. VITEJILOR NR. 2. BL. F12. ET. 3. AP. 3.SUPRAFATA 76.68 (LOCUINTA SOCIALA)

1973

113 137.56

10703

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

107

0.1.

TEREN

STR. VITEJILOR NR. 2. BL. F12. ET. 3. AP. 3.SUPRAFATA 21.92

1973

3 244.80

88773

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

108

1.6.1.

CLĂDIRE

SOS. NATIONALA NR. 51. BL. C2. SC. A. ET. 8. AP. 36.SUPRAFATA 40.20 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

104 907.65

10415

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

109

0.1

TEREN

SOS. NAȚIONALA NR. 51. BL. C2. SC. A. ET. 8. AP.

36.SUPRAFATA 26.67

1980

2 357.14

88242

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

110

1.6.1.

CLĂDIRE

SOS. NAȚIONALA NR. 57. BL. A1. SC. A. ET. 9. AP. 42.SUPRAFATA 63.42 (LOCUINTA SOCIALA)

1977

94 927.06

10416

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

111

0.1.

TEREN

SOS. NATIONALA NR. 57. BL. A1. SC. A. ET. 9. AP.

42.SUPRAFATA 6.06

1975

1 154.59

88770

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

112

1.6.1.

CLĂDIRE

B-DUL N. IORGA NR. 30. BL. Z4. ET. 8. AP. 3.SUPRAFATA 47.86 (LOCUINTA SOCIALA)

1974

43 242.55

1916

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

113

0.1.

TEREN

B-DUL N. IORGA NR. 30. BL. Z4. ET. 8. AP. 3.SUPRAFATA

6.46

1974

549.43

88781

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

114

1.6.1.

CLĂDIRE

STR.TEPES VODA.NR.2.BL.V1 .SC.A.ET.4.AP.2.

SUPRAFATA 48.35 (LOCUINTA SOCIALA)

1978

73 663.55

10483

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

115

0.1.

TEREN

STR.TEPES VODA.NR.2.BL.V1 .SC.A.ET.4.AP.2.

SUPRAFATA 13.9

1976

1 680.70

88771

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

116

1.6.1.

CLĂDIRE

STR.TUTORA.NR.13.L.E1.SC.B.ET.4.AP.19.SUPRAFATA 74.91 (LOCUINTA SOCIALA)

1962

111 296.24

10051

HCL61/20.03.2000 Administrare

D.F.L.

117

0.1.

TEREN

STR.TUTORA.NR.13.L.E1.SC.B.ET.4.AP.19.SUPRAFATA 34

1962

1 702.74

88765

Administrare D.F.L.

118

1.6.1.

CLĂDIRE

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR-52ap.SUPRAFATA

877.85 (LOCUINTA SOCIALA)

2000

3 501 181.68

12039

Administrare D.F.L.

119

1.6.1.

CLĂDIRE

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR-48ap.SUPRAFATA

611.93 (LOCUINTA SOCIALA)

2000

3 140 207.44

12038

Administrare D.F.L.

120

0.1.

TEREN

STR.DECEBAL.NR.1.BL.CANTEMIR .SUPRAFATA 2211.35

2002

493 010.38

80589

HCL123/04.05.2010 Administrare D.F.L.

121

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.93. BL.12 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 250 307.65

13690

HCL123/04.05.2010 Administrare

D.F.L. HCL 198/31.05.2017

122

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.91. BL.13 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 227 494.91

13691

HCL123/04.05.2010 Administrare D.F.L.HCL 198/31.05.2017

123

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.89.BL.14 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 228 021.23

13692

HCL491/23.12.2009 Administrare

D.F.L.HCL 198/31.05.2017

124

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.87. BL.15 - 16 ap.SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 248 061.00

13693

HCL491/23.12.2009 Administrare D.F.L.HCL 198/31.05.2017

125

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.85. BL.16 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 302 316.95

13694

HCL491/23.12.2009 Administrare

D.F.L.HCL 198/31.05.2017

126

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.83. BL.17 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2010

2 124 790.30

13695

HCL491/23.12.2009 Administrare D.F.L.HCL 198/31.05.2017

127

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.95. BL.7 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

2 041 795.18

13713

HCL491/23.12.2009 Administrare

D.F.L.

128

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.97. BL.8. tr.1 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

2 018 577.11

13714

HCL491/23.12.2009 Administrare

D.F.L.

129

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.97. BL.8. tr.2 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 988 226.67

13715

HCL491/23.12.2009 Administrare D.F.L.

130

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.99. BL.9. tr.1 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 937 414.74

13716

HCL491/23.12.2009 Administrare

D.F.L.HCL 198/31.05.2017

131

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.99. BL.9. tr.2 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 930 719.11

13717

HCL491/23.12.2009 Administrare D.F.L.

132

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.101. BL.10. tr.1 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 950 380.45

13718

HCL491/23.12.2009 Administrare

D.F.L.

133

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.101. BL.10. tr.2 - 16 ap. SUPRAFAȚĂ 1436.10 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 899 619.25

13719

HCL491/23.12.2009 Administrare D.F.L.

134

1.6.1.

CLĂDIRE

BD.CHIMIEI NR.103. BL.11 - 16 ap .SUPRAFAȚĂ 1431.60 mp (LOCUINȚE SOCIALE)

2009

1 893 650.27

13720

Administrare D.F.L.

135

1.9.3.

REȚEA GAZE NATURALE extindere

ZONA METALURGIE-GRADINARI

2010

83 881.53

13904

Administrare D.F.L.

136

2.1.17.1.1.

INSTALAȚIE ELECTRICĂ POMPE

ZONA METALURGIE-GRADINARI

2010

27 438.47

2692

Administrare D.F.L.

137

1.6.1.1,

SMENEJĂRI

INTRĂRI SCARĂ. 14

ZONA METALURGIE-GRADINARI

2010

706 684.79

13905

Administrare D.F.L.

138

1.7.3.

Racordare indiv curent electric ap

Str Bularga 14A

20/07/2016

78 124.60

16030

HCL 202/30.06.2015

139

1.6.1.

Apartament

Tomesti, bl. 39, Sc. C, parter, ap. 1, suprafata construita 77 mp, suprafata utila 64.39 mp

09/06/1905

93 913.45

16042

HCL 202/30.06.2015

140

1.6.1.

Apartament

Tomești, bl. 39, sc.C, parter, ap.2, suprafata construita 76 mp, suprafata utila 64.39 mp

1987

93 913.45

16043

HCL 202/30.06.2015

141

1.6.1.

Apartament

Tomești, bl. 39, sc.C, parter, ap.4, suprafata construita 56 mp, suprafata utila44.93 mp

1987

65 530.85

16044

HCL 202/30.06.2015

142

1.6.1.

Apartament

Tomești, bl. 39, sc.D, parter, ap.1,suprafata construita 78 mp, suprafata utila 64.31 mp

1987

93 796.77

16045

HCL 202/30.06.2015

143

1.6.1.

Apartament

Tomești, bl. 39, sc.D, parter, ap.2, suprafata construita 76 mp, suprafata utila 63.92 mp

1987

93 227.95

16046

HCL 202/30.06.2015

144

1.6.1.

Apartament

Tomești, bl. 39, sc.D, parter ,ap.3, suprafata construita 56mp, suprafata utila 46.02 mp

1987

67 120.62

16047

HCL 202/30.06.2015

145

1.6.1.

Apartament

Tomești, bl. 9, sc. A, parter, ap.1, suprafata construita 95 mp, suprafata utila 79.11 mp

1985

181 212.14

11167

HCL 202/30.06.2015

146

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 39, sc.C, parter, ap.1-suprafata 15,40 mp

1987

1 858.56

800049

HCL 202/30.06.2015

147

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 39, sc.C, parter, ap.2 -suprafata 15,20 mp

1987

1 834.43

800050

HCL 202/30.06.2015

148

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 39, sc.C, parter, ap.4 -suprafata 11,20 mp

1987

1 351.68

800051

HCL 202/30.06.2015

149

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 39, sc.D, parter, ap.1 -suprafata 15,60 mp

1987

1 882.70

800052

HCL 202/30.06.2015

150

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 39, sc.D, parter, ap.2 -suprafata 15,20 mp

1987

1 834.43

800053

HCL 202/30.06.2015

151

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 39, sc.D, parter ,ap.3 -suprafata 11,20 mp

1987

1 351.68

800054

HCL 202/30.06.2015

152

0.1.

Teren cota indiviza

aferent apartament Tomești, bl. 9, sc. A, parter, ap.1-suprafata 19 mp

1985

2 292.63

88013

HCL 202/30.06.2015

153

1.6.2.

Cladire

Camin nefamilisti b-dul T. Vladimirescu nr. 79A

31/07/1980

3 883 099.80

16056

HCL 426/2016

154

0.1.

Teren

aferent Camin nefamilisti b-dul T. Vladimirescu nr. 79A

01/01/1999

2 061 156.00

800077

HCL 426/2016

155

1.6.2

Baraca 200 locuri

str. Gradinari nr. 6, suprafața de 265,36 mp,

28.11.1978

2 433.33

16082

HCL 549/15.12.2017

156

1.6.2

Construcție caramida

str. Gradinari nr. 6, suprafața de 83,40 mp,

28.07.1968

289.65

16083

HCL 549/15.12.2017

157

1.6.2

Imprejmuire din plasa de sarma

str. Gradinari nr. 6, suprafața de 265,36 mp,

28.02.1979

186.48

16084

HCL 549/15.12.2017

158

0.1

Teren

aferent camin strada Gradinari nr. 6, suprafata 2003 mp

1968

225 920.17

800160

HCL 549/15.12.2018

71 460 507.92

PRESEDINTE DE SEDINTA

Municipiul Iași    Insusit de Consiliul Local Iași

Directia Generala Tehnica si Dezvoltare    prin HCL _______/_____2018

Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice    Primarul Municipiului Iasi

Mihai Chirica

ANEXA 3.1.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Iasi

Nr. crt.

Cod

clasificare

Denumire bunuri

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz darii in folosinta

Valoare de inventar

Nr. inventar

Situatia juridica actuala

1

1.1.4.

SALA CAZANE BLOC 1

30.10.2000

764300.98

11114067

administrare SEUP

2

1.9.2.2.

RACORD TERMOFICARE FACULTATEA CHIMIE

30.06.1972

60350.57

11224073

administrare SEUP

3

1.9.2.2.

CONDUCTE TERMOFICARE CU APA CALDA

30.09.1986

102069.39

11224334

administrare SEUP

4

1.9.2.2.

CONDUCTE INCALZIRE BL HORIA NR 1-3

31.12.1958

36.11

1230795

administrare SEUP

5

1.9.2.2.

CONDUCTE APA MENAJ CT ALECSANDRI

31.12.1958

62.39

1230796

administrare SEUP

6

1.9.2.2.

CONDUCTE INCALZIRE

31.12.1958

723.06

1230797

administrare SEUP

7

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA CT ALECSANDRI

31.12.1958

28.81

1230798

administrare SEUP

8

1.9.2.2.

CONDUCTE APA MENAJERA

31.12.1959

3.61

1230799

administrare SEUP

9

1.9.2.2.

CONDUCTE APA MENAJERA

31.12.1959

54.99

1230800

administrare SEUP

10

1.9.2.2.

CONDUCTE INCALZIRE

31.12.1959

7.92

1230801

administrare SEUP

11

1.9.2.2.

CONDUCTE INCALZIRE

31.12.1959

881.48

1230802

administrare SEUP

12

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA

31.12.1959

17.85

1230803

administrare SEUP

13

1.9.2.2.

CONDUCTE APA INCALZIRE

31.12.1960

93.61

1230809

administrare SEUP

14

1.9.2.2.

CONDUCTE APA MENAJERA C-VODA C+D

31.12.1960

45.68

1230810

administrare SEUP

15

1.9.2.2.

CONDUCTE INCALZIRE

31.12.1961

1875.18

1230816

administrare SEUP

16

1.6.5.

PUNCT TERMIC 1 T VLADIMIRESCU

31.12.1961

5909.48

1230820

administrare SEUP

17

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA SI TRANSPORT

31.01.1965

702.87

1230863

administrare SEUP

18

1.9.2.2.

CONDUCTE APA MENAJERA

31.01.1965

4190.66

1230866

administrare SEUP

19

1.9.2.2.

CONDUCTE APA CALDA MENAJ SULFINEI 15

31.12.1966

28.23

1230898

administrare SEUP

20

1.9.2.2.

RETELE APA MENAJERA

31.12.1967

1081.75

1230917

administrare SEUP

21

1.9.2.2.

RETELE APA MENAJERA

31.12.1967

76.21

1230918

administrare SEUP

22

1.9.2.2.

RETELE INCALZIRE

31.12.1967

735.76

1230919

administrare SEUP

23

1.9.2.2.

RETELE INCALZIRE PR 19

31.12.1967

1639.99

1230920

administrare SEUP

24

1.9.2.2.

RETELE PT APA MENAJERA

31.12.1967

602.76

1230921

administrare SEUP

25

1.9.2.2.

RETELE TERMICE PT INCALZIRE

31.12.1967

1188.76

1230928

administrare SEUP

26

1.9.2.2.

RETELE TERMICE

31.01.1965

4897.43

1230932

administrare SEUP

27

1.9.2.2.

RETELE TERMICE TEAVA FIER

31.12.1969

5297.43

1230947

administrare SEUP

28

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA SI TRANSPORT

30.09.1970

2056.10

1230959

administrare SEUP

29

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA MENAJERA

31.01.1972

72.76

1230990

administrare SEUP

30

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA MENAJERA

31.01.1972

550.16

1230991

administrare SEUP

31

1.9.2.2.

RETELE INCALZIRE

31.01.1972

3088.77

1230992

administrare SEUP

32

1.9.2.2.

RETELE TERMICE APA MENAJERA

31.01.1972

2483.99

1230996

administrare SEUP

33

1.9.2.2.

RETELE TERMICE PR 19

31.01.1972

947.95

1230997

administrare SEUP

34

1.9.2.2.

RETELE TERMICE PR 20

31.01.1972

2531.56

1230998

administrare SEUP

35

1.9.2.2.

RETELE TERMICE PT INCALZIRE

31.01.1972

57.83

1231000

administrare SEUP

36

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA MENAJERA

30.06.1972

1264.01

1231019

administrare SEUP

37

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA MENAJERA

30.06.1972

64.08

1231020

administrare SEUP

38

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA MENAJERA

30.06.1972

1685.06

1231021

administrare SEUP

39

1.9.2.2.

RETELE APA MENAJERA

30.06.1972

7677.31

1231022

administrare SEUP

40

1.9.2.2.

RETELE TERMICE

30.06.1972

9804.69

1231023

administrare SEUP

41

1.9.2.2.

RETELE TERMICE

30.06.1972

8742.48

1231025

administrare SEUP

42

1.9.2.2.

RETELE TERMICE

30.06.1972

886.59

1231026

administrare SEUP

43

1.9.2.2.

RETELE APA RECE

30.06.1972

11044.73

1231027

administrare SEUP

44

1.9.2.2.

RETELE DISTRIBUTIE APA ALIM PRIN HIDROFOR PR

30.11.1972

1664.21

1231033

administrare SEUP

45

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA SI TRANSPORT

31.10.1973

12322.02

1231057

administrare SEUP

46

1.9.2.2.

RETELE TERMICE

31.12.1973

77.19

1231068

administrare SEUP

47

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA SI TRANSPORT

31.01.1974

6394.21

1231074

administrare SEUP

48

1.9.2.2.

RETELE APA RECE EXTERIOARE

31.10.1975

4084.72

1231108

administrare SEUP

49

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA SI TRANSPORT PT PIATA UN

31.12.1975

15844.75

1231122

administrare SEUP

50

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA MENAJERA PT PIATA UNIRII 1

31.12.1975

803.04

1231130

administrare SEUP

51

1.9.2.2.

RETELE APA RECE PRIN HIDROFOR PT6 ROCADA CASA

31.12.1975

581.49

1231131

administrare SEUP

52

1.9.2.2.

RETELE TERMICE APA CALDA MENAJERA

31.12.1975

664.08

1231133

administrare SEUP

53

1.9.2.2.

RETELE APA RECE

31.12.1975

41.04

1231135

administrare SEUP

54

1.9.2.2.

RETELE APA RECE EXTERIOARE PT 21

31.12.1975

97.46

1231137

administrare SEUP

55

1.9.2.2.

RETELE EXTERIOARE APA RECE PT 23

31.12.1975

1124.57

1231138

administrare SEUP

56

1.9.2.2.

RETELE EXTERIOARE PT APA RECE

31.12.1975

93.11

1231140

administrare SEUP

57

1.9.2.2.

RETELE APA RECE EXTERIOARE PT PIATA UNIRII2

31.12.1975

1688.36

1231142

administrare SEUP

58

1.9.2.2.

RETELE TERMICE EXTERIOARE PT PIATAA UNIRII 1

31.12.1975

54.54

1231143

administrare SEUP

59

1.9.2.2.

RETEA APA RECE A.PANU PE 4309/73 ML 112

31.12.1976

690.98

1231168

administrare SEUP

60

1.9.2.1.

CONDUCTE DE LEGATURA SI TEANSPORT

28.02.1977

769.49

1231173

administrare SEUP

61

1.9.2.2.

RETEA TERMICA TEAVA NEAGRA STR DECEBAL ML 192

31.10.1977

56.01

1231187

administrare SEUP

62

1.9.2.2.

RETEA TERMICA TEAVA NEAGRA STR ROMANA ML 218

31.10.1977

579.63

1231188

administrare SEUP

63

1.9.2.2.

RETELE TERMICE EXTERIOARE PR. PIATA UNIRII I

31.12.1977

626.67

1231193

administrare SEUP

64

1.9.2.2.

RETELE TERMICE EXT. BL P.UNIRII APA CALDA MEN

31.12.1978

2820.29

1231196

administrare SEUP

65

1.9.2.2.

RETELE EXT. BL P.UNIRII APA RECE ML 217

31.12.1978

773.68

1231197

administrare SEUP

66

1.9.2.2.

RETELE TERMICE EXT. BL P.UNIRII IN CANAL ML 7

31.12.1978

9651.81

1231198

administrare SEUP

67

1.9.2.2.

RETELE APA CALDA ZONA PR 17 B2 VEST

31.07.1980

9608.70

1231212

administrare SEUP

68

1.9.2.2.

RETELE HIDROFOR ZONA CASA SINDICATELOR

31.07.1980

6189.69

1231216

administrare SEUP

69

1.9.2.2.

RETEA TERMOFICARE ZONA ST CEL MARE TEAVA 100

31.03.1982

1773.74

1231246

administrare SEUP

70

1.9.2.2.

RETEA TERMOFICARE ZONA ST CEL MARE TEAVA 175

31.03.1982

2971.98

1231247

administrare SEUP

71

1.9.2.2.

RETEA TERMOFICARE ZONA ST CEL MARE TEAVA 50-

31.03.1982

1028.09

1231248

administrare SEUP

72

1.9.2.2.

RETEA TERMOFICARE ZONA ST CEL MARE TEAVA 50-

31.03.1982

4933.61

1231249

administrare SEUP

73

1.9.2.2.

RETELE TERMICE ZONA INDEPENDENTEI

31.03.1982

1848.99

1231251

administrare SEUP

74

1.9.2.2.

RETELE TERMICE ZONA INDEPENDENTEI

31.03.1982

5271.62

1231252

administrare SEUP

75

1.9.2.2.

RETELE TERMICE ZONA INDEPENDENTEI

31.03.1982

2021.90

1231253

administrare SEUP

76

1.9.2.2.

RETELE TERMICE PRG2 GARA ML 815

30.06.1982

4957.31

1231258

administrare SEUP

77

1.9.2.2.

RETELE TERMICE ZONA INDEPENDENTEI OTEL INTRE

30.06.1982

4627.89

1231260

administrare SEUP

78

1.9.2.2.

RETELE TERMICE ZONA INDEPENDENTEI OTEL INTRE

30.06.1982

2398.14

1231261

administrare SEUP

79

1.9.2.2.

RETELE APA RECE ZONA INDEPENDENTEI OTEL PINA

30.06.1982

702.94

1231262

administrare SEUP

80

1.9.2.2.

RETELE TERMICE CLOPOTARI TEAVA CONSTR 57X3

31.01.1984

45.60

1231401

administrare SEUP

81

1.9.2.2.

RETELE TERMICE CLOPOTARI TEAVA CONSTR 63X35

31.01.1984

86.74

1231402

administrare SEUP

82

1.9.2.2.

RETELE TERMICE CLOPOTARI TEAVA CONSTR 76X3

31.01.1984

52.06

1231403

administrare SEUP

83

1.9.2.2.

RETELE APA RECE HIDROFOR

30.09.1985

370.63

1231464

administrare SEUP

84

1.9.2.2.

RETEA APA RECE ZONA GARII BL 25 ML 18/ OTEL

31.12.1987

444.69

1231608

administrare SEUP

85

1.9.2.2.

RETEA APA RECE ZONA GARII BL L1 ML 75 OTEL

31.12.1987

49.71

1231609

administrare SEUP

86

1.9.2.2.

RETEA APA RECE ZONA GARII BL L16-19 ML 213 OT

31.12.1987

91.73

1231610

administrare SEUP

87

1.9.2.2.

RETEA APA RECE ZONA GARII BL. L3-4 ML 107 OTE

31.12.1987

8.21

1231619

administrare SEUP

88

1.9.2.2.

RETELE TERMICE BL D1-D2 INDEPENDENTEI

31.12.1994

44.46

1231789

administrare SEUP

89

1.9.2.2.

RETEA APA RECE , PERECHE CU NUMARUL DE INVEN

31.12.1994

7.85

1231832

administrare SEUP

90

1.9.2.2.

RETEA APA RECE , PERECHE CU NUMARUL DE INVEN

31.01.1972

60.96

1231841

administrare SEUP

91

1.9.2.2.

RETEA TERMICA INCALZIRE SI INSTALATIE DE MONITORIZ

31.12.2005

9763.01

1231900

administrare SEUP

92

1.9.2.2.

RETEA TERMICA ACM SI INSTALATIE DE MONITORIZARE

31.12.2005

5762.34

1231901

administrare SEUP

93

1.9.2.2.

RETEA TERMICA INC SI INSTALATIE DE MONITORIZARE

31.12.2005

10708.37

1231904

administrare SEUP

94

1.9.2.2.

RETEA TERMICA ACM SI INSTALATIE DE MONITORIZARE

31.12.2005

2294.77

1231905

administrare SEUP

95

1.9.2.2.

RETEA TERMICA SECUNDARA INC

29.12.2011

312540.49

1232200

administrare SEUP

96

1.9.2.2.

RETEA TERMICA SECUNDARA APA CALDA DE CONSUM SI RE

29.12.2011

208360.34

1232201

administrare SEUP

97

1.9.4.

PT 2 MOARA DE FOC MT1

31.12.2010

107314.37

13761

administrare SEUP

98

1.9.4.

PT 2 MOARA DE FOC MT2

31.12.2010

109093.88

13762

administrare SEUP

99

1.9.4.

PT 2 CANTA MT1

31.12.2010

104407.97

13763

administrare SEUP

100

1.9.4.

PT FILARMONICA MT1

31.12.2010

115480.32

13764

administrare SEUP

101

1.9.4.

PT FILARMONICA MT2

31.12.2010

115404.03

13765

administrare SEUP

102

1.9.4.

PT GHELERTER MT1

31.12.2010

75022.73

13766

administrare SEUP

103

1.9.4.

PT GHELERTER MT2

31.12.2010

55645.84

13767

administrare SEUP

104

1.9.4.

PT1 C NEGRI MT1

31.12.2010

101475.57

13768

administrare SEUP

105

1.9.4.

PT1 C NEGRI MT2

31.12.2010

104602.99

13769

administrare SEUP

106

1.9.4.

PT 1 MOARA DE FOC MT1

31.12.2010

133862.52

13770

administrare SEUP

107

1.9.4.

PT 1 MOARA DE FOC MT2

31.12.2010

98933.44

13771

administrare SEUP

108

1.9.4.

PT 1 MOARA DE FOC MT3

31.12.2010

107549.89

13772

administrare SEUP

109

1.9.4.

PT 1 SF LAZAR MT1

31.12.2010

98729.78

13773

administrare SEUP

110

1.9.4.

PT 8 TIGARETE MT1

31.12.2010

83620.34

13774

administrare SEUP

111

1.9.4.

PT 10 TIGARETE MT1

31.12.2010

118615.82

13775

administrare SEUP

112

1.9.4.

PT 1 GALATA MT1

31.12.2010

120966.92

13776

administrare SEUP

113

1.9.4.

PT 2 GALATA MT1

31.12.2010

102097.94

13777

administrare SEUP

114

1.9.4.

PT 1 PACURARI

31.12.2010

346885.76

13778

administrare SEUP

115

1.9.4.

PT 4 CANTA

31.12.2010

221422.91

13779

administrare SEUP

116

1.9.4.

PT 3 PACURARI

31.12.2010

197400.79

13780

administrare SEUP

117

1.9.4.

PT 2 PACURARI

31.12.2010

262688.78

13781

administrare SEUP

118

1.9.4.

PT 1 MOARA DE FOC

31.12.2010

223480.86

13782

administrare SEUP

119

1.9.4.

PT 2 C NEGRI

31.12.2010

288143.18

13783

administrare SEUP

120

1.9.4.

PT 1 SF LAZAR

31.12.2010

275394.03

13784

administrare SEUP

121

1.9.4.

PT 2 SF LAZAR

31.12.2010

254555.16

13785

administrare SEUP

122

1.9.4.

PT CERNA

31.12.2010

233888.42

13786

administrare SEUP

124

2.2.4.3.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL-50

31.08.2005

2593.34

230169

administrare SEUP

125

2.2.4.2.

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACM DN 20, BL B2-2, SC A

31.07.2006

1437.08

231014

administrare SEUP

126

2.2.4.2.

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACM DN 20, BL B2-2, SC C

31.07.2006

1437.08

231015

administrare SEUP

127

2.2.4.2.

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BL P3 SC A

31.07.2006

351.05

231713

administrare SEUP

128

2.2.4.2.

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BL P3 SC C

31.07.2006

351.05

231714

administrare SEUP

129

2.2.4.2.

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ACM DN 32 BL P3 SC B

30.11.2006

351.05

231769

administrare SEUP

130

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC BLOC Z PUNCT TERMIC 1 SOCOLA, INSTALA

31.05.2006

351.04

2701322

administrare SEUP

131

2.1.6.1.1.

INSTALATIE PT PROCESUL DE INCALZIRE MODUL TERMIC P

31.05.2006

351.04

2701323

administrare SEUP

132

2.1.6.1.1.

INSTALATIE PT PROCESUL DE INCALZIRE MODUL TERMIC

31.05.2006

351.04

2701324

administrare SEUP

133

2.2.4.3.

CONTOR ET DN 32 ACM BL. T1

30.11.2009

1009.72

2702974

administrare SEUP

134

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 1-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

85380.00

2703153

administrare SEUP

135

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 2-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

89110.00

2703154

administrare SEUP

136

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 3-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

62450.00

2703155

administrare SEUP

137

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 4-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

50680.00

2703156

administrare SEUP

138

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 5-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

71120.00

2703157

administrare SEUP

139

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 6-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

147260.00

2703158

administrare SEUP

140

2.1.6.1.1.

MODUL TERMIC MT 7-SP. URG. SF. SPIRIDON

25.11.2011

17050.00

2703159

administrare SEUP

141

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CERNA 100-80-160/157

29.12.2011

1304.70

2703160

administrare SEUP

142

2.1.6.1.1.

MINICENTRALA BL. N1, SC. A

29.12.2011

11455.60

2703161

administrare SEUP

143

2.1.6.1.1.

MINICENTRALA BL. N1, SC. B

29.12.2011

11455.60

2703162

administrare SEUP

144

2.1.6.1.1.

MINICENTRALA BL. N1, SC. C

29.12.2011

11455.60

2703163

administrare SEUP

145

2.1.6.1.1.

MINICENTRALA, IMOBIL MANOLIU, STR. NECULCE 21A

29.12.2011

3795.15

2703164

administrare SEUP

146

2.2.4.3.

CONTOR ET DN 15 , IMOBIL MANOLIU, STR. NECULC

29.12.2011

661.71

2703165

administrare SEUP

147

2.2.4.3.

CONTOR ET ACM, BL. F4

29.12.2011

1077.20

2703166

administrare SEUP

148

2.2.4.3.

CONTOR ET ACM, BL. I1, SC. A

29.12.2011

1077.20

2703167

administrare SEUP

149

2.2.4.3.

CONTOR ET ACM, BL. J1, SC. A

29.12.2011

1077.20

2703168

administrare SEUP

150

2.1.17.7.

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC(47 PLACI) V28-F

31.12.2011

9048.96

2703169

administrare SEUP

151

2.1.17.7.

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC (47 PLACI) V28-

31.12.2011

9048.96

2703170

administrare SEUP

152

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CRIS 200-150-315/290 Q200 H23

31.12.2011

3515.48

2703171

administrare SEUP

153

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CRIS 200-150-315/290 Q200 H23

31.12.2011

3463.40

2703172

administrare SEUP

154

2.1.17.7.

AUTOMATIZARE INCALZIRE 2800KW SI ACM 630 KW

31.12.2011

29283.65

2703173

administrare SEUP

155

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CERNA 150-100-315 Q160 H23

31.12.2011

3063.30

2703174

administrare SEUP

156

2.1.17.7.

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC (47 PLACI) V28-

31.12.2011

9035.94

2703175

administrare SEUP

157

2.1.17.1.1.1

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC (47 PLACI) V28-

31.12.2011

9035.94

2703176

administrare SEUP

158

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CRIS 200-150-315/290 Q200 H23

31.12.2011

3463.40

2703177

administrare SEUP

159

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 50 BLOC C2

31.12.2011

2061.81

2703178

administrare SEUP

160

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 258B

31.12.2011

1248.89

2703179

administrare SEUP

161

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 254 TR III

31.12.2011

1333.14

2703180

administrare SEUP

162

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC D1 SC. B

31.12.2011

1248.89

2703181

administrare SEUP

163

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 32 BLOC B4 SC. A

31.12.2011

1548.72

2703182

administrare SEUP

164

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 40 BLOC DD2

31.12.2011

1650.97

2703183

administrare SEUP

165

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC 961 B

31.12.2011

1502.71

2703184

administrare SEUP

166

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 986 SC. B

31.12.2011

1333.14

2703185

administrare SEUP

167

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 32 BLOC 994 SC. A

31.12.2011

1548.72

2703186

administrare SEUP

168

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC C1 SC. A

31.12.2011

1437.08

2703187

administrare SEUP

169

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 15 BLOC 355 SC. B

31.12.2011

1245.43

2703188

administrare SEUP

170

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 32 BLOC G3 SC. B

31.12.2011

1548.72

2703189

administrare SEUP

171

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 40 BLOC 629 SC. D

31.12.2011

1650.97

2703190

administrare SEUP

172

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 40 BLOC 266 SC. A

31.12.2011

1650.97

2703191

administrare SEUP

173

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 40 BLOC CAMIN CFR

31.12.2011

1650.97

2703192

administrare SEUP

174

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 40 SC. GEN. 43 SALA

31.12.2011

1655.31

2703193

administrare SEUP

175

2.1.17.7.

AUTOMATIZARE INCALZIRE 2200 KW SI ACM 470 KW

31.12.2011

27981.25

2703194

administrare SEUP

176

2.1.17.7.

AUTOMATIZARE INCALZIRE 900 KW SI ACM 350 KW

31.12.2011

26630.01

2703195

administrare SEUP

177

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CERNA 150-125 Q160 H23

31.12.2011

3323.30

2703196

administrare SEUP

178

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CERNA 150-100-315 Q160 H23

31.12.2011

3063.30

2703197

administrare SEUP

179

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25

31.12.2011

1459.58

2703198

administrare SEUP

180

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL50

31.12.2011

2593.34

2703199

administrare SEUP

181

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703200

administrare SEUP

182

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703201

administrare SEUP

183

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703202

administrare SEUP

184

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703203

administrare SEUP

185

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC D1 SC. A

31.12.2011

1437.08

2703204

administrare SEUP

186

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC A7

31.12.2011

1437.08

2703205

administrare SEUP

187

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC A7

31.12.2011

1437.08

2703206

administrare SEUP

188

2.1.17.7.

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC (47 PLACI) V28-

31.12.2011

9020.75

2703207

administrare SEUP

189

2.1.17.1.1.1

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI INC (47 PLACI) V28-

31.12.2011

9020.75

2703208

administrare SEUP

190

2.1.17.1.1.1

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI ACM (53 PLACI) M6FG

31.12.2011

5495.00

2703209

administrare SEUP

191

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BL. K4

31.12.2011

2081.03

2703210

administrare SEUP

192

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BL.644 SC. B

31.12.2011

1412.44

2703211

administrare SEUP

193

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BL.919 SC. C

31.12.2011

1437.08

2703212

administrare SEUP

194

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CERNA 150-100-315 Q 160 H23

31.12.2011

6126.60

2703213

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 25 BLOC R8 BIS SC. B

31.12.2011

1403.54

2703214

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC 924

31.12.2011

1502.71

2703215

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 922 SC. A

31.12.2011

1333.14

2703216

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC O1 SC. B

31.12.2011

1412.44

2703217

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC F10

31.12.2011

1421.30

2703218

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 SCOALA GRADINITA

31.12.2011

1421.30

2703219

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC B8

31.12.2011

1437.08

2703220

administrare SEUP

195

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC T1 SC. C

31.12.2011

223.93

2703221

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703222

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703223

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703224

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703225

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703226

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703227

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703228

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703229

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703230

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703231

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703232

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703233

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2662.40

2703234

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703235

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703236

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703237

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703238

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703239

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703240

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703241

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703242

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703243

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703244

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.40

2703245

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703246

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703247

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703248

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703249

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703250

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703251

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703252

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703253

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703254

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703255

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703256

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703257

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703258

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703259

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703260

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703261

administrare SEUP

195

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703263

administrare SEUP

244

2.1.17.1.1.1

ELECTROPOMPA CRIS 200-150-315/290 Q200 H23

31.12.2011

3463.40

2703264

administrare SEUP

245

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703265

administrare SEUP

246

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703266

administrare SEUP

247

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703267

administrare SEUP

248

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703268

administrare SEUP

249

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2662.40

2703269

administrare SEUP

250

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703270

administrare SEUP

251

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703271

administrare SEUP

252

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703272

administrare SEUP

253

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703273

administrare SEUP

254

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2615.04

2703274

administrare SEUP

255

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703275

administrare SEUP

256

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703276

administrare SEUP

257

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703277

administrare SEUP

258

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC Q8 SC. B

31.12.2011

1333.14

2703278

administrare SEUP

259

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25, BL. G8, SC. A

31.12.2011

1459.58

2703279

administrare SEUP

260

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC H3

31.12.2011

1437.08

2703280

administrare SEUP

261

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 40 BLOC P3 SC. B

31.12.2011

1655.31

2703281

administrare SEUP

262

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 40 BLOC P3 SC. C

31.12.2011

1655.31

2703282

administrare SEUP

263

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 40 BLOC P3 SC. D

31.12.2011

1655.31

2703283

administrare SEUP

264

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 609 SC. C

31.12.2011

1218.11

2703284

administrare SEUP

265

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 32 BLOC 605 SC. A

31.12.2011

1548.72

2703285

administrare SEUP

266

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 25 BLOC T1 SC. D

31.12.2011

1421.30

2703286

administrare SEUP

267

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 40 BLOC P3 SC. E

31.12.2011

1655.31

2703287

administrare SEUP

268

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 25 BLOC H4B SC. C

31.12.2011

1502.71

2703288

administrare SEUP

269

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 1016D

31.12.2011

1333.14

2703289

administrare SEUP

270

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 751 SC. D

31.12.2011

1333.14

2703290

administrare SEUP

271

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 CAMIN C14

31.12.2011

1437.08

2703291

administrare SEUP

272

2.1.17.1.1.1

SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI ACM (47 PLACI) M10B

31.12.2011

8331.89

2703292

administrare SEUP

273

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 25 BLOC E5 SC. C

31.12.2011

2995.01

2703293

administrare SEUP

274

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC E5 SC. D

31.12.2011

2995.01

2703294

administrare SEUP

275

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC H10

31.12.2011

2995.01

2703295

administrare SEUP

276

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC H11

31.12.2011

2995.01

2703296

administrare SEUP

277

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC H12

31.12.2011

2995.01

2703297

administrare SEUP

278

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC E5

31.12.2011

2995.01

2703298

administrare SEUP

279

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 25 BLOC E2B SC. C

31.12.2011

1582.57

2703299

administrare SEUP

280

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA INC DN 25 BLOC E2B SC. A

31.12.2011

1582.57

2703300

administrare SEUP

281

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC E2B SC. A

31.12.2011

1427.96

2703301

administrare SEUP

282

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 25 BLOC 909 SC. A

31.12.2011

1427.96

2703302

administrare SEUP

283

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 56 BLOC 521 SC. D

31.12.2011

1437.08

2703303

administrare SEUP

284

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 604 SC. B

31.12.2011

938.36

2703304

administrare SEUP

285

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 792 SC. D

31.12.2011

938.36

2703305

administrare SEUP

286

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA ACM DN 20 BLOC 604 SC. A

31.12.2011

938.36

2703306

administrare SEUP

287

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA BLOC G1

31.12.2011

341.13

2703307

administrare SEUP

288

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA BLOC G5

31.12.2011

341.13

2703308

administrare SEUP

289

2.2.4.2.

CONTOR ENERGIE TERMICA BLOC D1

31.12.2011

1502.16

2703309

administrare SEUP

290

2.2.8.

AUTOMAT PROGRAMABIL XL 50

31.12.2011

2593.34

2703310

administrare SEUP

291

2.1.17.7.

AUTOMATIZARE INC. 4500 KW + ACM 990 KW

31.12.2011

30679.66

2703311

administrare SEUP

292

2.2.8.

TRADUCTOR PRESIUNE VEGABAR-20 FARA AFISAJ

30.11.1996

18.50

3447455

administrare SEUP

293

2.2.8.

TRADUCTOR PRESIUNE VEGABAR-20 FARA AFISAJ

30.11.1996

18.50

3447456

administrare SEUP

294

2.2.8.

TRADUCTOR PRESIUNE VEGABAR-20 FARA AFISAJ

30.11.1996

18.50

3447457

administrare SEUP

295

2.2.8.

TRADUCTOR PRESIUNE VEGABAR-20 FARA AFISAJ

30.11.1996

18.50

3447458

administrare SEUP

296

2.2.4.2.

BLOC ELECTRONIC

31.12.1996

18.48

3447527

administrare SEUP

297

2.2.4.2.

BLOC ELECTRONIC

31.12.1996

18.48

3447528

administrare SEUP

298

2.2.4.2.

BLOC ELECTRONIC

31.12.1996

18.48

3447530

administrare SEUP

299

2.2.4.2.

BLOC ELECTRONIC

31.12.1996

18.48

3447535

administrare SEUP

300

2.2.4.2.

BLOC ELECTRONIC

31.12.1996

18.48

3447536

administrare SEUP

301

2.2.4.2.

BLOC ELECTRONIC

31.12.1996

17.9