Hotărârea nr. 211/2018

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 51286/18.05.2018, intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere anexele transmise de directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de catre directiile, regiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, lit. b din Legea 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legeii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 18, ce fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2. Bunurile cuprinse în Anexa 1 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa 2 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Fond Locativ.

Art.4. Bunurile cuprinse în Anexa 3 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Geerala Tehnica si Dezvoltare.

Art. 5. Bunurile cuprinse în Anexa 4 se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Arhitectura si Urbanism.

Art.6. Bunurile cuprinse în Anexa 5 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Art.7. Bunurile cuprinse în Anexa 6 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘'Mihai Ursachi” .

Art.8. Bunurile cuprinse în Anexa 7 se administrează, cu titlu gratuit, de catre Ateneul Tatarasi.

Art.9. Bunurile cuprinse în Anexa 8 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Evidenta a Persoanelor.

Art.10. Bunurile cuprinse în Anexa 9 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Politia Locala Iasi.

Art.11. Bunurile cuprinse în Anexa 10 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Editura Junimea”.

Art.12. Bunurile cuprinse în Anexa 11 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Fundatia Hecuba.

Art.13. Bunurile cuprinse în Anexa 12 se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia Crese.

Art.14. Bunurile cuprinse în Anexa 13 se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre Societatea Compania de Transport Public Iasi, in baza Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 93289/16.09.2016.

Art.15. Bunurile cuprinse în Anexa 14 se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre SC Citadin SA.

Art.16. Bunuri cuprinse in Anexa 15 a caror situatie juridica urmeaza a fi clarificata -dosar nr. 629/99/2012.

Art.17. Bunurile cuprinse în Anexa 16 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007.

Art.18. Bunurile cuprinse în Anexa 17 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010.

Art.19. Bunurile cuprinse în Anexa 18 se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010.

Art.20. Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri de consiliu local de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași.

Art.21. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iasi; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.22. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și direcțiile, societățile, regiile si institutiile subordonate Consiliului Local Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 211 din 30 mai 2018

CUPRINS DOMENIU PRIVAT

ANEXA 1 - Direcția Exploatare Patrimoniu

1.1. Serviciul Administare Spatii Comerciale, Terenuri si alte bunuri

ANEXA 2 - Directia Fond Locativ

ANEXA 3 - Directia Generala Tehnica si Dezvoltare

3.1.    Serviciul Eficienta Energetica si Utilități Publice

3.1.1.    Biroul Spatii Verzi si Salubritate

3.1.2.    Biroul Versanti

3.2.    Biroul Străzi Municipale

3.2.1. Biroul Reglementare Transporturi Urbane

3.3.    Biroul Protectie Civilă, Securitate si Sanatate in Munca

3.4.    Serviciul Administrativ ANEXA 4 - Directia Arhitectura si Urbanism

4.1. Serviciul Gis Cadastru ANEXA 5 - Directia de Asistenta Comunitara ANEXA 6 - Casa de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”

ANEXA 7 - Ateneul Tatarasi

ANEXA 8 - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor

ANEXA 9 - Politia Locala

ANEXA 10 - Editura Junimea

ANEXA 11 - Fundatia Hecuba

ANEXA 12 - Directia Crese

ANEXA 13 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 93289/16.09.2016, incheiat cu Societatea Compania de Transport Public Iasi;

ANEXA 14 - S.C. Citadin S.A.

ANEXA 15 - Bunuri ce fac obiectul dosarului nr. 629/99/2012

ANEXA 16 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 incheiat cu SC Salubris SA;

ANEXA 17 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010, incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA”

ANEXA 18 - Bunuri ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010, incheiat cu SC Ecopiata SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca

MUNICIPIUL IASI Insusit de Consiliul Local Iasi DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU prin HCL ______/_______2018

Primarul Municipiului Iasi

ANEXA 1    Mihai Chirica

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Esplanada Râpa Galbenă Suprafața: 100,48 mp Vecinătăți : la nord - str. Gh. Lazăr, la sud - rond Râpa Galbenă la est - B-dul Carol I,la vest - intersecția str. Gh. Lazăr și Râpa Galbenă

07.1992

15 565.68

80441

Adm.Administrare DEP

2

0.1.

Teren pășune

Str. Erou Aviator, S=500 mp

07.2000

72 734.43

80606

HCL 319/2000

3

0.1.

Teren

Intersectia strazilor Cerna si Crisului , Suprafata: 3 mp

10.2001

335.63

88822

HCL nr. 297/2001 Adm. Administrare

DEP

4

0.1.

Teren

Aferent parcării Moldova, situat pe str. Costache Negri, pe latura

de nord a magazinului Moldova Suprafața: 1500 mp

23.12.1996

72 734.43

80507

HCL 152/1996,HCL 371/2002,

HCL464/2000, HCL 352/2003

5

0.1.

Teren

Str. Arcu nr.13, Suprafata: 56,42 mp

01/10/2001

6 457.19

88820

H.C.L.298/2001 Adm. Administrare

DEP

6

0.1.

Teren

Str. Nicolina, linga Oficiul Postal Suprafata 21.93 mp

10.2001

2 454.33

88821

H.C.L.299/2001 Adm. Administrare

DEP

7

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10 (Tehnopolis) Suprafata:15.341,23 mp

31.10.2006

6 200 146.00

88068

HCL 317/2011

8

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10, în incinta S.C. Fortus S.A. Suprafata:30.000

mp

2000

11 858 004.00

80605

H.C.L. 331/2000

9

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141(Centrul Expozițional Moldova) Suprafața 14.977,00 mp

31/10/2006

6 155 041.26

89205

H.C.L. 317/2011

10

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141 (Centrul Tehnologic Regional Iași) Suprafața

9.200,00 mp

31/10/2006

3 780 773.02

89206

H.C.L. 317/2011

11

0.1.

Teren

B-dul C.A. Rosetti nr. 20 Suprafața: 2107 mp

7.2002

306 504.72

82304

Adm. C.L.M. HCL 48/2002

12

0.1.

Teren

Str. Nicovala nr.29, Suprafata100 mp

31/10/2006

10 690.71

88070

Adm. C.L.M.

13

0.1.

Teren

Str. Palat nr.1, Suprafata 113 mp

08/10/2003

99 485.84

82754

Adm. C.L.M.

14

0.1.

Teren

Aferent ANL , str.Neculau nr.11A, suprafata totala de 3527,80 mp,

compusa din: 2297,85 mp ,situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1) si nr. cadastral 11872; 1230 mp, situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1/1) si nr. cadastral 2608( fost Pacur

01/07/2001

563 399.34

80625

Adm.C.L.M. HC.L 364/2001, HC.L

46/ 2005

15

0.1.

Teren

Str. Vasile Lupu nr.22, S=920 mp

30.1.1.2008

101 930.80

82937

Adm. C.L.M.

16

0.1.

Teren

zona Moara de Vint , S=11921 mp

30.1.1.2008

13 208 086.47

82934

Adm. C.L.M.

17

0.1.

Teren

Aferent locuinte ANL, Sos Bucium nr.22A si 22B vis a vis de statia

Peco, S=2000 mp

2000

214 034.64

82935

Adm. C.L.M.

18

0.1.

Teren

Soseaua Pacurari nr.92, Suprafata:794,69 mp

31/03/2004

185 203.34

82753

Adm. C.L.M. HCL 198/2004

19

1.3.14.1.

Baby schilift

Aferent Pirtiei de schi

31/03/2006

98 633.33

13200

Administrare DEP

20

1.6.1.

Cladire administrativa

Bd.T. Vladimirescu nr.32 sc. B Regim de inaltime P+3

12.1965

3 977 486.85

1941

Administrare DEP HCL 324/2003

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

21

1.6.2.

Cabină tip Laura

Situată pe pârtia de schi Suprafața : 28,6 mp

01/09/1980

5 316.41

10701

Administrare DEP Preluată prin HCL

48/1996

22

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01/12/2003

0.60

13224

Administrare DEP HCL 627/2003

23

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01/12/2003

0.60

13225

Administrare DEP HCL 627/2003

24

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Copou Rond Agronomie

26/09/2005

1.19

13155

Administrare DEP HCL 331/2009

25

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Piata Unirii

26/09/2005

19.33

13156

Administrare DEP HCL 386/2005

26

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Bd InAdministrare DEPendentei, S= 50.51 mp

26/09/2005

1 334.18

13160

Administrare DEP HCL 331/2009

27

1.6.6.

Scorer

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01/12/2003

8.48

13222

Adm. Administrare DEP HCL

627/2003

28

0.1.

Teren

Str. Bucium nr. 26, Suprafata: 59.888,00 mp

29/06/2007

7 091 912.59

88921

Adm. C L. M Iasi HCL 254/2007

29

0.1.

Teren

Zona serelor Gradinari-Metalurgie Suprafata: 52.043,00 mp

2006

5 897 151.05

82822

Adm. C. L M IasiHCL 30/2006

30

0.1.

Teren cu vegetație forestieră

Padurea Ciric Suprafața: 240,6642 ha Vecini: la nord: com Aroneanu, pasune, la est: arabil+ aeroportul Iasi, la sud: DE 4411, la vest: Cimitir Eternitate, sos Iasi Aroneanu

23/06/2005

1 443 564.54

88900

Proces- verbal de punere in posesie nr.2/23.06.2005

31

1.3.7.2.

DE 1822

Zona Ciric, Suprafata 3977 mp

15/07/2011

970 762.84

13882

HCL 220/2011

32

1.3.7.2.

DE 1804

Zona Ciric, Suprafața 5226 mp+116.82 mp (tarla 192, mal drept al

Lacului Ciric II)

15/07/2011

1 275 750.20

13883

HCL 220/2011, HCL 17/2013

33

1.3.7.2.

DE 1847

Zona Ciric, Suprafața 6160 mp

15/07/2011

1 503 745.29

13884

HCL 220/2011

34

1.3.7.2.

DE 4302

Zona Ciric, tarla 109, (mal drept al Lacului Ciric II), Suprafața

551.31 mp

17.01.2013

65 495.63

16023

HCL 17/2013

35

0.1.

Teren

Stradela Sf Andrei nr.5 Suprafata: 396.421 mp(sunt 315 mp cf.

HCL 151/2003)

31/01/2006

45 094.07

88071

Adm CLM Iasi Preluat prin HCL

151/2003

36

0.1.

Teren

Str.Mihai Voda Viteazul nr.3 Suprafata : 5917 mp

1990

7 697 198.98

89075

Administrare Universitatea Th.Gh.Asachi HCL 517/22.12.2008

37

0.1.

Teren

Str. Cicoarei Suprafața 3000 mp

2004

83 418.53

88987

HCL 296/2004

38

1.5.2.

Hala

B-l Poitiers nr. 10, incinta S.C. FORTUS

01/07/1979

1 917 849.33

10568

Adm. Administrare DEP

39

0.1.

Teren

Str. Păcurari nr. 21, suprafața 442 mp

29/03/1999

51 154.20

80547

HCL 59/1995

40

0.1.

Teren

Aferent pietei agroalimentare Sararie ''Sturzoaia'', S= 1476,60 mp teren identificat prin tarla 3, parcelele CC97, CC 97 / 1, cod posesor 31-33, denumire posesor ''Terasa Sararie ''

01/10/1996

2 516 956.16

80489

Administrare DEP

41

1.1.5.1.

Drum acces platforma

-

01/12/1988

9 960.00

104SP

HCL 304/2010

42

1.1.17.

Zid sprijin beton

01/12/1988

17 257.28

105SP

HCL 304/2010

43

1.1.5.

Amenajare drum acces

Pepiniera T. Neculai

01/12/1988

7908.15

206SP

HCL 304/2010

44

1.7.2.1.

Paravan protectie

-

01/06/2000

5 358.58

1013SP

HCL 304/2010

45

1.3.1.

Boxe masini marcaj

-

01/05/1996

1 973.16

1500SP

HCL 304/2010

46

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1503SP

HCL 304/2010

47

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1504SP

HCL 304/2010

48

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1505SP

HCL 304/2010

49

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1506SP

HCL 304/2010

50

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1507SP

HCL 304/2010

51

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1508SP

HCL 304/2010

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

52

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1509SP

HCL 304/2010

53

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1510SP

HCL 304/2010

54

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1511SP

HCL 304/2010

55

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01/01/2004

5 588.00

1512SP

HCL 304/2010

56

1.6.2.

Monument funerar

-

01/01/1970

1.00

1544

HCL 304/2010

57

1.3.7.3.

Drum cu 2 pasaje

-

01/09/1967

2 966.83

2008SP

HCL 304/2010

58

1.5.3.

Platforma betoniata

-

01/01/1973

138.10

2010SP

HCL 304/2010

59

1.5.11.

Rampa auto

-

01/05/1996

13 683.67

2500SP

HCL 304/2010

60

2.3.2.1.1.

Autoturism Dacia 1307

IS 19 PMI

01/10/2000

21 313.56

225SP

Administrare DEP

61

1.6.2.

Cladire

Sediu Regii, Sos Nationala 43, suprafata utila 4471.68, suprafata construita 1290,00 mp (compus din C1=373, C2=2548, C3=268, C4=67, C5=34),

2001

11 041 899.54

13461

Administrare DEP HCL 304/2010

62

0.1.

Teren

Aferent Sediu Regii, Sos Nationala nr.43, Suprafata = 4033,00 mp

2001

1 053 774.33

80636

Administrare DEP HCL 304/2010

63

0.1.

Teren

str Fintinilor nr. 35 - 51 S= 6065 mp

05/02/2010

3 401 935.25

89050

HCL 509 / 2009

64

0.1.

Teren

str Tabacului S= 4420 mp

05/02/2010

2 818 398.80

89051

HCL 509 / 2009

65

0.1.

Teren

str Smirdan 8-18 S= 2922 mp

05/02/2010

2 857 787.80

89052

HCL 509 / 2009

66

0.1.

Teren

str. Bradului f.n. , S= 4250 mp

04/10/2010

4 462 617.10

89192

HCL 385/2010

67

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 46, suprafata 147.70 mp

05.05.2007

55 274.23

82900

Administrare DEP

68

0.1.

Teren

str. C. A Rosetti nr. 38, suprafata 812.40 mp

05.05.2007

88 944.15

82902

Administrare DEP

69

0.1.

Teren

str Arcu nr. 3 bl B1, S=50 mp

23/12/2009

76 420.38

89057

HCL 498/2009

70

0.1.

Teren

Piata Voievozilor bl A8, S=26,60 mp

23/12/2009

23 917.73

89058

HCL 499/ 2009

71

0.1.

Teren

Piata Voievozilor nr. 1 bl A8, S=51,20 mp

23/12/2009

46 038.09

89059

HCL 500 / 2009

72

0.1.

Teren

str N Iorga nr. 57, bl E4, sc B, S=18,90 mp

23/12/2009

17 148.87

89062

HCL 493 / 2009

73

0.1.

Teren

str Sos Nationala nr. 198, bl B, sc B S=21,68 mp

23/12/2009

21 348.11

89063

HCL 496 / 2009

74

0.1.

Teren

str Mihail Sturza nr. 22, S=7,60 mp

23/12/2009

2 424.21

89064

HCL 497 / 2009

75

0.1.

Teren

str Roman Voda nr. 2, bl A 19, sc A S=4,42 mp

14.06.2010

2 580.83

89067

HCL 131/2010

76

0.1.

Teren

str V Lupu nr. 114, bl A3, tr 1 S=20,47 mp

14/06/2010

15 709.40

89068

HCL 127/2010

77

0.1.

Teren

str Splai Bahlui nr. 32 S=1645 mp

14/06/2010

1 510 918.38

89069

HCL 130/2010, HCL 116/2013

78

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, S= 17,30 mp

05/07/2010

19 369.08

89174

HCL 237/05.07.2010

79

0.1.

Teren

Str. Dragoș Vodă nr. 29 A, S= 111 mp

15/12/2011

67 532.30

89366

Administrare DEP

80

0.1.

Teren

Str. Teodor Râșcanu nr. 7, S= 126,38 mp (liber)

21/12/2011

142 224.29

89367

Administrare DEP

81

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 36, bl. T4, tr. 1, S= 19,00 mp

05/07/2010

21 160.44

89175

HCL 236/05.07.2010

82

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, E5, Sc. B, S= 6,00 mp

05/07/2010

6 941.52

89177

HCL 234/05.07.2010

83

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 24, bl. C1, S= 15,26 mp

28/07/2010

17 017.92

89178

HCL 287/28.07.2010

84

0.1.

Teren

Str. Arapului nr. 3, bl. Tomiris, S= 4,00 mp

27/01/2011

3 237.00

89180

HCL 27/27.01.2011

85

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 39-45, S= 1415,00 mp

27/01/2011

1 733 629.30

89181

HCL 26/27.01.2011

86

0.1.

Teren

B-dul Chimiei nr. 57, bl. G3-2, S= 22,59 mp

28/03/2011

20 352.96

89182

HCL 104/28.03.2011

87

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr. 9, bl. A4, Sc. B, S= 30,33 mp

29/10/2010

36 596.38

89183

HCL 375/30.10.2006 HCL

397/29.11.2010

88

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.57, bl E4, sc B, S=53,60 mp

24/11/2011

14 554.88

89248

HCL 393/2011

89

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.55B, bl R2, sc A-B , S=33,32 mp

15/07/2011

31 787.44

89249

HCL 225/2011

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

90

0.1.

Teren

Str. V Lupu nr.86, bl K, sc A-B , S=33,32 mp

27/01/2011

13 919.10

89250

HCL 25/2011

91

0.1.

Teren

Str. Masinii nr.2, bl. CFS, sc A, S= 9,54mp

24/11/2011

9 667.84

89251

HCL 397/2011

92

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui Mal Drept nr.8A, bl G1, S=9,28 mp

15/09/2011

9 944.49

89252

HCL 282/2011

93

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr.11, bl A5, sc B, S=32 mp

15/09/2011

34 538.39

89253

HCL 281/2011

94

0.1.

Teren

B. Dimitrie Cantemir, nr.7, S=25 mp

29/12/2011

26 155.21

89254

HCL 449/2011

95

0.1

Teren

Aleea Sucidava nr. 5, bl. 259, sc.A, S=13,93 mp

24/11/2011

8 286.72

89255

HCL 390/2011

96

0.1.

Teren

Aferent parcarii Republica, S= 63,16 mp

23/01/2012

7 941.68

89266

HCL 1/2012

97

0.1.

Teren

B-dul Independentei - Romtelecom, S=2343.21 mp ( CAT 35)

23/01/2012

1 882 460.97

89267

HCL 1/2012,

98

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 1, bl. 928, suprafata 74 mp

31.10.2012

10 120.08

89345

HCL 242/2012

99

0.1.

Teren

str. Roadelor nr. 4, S=31,32 mp

28.09.2012

5 409.83

89342

HCL 188/2012

100

0.1.

Teren

b-dul N.Iorga, nr. 24, bl. C1, S=3,60 mp

28.09.2012

2 985.08

89339

HCL 189/2012

101

0.1

Teren

str. Petre Țuțea nr. 19, bl. 915, tr. 3, S=44,70 mp

31.10.2012

29 625.26

89341

HCL 241/2012

102

0.1.

Teren

P-ta. Voievozilor, nr.5, bl.A10, parter, S=48 mp

26.07.2012

46 545.81

89343

HCL 158/2012

103

0.1

Teren

str.Garii,bl.L20-22,S=28,54 mp

18.12.2012

40 740.00

89344

HCL 332/18.12.2012

104

0.1.

Teren

Str. Zmeu nr. 3 bis, suprafața 17,50 mp

28.03.2013

137 150.00

89394

HCL 18/2013

105

0.1

Teren

str V. Lupu nr 86 bl K1

27.01.2011

13 919.10

89173

Administrare DEP

106

2.1.24.7.

Uscator rufe

2009

14 212.73

2569

Administrare DEP

107

3.15.

Combina cosmetica

2009

2 533.99

2587

Administrare DEP

108

3.3.5.

Bariera Nice

4 m

17.12.2012

7 425.60

60649

Administrare DEP

109

3.3.5.

Bariera Nice

4 m

17.12.2012

7 425.60

60650

Administrare DEP

110

3.3.5.

Bariera Nice

6 m

17.12.2012

8 783.43

60651

Administrare DEP

111

2.1.24.7.

Masina spalat rufe

Whirpool

2009

4 997.88

61033

Administrare DEP

112

1.5.12.

Tonete aluminiu

2009

1 824.08

11943

Administrare DEP

113

3.15.

Termocuverta

2009

2 568.02

61034

Administrare DEP

114

1.3.7.2

Drum acces

DCL 4300, situat in zona Moara de Vint Ciric Aeroport , suprafata

14456,32 mp

28/09/2012

3 087 585.12

14113

HCL 191/ 2012

115

0.1.

Teren

aferent subtrup Ciric, cvaratal 192, parcelele CC 1801, PS 1803, PD 1798/5, suprafata 7453 mp

30.05.2013

1 326 634.00

89413

HCL 139/2013

116

0.1.

Teren

Al. Sucidava nr. 5, bl. 259, sc. A, suprafata 13.93 mp

27.09.2013

8 635.76

89415

HCL 251/2013

117

0.1.

Teren

str. A. Panu nr. 28-40, subsol, adiacent modulelor 11 si 12,

suprafata 4.60 mp

27.09.2013

5 682.93

89416

HCL 241/2013

118

0.1.

Teren

str, Atelierului 1, suprafata 536.77 mp

25.02.2002

75 818.00

89461

HCL 51/2002

119

0.1.

Teren

str. Sulfinei nr. 17, suprafata 385 mp

12.07.2013

50 050.00

89458

Sentinat Civila nr. 11724/2011

120

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 15, bl. 944, suprafata 18.11 mp

20.12.2013

9 911.00

80397

HCL 330/2013

121

0.1.

Teren

str. Agatha Barsescu nr. 15A, suprafata 368.00 mp

30.04.2013

73 235.51

8253

HCL 116/2013

122

0.1.

Teren

str. Pacurari nr. 126, bl. 584, suprafata 55.90 mp

30.10.2013

36 300.00

89455

HCL 264/2013

123

0.1.

Teren

b-dul Socola nr. 7, suprafata 195 mp

12.12.20014

76 858.00

89837

Administrare DEP

124

0.1.

Teren

str. Trei Fantani nr. 13, suprafata 5490.41 mp

12.12.2014

470 384.00

89838

Administrare DEP

125

0.1.

Teren

str. Elena Doamna nr. 27, suprafata 496 mp, sector cadastral 17,

parcela CAT 583-partial

31.12.2014

64 480.00

89839

Administrare DEP

126

0.1.

Teren

adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, suprafata

62.50 mp

31.05.2014

45 650.00

89783

HCL 162/31.05.2014

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

127

0.1.

Teren

situat in incinta Cimitirului Sf. Petru si Pavel, parcela 86, 612 mp,

120 locuri

28.11.2014

89 027.51

89897

HCL 371/28.11.2014

128

0.1.

Teren

stradela Sf Andrei, Suprafata: 288.85 mp, sector cadastral 37, parcelele AG1362, CR1361

30.09.2014

566 869.00

89842

HCL 276/30.09.2014

129

0.1.

Teren

b-dul Poitiers (langa nr. 4) suprafata 76 mp, T44, AG 2349/1/1, T0,

DS 2348/1/2

30.09.2014

22 468.00

89843

HCL 276/30.09.2014

130

0.1.

Teren

b-dul Poitiers (langa nr. 4) suprafata 124 mp, T44, CC2363/1/1,

T0, DS 2348/1/1

30.09.2014

51 593.00

89844

HCL 276/30.09.2014

131

1.5.1.

Constructie Corp A

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10), suprafata 3455 mp

14.08.2014

8 814 146.89

14845

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

132

1.5.1.

Constructie Corp B

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1 689 347.63

14846

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

133

1.5.1.

Constructie Corp C

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1 688 144.38

14847

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

134

1.5.1.

Constructie Corp D

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10), suprafata 440 mp

14.08.2014

1 688 606.68

14848

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

135

1.1.5.2.

Parcare si amenajare protectia

mediului +2 bariere acces)

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10), suprafata 5700 mp

14.08.2014

1 047 139.41

14849

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

136

1.8.12.

Statie pompare ape uzate

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10),

14.08.2014

176 369.52

14850

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

137

1.7.3.

Post transformare 630 KVA

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10)

14.08.2014

283 859.56

14851

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

138

1.8.11.

Rezervor apa incendiu 120 mc

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10)

14.08.2014

41 918.81

14852

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

139

2.1.17.3.1

Chillere 100Kw

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10)

14.08.2014

140 620.96

2916

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

140

2.1.17.3.2

Chillere 100Kw

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10)

14.08.2014

140 620.96

2917

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

141

2.1.16.1.2.1

Generator electric

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10)

14.08.2014

101 078.60

2918

HCL 215/31.07.2014, PV

70377/11.08.2014

142

1.8.6

Retele exterioare-exclusiv post transformare generator electric

Centrul Tehnologic Regional Iasi, sos. Nicolina nr. 141 (fost

Poitiers nr. 10), 1290 ml

14.08.2014

818 023.52

14853

HCL 215/31.07.2014, PV 70377/11.08.2014

143

1.2.9.

Imprimanta EPSON LQ-2180

SEKO EPSON, 1 buc.

30.04.2014

4 498.20

300371

HCL 17/2014, HCL 134/30.04.2014,

folosinta CTET ''Ghe. Marzescu''

144

0.1.

Teren

sos. Voinesti nr. 26, suprafata 3500 mp

09/02/1905

404 612.41

89792

Administrare DAPP, HCL 282/2014

145

0.1

Teren

str. Moara de Vant f. n., tarla 102, parcela CC 4144, 231 mp

27.09.2013

30 903.18

89410

Administrare DEP

146

1.4.6.

Piscina nr. 1

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

753 977.63

14950

PV 36853/23.04.2015

147

1.6.2.

Cladire administrativa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

413 795.54

14951

PV 36853/23.04.2015

148

1.8.8.

Statie filtrare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

175 286.80

14952

PV 36853/23.04.2015

149

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

130 868.09

14953

PV 36853/23.04.2015

150

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

130 868.09

14954

PV 36853/23.04.2015

151

1.3.9.

Debarcader nr. 4

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

77 423.49

14955

PV 36853/23.04.2015

152

1.6.2.

Loc de joaca nr. 3 - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

22 746.89

14956

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

153

1.6.2.

Loc de joaca nr. 4 - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

22 746.89

14957

PV 36853/23.04.2015

154

1.3.7.3.

Parcare biciclete nr. 2 - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 131.14

14958

PV 36853/23.04.2015

155

1.6.7.

Turn de observatie

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

7 740.47

14959

PV 36853/23.04.2015

156

1.6.2.

Zona de picnic nr. 4 - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

18 459.83

14960

PV 36853/23.04.2015

157

1.6.2.

Platforma plaja

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

128 817.97

15039

PV 36853/23.04.2015

158

1.3.7.3.

Parcari alveola

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

150 444.00

15040

PV 36853/23.04.2015

159

1.3.9.

Debarcader nr. 1

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

77 423.49

15041

PV 36853/23.04.2015

160

1.3.9.

Debarcader nr. 2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

77 423.49

15042

PV 36853/23.04.2015

161

1.3.9.

Debarcader nr. 3

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

77 423.49

15043

PV 36853/23.04.2015

162

1.8.14.

Garaj barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

295 739.18

15044

PV 36853/23.04.2015

163

1.6.2.

Cladire administrativa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

290 986.75

15045

PV 36853/23.04.2015

164

1.6.2.

Loc de joaca nr. 1

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

22 746.88

15046

PV 36853/23.04.2015

165

1.6.2.

Loc de joaca nr. 2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

22 746.88

15047

PV 36853/23.04.2015

166

1.6.2.

Zona structuri gonflabile - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

60 644.82

15048

PV 36853/23.04.2015

167

1.6.2.

Ziduri de escalada mari

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

71 333.86

15049

PV 36853/23.04.2015

168

1.6.2.

Ziduri de escalada mari

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

71 333.85

15050

PV 36853/23.04.2015

169

1.6.2.

Ziduri de escalada mici

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

35 666.92

15051

PV 36853/23.04.2015

170

1.6.2.

Ziduri de escalada mici

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

35 666.92

15052

PV 36853/23.04.2015

171

1.6.2.

Zona paintball - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

638.26

15053

PV 36853/23.04.2015

172

1.6.2.

Zona de catarare in copaci - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 968.32

15054

PV 36853/23.04.2015

173

1.6.2.

Zona de picnic nr. 1- constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

18 453.05

15055

PV 36853/23.04.2015

174

1.6.2.

Zona de picnic nr. 2 - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

18 453.06

15056

PV 36853/23.04.2015

175

1.6.2.

Zona de picnic nr. 3 - constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

18 453.06

15057

PV 36853/23.04.2015

176

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

130 868.09

15058

PV 36853/23.04.2015

177

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

130 868.09

15059

PV 36853/23.04.2015

178

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

130 868.09

15060

PV 36853/23.04.2015

179

1.6.1.1.

Toaleta publica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

130 868.09

15061

PV 36853/23.04.2015

180

1.3.7.3.

Parcare biciclete nr. 1- constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 131.14

15062

PV 36853/23.04.2015

181

1.5.12.

Administrare DEPozit de zgura

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

73 068.78

15063

PV 36853/23.04.2015

182

1.6.7.

Turn de observatie

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

7 740.47

15064

PV 36853/23.04.2015

183

1.4.7.

Rigola de beton

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

114 975.83

15165

PV 36853/23.04.2015

184

1.1.5.1.

Platforma gunoi

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

29 905.12

15166

PV 36853/23.04.2015

185

1.1.5.1.

Platforma gunoi

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

29 905.12

15167

PV 36853/23.04.2015

186

1.4.6.

Piscina nr.2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

238 765.78

15175

PV 36853/23.04.2015

187

1.3.7.3.

Drum de halaj

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

892 129.42

15176

PV 36853/23.04.2015

188

1.3.7.3.

Parcarea nr. 1

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

843 587.85

15177

PV 36853/23.04.2015

189

1.3.7.3.

Parcarea nr. 2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

950 502.59

15178

PV 36853/23.04.2015

190

1.3.7.3.

Parcarea nr. 3

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

874 753.34

15179

PV 36853/23.04.2015

191

1.3.7.3.

Parcarea nr. 4

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

205 041.59

15180

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

192

1.3.7.3.

Parcarea nr. 5

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

217 494.78

15181

PV 36853/23.04.2015

193

1.3.7.3.

Parcarea nr. 6

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

217 405.36

15182

PV 36853/23.04.2015

194

1.3.7.3.

Parcarea nr. 7

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

217 432.13

15183

PV 36853/23.04.2015

195

1.3.7.2.

Alei pavele

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

929 919.00

15184

PV 36853/23.04.2015

196

1.3.7.2.

Alei asfalt

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

403 283.97

15185

PV 36853/23.04.2015

197

1.3.7.3.

Parcare autocare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

117 781.43

15186

PV 36853/23.04.2015

198

1.3.7.2.

Pista biciclisti mal stang

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

105 683.28

15187

PV 36853/23.04.2015

199

1.3.7.2.

Pista biciclisti mal drept

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

257 968.70

15188

PV 36853/23.04.2015

200

1.3.7.2.

Pista biciclisti mal drept

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

8 792.49

15188

PV 36853/23.04.2015

201

1.3.7.1.

Alei de pamant si pietris

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

428 184.87

15189

PV 36853/23.04.2015

202

1.3.13.2.

TELESCAUN- constructii

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

125 095.75

15190

PV 36853/23.04.2015

203

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 687.35

15191

PV 36853/23.04.2015

204

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 687.35

15192

PV 36853/23.04.2015

205

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 687.35

15193

PV 36853/23.04.2015

206

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 687.35

15194

PV 36853/23.04.2015

207

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 687.35

15195

PV 36853/23.04.2015

208

1.1.5.2.

Teren de tenis de camp

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 687.35

15196

PV 36853/23.04.2015

209

1.1.5.2.

Teren minifotbal

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

678 139.36

15197

PV 36853/23.04.2015

210

1.1.5.2.

Teren minifotbal

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

678 139.36

15198

PV 36853/23.04.2015

211

1.1.5.2.

Teren multifunctional

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

589 796.13

15199

PV 36853/23.04.2015

212

1.1.5.2.

Teren multifunctional

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

190 342.15

15199

PV 36853/23.04.2015

213

1.6.2.

Cladire anexa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

175 522.59

15200

PV 36853/23.04.2015

214

1.1.5.1.

Teren minigolf

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 064 834.51

15201

PV 36853/23.04.2015

215

1.6.2.

Pavilion tenis de masa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

448 513.06

15202

PV 36853/23.04.2015

216

1.7.1.3.

Retele electrice

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 292 972.17

15203

PV 36853/23.04.2015

217

1.7.2.1.

Post trafo

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

169 873.78

15204

PV 36853/23.04.2015

218

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15205

PV 36853/23.04.2015

219

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15206

PV 36853/23.04.2015

220

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15207

PV 36853/23.04.2015

221

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15208

PV 36853/23.04.2015

222

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15209

PV 36853/23.04.2015

223

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15210

PV 36853/23.04.2015

224

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15211

PV 36853/23.04.2015

225

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15212

PV 36853/23.04.2015

226

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.77

15213

PV 36853/23.04.2015

227

1.7.2.1.

Tablou electric

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 076.80

15214

PV 36853/23.04.2015

228

1.7.3.

Celula de masura aeriana 24 kv

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

52 257.94

15215

PV 36853/23.04.2015

229

1.6.3.2.

IMPREJMUIRE

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

888 123.88

15216

PV 36853/23.04.2015

230

1.8.15.

CONSOLIDARI TERENURI DE

SPORT

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

8 116 725.86

15217

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

231

1.8.6.

SUPRATRAVERSARE BARAJ CIRIC

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

541 629.76

15218

PV 36853/23.04.2015

232

1.1.5.1.

PLATFORME SI FUNDATII PT.MOB.URBAN SI SP. DE RELAX

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

200 788.37

15219

PV 36853/23.04.2015

233

1.4.2.2.

ZID DE GARDA

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

415 045.60

15220

PV 36853/23.04.2015

234

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15221

PV 36853/23.04.2015

235

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15222

PV 36853/23.04.2015

236

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15223

PV 36853/23.04.2015

237

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15224

PV 36853/23.04.2015

238

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15225

PV 36853/23.04.2015

239

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15226

PV 36853/23.04.2015

240

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15227

PV 36853/23.04.2015

241

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15228

PV 36853/23.04.2015

242

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15229

PV 36853/23.04.2015

243

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15230

PV 36853/23.04.2015

244

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15231

PV 36853/23.04.2015

245

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15232

PV 36853/23.04.2015

246

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15233

PV 36853/23.04.2015

247

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15234

PV 36853/23.04.2015

248

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15235

PV 36853/23.04.2015

249

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.88

15236

PV 36853/23.04.2015

250

1.2.2.

Foisoare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 953.84

15237

PV 36853/23.04.2015

251

1.2.2.

Fantana lemn rustica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 858.43

15238

PV 36853/23.04.2015

252

1.2.2.

Fantana lemn rustica

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 858.42

15239

PV 36853/23.04.2015

253

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15240

PV 36853/23.04.2015

254

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15241

PV 36853/23.04.2015

255

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15242

PV 36853/23.04.2015

256

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15243

PV 36853/23.04.2015

257

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15244

PV 36853/23.04.2015

258

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15245

PV 36853/23.04.2015

259

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15246

PV 36853/23.04.2015

260

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15247

PV 36853/23.04.2015

261

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15248

PV 36853/23.04.2015

262

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15249

PV 36853/23.04.2015

263

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15250

PV 36853/23.04.2015

264

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15251

PV 36853/23.04.2015

265

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15252

PV 36853/23.04.2015

266

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15253

PV 36853/23.04.2015

267

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15254

PV 36853/23.04.2015

268

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15255

PV 36853/23.04.2015

269

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15256

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

270

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15257

PV 36853/23.04.2015

271

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15258

PV 36853/23.04.2015

272

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15259

PV 36853/23.04.2015

273

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15260

PV 36853/23.04.2015

274

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15261

PV 36853/23.04.2015

275

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15262

PV 36853/23.04.2015

276

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15263

PV 36853/23.04.2015

277

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15264

PV 36853/23.04.2015

278

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15265

PV 36853/23.04.2015

279

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15266

PV 36853/23.04.2015

280

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15267

PV 36853/23.04.2015

281

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15268

PV 36853/23.04.2015

282

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15269

PV 36853/23.04.2015

283

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15270

PV 36853/23.04.2015

284

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15271

PV 36853/23.04.2015

285

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15272

PV 36853/23.04.2015

286

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15273

PV 36853/23.04.2015

287

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15274

PV 36853/23.04.2015

288

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15275

PV 36853/23.04.2015

289

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15276

PV 36853/23.04.2015

290

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15277

PV 36853/23.04.2015

291

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15278

PV 36853/23.04.2015

292

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15279

PV 36853/23.04.2015

293

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15280

PV 36853/23.04.2015

294

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15281

PV 36853/23.04.2015

295

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15282

PV 36853/23.04.2015

296

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15283

PV 36853/23.04.2015

297

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15284

PV 36853/23.04.2015

298

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15285

PV 36853/23.04.2015

299

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15286

PV 36853/23.04.2015

300

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15287

PV 36853/23.04.2015

301

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15288

PV 36853/23.04.2015

302

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15289

PV 36853/23.04.2015

303

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15290

PV 36853/23.04.2015

304

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15291

PV 36853/23.04.2015

305

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15292

PV 36853/23.04.2015

306

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15293

PV 36853/23.04.2015

307

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15294

PV 36853/23.04.2015

308

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15295

PV 36853/23.04.2015

309

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15296

PV 36853/23.04.2015

310

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15297

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

311

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15298

PV 36853/23.04.2015

312

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15299

PV 36853/23.04.2015

313

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15300

PV 36853/23.04.2015

314

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15301

PV 36853/23.04.2015

315

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15302

PV 36853/23.04.2015

316

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15303

PV 36853/23.04.2015

317

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15304

PV 36853/23.04.2015

318

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15305

PV 36853/23.04.2015

319

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15306

PV 36853/23.04.2015

320

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15307

PV 36853/23.04.2015

321

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15308

PV 36853/23.04.2015

322

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15309

PV 36853/23.04.2015

323

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15310

PV 36853/23.04.2015

324

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15311

PV 36853/23.04.2015

325

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15312

PV 36853/23.04.2015

326

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15313

PV 36853/23.04.2015

327

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15314

PV 36853/23.04.2015

328

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15315

PV 36853/23.04.2015

329

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15316

PV 36853/23.04.2015

330

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15317

PV 36853/23.04.2015

331

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15318

PV 36853/23.04.2015

332

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15319

PV 36853/23.04.2015

333

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15320

PV 36853/23.04.2015

334

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15321

PV 36853/23.04.2015

335

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15322

PV 36853/23.04.2015

336

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15323

PV 36853/23.04.2015

337

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15324

PV 36853/23.04.2015

338

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15325

PV 36853/23.04.2015

339

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15326

PV 36853/23.04.2015

340

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15327

PV 36853/23.04.2015

341

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15328

PV 36853/23.04.2015

342

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15329

PV 36853/23.04.2015

343

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15330

PV 36853/23.04.2015

344

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15331

PV 36853/23.04.2015

345

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15332

PV 36853/23.04.2015

346

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15333

PV 36853/23.04.2015

347

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15334

PV 36853/23.04.2015

348

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15335

PV 36853/23.04.2015

349

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15336

PV 36853/23.04.2015

350

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15337

PV 36853/23.04.2015

351

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15338

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

352

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15339

PV 36853/23.04.2015

353

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15340

PV 36853/23.04.2015

354

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15341

PV 36853/23.04.2015

355

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15342

PV 36853/23.04.2015

356

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15343

PV 36853/23.04.2015

357

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15344

PV 36853/23.04.2015

358

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15345

PV 36853/23.04.2015

359

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15346

PV 36853/23.04.2015

360

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15347

PV 36853/23.04.2015

361

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15348

PV 36853/23.04.2015

362

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15349

PV 36853/23.04.2015

363

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15350

PV 36853/23.04.2015

364

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15351

PV 36853/23.04.2015

365

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15352

PV 36853/23.04.2015

366

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15353

PV 36853/23.04.2015

367

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15354

PV 36853/23.04.2015

368

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15355

PV 36853/23.04.2015

369

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15356

PV 36853/23.04.2015

370

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15357

PV 36853/23.04.2015

371

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15358

PV 36853/23.04.2015

372

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15359

PV 36853/23.04.2015

373

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15360

PV 36853/23.04.2015

374

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15361

PV 36853/23.04.2015

375

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15362

PV 36853/23.04.2015

376

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15363

PV 36853/23.04.2015

377

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15364

PV 36853/23.04.2015

378

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15365

PV 36853/23.04.2015

379

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15366

PV 36853/23.04.2015

380

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15367

PV 36853/23.04.2015

381

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15368

PV 36853/23.04.2015

382

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15369

PV 36853/23.04.2015

383

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15370

PV 36853/23.04.2015

384

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15371

PV 36853/23.04.2015

385

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15372

PV 36853/23.04.2015

386

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15373

PV 36853/23.04.2015

387

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15374

PV 36853/23.04.2015

388

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15375

PV 36853/23.04.2015

389

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15376

PV 36853/23.04.2015

390

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15377

PV 36853/23.04.2015

391

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15378

PV 36853/23.04.2015

392

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15379

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

393

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15380

PV 36853/23.04.2015

394

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15381

PV 36853/23.04.2015

395

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15382

PV 36853/23.04.2015

396

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15383

PV 36853/23.04.2015

397

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15384

PV 36853/23.04.2015

398

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15385

PV 36853/23.04.2015

399

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15386

PV 36853/23.04.2015

400

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15387

PV 36853/23.04.2015

401

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15388

PV 36853/23.04.2015

402

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15389

PV 36853/23.04.2015

403

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15390

PV 36853/23.04.2015

404

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15391

PV 36853/23.04.2015

405

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15392

PV 36853/23.04.2015

406

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15393

PV 36853/23.04.2015

407

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15394

PV 36853/23.04.2015

408

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15395

PV 36853/23.04.2015

409

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15396

PV 36853/23.04.2015

410

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15397

PV 36853/23.04.2015

411

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15398

PV 36853/23.04.2015

412

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15399

PV 36853/23.04.2015

413

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15400

PV 36853/23.04.2015

414

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15401

PV 36853/23.04.2015

415

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15402

PV 36853/23.04.2015

416

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15403

PV 36853/23.04.2015

417

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15404

PV 36853/23.04.2015

418

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15405

PV 36853/23.04.2015

419

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15406

PV 36853/23.04.2015

420

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15407

PV 36853/23.04.2015

421

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15408

PV 36853/23.04.2015

422

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15409

PV 36853/23.04.2015

423

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15410

PV 36853/23.04.2015

424

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15411

PV 36853/23.04.2015

425

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15412

PV 36853/23.04.2015

426

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15413

PV 36853/23.04.2015

427

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15414

PV 36853/23.04.2015

428

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15415

PV 36853/23.04.2015

429

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15416

PV 36853/23.04.2015

430

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15417

PV 36853/23.04.2015

431

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15418

PV 36853/23.04.2015

432

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15419

PV 36853/23.04.2015

433

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15420

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

434

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15421

PV 36853/23.04.2015

435

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15422

PV 36853/23.04.2015

436

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15423

PV 36853/23.04.2015

437

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15424

PV 36853/23.04.2015

438

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15425

PV 36853/23.04.2015

439

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15426

PV 36853/23.04.2015

440

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15427

PV 36853/23.04.2015

441

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15428

PV 36853/23.04.2015

442

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15429

PV 36853/23.04.2015

443

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15430

PV 36853/23.04.2015

444

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15431

PV 36853/23.04.2015

445

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15432

PV 36853/23.04.2015

446

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15433

PV 36853/23.04.2015

447

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15434

PV 36853/23.04.2015

448

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15435

PV 36853/23.04.2015

449

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15436

PV 36853/23.04.2015

450

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15437

PV 36853/23.04.2015

451

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15438

PV 36853/23.04.2015

452

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15439

PV 36853/23.04.2015

453

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15440

PV 36853/23.04.2015

454

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15441

PV 36853/23.04.2015

455

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15442

PV 36853/23.04.2015

456

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15443

PV 36853/23.04.2015

457

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15444

PV 36853/23.04.2015

458

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15445

PV 36853/23.04.2015

459

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15446

PV 36853/23.04.2015

460

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15447

PV 36853/23.04.2015

461

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15448

PV 36853/23.04.2015

462

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15449

PV 36853/23.04.2015

463

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15450

PV 36853/23.04.2015

464

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15451

PV 36853/23.04.2015

465

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15452

PV 36853/23.04.2015

466

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15453

PV 36853/23.04.2015

467

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15454

PV 36853/23.04.2015

468

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15455

PV 36853/23.04.2015

469

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15456

PV 36853/23.04.2015

470

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15457

PV 36853/23.04.2015

471

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15458

PV 36853/23.04.2015

472

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15459

PV 36853/23.04.2015

473

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15460

PV 36853/23.04.2015

474

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15461

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

475

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15462

PV 36853/23.04.2015

476

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15463

PV 36853/23.04.2015

477

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15464

PV 36853/23.04.2015

478

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15465

PV 36853/23.04.2015

479

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15466

PV 36853/23.04.2015

480

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15467

PV 36853/23.04.2015

481

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15468

PV 36853/23.04.2015

482

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15469

PV 36853/23.04.2015

483

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15470

PV 36853/23.04.2015

484

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15471

PV 36853/23.04.2015

485

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15472

PV 36853/23.04.2015

486

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15473

PV 36853/23.04.2015

487

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15474

PV 36853/23.04.2015

488

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15475

PV 36853/23.04.2015

489

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15476

PV 36853/23.04.2015

490

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15477

PV 36853/23.04.2015

491

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15478

PV 36853/23.04.2015

492

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15479

PV 36853/23.04.2015

493

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15480

PV 36853/23.04.2015

494

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15481

PV 36853/23.04.2015

495

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15482

PV 36853/23.04.2015

496

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15483

PV 36853/23.04.2015

497

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15484

PV 36853/23.04.2015

498

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15485

PV 36853/23.04.2015

499

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15486

PV 36853/23.04.2015

500

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15487

PV 36853/23.04.2015

501

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15488

PV 36853/23.04.2015

502

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15489

PV 36853/23.04.2015

503

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15490

PV 36853/23.04.2015

504

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15491

PV 36853/23.04.2015

505

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15492

PV 36853/23.04.2015

506

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15493

PV 36853/23.04.2015

507

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15494

PV 36853/23.04.2015

508

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15495

PV 36853/23.04.2015

509

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15496

PV 36853/23.04.2015

510

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15497

PV 36853/23.04.2015

511

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15498

PV 36853/23.04.2015

512

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15499

PV 36853/23.04.2015

513

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15500

PV 36853/23.04.2015

514

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15501

PV 36853/23.04.2015

515

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15502

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

516

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15503

PV 36853/23.04.2015

517

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15504

PV 36853/23.04.2015

518

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15505

PV 36853/23.04.2015

519

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15506

PV 36853/23.04.2015

520

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15507

PV 36853/23.04.2015

521

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15508

PV 36853/23.04.2015

522

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15509

PV 36853/23.04.2015

523

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15510

PV 36853/23.04.2015

524

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15511

PV 36853/23.04.2015

525

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15512

PV 36853/23.04.2015

526

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15513

PV 36853/23.04.2015

527

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15514

PV 36853/23.04.2015

528

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15515

PV 36853/23.04.2015

529

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15516

PV 36853/23.04.2015

530

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15517

PV 36853/23.04.2015

531

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15518

PV 36853/23.04.2015

532

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15519

PV 36853/23.04.2015

533

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15520

PV 36853/23.04.2015

534

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15521

PV 36853/23.04.2015

535

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15522

PV 36853/23.04.2015

536

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15523

PV 36853/23.04.2015

537

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15524

PV 36853/23.04.2015

538

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15525

PV 36853/23.04.2015

539

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15526

PV 36853/23.04.2015

540

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15527

PV 36853/23.04.2015

541

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15528

PV 36853/23.04.2015

542

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15529

PV 36853/23.04.2015

543

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15530

PV 36853/23.04.2015

544

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15531

PV 36853/23.04.2015

545

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15532

PV 36853/23.04.2015

546

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15533

PV 36853/23.04.2015

547

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15534

PV 36853/23.04.2015

548

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15535

PV 36853/23.04.2015

549

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15536

PV 36853/23.04.2015

550

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15537

PV 36853/23.04.2015

551

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15538

PV 36853/23.04.2015

552

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15539

PV 36853/23.04.2015

553

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15540

PV 36853/23.04.2015

554

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15541

PV 36853/23.04.2015

555

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15542

PV 36853/23.04.2015

556

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15543

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

557

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15544

PV 36853/23.04.2015

558

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15545

PV 36853/23.04.2015

559

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15546

PV 36853/23.04.2015

560

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15547

PV 36853/23.04.2015

561

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15548

PV 36853/23.04.2015

562

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15549

PV 36853/23.04.2015

563

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15550

PV 36853/23.04.2015

564

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15551

PV 36853/23.04.2015

565

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15552

PV 36853/23.04.2015

566

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15553

PV 36853/23.04.2015

567

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15554

PV 36853/23.04.2015

568

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15555

PV 36853/23.04.2015

569

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15556

PV 36853/23.04.2015

570

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15557

PV 36853/23.04.2015

571

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 305.59

15558

PV 36853/23.04.2015

572

1.7.1.2.

Stalp iluminat tip felinar

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 306.74

15559

PV 36853/23.04.2015

573

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15560

PV 36853/23.04.2015

574

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15561

PV 36853/23.04.2015

575

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15562

PV 36853/23.04.2015

576

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15563

PV 36853/23.04.2015

577

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15564

PV 36853/23.04.2015

578

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15565

PV 36853/23.04.2015

579

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.23

15566

PV 36853/23.04.2015

580

1.2.2.

Pergole

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

5 166.19

15567

PV 36853/23.04.2015

581

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute

etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

46 707.22

15568

PV 36853/23.04.2015

582

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

46 707.22

15569

PV 36853/23.04.2015

583

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute

etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

46 707.22

15570

PV 36853/23.04.2015

584

1.6.2.

Ansamblu joaca (tobogane, casute

etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

46 707.23

15571

PV 36853/23.04.2015

585

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

33 021.33

15572

PV 36853/23.04.2015

586

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

33 021.33

15573

PV 36853/23.04.2015

587

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

33 021.33

15574

PV 36853/23.04.2015

588

1.6.2.

Echipamente gonflabile

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

33 021.33

15575

PV 36853/23.04.2015

589

1.6.2.

Echipamente simulare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

63 881.94

15576

PV 36853/23.04.2015

590

1.6.2.

Echipamente simulare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

63 881.94

15577

PV 36853/23.04.2015

591

1.2.2.

Foisor pavilion picnic

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

14 926.00

15578

PV 36853/23.04.2015

592

1.2.2.

Foisor pavilion picnic

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

14 926.00

15579

PV 36853/23.04.2015

593

1.2.2.

Foisor pavilion picnic

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

14 926.01

15580

PV 36853/23.04.2015

594

1.1.2.1.

Cabana administrativa - minigolf

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

52 947.04

15581

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

595

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15582

PV 36853/23.04.2015

596

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15583

PV 36853/23.04.2015

597

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15584

PV 36853/23.04.2015

598

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15585

PV 36853/23.04.2015

599

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15586

PV 36853/23.04.2015

600

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15587

PV 36853/23.04.2015

601

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15588

PV 36853/23.04.2015

602

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15589

PV 36853/23.04.2015

603

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15590

PV 36853/23.04.2015

604

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15591

PV 36853/23.04.2015

605

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15592

PV 36853/23.04.2015

606

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15593

PV 36853/23.04.2015

607

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15594

PV 36853/23.04.2015

608

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15595

PV 36853/23.04.2015

609

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15596

PV 36853/23.04.2015

610

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15597

PV 36853/23.04.2015

611

1.6.2.

Pista minigolf - 12m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.65

15598

PV 36853/23.04.2015

612

1.6.2.

Pista minigolf - 25m lungime

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

13 202.57

15599

PV 36853/23.04.2015

613

1.1.2.1.

Cabana administrativa - paintball

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

52 947.04

15600

PV 36853/23.04.2015

614

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15601

PV 36853/23.04.2015

615

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15602

PV 36853/23.04.2015

616

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15603

PV 36853/23.04.2015

617

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15604

PV 36853/23.04.2015

618

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15605

PV 36853/23.04.2015

619

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15606

PV 36853/23.04.2015

620

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15607

PV 36853/23.04.2015

621

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15608

PV 36853/23.04.2015

622

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15609

PV 36853/23.04.2015

623

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15610

PV 36853/23.04.2015

624

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15611

PV 36853/23.04.2015

625

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15612

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

626

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15613

PV 36853/23.04.2015

627

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15614

PV 36853/23.04.2015

628

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15615

PV 36853/23.04.2015

629

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15616

PV 36853/23.04.2015

630

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15617

PV 36853/23.04.2015

631

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15618

PV 36853/23.04.2015

632

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 566.00

15619

PV 36853/23.04.2015

633

1.6.2.

Mese de tenis(inclusiv

palete,mingi,fileuri etc.)

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 565.90

15620

PV 36853/23.04.2015

634

1.1.2.1.

Cabana administrativa - debarcader

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

25 430.39

15621

PV 36853/23.04.2015

635

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

4 222 940.68

15622

PV 36853/23.04.2015

636

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 488 219.06

15622

PV 36853/23.04.2015

637

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

146 970.97

15622

PV 36853/23.04.2015

638

1.3.14.1.

Echipamente si instalatii telescaun

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

2 543 138.00

15622

PV 36853/23.04.2015

639

2.1.24.3.

Stingator transportabil cu CO2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 553.81

2931

PV 36853/23.04.2015

640

2.1.24.4.

Filtrare apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

282 838.63

2932

PV 36853/23.04.2015

641

2.1.24.4.

Filtrare apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

282 838.63

2933

PV 36853/23.04.2015

642

2.1.24.4.

Piese bazin

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

224 086.36

2934

PV 36853/23.04.2015

643

2.1.24.4.

Piese bazin

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

224 086.36

2935

PV 36853/23.04.2015

644

2.1.24.4.

Echipament dezinfectare apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

45 567.30

2936

PV 36853/23.04.2015

645

2.1.24.4.

Echipament dezinfectare apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

45 567.29

2937

PV 36853/23.04.2015

646

2.1.24.4.

Control nivel in bazin tampon

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

62 737.96

2938

PV 36853/23.04.2015

647

2.1.24.4.

Control nivel in bazin tampon

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

62 737.95

2939

PV 36853/23.04.2015

648

2.1.24.4.

Echipament floculare continua

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

6 807.07

2940

PV 36853/23.04.2015

649

2.1.24.4.

Echipament floculare continua

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

6 807.07

2941

PV 36853/23.04.2015

650

2.1.24.4.

Contorizare apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 645.95

2942

PV 36853/23.04.2015

651

2.1.24.4.

Contorizare apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

20 645.94

2943

PV 36853/23.04.2015

652

2.1.24.4.

Conectare echipament control calitate

apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

49 756.06

2944

PV 36853/23.04.2015

653

2.1.24.4.

Conectare echipament control calitate apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

49 756.05

2945

PV 36853/23.04.2015

654

2.1.24.4.

Accesorii bazin

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

33 994.74

2946

PV 36853/23.04.2015

655

2.1.24.4.

Accesorii bazin

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

33 994.73

2947

PV 36853/23.04.2015

656

2.1.24.4.

Echipament si accesorii intretinere apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

40 338.80

2948

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

657

2.1.24.4.

Echipament si accesorii intretinere apa

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

40 338.79

2949

PV 36853/23.04.2015

658

2.1.24.3.

Stingator transportabil cu CO2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 553.81

2950

PV 36853/23.04.2015

659

2.1.24.3.

Stingator transportabil cu CO2

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 553.81

2951

PV 36853/23.04.2015

660

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4040

PV 36853/23.04.2015

661

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4041

PV 36853/23.04.2015

662

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4042

PV 36853/23.04.2015

663

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4043

PV 36853/23.04.2015

664

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4044

PV 36853/23.04.2015

665

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4045

PV 36853/23.04.2015

666

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4046

PV 36853/23.04.2015

667

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4047

PV 36853/23.04.2015

668

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4048

PV 36853/23.04.2015

669

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4049

PV 36853/23.04.2015

670

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4050

PV 36853/23.04.2015

671

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4051

PV 36853/23.04.2015

672

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4052

PV 36853/23.04.2015

673

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4053

PV 36853/23.04.2015

674

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4054

PV 36853/23.04.2015

675

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4055

PV 36853/23.04.2015

676

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4056

PV 36853/23.04.2015

677

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4057

PV 36853/23.04.2015

678

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4058

PV 36853/23.04.2015

679

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4059

PV 36853/23.04.2015

680

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4060

PV 36853/23.04.2015

681

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4061

PV 36853/23.04.2015

682

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4062

PV 36853/23.04.2015

683

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4063

PV 36853/23.04.2015

684

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4064

PV 36853/23.04.2015

685

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4065

PV 36853/23.04.2015

686

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4066

PV 36853/23.04.2015

687

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4067

PV 36853/23.04.2015

688

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.44

4068

PV 36853/23.04.2015

689

2.3.3.8.

Barci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

11 194.29

4069

PV 36853/23.04.2015

690

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4070

PV 36853/23.04.2015

691

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4071

PV 36853/23.04.2015

692

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4072

PV 36853/23.04.2015

693

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4073

PV 36853/23.04.2015

694

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4074

PV 36853/23.04.2015

695

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4075

PV 36853/23.04.2015

696

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4076

PV 36853/23.04.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

697

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4077

PV 36853/23.04.2015

698

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4078

PV 36853/23.04.2015

699

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4079

PV 36853/23.04.2015

700

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4080

PV 36853/23.04.2015

701

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4081

PV 36853/23.04.2015

702

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 213.02

4082

PV 36853/23.04.2015

703

2.3.3.8.

Hidrobiciclete

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

15 212.97

4083

PV 36853/23.04.2015

704

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61648

PV 36853/23.04.2015

705

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61649

PV 36853/23.04.2015

706

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61650

PV 36853/23.04.2015

707

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61651

PV 36853/23.04.2015

708

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61652

PV 36853/23.04.2015

709

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61653

PV 36853/23.04.2015

710

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61654

PV 36853/23.04.2015

711

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61655

PV 36853/23.04.2015

712

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.57

61656

PV 36853/23.04.2015

713

3.3.5.

Bariere auto

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

10 252.61

61657

PV 36853/23.04.2015

714

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61658

PV 36853/23.04.2015

715

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61659

PV 36853/23.04.2015

716

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61660

PV 36853/23.04.2015

717

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61661

PV 36853/23.04.2015

718

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61662

PV 36853/23.04.2015

719

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61663

PV 36853/23.04.2015

720

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61664

PV 36853/23.04.2015

721

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61665

PV 36853/23.04.2015

722

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61666

PV 36853/23.04.2015

723

3.3.1.

Gratare pentru copaci

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

3 345.32

61667

PV 36853/23.04.2015

724

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

7 462.33

61668

PV 36853/23.04.2015

725

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

7 462.33

61669

PV 36853/23.04.2015

726

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

7 462.33

61670

PV 36853/23.04.2015

727

3.3.5.

Bariere

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

7 462.31

61671

PV 36853/23.04.2015

728

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 489.22

61672

PV 36853/23.04.2015

729

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 489.22

61673

PV 36853/23.04.2015

730

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 489.22

61674

PV 36853/23.04.2015

731

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 489.22

61675

PV 36853/23.04.2015

732

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 489.22

61676

PV 36853/23.04.2015

733

3.1.2.

Panouri de informare

Zona de agrement Ciric

30/09/2015

1 489.19

61677

PV 36853/23.04.2015

734

2.3.2.2.5.

Tractor Tuns gazaon TC 138

Stadionul E. Alexandrescu

31.12.2015

10 416.00

4084

PV 118901/16.12.2015

735

2.1.21.5.

Motocoasa

FS 360 C-E DM 300-3

31/12/2015

3 746.24

2963

Administrare SAPPP

736

1.5.3.

Cladire magazie din caramida

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

4 292.27

1002sp

HCL 16/27.01.2015

737

1.6.1.1.

Cladire birouri +dormitor

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

23 390.06

1020sp

HCL 16/27.01.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

738

1.6.1.1.

Cladire birouri+magazii

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

80 080.97

1021sp

HCL 16/27.01.2015

739

1.5.2.

Bucatarie+dormitor

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

2 186.73

1022sp

HCL 16/27.01.2015

740

1.5.2.

Remiza utilaj

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

6 645.58

1025sp

HCL 16/27.01.2015

741

1.5.4.

Cabina pompa alimentare

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

1 437.10

1026sp

HCL 16/27.01.2015

742

1.5.2.

Remiza utilaj

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

9 041.68

1027sp

HCL 16/27.01.2015

743

1.6.4.

Cabina portar

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

2 727.70

1028sp

HCL 16/27.01.2015

744

1.5.4.

Administrare Depozit carburanti

Str. Bucium nr. 26

27.01.2015

7 176.82

2014

HCL 16/27.01.2015

745

2.1.21.1.1.

Tractor u 500

30.06.2015

446.59

223SP

HCL 199/30.06.2015

746

2.3.2.2.3

Autospecializata dac 665

30.06.2015

36 800.00

255SP

HCL 199/30.06.2015

747

3.2.2.

Centrala telefonica siemens

30.06.2015

8 382.71

330SP

HCL 199/30.06.2015

748

1.3.2.4.

Cabina grup sanitar

30.06.2015

177.83

1101SP

HCL 199/30.06.2015

749

1.5.2.

Magazie scule

30.06.2015

1 988.79

1114SP

HCL 199/30.06.2015

750

2.1.24.2.

Motocoasa honda

30.06.2015

4 282.20

2078SP

HCL 199/30.06.2015

751

2.1.24.2.

Motoferastrau

30.06.2015

2 555.14

2080SP

HCL 199/30.06.2015

752

2.1.24.2.

Freza fb 1400

30.06.2015

4 105.50

2259SP

HCL 199/30.06.2015

753

0.1.

Teren

str. V. Alecsandri nr. 8 (lanaga Starea Civila), T 3/107, suprafata 2500 mp

2016

4 913 100.00

89962

HCL 116/2007

754

0.1.

Teren

stradela Caprelor (in vecinatatea nr. 6), suprafata 92 mp, sector

cadastral 72, parcela PD 2926

2016

11 178.00

89963

Domeniul privat al Municipiului Iasi

755

0.1.

Teren

str. Mocanului nr. 24 (in vecinatatea nr. 26), suprafata 189 mp, cvaratal 102, parcela CAT 3678

2016

54 858.67

89964

Domeniul privat al Municipiului Iasi

756

0.1.

Teren

b-dul Independentei nr. 21, sector cadastral 28, parcela 908/1

2016

63 114.00

89965

Domeniul privat al Municipiului Iasi

757

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 1 - suprafata 5.64 mp

30.06.2015

1 279.00

89938

HCL 208/30.06.2015

758

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 2 - suprafata 10.17 mp

30.06.2015

2 306.00

89939

HCL 208/30.06.2015

759

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 4 - suprafata 21.27 mp

30.06.2015

6 751.00

89940

HCL 208/30.06.2015

760

0.1.

Teren

P-ta Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 5 - suprafata 21.28 mp

30.06.2015

6 755.00

89941

HCL 208/30.06.2015

761

0.1.

Teren

str. Ciurchi nr. 121, Lot 1, suprafata 24.51 mp

30.06.2015

6 991.00

89942

HCL 208/30.06.2015

762

0.1.

Teren

str. Ciurchi nr. 121, Lot 2, suprafata 77.41 mp

30.06.2015

23 657.00

89943

HCL 208/30.06.2015

763

0.1.

Teren

sos. Nicolina nr. 97, suprafata 43 mp

30.06.2015

20 316.00

89944

HCL 208/30.06.2015

764

0.1.

Teren

Aleea Nicolina nr. 87, suprafata de 66 mp

30.06.2015

29 348.00

89945

HCL 208/30.06.2015

765

0.1.

Teren

str. Barnova nr. 31B, suprafata de 959.01 mp

30.06.2015

99 228.00

89949

HCL 208/30.06.2015

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

766

1.6.2.

Cladire Corp A-Muzeu de Istorie

Naturala

B-dul Independentei nr 16, suprafata construita la sol este de 852

mp si suprafata construita desfasurata 2749 mp, compusa din:

• constructia C1 , Corp A - Muzeul de Istorie Naturala (edificat in 1768), regim de inaltime S+P+1E+ POD utilizabil, avand:

- suprafata utila totala parter + gang = 590.91 mp (din care 57,90 mp reprezinta suprafata gangului si 533.01 mp suprafata utila a parterului);

- suprafata utila etaj 1= 654,07 mp;

- suprafata utila subsol =106,72 mp - suprafata utila Pod utilizabil = 494,00 mp

31.12.2015

1 677 382.00

15714

HCL 305/2016, HCL 368/15.11.2016

767

0.1.

Teren

aferent Muzeu de Istorie Naturala, B-dul Independentei nr 16, suprafata 2933 mp,

31.12.2015

5 436 459.00

89899

HCL 305/2016, HCL 368/15.11.2017

768

0.1.

Teren

str. Zlataus, nr. 2, in suprafata de 39,66 mp

2 016

29 163.00

800018

H.C.L. nr. 120 din 29 aprilie 2016

769

0.1.

Teren

la intersectia str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, parcela CAT

721,cvartal 22, in suprafata de 256 mp

2 016

446 455.00

800019

H.C.L. nr. 205 din 15 iulie 2016

770

0.1.

Teren

Bulevardul Chimiei, nr. 85, sector cadastral 5, parcela CAT 652 in

suprafata de 588 mp

2 016

146 147.00

800020

H.C.L. nr. 293 din 29 septembrie

2016

771

0.1.

Teren

Sos. Natională nr. 55, suprafata de 825 mp

2 016

779 292.00

800021

H.C.L. nr. 294 din 29 septembrie

2016

772

0.1.

Teren

b-dul Carol I, nr. 44 ,sector cadastral 49, parcela CR 1539,in

suprafata de 321 mp

2 016

328 340.00

800022

H.C.L. nr. 327 din 31 octombrie 2016

773

0.1.

Teren

stradela Nicorita,nr.5A, sector cadstral 37, parcela AG 1827, suprafata de 274 mp

2 016

80 223.00

800023

H.C.L. nr. 330 din 31 octombrie 2016

774

0.1.

Teren

str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209, in suprafata de

400 mp

2 016

865 812.00

800024

H.C.L. nr. 351 din 31 octombrie 2016

775

0.1.

Teren

str.George Emil Palade nr. 13, identificat prin sector cadastral 32, parcela CAT 1073, suprafata de 157 mp

2 016

138 994.00

800025

H.C.L. nr. 352 din 31 octombrie 2016(in realitate sunt 107 mp diferenta de 50 mp se suprapun cu terenul intabulat de HOLBAN)

776

0.1.

Teren

b-dul,Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1,

parter, suprafata de 85,44 mp

2 016

87 849.00

800026

H.C.L. nr. 421 din 29 decembrie

2016

777

0.1.

Teren

strada Pantelimon Halipa, nr.3 , bl.C3,Sc.C, parter, suprafata de 14,32 mp

2 016

7 079.00

800027

H.C.L. nr. 422 din 29 decembrie

2016

778

0.1.

Teren

b-dul Nicolae Iorga, nr.34, bloc T5,suprafata de 30mp

2 017

13 591.00

800029

H.C.L. nr. 20 din 31 ianuarie 2017

779

0.1.

Teren

bulevardul Tudor Vladimirescu, alaturat nr. 103 A,parcela DS 546, suprafata de 196 mp

2 017

181 073.00

800030

HCL nr.41 din 28 feb.2017

780

0.1.

Teren

Esplanada Oancea, suprafata de 45,70mp

2 017

21 033.00

800031

HCL nr.280 din 30 septembrie 2014

781

0.1.

Teren

strada Trei Fantani,nr.50F, sector cadastral 133, parcela P4718/1/1, suprafata de 500 mp

2 017

53 512.00

800057

Domeniul privat al Municipiului lasi, Administrare DEP

782

0.1.

Teren

intersecția Bulevardului Primăverii cu Calea Chisinaului, suprafață

de 524 mp

2 017

236 932.00

800058

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP

783

0.1.

Teren

Soseaua Nicolina, langa nr. 38, sector cadastral 24, parcela CAT 7493, suprafață de 400 mp

2 017

205 766.00

800059

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

784

0.1.

Teren

str. Pojorniciei nr. 18 cu acces din str. Turcu, identificat prin sector

cadastral 69, parcela CC 2753/3, suprafață de 114 mp

2 017

107 384.00

800060

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP

785

0.1.

Teren

Strada Barbu Lautaru, alaturat terenului de la nr.46, în suprafață 174 mp,

2 017

281 138.00

800061

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP

786

0.1.

Teren

Str. Dr. Cehac nr.17 suprafață de 40,95 mp,

2 007

33 741.00

800066

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP

787

0.1.

Teren

strada Aleea Tudor Neculai, sector cadastral 19, parcela 1/971/1, suprafata de 12 mp

2 017

2 657.00

800067

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP

788

0.1.

Teren

Soseaua Nicolina,nr.32, bl.961,sc.B, parter, suprafata de 30,70 mp

2 017

15 484.00

800069

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP

789

0.1

teren

strada Toma Cozma, nr. 69, suprafata de 27 mp

2 017

10 798.00

800071

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP(initial 275 -vandut

790

0.1.

teren

strada Sf. Andrei, nr.11, suprafata de 504 mp

1 890

76 325.00

800072

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-cf. CF nr. 159343

791

0.1.

teren

strada Gavril Muzicescu, nr.14, suprafata de 123,36 mp

1 915

19 110.00

800073

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP

792

0.1.

Teren

Strada Pacurari, nr.124, langa bloc 583, în suprafață de 140

mp

2 017

98 000.00

800088

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL 328/2017

793

0.1

Teren

soseau Iasi Tomesti, nr.33A-teren in suprafata de 7.658 mp, nr. cad.157839

2 017

850 000.00

800089

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCLnr.197/2017

794

0.1

teren

soseau Iasi Tomesti, nr.33A-teren in suprafata de 5.014 mp, nr.

cad.157696

2 017

512 000.00

800090

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL 197/2017

795

0.1.

teren

soseau Iasi Tomesti, nr.33A-teren in suprafata de 1.312 mp, nr.cad/ 157712

2 017

133 000.00

800091

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCLnr.197/2017

796

0.1.

teren

teren în suprafata de 825 mp, situat in str. Micșunelelor nr. 10, identificat cadastral prin cvartal 39, parcelele 1940,1941 și 1940/1

2 017

112 000.00

800092

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL 427/2017

797

0.1.

teren

teren în suprafata de 229 mp, situat in str. Ciurchi nr. 106, identificat cadastral prin cvartal T60, parcela A 3589

2 017

23 000.00

800093

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.427/2017

798

0.1.

Teren

teren în suprafata de 288 mp, situat in șos. Nicolina nr. 115,

identificat cadastral prin cvartal 69, parcela 3837,

2 017

64 800.00

800094

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.427/2017

799

0.1.

Teren

teren în suprafata de 103 mp, situat in șos. Nicolina nr. 115, identificat cadastral prin cvartal 69, parcela 3837,

2 017

23 690.00

800095

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.427/2017

800

0.1

Teren

teren în suprafata de 449 mp, situat in șos. Nicolina lângă nr. 146,

identificat cadastral prin cvartal T 30, parcelele CR 1717, DS 1718 și CR 1719

2 017

103 270.00

800096

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.427/2017

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

801

0.1

teren

teren în suprafata de 209 mp, situat in Fd. Codrescu nr. 4,

identificat cadastral prin cvartal 51, parcelele CC 1792, C 1792/1

2 017

67 450.00

800097

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.427/2017

802

0.1

teren

terenul în suprafață 98 mp, situat în Iași, Strada Petre Ispirescu nr.1

2 017

51 330.00

800100

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL

nr.480/29,11,2017

803

0.1

Teren

teren, suprafata 365 mp (S1=245 mp, S2=120 mp), situat in str.

Podu de Piatră nr. 11 (Splai Bahlui Mal Stang), identificat cadastral prin T 101, parcela CAT 3173 (partial),

2 017

83 950.00

800104

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.197/2017

804

0.1

Teren

teren, suprafata 125 mp, situat in str. Petru Poni nr. 1B, identificat cadastral prin T 23,parcela CC 939, C931/1, C939/2,

2 017

31 750.00

800105

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.197/2017

805

0.1

Teren

teren, suprafata de 64 mp, situat in str. Malu nr. 11, identificat

cadastral prin Cv 32,parcela CC 1073/2, A1104/2,

2 017

36 800.00

800106

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.197/2017

806

0.1

Teren

teren, suprafata 508 mp, situat in str. Cazangiilor f.n, identificat cadastral in sector cadastral 44, parcela, A2403/1,

2 017

93 472.00

800107

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.197/2017

807

0.1

Teren

teren, suprafata 339, situat in str. Calea Galata nr. 75, identificat

cadastral in T2,parcela CR 271

2 017

70 173.00

800109

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.197/2017

808

0.1

Teren

teren în suprafata de 353 mp, situat in str. Bucium nr. 55F

2 017

56 833.00

800124

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

809

0.1

Teren

teren in suprafata de 71 mp situat in Aleea T.Neculai, nr.122,

identificat cadastral prin cvartal(tarlaua)T48, parcela AG 1841

2 017

11 431.00

800125

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

810

0.1

Teren

teren în suprafata totală de 426 mp, (compus din Lot 1= 222 mp + Lot 2= 204 mp) situat in str. Semănătorului

2 017

53 156.00

800126

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

811

0.1

Teren

teren în suprafata de 120 mp, situat in str. Cismeaua lui Butuc nr.

1

2 017

11 040.00

800127

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

812

0.1

Teren

teren in suprafata totala de 264,70 mp(compus din S1=215,35 mp+S2=49,35 mp) situat in strada Bas Ceaus,identificat cadastral prin cvartal(tarlaua) T 33, parcela AG 1700

2 017

24 480.00

800128

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

813

0.1

Teren

teren in suprafata de 16,88 mp situat in Iasi in

str.Spinti,nr.8,identificat cadastral prin cvartal(tarlaua)T30, parcela

DS 1227,DS 1235

2 017

3 236.00

800129

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

814

0.1

Teren

teren in suprafata de 61,65 mp, situat in B-dul Chimiei, nr. 10,identificat cadastral prin cvartal (tarlaua) T10,parcela DS

1616/1

2 017

7 945.00

800130

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

815

0.1

Teren

teren in suprafata de 108,14 situat in str.Capitan

Protopopescu,nr.10, identificat cadastral prin cvartal(tarlaua) T20,parcela AG 570

2 017

48 500.00

800131

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL

nr.485/29.11.2017

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

816

0.1

Teren

teren in suprafata de 54 mp situat in str.Pacii,nr.3

2 017

7 300.00

800132

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.485/29.11.2017

817

0.1

Teren

teren in suprafata de 1183 mp situat in str.Cazarmilor,nr.33,identificat cadastral prin cvartal(tarlaua)T102,parcela CAT 3678

2 017

110 000.00

800133

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.485/29.11.2017

818

0.1

Teren

teren in suprafata de 216,situat in str.Barnova,identificat

cadastral(tarlaua) T12,parcela C563/1

2 017

29 800.00

800134

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.485/29.11.2017

819

0.1

Teren

teren in suprafata de 133 mp,situat in str. Nicolina, nr.1 identificat cadastral prin cvartal(tarla) T67, parcela CR 3530

2 017

80 400.00

800135

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.485/29.11.2017

820

0.1

Teren

teren in suprafata de 337 mp situat in str.Semanatorului, nr.9,

identificat cadastral(tarlaua) T104,parcela F3809/2

2 017

40 250.00

800136

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.485/29.11.2017

821

0.1

Teren

teren in suprafata de 63 mp situat in str.Sf.Lazar ,nr.56A,identificat cadastral prin cvartal(tarla) T35,parcela CR 1252

2 017

57 960.00

800137

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr.485/29.11.2017

822

0.1

Teren

teren in suprafata de 167 mp,situat in str.Zimbru FN identificat

cadastral(tarlaua)T35,parcela CAT 1156

2 017

175 000.00

800138

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr543./15.12.2017

823

0.1

Teren

teren in suprafata de 206,8 mp, situat in B-dul Poitiers nr.11A,

identificat cadastral prin cvartal(tarla) T44, parcela CC 2379

2 017

36 800.00

800139

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr543./15.12.2017

824

0.1

Teren

teren in suprafata de 62 mp, situat in str. Pacurari nr.154 D,

identificat cadastral(tarla) T21, parcela CAT 777/1

2 017

10 800.00

800140

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr.543./15.12.2017

825

0.1

Teren

teren in suprafata de 17,71 mp, situat in str-la Colonel Langa, nr.3 identificat cadastral prin cvartal(tarla) T 57, parcela CC 2086

2 017

12 125.00

800141

Domeniul privat al Municipiului Iasi, Administrare DEP-HCL nr,543/15.12.2017

826

0.1

Teren

teren in suprafata de 114 mp, situat in str.Romana identificat

cadastral prin cvartal (tarla) T30, parcela CC 701

2 017

7 500.00

800142

Domeniul privat al Municipiului Iasi,

Administrare DEP-HCL nr,543/15.12.2017

827

0.1.

Teren

Aferent parcării Ghica Voda, Suprafața: 1732,26 mp

325 367.78

80564

Administrare DEP

828

2.1.21.6.

Motocositoare

30/09/2012

2 890.00

20511

Administrare DEP

829

2.1.21.6.

Masina tuns gazon

30/09/2012

2 549.00

20512

Administrare DEP

830

2.1.16.3.3.

Baterii de compensare energie reactiva

01/01/2016

120 960.00

21148

Administrare DEP

831

Aspirator automat pentru curatarea piscinei

31/10/2007

19 678.74

2581

Administrare DEP

832

2.1.21.6.

Motocositoare

30/09/2012

2 890.00

20510

Administrare DEP

833

2.2.1.1.3.

Contor combinat DN100

30/04/2008

7 730.36

3965

Administrare DEP

834

1.6.3.1.

IMPREJMUIRE

PIATA TATARASI SUD -50 ML(150ML)

01/10/1996

128 055.28

11849

Administrare DEP

835

TONETE ALUMINIU

01/07/1998

1 777.62

11942

Administrare DEP

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

836

TONETE ALUMINIU

01/07/1998

1 476.00

11944

Administrare DEP

837

TONETE ALUMINIU

01/07/1998

1 777.62

11947

Administrare DEP

838

1.5.12.

TONETE ALUMINIU ARMEANA

01/09/1999

1 132.80

12010

Administrare DEP

839

3.1.6.

Toaleta automata

situata in Esplanada Oancea

08/09/2017

163 297.71

61884

Administrare DEP

840

3.1.6.

Toaleta automata

situata in Piata Voievozilor

08/09/2017

163 811.25

61885

Administrare DEP

841

3.1.6.

Toaleta automata

situata in Esplanada Nicolina-str.Salciilor

08/09/2017

174 763.91

61886

Administrare DEP

842

3.1.6.

Toaleta automata

situata in Parc Expozitiei

08/09/2017

158 724.24

61887

Administrare DEP

843

3.1.6.

Toaleta automata

situata in Parc Pd. Ros - Str. Palat

08/09/2017

174 425.30

61888

Administrare DEP

844

1.6.2.

MEMORIAL CIMITIRUL ETERNITATE,

FORMAT DIN 7 PLACI MARMUR

01/07/1998

27 143.09

11930SP

Administrare DEP

845

1.6.5.

CENTRALA TERMICĂ

Cimitir Petru si Pavel

01/07/1999

5 693.90

1555SP

Administrare DEP

846

1.6.5.

CENTRALA TERMICĂ

Cimitir Petru si Pavel

01/07/2000

4 934.40

1546SP

Administrare DEP

847

3.4.

USĂ METALICĂ CASA MORTUARA

Cimitir Petru si Pavel

01/07/1996

2 740.98

6130SP

Administrare DEP

848

Expertiza tehnica stadion Emil

Alexandrescu

13/08/2013

8 556.00

900253

Administrare DEP

849

0.1.

Teren

Str. Strapungere Silvestru nr.12, Bl. CL 18, S = 20 mp

23/12/2009

24 611.51

89056

Administrare DEP

850

0.1.

Teren

Sos Nicolina nr.33,Bl.968,S=10,88 mp

29/10/2012

9 654.43

89346

Administrare DEP

851

0.1.

Teren

Strapungere Silvestru nr.14,Bl.CL17 parter

29/04/2016

35 502.00

800016

Administrare DEP

852

0.1.

Teren

Str. Vitejilor, Bl. SD 1-3,tronson 3, parter

29/04/2016

555.75

800017

Administrare DEP

853

0.1.

Teren

Str. Malu nr.11,cvart 32,parc A 1095/1, S=88 mp

31/01/2017

80 778.00

800032

Administrare DEP

854

0.1.

Teren

Sos. Pacurari nr.179, Bl. B1, parter

30/06/2007

7 378.00

800063

Administrare DEP

855

0.1.

Teren

Sos. Pacurari nr.179, Bl. B1, parter

30/06/2006

15 484.00

800064

Administrare DEP

856

0.1.

Teren

Str. Buna Vestire nr.16

24/04/2017

15 842.00

800068

Administrare DEP

857

0.1.

Teren

Str. Stefan cel Mare si Sfant nr.7

24/04/2017

4 648.00

800070

Administrare DEP

858

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.10

30/06/1920

5 468.12

800074

Administrare DEP

859

0.1.

Teren

Str. Nicolae Costin nr.13-15

29/08/2017

39 989.00

800082

Administrare DEP

860

0.1.

Teren

Str. Pacurari nr.124

29/08/2017

107 738.00

800083

Administrare DEP

861

0.1.

Teren

Str. Hatman Sendrea nr.20

01/11/2017

43 380.00

800098

Administrare DEP

862

0.1.

Teren

Str. Fundac Eternitate nr.14

01/11/2017

4 040.00

800099

Administrare DEP

863

0.1.

Teren

Sos. Iasi-Breazu (fosta terasa Breazu), tarla9

30/01/2018

378 045.00

800148

Administrare DEP

864

0.1.

Teren

Str. Moldovei nr.60 (actual 62), tarla 30

30/01/2018

181 970.00

800149

Administrare DEP

865

0.1.

Teren

Str. Stejar nr. 20 B,Tarla 18, Parcela CR 1165

30/01/2018

19 655.00

800150

Administrare DEP

866

0.1.

Teren

Str. Nicolae Balcescu, tarla 16

30/01/2018

48 825.00

800151

Administrare DEP

867

0.1.

Teren

Str. Ciurchi nr.132, Cvartal 7,

30/01/2018

324 410.00

800152

Administrare DEP

868

2.3.2.2.5.

Scarificator AG50H60

01/01/2016

6 221.10

4088

Administrare DEP

869

2.3.2.2.5.

Masina de tuns gazon Husqvarna

LC356 V

Stadionul Emil Alexandrescu

01/01/2016

2 674.61

4089

Administrare DEP

870

3.3.4.

Echip.si instal de deshumare cladire

str. V. Alecsandri 8

30/06/2011

48 802.68

61291

Administrare DEP

871

3.3.5.

Sistem acces bariera auto - DAPPP

31/12/2012

9 864.41

61480

Administrare DEP

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

872

CENTRALA TELEFONICA

MAG.CENTRALA

01/12/1992

3 500.00

206

Administrare DEP

873

2.1.16.4.2.

Masina de marcaj rutier

MAG.CENTRALA

24/11/2009

19 946.10

2648

Administrare DEP

874

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39730

Administrare DEP

875

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39731

Administrare DEP

876

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39732

Administrare DEP

877

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39733

Administrare DEP

878

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39734

Administrare DEP

879

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39735

Administrare DEP

880

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39736

Administrare DEP

881

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39737

Administrare DEP

882

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39738

Administrare DEP

883

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39739

Administrare DEP

884

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39740

Administrare DEP

885

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39741

Administrare DEP

886

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39742

Administrare DEP

887

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39743

Administrare DEP

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de

inventar

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

888

2.2.9.

"STATII FSC ESPRIMO

E5720+MONITOR SCENICVIEW 17"""

MAG.CENTRALA

14/08/2008

4 879.00

39744

Administrare DEP

889

2.2.9.

5687V F# WorkCentre 5687(+)

MAG.CENTRALA

15/08/2008

64 251.25

39710

Administrare DEP

890

SERVER COMPAQ PROLIANT 1600

MAG.CENTRALA

01/12/1998

8 571.08

3019

Administrare DEP

891

RETEA LOCALA DE

CALCULATOARE

MAG.CENTRALA

01/12/1998

3 278.69

3022

Administrare DEP

892

2.2.9.

Statie Esprimo E5720 + Monitor

Scenicview 17 ",lic

MAG.CENTRALA

31/08/2008

4 879.00

39854

Administrare DEP

893

2.2.9.

FSC Workstation Esprimo E5710 ATI

MAG.CENTRALA

31/08/2007

4 273.29

3833

Administrare DEP

894

2.2.9.

FSC Workstation Esprimo E5710 ATI

MAG.CENTRALA

31/08/2007

4 273.29

3836

Administrare DEP

895

2.2.9.

FSC Workstation Esprimo E 5710 ATI

MAG.CENTRALA

31/08/2007

4 375.63

3921

Administrare DEP

896

CASA-BANI - FISET METALIC

MAG.CENTRALA

01/05/1990

2 100.00

6526

Administrare DEP

897

INSTALATIE PROTECTIE EFRACTIE CASER

MAG.CENTRALA

01/01/1992

3 000.00

6541

Administrare DEP

898

MASINA NUM. BANCNOTE

MAG.CENTRALA

01/01/2000

2 967.99

60370

Administrare DEP

899

MASINA NUMARAT BANI

MAG.CENTRALA

01/10/2002

3 787.72

60561

Administrare DEP

900

3.2.1.

Copiator tip xerox WorkCentre 5325

MAG.CENTRALA

30/11/2015

9 994.40

61679

Administrare DEP

901

0.1.

Teren

str. Universitatii (langa nr. 16), suprafata 336.25 mp

10/07/1905

800191

395 168.00

HCL 107/28.02.2018, Administrare

UMF

196 312 756.87

PRESEDINTE DE SEDINTA

Insusit de Consiliul Local Iasi

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.38A (Pivnite Grigore Ureche),

subsol, Suprafață utilă 421,36 mp (S desfășurată: 519,46 mp)CF 152272-C1

1999

1 079 265.82

135

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

2

0.1

Teren aferent

constructie

Str.Anastasie Panu nr.38A (Pivnite),subsol,

Suprafață: 519,46 mp, Nr. Cadastral 152272

1999

54 407.31

88060

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

3

1.5.2.

Cladire

Sos.Bucium nr.86, Suprafata-16 mp

1889

7 948.00

149

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-40,64 mp

1910

75 043.00

1196

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

5

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-41,76 mp

1910

43 461.00

1197

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Armeana nr.9, parter, S:-20,40 mp

1925

40 714.00

1473

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

7

0.1.

Teren cotă indiviză

Str. Armeana nr.9, S=10,20 mp, c.i. Din terenul cu

suprafața de 276 mp, avand. Nr. Cadastral 133590

2008

24 628.14

88940

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

8

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Armeana nr.9, etaj 1, Suprafață utilă:67,08 mp + balcon 1,10 mp (S.Totală-68,18 mp)

1925

105 747.18

HCL 579/2017

9

0.1.

Teren cotă indiviză

Str. Armeana nr.9, S=33,54 mp, c.i. Din terenul cu

suprafața de 276 mp, avand. Nr. Cadastral 133590

1999

88 142.45

HCL 579/2017

10

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Piata Unirii nr.6, bloc 6, sc.A,

subsol+parter+mezanin, Suprafata utila-217.16,

S.construita-2916 mp

1961

1 099 630.00

1801

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

11

0.1.

Teren

Str.Barbu Lăutaru nr.3, Suprafață- 653 mp

1952

858 945.25

8522

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

12

0.1.

Teren

aferent pavilionului din str. Codrescu nr.6, Suprafata-

928 mp

1974

140 255.69

8785

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

13

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.I.C.Bratianu nr.36, parter, Suprafata utila-74.68

mp, S.construita-92 mp

1982

137 625.13

10862

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

14

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-57 mp

1984

88 340.29

11008

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

15

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Dacia, nr.34, bl.SC9, parter, Suprafata utilă

45,21 mp (S.construita 58 mp)-CF 123761-C1-U14

1987

76 251.36

11484

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

16

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Dacia, nr.34 , bl.SC9, Suprafata-5,27 mp (cota de 1,37% din terenul cu nr. cadastral 154)-CF 123761-C1-U14

1967

6 695.63

88917

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

17

1.5.2.

Cladire

Centrul Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4,

S=1125,12 mp

2007

1 137 326.25

11543

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

18

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Han Tatar, bl.360, parter, Suprafata-107 mp

1988

362 100.32

11544

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

19

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, parter, Suprafata-

40,8 mp

1990

63 233.30

11671

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

20

1.5.2.

Spațiu comercial

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C,parter Suprafață

utilă:39,12 mp (S.construită 47 mp)-CF 120275-C1-U11

1998

50 106.40

11931

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

21

0.1

Teren cotă indiviză

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C, Suprafață:9,40

mp (cota de 3,35% din terenul cu nr. Cadastral 2194)-CF 120275-C1-U11

1998

593.49

88043

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

22

1.5.2.

Spațiu comercial

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C, parter,

Suprafață utilă:45,92 mp (S.construită 59 mp)-CF 120275-C1-U12

1998

59 980.74

11932

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

23

0.1

Teren cotă indiviză

Aleea Tudor Neculai nr.79,bl.977C, Suprafață:11,80 mp (cota de 4,20% din terenul cu nr. Cadastral 2194)-CF 120275-C1-U12

1998

807.31

88044

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

24

1.5.2.

Spațiu comercial

Aleea Tudor Neculai nr.79,bl.977C, parter, Suprafață

utilă 55,19 mp (S.construită 69 mp)-CF 120275-C1-U14

1998

81 636.89

11933

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

25

0.1

Teren cotă indiviză

Aleea Tudor Neculai nr.79, bl.977C, Suprafață:13,80

mp (cota de 4,91% din terenul cu nr. Cadastral 2194)-CF 120275-C1-U14

1998

4 427.90

88042

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

26

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, parter Suprafață utilă :69,89 mp (S.construită 84 mp)-CF 120458-C1-U12

1998

87 697.55

11934

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

27

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, Suprafață :9,00 mp (cota de 2,88% din terenul cu nr.cadastral 6611)-CF

120458-C1-U12

1998

881.17

88045

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

28

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A,parter Suprafață utilă:

71,54 mp (S.construită 88,25 mp)-CF 130648-C1-U17

1998

101 056.40

11935

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

29

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A, Suprafață: 9,81 mp (cota de 2,07% din terenul cu nr.cadastral 4275)-CF

130648-C1-U17

1998

999.10

88046

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

30

1.5.2.

Spațiu comercial

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 87,06 mp

1998

84 329.65

11936

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

31

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos. Nicolina nr. 54, bl.977 A, parter, Suprafață utilă: 264,00 mp (S.construită 305 mp)-CF 124937-C1-U19

1998

1 092 544.34

11993

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

32

0.1

Teren cotă indiviză

Șos. Nicolina nr.54, bl.977A, p, Suprafață: 305 mp

(cota de 32,94 % din terenul cu nr. Cadastral 872)-CF 124937-C1-U19

1998

31 963.29

88038

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

33

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter, Suprafață utilă :93,33 mp (S.construită 109 mp)-CF 124937-C1-U18

1999

332 711.88

11994

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

34

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață:

19,59 mp (cota de 2,11% din terenul cu nr. Cadastral

872)-CF 124937-C1-U18

1999

1 211.61

88039

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

35

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață utilă: 106,48 mp (S.construită 128 mp)CF 124937-C1-U17

1999

448 179.36

11995

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

36

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață:

23,01 mp (cota de 2,48% din terenul cu nr. Cadastral

872)-CF 124937-C1-U17

1999

1 632.77

88040

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

37

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos. Nicolina nr. 54, bl.977 A, p, Suprafață utilă: 160,63 mp (S.construită 195 mp)-CF 124937-C1-U16

1998

217 820.73

16024

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

38

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 195 mp (cota de 21,06% din terenul cu nr. Cadastral 872)-

CF 124937-C1-U16

1999

23 460.54

89966

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

39

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață: 424,85

mp

1999

810 912.05

11996

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

40

1.5.2.

Reparatii hidroizolatii

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață: 424,85 mp

1999

14 600.00

11996

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

41

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr.1, bl.D1-D2, mezanin,

Suprafata utila 113,38 mp (S.construita-131,46 mp)-

CF 120772-C1-U5

1999

624 798.18

12011

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

42

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Independentei nr. 1, bl.D1-D2, mezanin,

Suprafata-15,66 mp-CF 120772-C1-U5

1999

21 430.67

88911

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

43

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr. 1, bloc D1-D2, mezanin,

Suprafata utilă 18,14 mp (S.construită 24 mp)-CF

120772-C1-U19

1999

113 582.14

12012

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

44

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Independentei nr. 1, bloc D1-D2, mezanin,

Suprafata 3 mp (cota de 0,26% din terenul cu nr cadastral 7461)CF 120772-C1-U19

1999

3 246.09

88912

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

45

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bl.BI, Sc.B, subsol, Spațiul com. Nr. 1, Suprafață utilă 50,42 mp (S.construită 64 mp) CF 120509-C1-U43

1999

151 075.84

12014

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

46

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bl.B1, Sc.B, subsol, aferent sp.com. nr. 1, Suprafata 5,03 mp(cota de 0,24% din terenul cu nr. Cadastral 1648)CF 120509-C1-U43

1999

10 095.00

88905

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

47

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10,bl.B1, Sc.B, subsol, Spatiul com. Nr. 2, Suprafata utilă 76,43 mp (S.construită 90 mp)-120509-C1-U45

1999

212 450.40

12014

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

48

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bl.B1, Sc.B, subsol, ,aferent sp.com. Nr. 2, Suprafata 7,07 mp (cota de 0,35% din terenul cu nr. Cadastral 1648)-120509-C1-U45

1999

14 189.00

88905

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

49

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, Spațiul com. Nr. 3, Suprafata utilă 69,87 mp (S.construită 85 mp)120509-C1-U46

1999

200 647.60

12014

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

50

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bl.B1, Sc.B,subsol, aferent sp.com. Nr. 3, Suprafata 6,68 mp (cota de 0,32% din terenul cu nr. Cadastral 1648)-120509-C1-U46

1999

13 407.00

88905

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

51

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bl.BI, Sc.B, subsol, Spațiul com. Nr. 4, Suprafata utilă 149,03 mp (S.construită 177 mp)CF 120509-C1-U44

1999

417 816.71

12014

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

52

0.1.

Teren cotă indiviză

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, bl.B1, Sc.B, subsol, aferent sp.com. Nr. 4, Suprafata 13,90 mp (cota de 0,68% din terenul cu nr. Cadastral 1648)CF

120509-C1-U44

1999

27 897.00

88905

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

53

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt , bl.B2, parter, 2 spatii,

Suprafata-12,90 mp

2000

34 584.78

12033

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

54

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt , bl.B2, subsol,

Suprafata-41,64 mp

2000

94 308.94

12034

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

55

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt , bl.B2, subsol,

Suprafata-35,90 mp

2000

81 940.11

12035

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

56

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II, Suprafață utilă: 143,89 mp

CF 18435-C1-U27

2002

408 457.85

12128

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

57

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață utilă: 62,13 mp

CF 18435-C1-U26

2002

162 461.28

12129

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

58

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1,

Suprafață utila 29,23 mp (constrită 36 mp)

1999

27 075.37

13244

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

59

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4,

Suprafață utila 32,18 mp (constrită 37mp)

1999

29 444.17

13245

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

60

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5, Suprafață: utila 28,52 mp (constrită 33 mp)

1999

25 695.29

13246

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

61

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 6,

Suprafață utila 29,69 mp (constrită 35 mp)

1999

27 189.40

13247

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

62

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul 7,Suprafață utila 33,66mp (constrită 39 mp)

1999

30 708.92

13248

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

63

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8, Suprafață utila 31,89 mp (constrită 37 mp)

1999

28 993.21

13249

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

64

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9,

Suprafață utila 30,40 mp (constrită 35 mp)

1999

27 234.76

13250

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

65

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Nicolina nr.105-107, bl1004, tr.1, parter S.utilă

9,39 mp CF 18435-C1-U3

2007

17 832.11

13439

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

66

1.6.2.

Dispensar Alex. cel

Bun

Str. Musatini nr. 59, se compune din cabinete

medicala si stomatologice 294,23 mp

1977

516 770.52

13467

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

67

1.6.2.

Dispensar Bucium

Sos. Bucium nr. 72 A , se compune din cabinete medicale , S=62,43 mp

1955

18 697.02

13468

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

68

1.6.2.

Dispensar Dacia

Str. Vitejilor nr. 15-21 bl.A 3-6, se compune din

cabinete medicale si stomatologice , S=740,29 mp

1980

839 802.28

13469

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

69

1.6.2.

Imobil

Str. Sararie nr. 36 S= 260 mp

1910

175 372.00

13472

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

70

1.6.2.

Dispensar Tatarasi

Str. I. Creanga nr. 73 A, se compune din cabinete

medicale si stomatologice, S=274,82 mp.

1971

934 846.93

13473

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

71

1.6.2.

Spatiu medical

str. Alexandru Lapusneanu nr. 20A, suprafata 68,21 mp (s.constr. 80.72 mp) si cota indiviza din spatiile de fol. Comuna de 1.26 mp (1.54% -0,17 mp din incaperea 60 si 51.66 % -1.09 mp din incaperea 61)

01.01.1935

584 143.14

14896

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

72

0.1.

Teren cota indiviza

str. Alexandru Lapusneanu nr. 20A, suprafata 37,32

mp, cota de 1.54% din terenul cu nr. Cadastral

150338

01.01.1935

34 379.00

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

73

1.5.2.

Infrastructura,

suprastructura,

terasa necirculabila

Soseaua Nicolina nr.37,bl.968, tr.IV, S-135,03 mp

2008

75 507.00

13539

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

74

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Closca nr.28, Suprafata 354 mp

1925

177 000.00

13549

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

75

1.5.2.

Spațiu comercial nr.

1

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața

construită 157,82 mp

28.09.2012

464 009.86

14114

HCL 192/2012

76

1.5.2.

Spațiu comercial nr.

2

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 100.04 mp

28.09.2012

294 129.68

14115

HCL 192/2012

77

1.5.2.

Spațiu comercial nr.

3

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 190.18 mp

28.09.2012

559 152.17

14116

HCL 192/2012

78

1.5.2.

Spațiu comercial nr.

4

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 53.05 mp

28.09.2012

155 973.41

14117

HCL 192/2012

79

1.5.2.

Spațiu comercial nr.

5

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 104.08 mp

28.09.2012

510 896.25

14118

HCL 192/2012

80

1.5.2.

Spațiu comercial nr.

6

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 216.51 mp

28.09.2012

1 062 780.04

14119

HCL 192/2012

81

1.5.2.

Infrastructura,

suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp-

CF 144726

29.11.2012

57 700.00

14170

HCL 292/2012

82

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp-CF 144728

29.11.2012

30 700.00

14171

HCL 292/2012

83

1.5.2.

Infrastructura, suprastructura, terasa necirculabila

Situată în str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp-

CF 144671

29.11.2012

36 500.00

14172

HCL 292/2012

84

1.5.14.

Terasa

str, Carpati nr. 11, suprafata 143,22 mp

31.10.2013

97 635.93

14272

HCL 49/2013

85

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-55,90 mp

1910

8 660.13

80540

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

86

0.1

Teren

aferent Centrului Medical Copou, str. Toma Cozma

nr.4, S=32866 mp

2007

237 490.09

82526

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

87

0.1.

Teren

Str. Vasile Stroescu nr. 8, suprafata 97.04 mp

2005

24 011.35

87829

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

88

0.1.

Teren

Teren-Bdul. Tudor Vladimirescu nr.40; S-48 mp

21.10.2005

6 071.03

87830

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

89

0.1

Teren

aferent portic, sos. Pacurari nr. 67-71, bl. 478, suprafata 99,04 mp

1993

11 952.86

88035

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

90

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață:66,65 mp

1999

8 018.69

88041

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

91

0.1

Teren cotă indiviză

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 17,41 mp

1998

2 101.86

88047

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

92

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 28,07 mp CF 18435

2002

2 020.23

88050

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

93

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 13,33 mp CF 18435

2002

803.43

88051

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

94

0.1

Teren aferent

constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1,

Suprafață: 41 mp, Sector cadastral 24, Parcela CAT 810

1999

3 695.74

88053

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

95

0.1

Teren aferent constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4,

Suprafață: 42 mp, Sector cadastral 24, Parcela CAT

810

1999

4 018.41

88054

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

96

0.1

Teren aferent constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5, Suprafață: 37 mp, Sector cadastral 24, Parcela CAT

810

1999

3 506.55

88055

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

97

0.1

Teren aferent

constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul

6,Suprafață: 39 mp, Sector cadastral 24, Parcela

CAT 810

1999

3 506.55

88056

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

98

0.1

Teren aferent

constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 7,

Suprafață: 44mp, Sector cadastral 24, Parcela CAT

810

1999

4 190.76

88057

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

99

0.1

Teren aferent

constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8,

Suprafață: 42,20 mp, nr. Cadastral 18021

1999

3 957.51

88058

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

100

0.1

Teren aferent constructie

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9, Suprafata: 40 mp, Sector cadastral 24, Parcela CAT

810

1999

3 716.48

88059

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

101

0.1.

Teren

Aferent imobil Sos.Nicolina nr.105-107, bl.1004, tr.1,

parter S= 2,11 mp CF 18435

2007

120.52

88787

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

102

0.1

Teren

aferent Disp.Alex cel Bun, str. Musatini nr.59

S=1261,39 mp

2008

121 883.77

88825

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

103

0.1

Teren

aferent Dispensarului Bucium, S-49,75 mp

2008

5 618.14

88826

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

104

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Sararie, S= 702 mp

2008

70 474.64

88829

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

105

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 24, aferent curte: Suprafata 282 mp amplasat Tarla 53, parcela C1935-

CF 154115

2016

235 470.00

89967

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

106

0.1

Teren

aferent Dispensarului Tatarasi,

2008

41 621.90

88830

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

107

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 10, subsol, aferent curte: Suprafata 379,72 mp

1999

762 207.60

88905

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

108

0.1.

Teren

Str.Han Tatar, bl.360, Suprafata-11,88 mp

1988

16 457.22

88908

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

109

0.1.

Teren

aferent imobil Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-10,22

mp-CF 128379

1982

25 451.67

88909

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

110

0.1.

Teren

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, Suprafata-3,71

mp

1990

3 899.20

88910

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

111

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,79

mp

2000

6 340.57

88913

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

112

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata

1,17 mp

2000

1 956.73

88914

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

113

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,26

mp

2000

5 454.21

88915

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

114

0.1.

Teren

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-42,00 mp

1910

84 305.02

88916

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

115

0.1.

Teren

aferent imobil Str.Piata Unirii nr.6, bl. 6, sc.A,

Suprafata-36,38 mp-CF 121269

1961

89 544.12

88918

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

116

0.1.

Teren

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-5,70 mp

1984

8 989.27

88919

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

117

0.1

Teren

aferent str. Vitejilor nr.15-21, bl. A3-6, S=235,67 mp

2008

38 019.11

88920

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

118

0.1

Teren

Aferent spatiu com.,Soseaua Nicolina nr.37, bl.968, tr.IV, S-135,05 mp

2008

127 711.72

88939

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

119

0.1

Teren

Aferent imobil str. Closca nr.28: Supraf.construita 396

mp (aferent C1-201 mp+aferent C4-55 mp+aferent C5 38 mp+ cota C2-74 mp+cota C3-16 mp+ cota C5-12 mp)

1925

19 681.28

88949

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

120

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 A, suprafața 62,40 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)-CF 144726

29.11.2012

41 000.00

89353

HCL 292/2012

121

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 B, suprafața 28,13 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)-CF 144728

29.11.2012

18 000.00

89354

HCL 292/2012

122

0.1.

Teren

Aferent construcției din str. Han Tătar, nr. 4 C, suprafața 37,32 mp, tarla 46, parcela C 2479 (o portiune din parcela)-CF 144671

29.11.2012

24 000.00

89355

HCL 292/2012

123

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață utilă

33,41 mp (S.construită 42,71 mp)-CF 123644-C1-U15

2012

33 107.70

14055CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

124

0.1.

Teren cotă indiviză

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață 4,75

mp (cota de 1,31% din terenul cu nr. Cadastral 794)-

CF 123644-C1-U15

2012

713.00

89968

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

125

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață utilă

44,09 mp (S.construită 55,99 mp)-CF 123644-C1-U13

2012

63 085.17

14056CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

126

0.1.

Teren cotă indiviză

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață 6,22

mp (cota de 1,71% din terenul cu nr. Cadastral 794)-

CF 123644-C1-U13

2012

933.00

89969

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

127

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață utilă-156,25 mp (S.construită 186,24 mp)-CF 123644-C1-

U14

2012

197 643.18

14057CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

128

0.1.

Teren cotă indiviză

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- Suprafață 20,69 mp (cota de 5,70% din terenul cu nr. Cadastral 794)-

CF 123644-C1-U14

2012

3 104.00

89970

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

129

0.1.

Teren

teren aferent terasa, str. Carpati nr. 11, suprafata 143.22 mp

01/03/2013

7 703.24

89457

HCL 49/2013, HCL

264/2013

130

0.1.

Teren

Aferent portic,str. Carpați nr. 12, bl. 912A, tr. A-B,

Suprafața: 203.28 mp CF 123769, nr. Cadastral 3271

1991

26 529.82

80387

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

131

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, Str. Carpați nr. 10, bl. 912, parter,

Suprafața:9.94 mp (cota de 2,26% din terenul cu nr.cadastral 1710)

1990

9 856.19

80371

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

132

0.1.

Teren

aferent terasa str. Carpați nr. 10, bl. 912, Suprafața:

77.50 mp, CR 1266, sector cadastral 24

1990

9 610.00

89971

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

133

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 16, bl. 914, Suprafața:

71,68 mp

1992

10 833.26

80425

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

134

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 2, bl. 908, Suprafața:

35,47 mp

1987

5 360.91

80277

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

135

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 4, bl. 908A, sc.A,

Suprafața: 39,17 mp

1991

5 769.09

80388

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

136

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 6, bl. 908A, sc. B,

Suprafața: 43,27 mp

1991

6 540.12

80389

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

137

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Carpați nr. 8, bl. 910, Suprafața: 68,57 mp

1992

10 362.86

80426

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

138

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Frumoasa nr. 6, bl. 918, tr. III,

Suprafața: 24,4 mp

1992

3 687.97

80427

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

139

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Frumoasa nr. 6, bl. 918, tr. III,

Suprafața: 73,23 mp

1991

11 067.80

80390

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

140

0.1.

Teren cota indiviza

Aferent portic, Str. PetreTutea nr. 11, bl. 911, tr. I, Suprafața: 6 mp (cota de 0,43% din terenul cu nr. Cadastral 356) CF 120766

1991

5 416.62

80391

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

141

1.5.2.

Constructie

Spatiu comercial -str. Petre Tutea nr. 19, bloc 915,

tr.1, parter, Suprafata utila-31.76 mp (Suprafata

construita-39 mp)

1991

101 170.00

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

142

0.1.

Teren cota indiviza

Aferent spatiu Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, tr. I,

Suprafața: 6.50 mp (cota de 0.46% din terenul cu nr. Cadastral 122412)

1991

4 232.23

80393

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

143

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 33, bl. 919, tr. II,

Suprafața: 18,77 mp

1992

2 836.60

80428

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

144

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 35, bl. 919, tr. I,

Suprafața: 37,67 mp

1992

5 693.94

80429

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

145

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 5, bl. 909, tr. I,

Suprafața: 33,42 mp

1990

5 051.20

80373

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

146

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 11, bl. 936, tr. I, Suprafața: 36,74 mp

1991

5 552.69

80394

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

147

0.1.

Teren cota indiviza

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 14, bl. 941,

Suprafața: 8.29 mp (cota de 2.09% din terenul cu nr. Cadastral 342)

1991

7 869.66

80396

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

148

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 15, bl. 944,

Suprafața: 19,58 mp

1991

2 959.71

80398

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

149

1.5.2.

Constructie

situata in Sos. Nicolina nr. 28, bloc 956, sc.A, parter,

Suprafata 9,97 mp

1991

27 501.00

16054

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

150

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent spatiu din Șos. Nicolina nr. 28, bl. 956, sc. A, Suprafața: 1.67 mp

1991

1 507.06

80399

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

151

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 32, bl. 961,

Suprafața: 43,15 mp

1990

5 918.12

80374

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

152

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 42, bl. 969,

Suprafața: 47,71 mp

1991

7 211.38

80400

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

153

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos.Nicolina nr. 48-50, bl.971,sc.A,tr.II,

III,Suprafața: 100,45 mp

1991

15 182.11

80401

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

154

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 59, bl. 978, sc. B,

Suprafața: 37,89 mp

1991

5 726.33

80402

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

155

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 65, bl. 978, sc. C, Suprafața: 35,92 mp

1991

5 428.29

80403

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

156

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 3, Bloc A1-1,

sc.A, parter; Suprafața: 2.87 mp (cota de 0.39% din terenul cu nr.cad.2212 înscris in CF 121903)

1991

3 686.68

80404

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

157

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Lapușneanu nr. 24, S- 29,78 mp

1990

4 613.21

80375

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

158

0.1.

Teren

Aferent portic, str. Nicolina nr. 8, bl. J1, sc. B,

amplasat in cvartal 14, parcela C 241, Suprafața: 39,1 mp-CF 123822

1991

5 909.05

80405

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

159

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 158, bl. 592, Suprafața: 16,32 mp

1991

2 466.00

80406

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

160

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Pacurari nr. 75, bl. 477, sc. B,

Suprafața: 51,49 mp

1991

7 781.55

80408

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

161

0.1.

Teren

Aferent portic Șos.Pacurari nr. 77, bl. 477, sc. B, Suprafața: 41,68 mp

1991

6 299.10

80409

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

162

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 81, bl.476, Sc.B, amplasat in cvartal 49, parcela C 3099, Suprafața: 18,64 mp

1995

2 817.16

80467

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

163

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Anastasie Panu, bl.Muntenia - 6

Martie, Suprafața: 32,35 mp

1991

5 011.03

80411

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

164

0.1.

Teren

Aferent portic B-dul Dacia , bl. D, sc. A3, Suprafața:

14,82 mp

1992

2 239.22

80431

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

165

1.5.2.

Constructie

situata in str. Han Tatar n. 8, bloc 361, sc.A, parter,

Suprafata 81,49 mp

1990

270 441.00

16055

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

166

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent spatiu str. Han Tatar nr. 8, bl. 361, sc. A, Suprafața: 9.05 mp

1990

12 315.71

80376

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

167

0.1.

Teren

Aferent portic Piața Voievozilor, Minerva, Suprafața:

19,11 mp

1992

2 888.43

80432

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

168

0.1.

Teren

Aferent portic, Str. Tabacului nr. 1A, bl. 254, tr. 4

Suprafața: 5 mp (cota de 0.31% din terenul cu nr. Cadastral 412)

1992

10 752.92

80434

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

169

0.1.

Teren cota indiviza

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 87, bl. 475, sc.B,

parter-Suprafața: 5.87 mp (cota de 0.48% din terenul cu nr. cadastral 2148)

1993

4 670.23

80454

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

170

0.1.

Teren

Aferent portic Str. PetreTutea nr. 7, bl. 911, tr. III, Suprafața: 12,76 mp

1993

1 928.22

80455

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

171

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Carpați nr. 8, bl. 910, Suprafața:

81.55 mp CF 120652 , nr. Cadastral 513

1989

10 023.35

80351

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

172

0.1.

Teren cotă indiviză

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 38, bl. 965, parter, Suprafața: 7,13 mp (cota de 2,07% din terenul cu nr.cadastral 319)

1992

7 360.39

80435

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

173

1.5.2

Constructie

situata in str. Carpati nr.12, bloc 912, sc.A, parter, Suprafata utila-38.50 mp (Suprafata construita-49 mp)

1992

122 640.00

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

174

0.1.

Teren cota indiviza

Aferent spatiu Str. Carpați nr. 12, bl. 912 , sc. A,

Suprafața: 6.99 mp (c.i. 0.74% din teren cu nr.cad.3271)

1 992.00

5 441.25

80436

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

175

0.1.

Teren

Aferent portic, Șos. Nicolina nr. 25, bl. 957,

Suprafața: 6.88 mp (cota de 1.07% din terenul cu nr. Cadastral 1267)-CF 125012

1993

6 615.29

80457

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

176

0.1.

Teren cota indiviza

Aferent portic, Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, tr. II,

Suprafața: 4.67 mp (cota de 0.33% din terenul cu nr. Cadastral 122412)

1993

3 615.40

80458

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

177

0.1

Teren

Aferent portic, Str.Petre Țuțea nr.25,bl.917,tr.I, Suprafața:30,90 mp.

2004

3 729.44

88026

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

178

0.1

Teren

Aferent portic Str.Petre Țuțea nr.25,bl.917,tr.I, Suprafața:37,57 mp.

1990

5 678.39

80372

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

179

0.1

Teren

Aferent portic Șos. Nicolina nr.40,bl.967,

Suprafața:45,11 mp.

2004

5 443.84

88027

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

180

0.1

Teren

Aferent portic Str.Petre Țuțea nr.17,bl.913,tr.III, Suprafața:38,06 mp.

2004

4 593.77

88028

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

181

0.1

Teren

Aferent portic Str.Carpați nr.10,bl.912,

Suprafața:82,67 mp, CF 124796, nr.cadastral 1710.

2004

8 279.15

88029

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

182

0.1

Teren

Aferent portic B.Dacia , bl.253,tr.I, Suprafața 36.47

mp.

2004

4 401.98

88032

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

183

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Han Tatar nr. 8, bl. 361 A,

Suprafața: 20,11 mp

1991

2 427.11

88033

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

184

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 79-83, bl. 476, Suprafața: 116,57 mp

1993

14 068.98

88034

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

185

0.1.

Teren

Aferent portic Șos. Pacurari nr. 73-75, bl. 477,

Suprafața: 63,77 mp

1993

7 684.35

88036

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

186

0.1.

Teren

Aferent portic Str. Petre Țuțea nr.33, bl.919, tr.II, Suprafața:19,02 mp

1992

2 294.94

88037

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

187

0.1.

Teren

Aferent portic Str.Carpați nr.12, bl.912A, sc.A,

Suprafața:21,27 mp

1996

2 542.44

88031

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

188

0.1.

Teren

Aferent imobil Strapungerea Stefan cel Mare nr.1B, Suprafata :264 mp CF 151178

2005

31 311.48

87831

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

189

0.1.

Teren cotă indiviză

Aleea Nicolina nr.13, Suprafata :258,41 (cota de

19,68 % din terenul cu nr. Cadastral 121309 )-CF 121309

2005

25 675.86

87837

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

190

0.1.

Teren

Aferent portic str. Carpati nr.2, bl.908,

Suprafata :33,78 mp

2006

4 076.72

88073

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

191

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.2 Socola-Splai Bahlui nr.6 Suprafata:

60,20 mp

1962

67 668.00

14029cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

192

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.4 Socola- Calea Chisinaului nr.4; Suprafata: 78 mp

1965

7 953.61

14030cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

193

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT nr.5 Alexandru cel Bun -P-ta Voievozilor nr.

20-21; Suprafata:19,35 mp

1973

22 237.00

14033cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

194

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 11 Cantemir-Bdul Dimitrie Cantemir nr. 11;Suprafata:79 mp

1963

89 463.00

14031cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

195

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 12 Dacia-str. Stramosilor nr.37, bloc DF6;Suprafata:130 mp

1983

19 729.03

14035cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

196

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 15 Dacia-Aleea I.Simionescu nr. 6,

Suprafata utilă-191,70 mp (Suprafată construita-218 mp)-CF 154275

1982

30 946.97

14036cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

197

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spatiu PT 15 Dacia-Aleea I.Simionescu nr. 6,

Suprafata 218 mp (cota de 73,16% din terenul cu

suprafața de 340 mp )-CF 154275

1982

20 928.00

89972

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

198

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 16 Dacia-Aleea Vitejilor nr.1, bloc

H1;Suprafata:95 mp

1982

10 797.18

14037cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

199

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 2 Alexandru cel Bun -str. Roman Voda nr.

10-12;Suprafata:90 mp

1975

8 200.12

14032cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

200

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 23 Tatarasi-str. Ion Creanga nr. 56A,

Suprafata utilă:56,16 mp (S.construită 62 mp)-CF 155368

1970

56 305.00

14050cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

201

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spatiu PT 23 Tatarasi-str. Ion Creanga nr.

56A, Suprafata 72,33 mp (cota de 19,87% din terenul cu suprafata de 364 mp amplasat în sector cadastral

12, parcelele: C 892, CR 808, CR 810, CAT 893, DS

1970

7 161.00

89973

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

202

1.5.2.

Constructie

S79p9a)t-iuCFP T152543T68atarasi-str. Vasile Lupu nr.87, bloc

L2;Suprafata:20,46 mp

1970

22 998.00

14051cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

203

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 6 Gara-Strapungerea Silvestru nr.56;Suprafata:130 mp

1986

37 468.38

14046cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

204

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 9 Regie-Bdul Alexandru cel Bun nr.

44;Suprafata:30 mp

1975

32 086.00

14041cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

205

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 7 Alexandru cel Bun-Bdul Alexandru cel

Bun nr. 47;Suprafata:91 mp

1975

105 343.00

14034cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

206

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Cerna-str. Anton Crihan nr. 18-20;Suprafata:91,20 mp

1977

6 113.74

14043cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

207

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Cuza Voda-str. Cuza Voda nr.

10;Suprafata:120 mp

1976

13 450.34

14047cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

208

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Independentei-Bdul Indepentei nr.15, bloc

B1-5, sc.A;Suprafata:180 mp

1982

45 184.70

14049cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

209

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT Liceul Ind.Chimie-str. Bucium nr.34, camin

Lic.de Chimie;Suprafata:110 mp

1975

100 392.54

14053cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

210

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT M.Kogalniceanu-str. Grigore Ureche nr.1;Suprafata:190 mp

1989

38 346.21

14038cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

211

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT V.Alecsandri-str.Vasile Alecsandri

nr.5;Suprafata:70 mp

1982

28 475.19

14048cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

212

1.5.2.

Constructie

Spatiu PT 1 Pacurari-Aleea Pacurari nr.14, bloc G1,

sc.B;Suprafata:190 mp

1983

67 475.05

14039cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

213

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT4 Alexandru cel Bun, str. Musatini

nr. 37-39, suprafata 24,36 mp

28.09.2012

28 322.00

14174CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

214

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10 Dacia, str. Drobeta nr. 6-bl.

R10, suprafata 91,11 mp

28.09.2012

110 323.00

14175CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

215

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Tudor Vladimirescu, str.

Conductelor nr. 8-10, bl. F5, suprafata 21,75 mp

28.09.2012

25 041.00

14176CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

216

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Anastasie Panu, str. A. Panu, suprafata 47,57 mp

28.09.2012

64 844.00

14177CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

217

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT6 Socola, str. Aleea Rozelor nr. 34, suprafata utila-143.88 mp (Suprafata construita 164 mp)

28.09.2012

185 452.00

14178CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

218

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spatiu situat in incinta PT6 Socola, str. Aleea

Rozelor nr. 34, suprafata 182 mp (cota de 48,8 % din terenul cu suprafata de 373 mp )

2012

18 337.00

800075

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

219

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Nicolina-Socola, str. Mitropolit

Varlaam, suprafata 40,90 mp

28.09.2012

47 813.00

14179CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

220

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT8 Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal

nr. 7, suprafata 68,70 mp

28.09.2012

79 384.00

14180CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

221

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT10 Dimitrie Cantemir, Aleea

Decebal nr. 8, suprafața utilă-67,85 mp (Suprafață construită-81 mp)-CF 154465

28.09.2012

69 589.00

14181CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

222

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spațiu situat in incinta PT10 Dimitrie

Cantemir, Aleea Decebal nr. 8, suprafata 97,55 mp (cota de 43,55 % din terenul cu suprafața de 224 mp amplasat în sector cadastral 41, parcelele: C 1312,

2012

9 826.00

89974

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

223

1.5.2.

Spatiu

sDitPu a1t3i1n2i/n1c)i-nCtFa P15T41406A5Dimitrie Cantemir, sos.

Nationala nr. 196, suprafata utila-187,09 mp (Suprafață construită-223 mp)

28.09.2012

18 570.00

14182CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

224

0.1.

Teren cotă indiviză

aferent spațiu situat in incinta PT10A Dimitrie

Cantemir, sos. Nationala nr. 196, suprafata 274 mp (cota de 71,54% din terenul cu suprafața de 383 mp amplasat în sector cadastral 41, parcelele: DP 1290,

2012

27 600.00

89975

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

225

1.5.2.

Spatiu

sCit1u2at90i n/1i n) ci nta PT12 Dimitrie Cantemir, str. Decebal

nr. 12, suprafata 17,30 mp

28.09.2012

18 902.00

14183CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

226

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT15 Dimitrie Cantemir, Splai Bahlui

Mal Stang nr. 29, suprafata 32,59 mp

28.09.2012

36 633.00

14184CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

227

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Galata MT 1 asamblat, Calea Galatii nr. 5-7, suprafata 70,00 mp

28.09.2012

9 975.72

14185CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

228

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Gara, str. Garii, bl. L9, suprafata 7,50 mp

28.09.2012

8 808.00

14186CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

229

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT17 Tatarasi, str. Vasile Lupu, nr.

130, suprafata utila 50.77 mp

28.09.2012

55 164.00

14187CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

230

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT18A Tatarasi, str. Vasile Lupu, nr.

110C, suprafata 68,80 mp

28.09.2012

85 215.00

14188CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

231

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT21 Tatarasi, str. Stejar, nr. 13C, bl.

I3, suprafata 19,97 mp

28.09.2012

23 483.00

14189CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

232

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT21 Tatarasi, str. Stejar, nr. 40B, bl. V2-1, suprafata 57,00 mp

28.09.2012

64 071.00

14190CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

233

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT27 Tatarasi-Oancea, str. Ciornei,

nr. 4, suprafata 17,92 mp

28.09.2012

24 277.00

14191CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

234

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT stefan cel Mare, str. Closca, nr. 6,

bl. C1, suprafata 77,00 mp

28.09.2012

46 695.86

14192CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

235

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Lapusneanu, Piata Unirii, nr. 2,

sc. E, suprafata 8,56 mp

28.09.2012

13 464.00

14193CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

236

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Nicolina, str. Salciilor, nr. 8-10, suprafata 59,65 mp

28.09.2012

7 234.26

14194CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

237

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT28 Ciurchi, str. Parcului, nr. 12, bl.

A1-3, suprafata 69.34 mp

28.09.2012

12 123.10

14195CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

238

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Metalurgie + Extindere str. Gradinari, Aleea Gradinari, suprafata 257,38 mp

28.09.2012

40 060.88

14196CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

239

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Bularga, str. Butnari, nr. 3, bl. A6, suprafata 95,72 mp

28.09.2012

28 060.06

14197CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

240

1.5.2.

Spatiu

situat în incinta, CL MT 6 Canta 3, șos. Păcurari nr.

83, bl. 476, suprafața de 267,70 mp

28.09.2012

58 911.09

14231CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

241

1.5.2.

Spatiu

situat în incinta, PT 102 Tudor Vladimirescu, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 44, suprafața de 42,50 mp

28.09.2012

52 449.00

14232CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

242

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 17 Dacia, str. Columnei nr. 5, bl.

R2 suprafata 240.00 mp

17.10.2013

30 366.09

14262CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

243

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT2 Socola, str. Mitropolit Varlaam, suprafata 60 mp

17.10.2013

18 700.81

14263CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

244

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 2 Gara , str. Garii, bl. L9, suprafata 140 mp

17.10.2013

29 714.58

14264CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

245

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 2 Tudor Vladimirescu, str. Conductelor nr. 8-10, bl F5, suprafata 60 mp

17.10.2013

14 126.53

14265CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

246

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 102 T. Vladimirescu, b-dul T. Vladimirescu nr. 44, suprafata 120 mp

17.10.2013

76 998.30

14266CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

247

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 28 Ciurchi, str. Parcului nr. 12, suprafata utila de 221.39 mp

01.07.1991

50 982.89

1231773CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

248

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 4 Alexandru cel Bun, str. Musatini nr. 37-39, suprafata 23 mp

17.10.2013

26 741.00

14267CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

249

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT 17 Tatarasi, str. V. Lupu nr. 130, suprafata 172.85 mp

17.10.2013

24 413.15

14268CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

250

1.5.2.

Spatiu

situat in PT 25 Tatarasi, str. Ciric nr. 40B, bl. V2-1, suprafata 50 mp

17.10.2013

57 795.00

14270CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

251

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT V. Alecsandri nr. 5, , suprafata 18.60 mp

17.10.2013

7 593.22

14271CET

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

252

1.5.2.

Spațiu

situat în incinta PT 1 Tudor Vladimirescu, str. Apelor anfre. r6e,nSt uspraațfiauțsăi t1u3a6t îmn pincinta PT 1 Tudor

1983

23 985.08

15673cet

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

253

0.1.

Teren cotă indiviză

Vladimirescu, str. Apelor nr. 6, Suprafață 136,02 mp (cota de 41,88% din terenul cu suprafața de 324,78 mp amplasat în sector cadastral 27, parcelele: C

1544, DP 1544/1

1983

13 701.00

89976

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

254

0.1.

Teren

str.Armeana nr.7, Suprafata :86 mp amplasat Sector cadastral 30, parcela CC931, CF 155622

2005

11 125.00

87806

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

255

0.1.

Teren

situat in str. Elena Doamna nr.25,Suprafata :1723.25

mp, situat in Sector cadastral 16, parcela CC 511

2005

219 565.24

87818

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

256

0.1.

Teren

aferent imobil str.Alexandru Lapusneanu nr. 7,

amplasat Tarla T3, parcelele CC 132/2, C 132/1, Suprafata : 316 mp

2017

291 100.00

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

257

0.1.

Teren

aferent PT Tg.Cucu, str. Tg. Cucu nr. 1, suprafata

201 mp (cota indiviza de 68.90% din suprafata totala de 292 mp)

2013

184 519.00

800076

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

258

1.5.2.

Spatiu

situat in str. Rediu Tatar , bloc 481, parter, Suprafata utila-17.03 mp

2017

52 195.00

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

259

0.1

Teren cota indiviza

aferent spatiu situat in str. Rediu Tatar , bloc 481,

parter, Suprafata -20 mp din terenul cu nr.cadastral 121101 (cu suprafata totala de 2505 mp) inscris in CF colectiva nr. 121101

2017

21 127.00

Adm.D.E.P., S.A.S.C.

260

1.5.2.

Spatiu

situat in incinta PT Tg. Cucu, str. Tg.Cucu nr.1, suprafata construita la sol 150,45 mp

2013

40 125.02

14237DAC

HCL 326/2014

261

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Impacarii nr. 2A,BL.907,Tr. 1,Suprafata:79,60 mp

01/03/1994

218 130.74

11730

HCL 155/2017

262

0.1.

Teren

Aferent sp. com .Str. Impacarii nr.2A,BL.907,Tr.1,S

=15.92 mp

01/03/1999

14 181.72

80551

HCL 155/2017

263

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Nicolina nr. 26,BL.956, Sc.A, parter

Suprafata:121,46 mp

01/04/1987

195 077.67

11389

HCL 155/2017

264

0.1.

Teren

Aferent sp.com. Str. Nicolina

nr.26,BL.956,Sc.A,parter,S=24,29mp

01/03/1999

19 024.29

80552

HCL 155/2017

265

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 256,89 mp

01/12/1961

7 106.62

1815

HCL 155/2017

266

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata:

23,35 mp

01/03/1999

44 770.12

80555

HCL 155/2017

267

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 9, parter Suprafata:116,82 mp

01/12/1961

3 286.07

13482

HCL 155/2017

268

0.1.

Teren

Aferent aferent sp. com.Piata Unirii nr.9,

parterSuprafata: 10,62 mp

01/03/1999

17 389.62

80556

HCL 155/2017

269

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, mezanin Suprafata: 33,12 mp

01/12/1961

931.64

13540

HCL 155/2017

270

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 9, mezanin

Suprafata: 3,01 mp

01/03/1999

4 928.69

88941

HCL 155/2017

271

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, subsol Suprafata: 398,00 mp

01/07/1961

5 965.06

1802

HCL 155/2017

272

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc.B, subsol

Suprafata:44,23 mp

01/03/1999

62 746.25

80553

HCL 155/2017

273

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata:99,75 mp

01/07/1961

1 495.01

1803

HCL 155/2017

274

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter

Suprafata: 11,08 mp

01/03/1999

15 718.48

80554

HCL 155/2017

275

1.5.2.

Spațiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 65,30 mp

01/07/1961

978.69

13541

HCL 155/2017

276

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 7,26 mp

01/03/1999

10 299.29

88942

HCL 155/2017

277

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 99,95

01/07/1961

9 758.75

13542

HCL 155/2017

278

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata:

11,11 mp

01/03/1999

17 350.40

88943

HCL 155/2017

279

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii, nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 102,48

01/07/1961

10 005.77

13543

HCL 155/2017

280

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata:

11,39 mp

01/03/1999

17 787.68

88944

HCL 155/2017

281

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, subsol Suprafata: 259,77 mp

01/12/1961

6 653.91

1816

HCL 155/2017

282

0.1.

Teren

Aferent sp.Com.Piata Unirii nr.2, Sc. A subsol Suprafata: 28,86 mp

01/03/1999

39 776.70

80549

HCL 155/2017

283

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, parter Suprafata: 223,93 mp

01/12/1961

5 737.16

13544

HCL 155/2017

284

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii 2, Sc. A, parter

Suprafata: 24,78

01/03/1999

34 153.39

88945

HCL 155/2017

285

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, subsol Suprafata: 315,86 mp

01/12/1961

8 090.64

13545

HCL 155/2017

286

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc.C, subsol

Suprafata: 35,1 mp

01/03/1999

48 377.06

88946

HCL 155/2017

287

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, subsol Suprafata: 248,51mp

01/12/1961

6 365.49

13566

HCL 155/2017

288

0.1.

Teren

Aferent sp. com.Piata Unirii nr.2, Sc. D,

subsolSuprafata: 27,61 mp

01/03/1999

38 053.86

88981

HCL 155/2017

289

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata: 249,01

01/12/1961

6 378.30

13546

HCL 155/2017

290

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter

Suprafata: 27,67

01/03/1999

38 136.56

88947

HCL 155/2017

291

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, parter Suprafata: 266,86mp

01/03/1999

6 835.52

13567

HCL 155/2017

292

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.2, Sc.D, parter

Suprafata: 29,65 mp

01/03/1999

40 865.52

88982

HCL 155/2017

293

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Primaverii nr.1 Suprafata: 1377,79 mp

01/12/1970

3 149 130.00

10129

HCL 155/2017

294

0.1.

Teren

Aferent imob. Str. Primaverii nr 1 Suprafata:1528 mp

01/03/1999

200 924.53

80548

HCL 155/2017

295

1.5.2.

Spatiu comercial

B.dul Independentei nr.11-13, Sc. C, parter

Suprafata:520,44 mp

01/03/1999

1 223 070.25

11970

HCL 155/2017

296

0.1.

Teren

Aferent sp. Com B.du Independentei nr.11-

13,Sc.C,parter S=47,32mp

01/03/1999

81 534.32

80550

HCL 155/2017

297

1.5.2.

Spatiu comercial

B-dul. Independenței nr. 11-13,Sc.C, mezanin

Suprafata:497,69 mp

01/03/1999

1 169 606.16

13547

HCL 155/2017

298

0.1.

Teren

Aferent sp. com. B-dul. Independenței nr. 11-13, Sc.

C, mezanin Suprafata: 45,24 mp

01/03/1999

77 950.39

88948

HCL 155/2017

299

0.1.

Teren

Moara de Foc nr. 32 Suprafata: 2487,00 mp

2003

359 508.92

80497

HCL 155/2017

300

0.1.

Teren

Moara de Foc nr 22A Suprafata :640,00 mp

2003

75 214.89

88857

HCL 155/2017

301

0.1.

Teren tenis

Pacurari nr.41 Suprafata:961,00 mp

01/12/2002

145 243.39

82554

HCL 155/2017

302

0.1.

Teren

Sos. Sărăriei nr. 17, Suprafață : 1498 mp (CF 159586/UAT Iași, nr.cad.159586)

01/07/1928

167 333.65

8373

HCL 579/2017

303

0.1.

Teren

aferent clădire Șos. Sărăriei nr. 17, Suprafață; 273 mp (CF 159823/UAT Iași, nr. Cad, 159823)

01/07/1928

42 800.43

88736

HCL 579/2017

304

1,5,2,

Clădire-spații cu altă destinație decât aceea de locuit

Șos. Sărăriei nr. 17, P+2E+M- Suprafață constr. la sol: 273 mp, Suprafață desfășurată: 1050 mp (CF 159823-C1/UAT Iași)

01/12/1928

67.87

1503

HCL 579/2017

305

0.1.

Teren

str. Cuza Vodă nr. 46, Suprafață 10,76 mp amplasat în parcela CC935

01/07/1910

1 849.17

8113

HCL 579/2017

306

0.1.

Teren

str. Cuza Vodă nr. 15, Suprafață :50,33 mp amplasat

în sector cadastral 4, C250

01/07/1900

10 261.79

867

HCL 579/2017

307

0.1.

Teren

str. Păcurari nr. 29 , Suprafață 460 mp, amplasat în

parcela CC 1307, C 1306, C 1308, CAT 1310

1950

38 967.33

833

HCL 579/2017

TOTAL GENERAL

32 686 730.33

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANEXA 2

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.1.

Clădire cămin

Str. Tabacului nr. 7- 49 apartamente cu o cameră, o cameră pentru

spațiul administrativ; Suprafața construită: 588 mp; Vecinătăți:- la nord - str. Tabacului;- la sud - centrală termică;- la est - bloc P;- la vest - bloc G

01.02.1999

3 177 150.66

11969

HCL 26/22.02.1999 Administrare D.F.L.

2

0.1.

Teren

Aferent imobilului din str. Tabacului nr. 7. Suprafață: 588 mp

01.02.1999

85 536.08

80545

HCL 26/22.02.1999 Administrare

D.F.L.

3

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter. două camere ; Suprafață: 43,80 mp

01.06.1986

81 459.35

11277

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.F.L.

4

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ;Suprafata :7,92mp

01.06.1986

936.89

88442

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.F.L.

5

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; trei camere ;Suprafață: 66,75 mp

01.06.1986

123 258.10

11278

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.F.L.

6

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :11,88mp

01.06.1986

1 404.69

88443

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.F.L.

7

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; patru camere ; Suprafață: 76,93 mp

01.06.1986

143 065.09

11279

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.F.L.

8

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :8,70mp

01.06.1986

1 028.90

88444

HCL 34/22.02.1999 Administrare

D.F.L.

9

1.6.1.

Apartament

Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; două camere ; Suprafață: 60,93 mp

01.01.1982

94 539.60

10827

HCL 125/21.06.1999 Administrare D.F.L.

10

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; Suprafata:15,30mp

01.01.1982

1 809.00

88439

HCL 25/21.06.1999 Administrare

D.F.L.

11

1.6.1.

Apartament

Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2, ap. 8 ; trei camere ;

Suprafață: 64,47 mp

01.03.1981

99 964.01

10730

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.F.L.

12

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2,

ap. 8 ; Suprafata :20,85

01/03/1981

2 521.71

88438

HCL 125/21.06.1999 Administrare

D.F.L.

13

1.6.1.

Apartament

Str.Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 3 ; două camere ;

Suprafață: 54,9 mp

01.12.1977

85 240.62

10451

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.F.L.

14

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B,

parter, ap. 3 ; Suprafață :12,36 mp

01.12.1977

1 461.71

88437

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.F.L.

15

1.6.1.

Apartament

Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap. 11 ; Apartament cu o

cameră ; Suprafață: 34,2 mp

01.12.1970

54 553.74

10128

HCL 58/29.03.1999 Administrare

D.F.L.

16

0.1.

Teren

aferent apartametului din Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap. 11 ; Suprafață:14,4 mp

01.12.1970

1 741.62

88435

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.F.L.

17

1.6.1.

Clădire

Str. Armeană nr. 9 -Compus din: ; - apartament cu două camere,

suprafață 89,19 mp; - apartament cu o cameră, suprafață 42,84 mp; - total suprafață 132.03 mp

01.05.1999

15.38

1472

HCL 97/10.05.1999 Administrare

D.F.L.

18

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Armeană nr. 9; Suprafață: 448.52 mp

10.05.1999

1 374 429.31

80562

HCL 97/10.05.1999 Administrare

D.F.L.

19

1.6.1.

Clădire

Șos. Bucium nr. 86; Suprafață construită: 326 mp; Vecinătăți : - la nord - prop. Particulară ; - la sud - alee acces ; - la est - DN 24 Iași - Vaslui ; - la vest - alee acces

01.10.1889

266 209.00

148

HCL 112/28.10.1996, HCL 549/29.12.2011 Administrare

D.F.L.

20

1.6.1.

Clădire

Str. Bucium nr. 86 - Suprafață construită: 16 mp

1889

1.60

14028

HCL 549/29.12.2011 Administrare

D.F.L.

21

1.6.3.2.

Gard împrejmuire

imobil

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Lungime: 66,2 ml

01.05.1889

15 197.34

12096

Administrare D.F.L.

22

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Suprafață: 5098 mp

1889

622 263.40

80491

HCL 112/28.10.1996, HCL

549/29.12.2011 Administrare

23

1.6.1.

Clădire

Șos. Iași - Voinești nr. 38 ; Suprafață construită: 242,06 mp ;

Vecinătăți : - la nord - str. Padișului ; - la sud - șos. Voinești ; - la est - prop. Privată ; - la vest - prop. Privată

01.10.1996

53 253.20

1259

HD.CFL.L1. 12/28.10.1996 Administrare

D.F.L.

24

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Iași - Voinești nr. 38, Suprafață : 650,92

mp

01.10.1996

94 688.63

80492

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.F.L.

25

1.6.1.

Clădire

Șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23; Suprafață construită: 413 mp ; Vecinătăți : - la nord - prop. Privată ; - la sud - prop. Privată ; - la est - șos. Ștefan cel Mare ; - la vest - prop. Privată

01.12.1885

352 771.00

145

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.F.L.

26

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23, Suprafață : 619 mp

01.08.1836

90 045.62

80493

HCL 112/28.10.1996 Administrare D.F.L.

27

1.6.1.

Clădire

Str. Cloșca nr. 28; Suprafață construită: 406 mp; Vecinătăți : - la

nord - prop. Privată ; - la sud - str. Uzinei ;- la est - str. Cloșca ; -la vest - prop. Privată

01.10.1925

12.51

1471

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.F.L.

28

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Cloșca nr. 28; Suprafață : 670 mp

01.10.1996

103 793.22

80494

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.F.L.

29

1.6.1.

Clădire

Str. Cuza Vodă nr. 48- 50, etaj; Suprafață construită: 97,63 mp; Vecinătăți :-lanord-str. CuzaVodă ;-lasud -prop. Privată ; -la est - prop. statului - la vest - prop. Consiliului Local

01.07.1910

6.63

1195

HCL 107/15.06.1998 Administrare D.F.L.

30

1.6.1

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1; trei camere ;Suprafața: 91,88 mp

01.03.1990

142 397.72

11650

Administrare D.F.L., HCL

118/21.06.1999, HCL

209/27.09.1999

31

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1; Suprafața: 8,67

01.03.1990

990.03

88445

Administrare D.F.L., HCL 118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

32

1.6.1.

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2; trei camere; Suprafața: 89,8 mp

01.03.1990

139 174.95

11651

Administrare D.F.L., HCL 32118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

33

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2;

Suprafața:9,12mp

01.03.1990

1 041.86

88446

Administrare D.F.L., HCL

118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

34

1.6.1.

Clădire

Str. Gându nr. 4 ; Suprafața : 164,62 mp

01.02.1902

82 310.00

1139

HCL 33/28.02.2000 Administrare

D.F.L.

35

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Gându nr. 4; Suprafața : 1411 mp

01.02.2000

213 254.48

80585

HCL 33/28.02.2000 Administrare

D.F.L.

36

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața : 93,9 mp

01.07.2000

145 528.48

12060

HCL 247/2000

37

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața 11,85mp

31.01.2007

1 400.81

88447

HCL 247/2000

38

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter

01.12.2001

17 477.05

12107

HCL 12/2001

39

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22B, tr. I, ap. 5, parter ; Suprafata.6,6 mp

31.01.2007

780.09

88450

HCL 12/2001

40

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 88,8 mp

01.07.2000

137 625.13

12061

HCL 247/2000

41

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 9,33mp

31.01.2007

1 102.76

88448

HCL 247/2000

42

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter

01.12.2001

17 477.05

12108

HCL 12/2001

43

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22A, tr.II, ap.2, parter; Suprafata.6,6mp

31.01.2007

780.09

88449

HCL 12/2001

44

1.6.1.

Apartament

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața: 38,82 mp

01.07.1970

60 164.75

10111

HCL 219/27.07.2001

45

0.1.

Teren aferent

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața:

12,44mp

01.07.1970

1 504.48

88434

HCL 219/27.07.2001

46

1.6.1.

Apartament

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ; Suprafața : 44,64 mp

01.07.1975

69 183.82

10175

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.F.L.

47

0.1.

Teren aferent

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ;

Suprafața : 17,5 mp

01.12.1971

2 069.46

88436

HCL 94/24.04.2000 Administrare

D.F.L.

48

1.6.1.

Apartament

Str. Dr. Savini, nr. 12, bl. H2, sc. B, et. 2, ap. 1, 2 camere;

Suprafața: 53,98 mp

01.07.1975

83 659.70

10337

Administrare D.F.L., HCL

55/25.02.2002

49

0.1.

Teren

aferent apartament str. Dr Savini nr. 12, bl. H2, et. 2, ap. 1 ;

Suprafața: 15,34 mp

01.02.2002

2 318.26

82194

Administrare D.F.L., HCL

50

1.6.1.

Bloc 1004

Șos. Nicolina, nr. 105-107, tr. I + II, 42 apartamente; Tronson I: Suprafața desfășurată: 1885,61 mp; Etaj 1...5 - 1 apartament cu 4 camere;- 2 apartamente cu 3camere; - 1 apartament cu 1 cameră; Etaj 6 - 1 apartament cu 4 camere ; - 1 apartament cu 3 camere Tronson II : Suprafața desfășurată : 1858,90 mp ; Etaj 1...6 - 3 apartamente cu 3 camere ; - 1 apartament cu 1 cameră ; - 1 apartament cu 3 camere ; Et.7-1apartament cu 3 camere

01.07.2000

11 630 267.24

12062

Administrare D.F.L., HCL

331/2000

51

0.1.

Teren

aferent bl. 1004 din Șos. Nicolina nr. 105-107 ; S=662,00 mp

01.07.2000

96 099.80

80604

HCL 331/2000

52

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, 3 camere ; Su : 74 mp

01.01.1986

114 687.39

11257

Administrare D.F.L., HCL

299/2002

53

0.1.

Teren

Aferent apartamentului Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, 3

camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2 463.40

88440

Administrare D.F.L., HCL

299/2002

54

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 4, 3 camere ; Su : 75,69

mp

01.01.1986

117 306.30

11258

Administrare D.F.L., HCL

299/2002

55

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap.

4, 3 camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2 463.40

88441

Administrare D.F.L. , HCL

299/2002

56

1.6.1.

Clădire

Str. Albineț nr. 4 ; Suprafața : 354,21 mp

01.07.1900

77 105.00

187

HCL 328/2000

57

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Albineț nr. 4 ;Suprafața : 526 mp

01.07.2000

76 517.01

80607

HCL 328/2000

58

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 3,Suprafata

54,02

30.04.2007

184 802.92

13289

Administrare D.F.L.

59

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 8, suprafata 54,02 mp

30.07.2004

184 802.92

13294

Administrare D.F.L.

60

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 10, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

188 326.33

13296

Administrare D.F.L.

61

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 2, ap. 15, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

188 326.33

13301

Administrare D.F.L.

62

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 20, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

188 326.33

13306

Administrare D.F.L.

63

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 1,suprafata 36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13332

Administrare D.F.L.

64

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 2,suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13333

Administrare D.F.L.

65

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 3,suprafata 32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13334

Administrare D.F.L.

66

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 4,suprafata

53,81mp

30.04.2007

184 085.02

13335

Administrare D.F.L.

67

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 5,suprafata 34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13336

Administrare D.F.L.

68

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 6,suprafata

39,61mp

30.04.2007

135 506.43

13337

Administrare D.F.L.

69

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 7,suprafata 36,37mp

30.04.2007

124 421.77

13338

Administrare D.F.L.

70

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 8,suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13339

Administrare D.F.L.

71

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 9,suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13340

Administrare D.F.L.

72

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 10,suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13341

Administrare D.F.L.

73

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 11, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13342

Administrare D.F.L.

74

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 12, suprafata 39,61mp

30.04.2007

135 506.43

13343

Administrare D.F.L.

75

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 13, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13344

Administrare D.F.L.

76

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, .ap. 14, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13345

Administrare D.F.L.

77

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 15, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13346

Administrare D.F.L.

78

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 16,suprafata

53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13347

Administrare D.F.L.

79

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 17, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13348

Administrare D.F.L.

80

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 18, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13349

Administrare D.F.L.

81

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 19, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13350

Administrare D.F.L.

82

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 20, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13351

Administrare D.F.L.

83

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 21, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13352

Administrare D.F.L.

84

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 22, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13353

Administrare D.F.L.

85

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 23, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13354

Administrare D.F.L.

86

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 24, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13355

Administrare D.F.L.

87

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 25, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13356

Administrare D.F.L.

88

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 26, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13357

Administrare D.F.L.

89

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 27, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13358

Administrare D.F.L.

90

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 28, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13359

Administrare D.F.L.

91

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 29, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13360

Administrare D.F.L.

92

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 30, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13361

Administrare D.F.L.

93

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 31, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13362

Administrare D.F.L.

94

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 32, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13363

Administrare D.F.L.

95

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 33, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13364

Administrare D.F.L.

96

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 34, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13365

Administrare D.F.L.

97

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 35, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13366

Administrare D.F.L.

98

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 36, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13367

Administrare D.F.L.

99

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 37, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13368

Administrare D.F.L.

100

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 38, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13369

Administrare D.F.L.

101

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 39, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13370

Administrare D.F.L.

102

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 40, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13371

Administrare D.F.L.

103

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 41, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13372

Administrare D.F.L.

104

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 42, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13373

Administrare D.F.L.

105

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 43, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13374

Administrare D.F.L.

106

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 44, suprafata 35,69 mp

30.04.2007

122 095.73

13375

Administrare D.F.L.

107

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 45, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

111 524.23

13376

Administrare D.F.L.

108

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 46, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13377

Administrare D.F.L.

109

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 47, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13378

Administrare D.F.L.

110

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 48, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13379

Administrare D.F.L.

111

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 49, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

124 421.77

13380

Administrare D.F.L.

112

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 50, suprafata 53,81 mp

30.04.2007

184 085.02

13381

Administrare D.F.L.

113

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 51, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

119 154.16

13382

Administrare D.F.L.

114

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 52, suprafata 39,61 mp

30.04.2007

135 506.43

13383

Administrare D.F.L.

115

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 53, suprafata

60,50 mp

30.04.2007

206 970.93

13384

Administrare D.F.L.

116

0.1

teren

aferent apartament Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2, S=26.74 mp

01.03.1971

4 545.82

88258

Administrare D.F.L.

117

1.6.1

apartament

Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2, Su= 71.20 mp

01.03.1971

66 524.75

10145

Administrare D.F.L.

118

0.1

teren

aferent apartament Al. Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, S=16.11

01.02.1968

2 739.42

88271

Administrare D.F.L.

119

1.6.1

apartament

Al.Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, Su = 67.41 mp

01.02.1968

177 687.45

10013

Administrare D.F.L.

120

0.1

teren

aferent apartament sos. Pacurari, nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1,

ap.3, S=11.82 mp

01.09.1984

1 931.85

89274

Administrare D.F.L.

121

1.6.1

apartament

sos. Pacurari nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3,Su=62.50 mp

01.09.1984

97 181.83

14063

Administrare D.F.L.

122

0.1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, S=23.13 mp

01.02.1986

3 779.82

89271

Administrare D.F.L.

123

1.6.1.

apartament

sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, Su=65.05 mp

01.02.1986

51 164.24

14058

Administrare D.F.L.

124

0.1

teren

aferent apartament sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2,

S=15.42 mp

01.02.1986

2 519.88

89272

Administrare D.F.L.

125

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2, Su=50.43 mp

01.02.1986

34 109.47

14059

Administrare D.F.L.

126

0.1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, S=23.13 mp

01.02.1986

3 779.82

89273

Administrare D.F.L.

127

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, Su=65.05 mp

01.02.1986

51 164.24

14060

Administrare D.F.L.

128

0.1

teren

aferent apartament Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, S= 7.22 mp

01.01.1984

1 227.16

88385

Administrare D.F.L.

129

1.6.1

apartament

Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, Su=58.72 mp

01.01.1984

497 162.13

14061

Administrare D.F.L.

130

0.1

teren

aferent apartament Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, S=10.7 mp

01.03.1984

1 819.37

88386

Administrare D.F.L.

131

1.6.1.

apartament

Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, Su=33.29 mp

01.03.1984

281 855.03

14062

Administrare D.F.L.

132

0.1.

teren

aferent apartament sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, S= 22.12 mp

1987

3 614.90

89275

Administrare D.F.L.

133

1.6.1.

apartament

sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, Su= 87.82 mp

1987

317 084.04

14064

Administrare D.F.L.

134

0.1.

teren

Cuza Voda nr. 2, suprafata totala 877 mp

01.12.1900

1 519 475.65

88745

Administrare D.F.L.

135

1.6.1

Cladire

Cuza Voda nr. 2 (Palatul Braunstein), suprafata totala construita la

sol de 571 mp, compusa din:

•    constructia C1 (Palatul Braunstein), regim de inaltime

S+P+3E+pod utilizabil, cu:

-    suprafata utila totala de 2866.52 mp, din care 487.30 mp este suprafata utila a podului utilizabil;

-    suprafata construita desfasurata totala de 3573.30 mp, din care 632.20 mp este suprafata construita desfasurata a podului utilizabil;

•    constructia C3 , regim inaltime S+P+3E , cu suprafata construita la sol de 46 mp (fara valoare arhitecturala deosebita si care nu face parte din monumentul istoric);

-    CF 151003, nr. cadastral 151003, 151003-C1, 151003 - C3

01.12.1900

1 226 190.00

1087

Administrare D.F.L.

136

1.1.5.1

Platforme betonata

Str. Nicolau nr.11, bl A N L, 1720 mp

31.01.2008

126 630.88

13479

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 59674/2006

137

1.6.3.2.

Împrejmuire

Str.Nicolau nr. 11,bl. A.N.L, 164 ml

31.01.2008

61 905.72

13480

Administrare D.F.L.

138

1.6.1

Cladire

Str.Canta nr.60 B, Suprafață construită 419,87 mp

04.06.2008

6 590 755.16

13555

Administrare D.F.L.

139

0.1.

Teren

Str.Canta nr.60 B, Suprafață 437 mp

04.06.2008

903 243.14

88973

Administrare D.F.L.

140

0.1.

Teren

B. Chimiei nr. 59-71, aferent locuinte ANL suprafata totala 9200

mp

2004

1 210 067.27

82382

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.F.L.

141

0.1.

Teren

B. Dacia nr. 40-42b suprafata totala 6211 mp

2004

832 459.16

82384

HCL.240/29.05.2009 Administrare D.F.L.

142

0.1.

Teren

B.Alex.Cel Bun, nr.70, bl.250, suprafata 5400 mp

2005

629 242.23

82386

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.F.L.

143

0.1.

Teren

Sos.Rediu Tatar nr.6A ,bl.482 E, suprafața 1882 mp

2004

2 807 946.48

82385

HCL.240/29.05.2009 Administrare D.F.L.

144

2.3.6.3.2.

Ascensor

B.Alexandru cel Bun nr.52, bl B1-2, tr.2

2008

88 510.84

432

PV de receptie la terminarea

145

0.1.

Teren

Aferent Șos Nicolina nr.109-111, tr.3 și 4 S= 623 mp

01.07.2000

451 467.45

89053

lHuCcrLa r3il3o1r /329010909/2008

146

0.1.

Teren

Aferent Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5 și 6 S= 608 mp

01.07.2000

440 693.40

89054

HCL 331/2000

147

1.3.7.2

Alei, parcaje

FG șos.Nicolina nr.109-111,bl.1004, tr.3-4, suprafata 437 mp

29.02.2012

96 847.99

13977

PV 106818/2011

148

0.1.

Teren

Str.Ipsilante nr.7A, suprafata 17.50 mp

2009

18 006.90

89074

HCL 505/23.12.2009

149

1.3.7.2

Alei, parcaje

Șos. Nicolina nr.113-115 tr.5 și 6, suprafata 388 mp

2011

176 085.18

13722

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

150

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.113, tr.5

2011

78 861.43

13723

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

151

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.115, tr.6

2011

78 861.43

13724

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

152

0.1.

Amenajare teren

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6, 784 mp

2010

114 817.08

13725

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 43888/2010

153

1.8.12

Instalații termice

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6

2010

433 245.35

13726

PV de receptie la terminarea lucrarilor 43888/2010

154

1.9.3

Conductă

alimentare cu gaz

FG str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

4 604.00

13703

PV de receptie la terminarea

lucrarilor 54712/2007

155

1.6.3.2

Împrejmuire

metalică

FG ANL str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

10 822.85

13701

PV de receptie la terminarea lucrarilor 54712/2007

156

0.1.

Teren

str. Brândușa nr. 11A, S- 44.00 mp

1940

7 243.16

89368

Administrare D.F.L. - SASDL

157

0.1.

Teren

stradela Uzinei nr. 14, suprafata 165.04 mp

1970

23 007.12

88986

Administrare D.F.L. - SASDL

158

0.1.

Teren

Str.Elena Doamna nr.39,. S- 19 mp

2009

36 670.23

89073

HCL 504/2009

159

0.1.

Teren

Str.Toma Cozma nr.25, S-27,7 mp

2009

41 214.73

89071

HCL 506/2009

160

0.1.

Teren

Str.Cișmeaua Păcurari nr.3, suprafata 459 mp

2.11.2007

78 237.91

88858

Contract de vanzare cumparare

7141/2007

161

0.1.

Teren

Al.Grigore Ghica Vodă nr.46, S-103 mp

05.07.2010

54 259.14

89184

HCL 231,232/05.07.2010

162

0.1.

Teren

Str.Sf.Andrei nr.9, S-20 mp

05.07.2010

26 326.92

89185

HCL 233/05.07.2010

163

0.1.

Teren

Str.Petru Poni nr.4, S-40 mp

28.07.2010

32 748.12

89186

HCL 284/28.07.2010

164

0.1.

Teren

Str.Golia nr.7, S-24,94 mp

27.01.2011

42 808.00

89188

HCL 20/27.01.2011

165

0.1.

Teren

Str.Macazului nr.15, bl.E S-36 mp

27.01.2011

38 527.20

89187

HCL 20/27.01.2011

166

0.1.

Clădire

Stradela Copou nr.33, S -128,47 mp

01.01.1984

91 160.32

14021

HCL 304/2011

167

0.1.

Teren

Stradela Copou nr.33, S-546,22 mp

01.01.1984

75 207.92

89268

HCL 304/2011

168

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.7, S-43 mp

09.01.2009

82 240.11

89189

HCL 334/17.09.2008

169

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.5, S-28,58 mp

09.01.2009

54 660.75

89190

HCL 334/17.09.2008

170

0.1.

Teren

Str. Petru Rareș nr.3, S-54,78 mp

09.01.2009

104 770.05

89191

HCL 334/17.09.2008

171

0.1.

Teren

Șos.Sarariei nr.5, S-28,55 mp

15.09.2011

3 426.04

89257

HCL 284/2011

172

1.6.1.

Structura partiala

Bloc 1004 tr. 3,4,5,6

30/12/2012

1 192 063.88

14145

PV 117779/20.12.2012

173

0.1.

Teren

Aleea Veronica Micle nr. 6A, S=51.70 mp

31.10.2012

7 318.70

89347

HCL 242/31.10.2012

174

0.1.

Teren

str. Spinti nr. 16, S= 853.47 mp

31.10.2012

647 702.40

89348

HCL 242/31.10.2012

175

0.1.

Teren

str. Petru Movila nr. 35, S= 137.16 mp

31.10.2012

151 711.05

89349

HCL 242/31.10.2012

176

0.1.

Teren

str. Petru Movila nr. 37, S= 256.59 mp

31.10.2012

283 817.90

89350

HCL 242/31.10.2012

177

0.1.

Teren

str. Sarariei nr. 143, S=179.01 mp

31.10.2012

140 040.18

89351

HCL 242/31.10.2012

178

0.1.

Teren

str. Venerei nr. 6, S= 353.97 mp

31.10.2012

446 598.95

89352

HCL 242/31.10.2012

179

0.1.

Teren

str. Dacia nr. 21, bl. 1, S-45 mp

31.10.2012

6 255.13

89336

HCL 242/31.10.2012

180

0.1.

Teren

str. Mr. Eremia Popescu nr. 16, suprafata 107 mp

28.03.2013

15 245.08

89392

HCL 18/2013, HCL 135/2013

181

0.1.

Teren

str. Mr. Eremia Popescu nr. 16A, suprafata 40 mp

28.03.2013

5 699.08

89395

HCL 18/2013

182

0.1.

Teren

str. Simion Barnutiu nr. 37, suprafata 1446.6 mp

27.09.2013

200 500.77

8030

HCL 235/27.09.2013

183

0.1.

Teren

str. Radu Mihai nr. 3, suprafata 595 mp, cvartal 30, parcela CC 1696, C1696/1, A1695

30.09.2014

270 109.00

8340

Administrare D.F.L., HCL 276/30.09.2014

184

0.1.

Teren

stradela Alba nr. 2, suprafata 131 mp, sector cadastral 17, parcela

CC 521-partial

31.12.2014

20 374.41

Administrare D.F.L.

185

0.1.

Teren

Sf. Andrei nr. 34, suprafata 191.6 mp

27.03.2014

198 114.40

8341

HCL 86/27.03.2014

186

0.1.

Teren

str. Sarariei nr. 63, suprafata 37 mp

26.06.2014

5 592.02

89784

HCL 193/26.06.2014

187

1.6.2.

Imobil

str. M. Kogalniceanu nr. 32, suprafata construita la sol 112.83

(compusa din C1= 55.67 mp, C2= 36.28 mp) si 2 magazii (C3 =8.71 mp si C4=12.17 mp)

01.04.2014

201 306.32

14854

Sentinta Civila nr. 10196/2007,

Sentinta Civila nr. 14015/2010, PV nr. 26311/19.03.2014

188

0.1.

Teren

aferent imobilului situat in str. M. Kogalniceanu nr. 32, suprafata 112.83 mp

01.04.2014

17 714.31

89781

Sentinta Civila nr. 10196/2007, Sentinta Civila nr. 14015/2010, PV

nr. 26311/19.03.2015

189

0.1.

TEREN

HASDEU 1 (1907) SUPRAFATA 688.00

1905

167 535.81

8054

Administrare D.F.L.

190

0.1.

TEREN

HASDEU 3 (1907) SUPRAFAȚA 166.00

1910

31 437.18

8099

Administrare D.F.L.

191

0.1.

TEREN

GARII (30 DECEMBRIE) 4 SUPRAFAȚA 9.00

1920

1 360.64

8252

Administrare D.F.L.

192

0.1.

TEREN

GARII (30 DECEMBRIE) 4B SUPRAFATA 307.00

1900

29 698.15

848

Administrare D.F.L.

193

0.1.

TEREN

GARII (30 DECEMBRIE) 6 SUPRAFAȚA 138.32

1900

20 905.85

8203

Administrare D.F.L.

194

0.1.

TEREN

AGAȚHA BARSESCU 10 SUPRAFAȚA 1071.72 +149.8=1221.52

mp

1910

185 403.06

849

Administrare D.F.L.

195

0.1.

TEREN

AGAȚHA BARSESCU 11 SUPRAFAȚA 425.40

1920

65 903.56

8100

Administrare D.F.L.

196

0.1.

TEREN

AGAȚHA BARSESCU 15 SUPRAFAȚA 173.98

1910

26 952.26

8204

Administrare D.F.L.

197

0.1.

TEREN

AGAȚHA BARSESCU 6 SUPRAFAȚA 1163.89

1900

179 187.65

8101

Administrare D.F.L.

198

0.1.

TEREN

AL. COPOU 2 SUPRAFAȚA lot 1 SUPRAFAȚA 186.00

1900

158 250.00

850

Administrare D.F.L.

199

0.1.

TEREN

AL. COPOU 2 SUPRAFAȚA lot 2 SUPRAFAȚA 107.00

1900

91 036.00

800153

Administrare D.F.L. HCL

141/30.03.2018

200

0.1.

TEREN

AL. COPOU 4 SUPRAFAȚA 202.04

1905

30 535.58

8058

Administrare D.F.L.

201

0.1.

TEREN

AL. COPOU 4B SUPRAFAȚA 117.40

1880

17 743.21

817

Administrare D.F.L.

202

0.1.

TEREN

AL. COPOU 6 SUPRAFAȚA 280.49

1890

42 536.09

827

Administrare D.F.L.

203

0.1.

TEREN

AL. COPOU 7 SUPRAFAȚA 54.79

1880

8 280.67

818

Administrare D.F.L.

204

0.1.

TEREN

AL. GR. GHICA VODA 25 SUPRAFAȚA 977.44

1920

147 727.53

8254

Administrare D.F.L.

205

0.1.

TEREN

AL. GR. GHICA VODA 46 SUPRAFAȚA 282.76

1920

24 450.00

8255

Administrare D.F.L.

206

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 1 SUPRAFAȚA 160.00

1930

24 181.75

8376

Administrare D.F.L.

207

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 2 SUPRAFAȚA 161.95

1930

24 477.20

8377

Administrare D.F.L.

208

0.1.

TEREN

AL.V. ALECSANDRI 3 SUPRAFAȚA 137.00

1930

20 706.29

8378

Administrare D.F.L.

209

0.1.

TEREN

ALBINEȚ 11-11A SUPRAFAȚA 1948.63

1916

334 748.25

8243

Administrare D.F.L.

210

0.1.

TEREN

ALBINEȚ 14 SUPRAFAȚA 200.00

1915

30 226.86

8206

Administrare D.F.L.

211

0.1.

TEREN

ALBINEȚ 52 SUPRAFAȚA 33.00

1900

4 987.71

851

Administrare D.F.L.

212

0.1.

TEREN

ARCU 16 SUPRAFAȚA 60.50

1925

9 372.84

8318

Administrare D.F.L.

213

0.1.

TEREN

ARCU 20 SUPRAFAȚA 58.38

1936

7 706.22

8461

Administrare D.F.L.

214

0.1.

TEREN

ARCU 21 SUPRAFAȚA 161.60

1915

25 034.41

8207

Administrare D.F.L.

215

0.1.

TEREN

ARCU 22 SUPRAFAȚA 30.47

1920

4 720.76

8257

Administrare D.F.L.

216

0.1.

TEREN

ARCU 23 SUPRAFAȚA 17.00

1926

2 633.16

8347

Administrare D.F.L.

217

0.1.

TEREN

ARCU 25 SUPRAFAȚA 67.00

1920

10 379.71

8258

Administrare D.F.L.

218

0.1.

TEREN

ARCU 26 SUPRAFAȚA 421.00

1930

58 951.84

8379

Administrare D.F.L.

219

0.1.

TEREN

ARMEANA 6 SUPRAFAȚA 54.20

1920

8 397.07

8259

Administrare D.F.L.

220

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 13 SUPRAFAȚA 1693.00

1940

246 280.34

8056

Administrare D.F.L.

221

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 19 SUPRAFAȚA 501.03

1896

72 883.92

841

Administrare D.F.L.

222

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 26 SUPRAFAȚA 1199.64

1940

177 036.93

8478

Administrare D.F.L.

223

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 35 SUPRAFAȚA 1329.50

1905

193 402.15

8102

Administrare D.F.L.

224

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 36 SUPRAFAȚA 676.00

1952

98 337.73

8523

Administrare D.F.L.

225

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 46 SUPRAFAȚA 521.11

1952

75 805.26

8524

Administrare D.F.L.

226

0.1.

TEREN

AUREL VLAICU 52 SUPRAFAȚA 282.08

1910

54 551.15

8103

Administrare D.F.L.

227

0.1.

TEREN

AURORA 18 SUPRAFAȚA 512.00

1926

77 382.63

8348

Administrare D.F.L.

228

0.1.

TEREN

AURORA 22 SUPRAFAȚA 873.36

1900

131 997.27

852

Administrare D.F.L.

229

0.1.

TEREN

AURORA 20 SUPRAFAȚA 538

1900

81 312.22

800080

Administrare D.F.L.

230

0.1.

TEREN

BALȚI 3 SUPRAFAȚA 32.00

1914

4 836.09

8198

Administrare D.F.L.

231

0.1.

TEREN

BALȚI 7 SUPRAFAȚA 167.67

1900

2 533.83

853

Administrare D.F.L.

232

0.1.

TEREN

BALUSESCU 4 SUPRAFAȚA 190.00

1940

34 174.00

8480

Administrare D.F.L.

233

0.1.

TEREN

BANCII 16 SUPRAFAȚA 332.42

1930

47 457.70

8380

Administrare D.F.L.

234

0.1.

TEREN

BANCI 7 SUPRAFAȚA 36.00

1890

5 441.25

828

Administrare D.F.L.

235

0.1.

TEREN

BANCII 9 SUPRAFAȚA 140.60

1915

21 780.54

8208

Administrare D.F.L.

236

0.1.

TEREN

BARBOI 8 SUPRAFAȚA 635.08

1956

155 598.49

8530

Administrare D.F.L. HCL

427/2017

237

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 13 SUPRAFAȚA 406.00

1915

27 854.17

8209

Administrare D.F.L.

HCL 427/2017

238

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 17 SUPRAFAȚA 310.72

1934

46 961.04

8435

Administrare D.F.L.

239

0.1.

TEREN

BAS CEAUS 8 SUPRAFAȚA 53.00

1900

8 010.88

854

Administrare D.F.L.

240

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 23 SUPRAFAȚA 681,00

1880

74 232.43

855

Administrare D.F.L.

241

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 42A SUPRAFAȚA 116.00

1880

35 064.25

8105

Administrare D.F.L.

242

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 46 SUPRAFAȚA 110.00

1880

16 625.68

819

Administrare D.F.L.

243

0.1.

TEREN

BD.CAROL I 48 SUPRAFAȚA 185.00

1880

27 960.43

820

Administrare D.F.L.

244

0.1.

TEREN

BRANDUSA 1 SUPRAFAȚA 412.91

1905

62 405.26

8061

Administrare D.F.L.

245

0.1.

TEREN

BRANDUSA 11 SUPRAFAȚA 455.27

1940

74 945.88

8481

Administrare D.F.L.

246

0.1.

TEREN

BRANDUSA 15 SUPRAFAȚA 183.96

1940

27 802.90

8482

Administrare D.F.L.

247

0.1.

TEREN

BRANDUSA 17 SUPRAFAȚA 174.55

1940

25 526.84

8483

Administrare D.F.L.

248

0.1.

TEREN

BUNA VESȚIRE 16A lot 1 SUPRAFAȚA 209.00

1930

50 522.70

8436

Administrare D.F.L.

249

0.1.

TEREN

BUNA VESȚIRE 16A lot 2 SUPRAFAȚA 142.00

1930

34 325.66

800154

Administrare D.F.L.

250

0.1.

TEREN

BUNA-VESȚIRE 7 SUPRAFAȚA 244.95

1934

35 633.15

8437

Administrare D.F.L.

251

0.1.

TEREN

BRUDEA 1 SUPRAFAȚA 616.63

1920

15 113.43

8260

Administrare D.F.L.

252

0.1.

TEREN

BUZNEA 10 SUPRAFAȚA 244.54

1932

32 948.14

8420

Administrare D.F.L.

253

0.1.

TEREN

BUZNEA 9 SUPRAFAȚA 185.17

1934

27 986.81

8438

Administrare D.F.L.

254

0.1.

TEREN

C.A.ROSEȚȚI 85 SUPRAFAȚA 226.74

1910

32 984.42

8107

Administrare D.F.L.

255

0.1.

TEREN

CALARASI 10 SUPRAFAȚA 1158.92

1865

126 501.60

806

Administrare D.F.L.

256

0.1.

TEREN

CALARASI 19 SUPRAFAȚA 544.29

1910

82 262.77

8108

Administrare D.F.L.

257

0.1.

TEREN

CALARASI 8 SUPRAFAȚA 1113.00

1868

168 216.12

811

Administrare D.F.L.

258

0.1.

TEREN

CAMINELOR 2 S=201.32

1925

34 228.43

8319

Administrare D.F.L.

259

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 11 SUPRAFAȚA 375.81

1901

54 668.62

8041

Administrare D.F.L.

260

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 13 SUPRAFAȚA 446.12

1910

64 893.55

8109

Administrare D.F.L.

261

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 5 SUPRAFAȚA 252.71

1901

36 761.96

8042

Administrare D.F.L.

262

0.1.

TEREN

CAPSUNELOR 9 SUPRAFAȚA 96.00

1912

13 964.29

8184

Administrare D.F.L.

263

0.1.

TEREN

CAZARMILOR 9 SUPRAFAȚA 1620.00

1900

184 931.21

88433

Administrare D.F.L.

264

0.1.

TEREN

CIRIC 9 SUPRAFAȚA 893.00

1932

136 886.49

8421

Administrare D.F.L.

265

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 2A SUPRAFAȚA 19.12

1920

3 251.28

88432

Administrare D.F.L.

266

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 2 SUPRAFAȚA 44.5

1920

7 566.43

88431

Administrare D.F.L.

267

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 3 SUPRAFAȚA 918

1935

135 747.23

8466

Administrare D.F.L.

268

0.1.

TEREN

CISMEAUA PACURARI 3A SUPRAFAȚA 435

1937

60 900.00

8444

Administrare D.F.L.

269

0.1.

TEREN

CIURCHI 101D SUPRAFAȚA 501.32

1930

73 825.54

8382

Administrare D.F.L.

270

0.1.

TEREN

CIURCHI 122 SUPRAFAȚA 380.20

1920

57 462.84

8263

Administrare D.F.L.

271

0.1.

TEREN

CIURCHI 58 SUPRAFAȚA 687.63

1940

94 487.77

8484

Administrare D.F.L.

272

0.1.

TEREN

CIURCHI 7 SUPRAFAȚA 647.83

1900

100 359.31

857

Administrare D.F.L.

273

0.1.

TEREN

CLOSCA 12A SUPRAFAȚA 44.00

1942

6 816.14

8500

Administrare D.F.L.

274

0.1.

TEREN

CLOSCA 16 SUPRAFAȚA 64.76

1933

6 770.37

8431

Administrare D.F.L.

275

0.1.

TEREN

CLOSCA 17 SUPRAFAȚA SUPRAFAȚA 944.73

1900

87 797.44

858

Administrare D.F.L.

276

0.1.

TEREN

CLOSCA 25 SUPRAFAȚA 333.98

1930

51 091.06

8383

Administrare D.F.L.

277

0.1.

TEREN

COL.LANGA 4 SUPRAFAȚA 65.00

1900

10 070.01

861

Administrare D.F.L.

278

0.1.

TEREN

COSBUC GEORGE 14 SUPRAFAȚA 211.50

1979

31 965.37

800055

Administrare D.F.L.

279

0.1.

TEREN

CRISAN 2 SUPRAFAȚA 536.31 (Mitropoliei)

1948

57 368.32

8505

Administrare D.F.L.

280

0.1.

TEREN

MIȚROPOLIEI 22 (FOSȚA CRISAN) SUPRAFAȚA 1050 MP, SECȚOR CADASȚRAL 74, CAȚ 2478, C 2478/1

1935

124 707.78

8445

Administrare D.F.L.

281

0.1.

TEREN

CRISAN 6 SUPRAFAȚA 400

1934

61 966.02

8439

Administrare D.F.L.

282

0.1.

TEREN

CUPIDON 5 SUPRAFAȚA 216.00

1890

35 909.14

829

Administrare D.F.L.

283

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 11 SUPRAFAȚA 25.65

1900

3 971.98

865

Administrare D.F.L.

284

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 13 SUPRAFAȚA 334.11

1900

51 737.76

866

Administrare D.F.L.

285

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 18 SUPRAFAȚA 119.01

1910

18 435.98

8111

Administrare D.F.L.

286

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 19 SUPRAFAȚA 43.97

1900

6 808.86

868

Administrare D.F.L.

287

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 20 SUPRAFAȚA 10.00

1880

1 548.53

821

Administrare D.F.L.

288

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 21 SUPRAFAȚA 31.00

1900

4 802.40

870

Administrare D.F.L.

289

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 27 SUPRAFAȚA 7.72

1915

1 196.06

8211

Administrare D.F.L.

290

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 31-33 SUPRAFAȚA 533.00= 100+433

1925

82 569.89

8320

Administrare D.F.L.

291

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 35 SUPRAFAȚA 37.60

1915

5 824.82

8212

Administrare D.F.L.

292

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 37 SUPRAFAȚA 212.83

1900

32 971.09

872

Administrare D.F.L.

293

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 38 SUPRAFAȚA 87.50

1926

13 554.53

8349

Administrare D.F.L.

294

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 39 , SUPRAFAȚA 92.19

1915

0.00

847

Administrare D.F.L.

295

0.1

TEREN

CUZA-VODA 40 SUPRAFAȚA 469.74

1925

72 769.59

8321

Administrare D.F.L.

296

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 42 SUPRAFAȚA 58.61

1900

9 079.85

873

Administrare D.F.L.

297

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 45 SUPRAFAȚA 126.00

1900

19 519.30

874

Administrare D.F.L.

298

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 47 SUPRAFAȚA 348.00

1870

9 760.30

812

Administrare D.F.L.

299

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 5 SUPRAFAȚA 33.64

1905

5 211.37

8063

Administrare D.F.L.

300

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 58 SUPRAFAȚA 421.45

1910

26 783.92

8115

Administrare D.F.L.

301

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 60 SUPRAFAȚA 271.08

1920

42 106.26

8265

Administrare D.F.L.

302

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 66 SUPRAFAȚA 295.70 D86

1915

45 807.75

8213

Administrare D.F.L.

303

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 68 SUPRAFAȚA 369.30

1915

57 210.27

8214

Administrare D.F.L.

304

0.1.

TEREN

CUZA-VODA 1 SUPRAFAȚA 59.04

1915

9 142.52

Administrare D.F.L.

305

0.1.

TEREN

I.C.BRAȚIANU 16 SUPRAFAȚA 395.00

1900

61 192.35

877

Administrare D.F.L.

306

0.1.

TEREN

I.C.BRAȚIANU 28 SUPRAFAȚA 77.00

1910

8 752.13

879

Administrare D.F.L.

307

0.1.

TEREN

I.C.BRAȚIANU 30 SUPRAFAȚA 198.36

1900

16 738.42

880

Administrare D.F.L.

308

0.1.

TEREN

I.C.BRAȚIANU 34 SUPRAFAȚA 65.00

1930

10 070.01

8386

Administrare D.F.L.

309

0.1.

TEREN

I.C.BRAȚIANU 6 SUPRAFAȚA 132.00

1900

20 448.42

881

Administrare D.F.L.

310

0.1.

TEREN

I.CBRAȚIANU 8A SUPRAFAȚA 15.00

1900

2 323.45

8116

Administrare D.F.L.

311

0.1.

TEREN

DACIA 17 SUPRAFAȚA 266.40

1920

40 263.18

8268

Administrare D.F.L.

312

0.1.

TEREN

DACIA 18 SUPRAFAȚA 314.00

1920

47 457.70

8267

Administrare D.F.L.

313

0.1.

TEREN

DACIA 19 SUPRAFAȚA 233.00

1920

35 214.57

8269

Administrare D.F.L.

314

0.1.

TEREN

DACIA 20 SUPRAFAȚA 266.08

1920

40 215.23

8266

Administrare D.F.L.

315

0.1.

TEREN

DACIA 21 SUPRAFAȚA 302.84

1925

54 234.35

8326

Administrare D.F.L.

316

0.1.

TEREN

DACIA 22 SUPRAFAȚA 235.24

1925

35 554.08

8325

Administrare D.F.L.

317

0.1.

TEREN

DACIA 24 SUPRAFAȚA 257.80

1925

38 963.44

8324

Administrare D.F.L.

318

0.1.

TEREN

DACIA 25 SUPRAFAȚA 391.50

1925

59 170.83

8328

Administrare D.F.L.

319

0.1.

TEREN

DACIA 26 SUPRAFAȚA 288.60

1925

43 618.12

8323

Administrare D.F.L.

320

0.1.

TEREN

DACIA 27 SUPRAFAȚA 490.57

1925

74 143.02

8329

Administrare D.F.L.

321

0.1.

TEREN

DACIA 28 SUPRAFAȚA 463.46

1925

70 045.56

8327

Administrare D.F.L.

322

0.1.

TEREN

DACIA 29 SUPRAFAȚA 204.55

1925

30 914.95

8322

Administrare D.F.L.

323

0.1.

TEREN

DOCHIA 8 SUPRAFAȚA 352.00

1900

77 825.80

882

Administrare D.F.L.

324

0.1.

TEREN

DOROBANȚI 4 SUPRAFAȚA 850.82

1900

140 351.57

883

Administrare D.F.L.

325

0.1.

TEREN

DR.CIHAC 17 SUPRAFAȚA 280.35

1890

52 341.34

830

Administrare D.F.L.

326

0.1.

TEREN

DR.CIHAC 18-20 SUPRAFAȚA 1407.00

1900

6 002.35

884

Administrare D.F.L.

327

0.1.

TEREN

DR.VICOL1 SUPRAFAȚA 410.00

1920

61 965.97

8270

Administrare D.F.L.

328

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1A SUPRAFAȚA 1014.03

1920

153 258.19

8271

Administrare D.F.L.

329

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1B SUPRAFAȚA 670.49

1920

101 336.31

8272

Administrare D.F.L.

330

0.1.

TEREN

DR.VICOL 1C SUPRAFAȚA 193

1920

29 169.45

8273

Administrare D.F.L.

331

0.1.

TEREN

DR.VICOL 3A SUPRAFAȚA 700.53

1920

105 876.95

8274

Administrare D.F.L.

332

0.1.

TEREN

DR.VICOL 3B SUPRAFAȚA 143.17

1920

21 638.01

8275

Administrare D.F.L.

333

0.1.

TEREN

DRAGOS VODA 19 SUPRAFAȚA 473.18

1940

55 595.61

8487

Administrare D.F.L.

334

0.1.

TEREN

DRAGOS VODA 29 SUPRAFAȚA 377.10

1908

56 993.82

8092

Administrare D.F.L.

335

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 24 SUPRAFAȚA 1524.43

1950

236 158.53

8507

Administrare D.F.L.

336

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 31 SUPRAFAȚA 1310.14

1910

78 533.34

8117

Administrare D.F.L.

337

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 33A SUPRAFAȚA 503.00

1910

17 062.38

8118

Administrare D.F.L.

338

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 39 SUPRAFATA 293.00

1915

40 189.53

8215

Administrare D.F.L.

339

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 41 SUPRAFATA 617.00

1910

22 796.64

8120

Administrare D.F.L.

340

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 43 SUPRAFATA 277.00

1865

27 791.50

807

Administrare D.F.L.

341

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 47+47A SUPRAFAȚA totala 416.63 mp (299.32 mp+117.31 mp)

1934

67 115.12

8440

Administrare D.F.L.

342

0.1.

TEREN

EL.DOAMNA 50 SUPRAFAȚA 794.00

1890

121 607.98

831

Administrare D.F.L.

343

0.1.

TEREN

ETERNITATE 115 SUPRAFAȚA 489.03

1910

73 911.11

8121

Administrare D.F.L.

344

0.1.

TEREN

ETERNITATE 43 SUPRAFAȚA 307.85

1935

46 528.13

8447

Administrare D.F.L.

345

0.1.

TEREN

ETERNITATE 47 SUPRAFAȚA 343.36

1931

51 894.00

8419

Administrare D.F.L.

346

0.1.

TEREN

ETERNITATE 62 SUPRAFAȚA 589.31

1920

58 792.45

8276

Administrare D.F.L.

347

0.1.

TEREN

FD.ARMEANA 8A SUPRAFAȚA 185.00

1900

33 415.94

888

Administrare D.F.L.

348

0.1.

TEREN

FD.ARMEANA 8C SUPRAFAȚA 143.00

1926

19 257.09

8350

Administrare D.F.L.

349

0.1.

TEREN

FD.CALARASI 4 SUPRAFAȚA 293.70

1950

44 389.14

8508

Administrare D.F.L.

350

0.1.

TEREN

FD.GAVRIL MUZICESCU 2 SUPRAFAȚA 444.00

1915

68 782.11

8218

Administrare D.F.L.

351

0.1.

TEREN

FD.GAVRIL MUZICESCU 5 SUPRAFAȚA 470.00

1925

72 810.89

8332

Administrare D.F.L.

352

0.1.

TEREN

FD.N.BALCESCU 2 SUPRAFAȚA 237.00

1933

15 613.73

8432

Administrare D.F.L. HCL

427/2017

353

0.1.

TEREN

FD.N.BALCESCU 6 SUPRAFAȚA 266.00

1920

5 337.58

8278

Administrare D.F.L.

354

0.1.

TEREN

FD. CODRESCU 4 SUPRAFAȚA 209.00

1920

67 450.00

800097

HCL 427/31.10.2017,

355

0.1.

TEREN

FD.ZLATAUST 6 SUPRAFAȚA 255.91

1939

38 677.06

8475

Administrare D.F.L.

356

0.1.

TEREN

FLOREA 18 SUPRAFAȚA 848.82

1900

149 688.15

887

Administrare D.F.L.

357

0.1.

TEREN

FLORILOR 1 SUPRAFAȚA 100.00

1900

15 113.43

8065

Administrare D.F.L.

358

0.1.

TEREN

FLORILOR 10A SUPRAFAȚA 301.00

1915

45 492.07

8216

Administrare D.F.L.

359

0.1.

TEREN

FLORILOR 16 SUPRAFAȚA 651.00

1910

88 875.47

8122

Administrare D.F.L.

360

0.1.

TEREN

FLORILOR 36 SUPRAFAȚA 367.00

1915

58 036.98

8217

Administrare D.F.L.

361

0.1.

TEREN

FULGER 4 SUPRAFAȚA 273.34

1865

41 312.20

808

Administrare D.F.L.

362

0.1.

TEREN

FULGER 7 SUPRAFAȚA 142.11

1930

21 477.83

8387

Administrare D.F.L.

363

0.1.

TEREN

FUNCȚIONARI 1 SUPRAFAȚA 313.83

1930

47 431.73

8388

Administrare D.F.L.

364

0.1.

TEREN

G.ENESCU 2 SUPRAFAȚA 82.5

1915

12 780.91

8219

Administrare D.F.L.

365

0.1.

TEREN

G.ENESCU 2A SUPRAFAȚA 135.00

1925

20 913.63

8333

Administrare D.F.L.

366

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8A SUPRAFAȚA 35.00

1910

5 289.64

8123

Administrare D.F.L.

367

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8B SUPRAFAȚA 314.00

1910

67 558.83

8124

Administrare D.F.L.

368

0.1.

TEREN

G.IBRAILEANU 8C SUPRAFAȚA 160,00

1910

7 254.14

8125

Administrare D.F.L.

369

0.1.

TEREN

GALATEANU 8 SUPRAFAȚA 1142.28

1950

172 641.54

8509

Administrare D.F.L.

370

0.1.

TEREN

GANDU 1A SUPRAFAȚA 53.89

1910

8 347.96

8126

Administrare D.F.L.

371

0.1.

TEREN

GANDU 4 SUPRAFAȚA 1828.20

1910

64 631.00

8127

Administrare D.F.L.

372

0.1.

TEREN

GANE 20A SUPRAFAȚA 330.97

1929

10 881.20

88426

Administrare D.F.L.

373

0.1.

TEREN

GAVRIL MUZICESCU 14 SUPRAFAȚA 1016.76

1915

157 511.90

8104

Administrare D.F.L.

374

0.1.

TEREN

GENERAL BERTHELOT 18 SUPRAFAȚA 813.67

1902

126 050.41

8049

Administrare D.F.L.

375

0.1.

TEREN

GENERAL BERTHELOT 8A SUPRAFATA 621.95

1905

735 295.30

8060

Administrare D.F.L.

376

0.1.

TEREN

GH. ASACHI 14 SUPRAFATA 1181.62

1840

143 203.74

801

Administrare D.F.L.

377

0.1.

TEREN

GOLIA 12 SUPRAFATA 137.21

1925

21 255.74

8334

Administrare D.F.L.

378

0.1.

TEREN

GOLIA 3 SUPRAFATA 299.00

1920

46 319.95

8279

Administrare D.F.L.

379

0.1.

TEREN

GOLIA 7 SUPRAFATA 24.06

1915

3 727.35

8220

Administrare D.F.L.

380

0.1.

TEREN

GOSPODARI 10 SUPRAFATA 289.00

1900

43 679.02

889

Administrare D.F.L.

381

0.1.

TEREN

GOSPODARI 17 SUPRAFATA 213.40

1900

35 762.71

890

Administrare D.F.L.

382

0.1.

TEREN

GOSPODARI 23A SUPRAFATA 454.16

1910

52 867.85

8129

Administrare D.F.L.

383

0.1.

TEREN

GOSPODARI 29A SUPRAFATA 177.84

1880

21 950.30

822

Administrare D.F.L.

384

0.1.

TEREN

GOSPODARI 4 SUPRAFATA 216.60

1910

32 736.08

8130

Administrare D.F.L.

385

0.1.

TEREN

HELIADE 6 SUPRAFATA196.50

1930

29 698.15

8390

Administrare D.F.L.

386

0.1.

TEREN

HORIA 2-14 SUPRAFATA 288.00

1921

41 376.30

8311

Administrare D.F.L.

387

0.1.

TEREN

HORIA 7 SUPRAFATA 274.00

1915

24 167.49

8221

Administrare D.F.L.

HCL 427/2017

388

0.1.

TEREN

HOTIN 10A SUPRAFATA 117.00

1945

17 019.62

8501

Administrare D.F.L.

389

0.1.

TEREN

HOTIN 11 SUPRAFATA 136,00

1928

44 040.00

8366

Administrare D.F.L.

390

0.1.

TEREN

HOTIN 15 SUPRAFATA 43.00

1915

6 255.04

8222

Administrare D.F.L.

391

0.1.

TEREN

HOTIN 17 SUPRAFATA 475.15

1910

79 426.18

8131

Administrare D.F.L.

392

0.1.

TEREN

HOTIN 24 SUPRAFATA727.64

1915

105 850.05

8223

Administrare D.F.L.

393

0.1.

TEREN

I.L.CARAGIALE 15 SUPRAFATA 210.00

1955

31 739.11

8528

Administrare D.F.L.

394

0.1.

TEREN

ION CREANGA 124 SUPRAFATA 127.45

1900

19 262.45

892

Administrare D.F.L.

395

0.1.

TEREN

ION CREANGA 130 SUPRAFATA 335.90

1900

44 104.05

893

Administrare D.F.L.

396

0.1.

TEREN

ION CREANGA 40 SUPRAFATA 253.43

1880

38 302.82

823

Administrare D.F.L.

397

0.1.

TEREN

ION CREANGA 56 SUPRAFATA 327.00

1900

53 010.39

894

Administrare D.F.L.

398

0.1.

TEREN

ION CREANGA 70 SUPRAFATA 191.36

1923

35 472.43

8314

Administrare D.F.L.

399

0.1.

TEREN

IPSILANTE 1 SUPRAFATA 122.21

1900

4 427.90

896

Administrare D.F.L.

400

0.1.

TEREN

IPSILANTE 13 SUPRAFATA 99.44

1900

15 029.20

897

Administrare D.F.L.

401

0.1.

TEREN

IPSILANTE 15 SUPRAFATA 330.90

1925

50 011.81

8335

Administrare D.F.L.

402

0.1.

TEREN

S-LA IPSILANTE 19 SUPRAFATA 146

2009

270 290.25

88984

Administrare D.F.L.

403

0.1.

TEREN

IPSILANTE 3 SUPRAFATA 354.13

1900

55 573.57

898

Administrare D.F.L.

404

0.1.

TEREN

IPSILANTE 35 SUPRAFATA 188.09

1925

28 427.80

8336

Administrare D.F.L.

405

0.1.

TEREN

IPSILANTE 37 SUPRAFATA 192.00

1887

29 017.84

826

Administrare D.F.L.

406

0.1.

TEREN

IPSILANTE 5 SUPRAFATA 84.42

1890

6 952.21

832

Administrare D.F.L.

407

0.1.

TEREN

IPSILANTE 7A SUPRAFATA 329.21

1910

31 498.73

8136

Administrare D.F.L.

408

0.1.

TEREN

JELEA 12 SUPRAFATA 285.24

1930

43 110.14

8391

Administrare D.F.L.

409

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 17 SUPRAFATA 213.00

1912

32 997.38

8186

Administrare D.F.L.

410

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 32 SUPRAFATA 557.00

1900

86 287.67

8002

Administrare D.F.L.

411

0.1.

TEREN

KOGALNICEANU 4 SUPRAFAȚA 50.00

1914

7 745.26

8199

Administrare D.F.L.

412

0.1.

TEREN

L.CATARGI 14 SUPRAFAȚA 298.00

1900

14 750.92

8003

Administrare D.F.L.

413

0.1.

TEREN

L.CATARGI 15A SUPRAFAȚA 42.28

1955

6 550.49

8529

Administrare D.F.L.

414

0.1.

TEREN

L.CATARGI 16 SUPRAFATA 147.30

1930

22 818.52

8392

Administrare D.F.L.

415

0.1.

TEREN

L.CATARGI 20 SUPRAFATA 1617.98

1876

108 285.92

815

Administrare D.F.L.

416

0.1.

TEREN

L.CATARGI 3 SUPRAFATA 157.00

1933

24 321.69

8433

Administrare D.F.L.

417

0.1.

TEREN

L.CATARGI 34 SUPRAFATA 251.38

1900

38 943.12

8004

Administrare D.F.L.

418

0.1.

TEREN

L.CATARGI 45 SUPRAFATA 550.81

1932

85 328.75

8422

Administrare D.F.L.

419

0.1.

TEREN

L.CATARGI 60 SUPRAFATA 70.00

1928

10 843.62

8368

Administrare D.F.L.

420

0.1.

TEREN

L.CATARGI 66 SUPRAFATA 278.51

1905

43 147.22

8067

Administrare D.F.L.

421

0.1.

TEREN

LUMINEI 3 SUPRAFATA 158.00

1910

23 879.82

8137

Administrare D.F.L.

422

0.1.

TEREN

LUMINEI 4 SUPRAFATA 113.37

1915

17 134.88

8224

Administrare D.F.L.

423

0.1.

TEREN

M.EMINESCU 12A SUPRAFATA 61.03

1900

9 454.48

8005

Administrare D.F.L.

424

0.1.

TEREN

M.EMINESCU 9 SUPRAFATA 194.80

1900

20 821.62

8006

Administrare D.F.L.

425

0.1.

TEREN

MACARASCU 14 SUPRAFATA 220.43

1904

33 314.86

8052

Administrare D.F.L.

426

0.1.

TEREN

MACAZULUI 10 SUPRAFATA 1022.00

1957

85 099.38

8531

Administrare D.F.L.

427

0.1.

TEREN

MACAZULUI 14 SUPRAFATA 1043.00

1904

151 725.20

8351

Administrare D.F.L.

428

0.1.

TEREN

MACAZULUI 15 SUPRAFATA 744.00

1926

102 992.02

8352

Administrare D.F.L.

429

0.1.

TEREN

MACAZULUI 16 SUPRAFATA 736.00

1926

82 117.65

82396

Administrare D.F.L.

430

0.1.

TEREN

MACAZULUI 17 SUPRAFATA 696.00

1926

101 246.90

8353

Administrare D.F.L.

431

0.1.

TEREN

MACAZULUI 2 SUPRAFATA 763.97

1926

111 134.18

8354

Administrare D.F.L.

432

0.1.

TEREN

MACAZULUI 3 SUPRAFATA 714.00

1926

103 865.80

8355

Administrare D.F.L.

433

0.1.

TEREN

MACAZULUI 4 SUPRAFATA 856.00

1926

124 521.55

8356

Administrare D.F.L.

434

0.1.

TEREN

MACAZULUI 5 SUPRAFATA 645.38

1926

93 883.91

8357

Administrare D.F.L.

435

0.1.

TEREN

MACAZULUI 6 SUPRAFATA 645.38

1926

103 385.04

8358

Administrare D.F.L.