Hotărârea nr. 210/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.35098/10.04.2018, întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere prevederile Hotârârii Consiliului Local nr. 333 din 31 octombrie 2016 privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul în suprafată de 55 mp, situat în Iasi, bld.Independentei nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum si aprobarea vânzării directe a acestei suprafete de teren ;

Având în vedere prevederile Hotârârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere adresa nr. 25279 din 30.03.2017 întocmită de către Serviciul GIS-Cadastru ;

Având în vedere încheierea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi nr.37421/09.03.2018 si Extrasul de Carte Funciara pentru Informare ;

Având în vedere planurile de amplasament si delimitare a imobilelor intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Prevederile art. 4 al Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016 in sensul ca: in conformitate cu Incheierea nr.37421/09.03.2018 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare, adresa corecta pentru terenul în suprafată de 55 mp, situat în Iasi, Bulevardul Independentei nr. 21, bl.B1-5, parter, cvartal(tarla) 28, parcela DP 908/1 este :

- strada Mihail Eminescu, nr. 17, judetul Iasi, teren identificat cadastral in tarlaua 28 , parcela 908/1, avand numar cadastral 159834, inscris in Cartea Funciara nr. 159834 ;

Art.2. Prevederile prezentei hotarari rectifica în mod corespunzator atat H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016 cat si HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017-Anexa1-pozitia 1010 .

Art.3. Copie dupa prezenta hotarâre va fi comunicata: Primarului Municipiului lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat ; Directia Arhitectura si Urbanism.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 210 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 210 din 30 mai 2018