Hotărârea nr. 21/2018

HOTĂRÂRE Privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018 - 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ particular si confesional acreditate/ autorizate din Municipiul Iași pentru anul școlar

2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.5726 din 18.01.2018, întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa nr. 123460 din 12.12.2017, întocmită de către Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iași, înregistrat sub nr. 3598/12.01.2018 privind organizarea retelei de invatamant particular si confesional de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Iași pentru anul scolar 2018-2019 ;

Având în vedere prevederile din Ordinul MEN nr. 5472/07.11.2017, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular si confesional din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, conform Anexei , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Generale Economice de Finanțe Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 21 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa Nr. 1 la H.C.L. 21 din 30.01.2018, Retea școlara - unitati de invatamant particular

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

1

COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IAȘI

2

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", IAȘI

3

ȘCOALA PRIMARĂ LORELAY, IAȘI

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM, IAȘI

5

ȘCOALA PRIMARĂ ”HĂNSEL UND GRETEL”, IAȘI

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PARADIS", IAȘI

7

ȘCOALA PRIMARĂ "EUROED", IAȘI

8

ȘCOALA PRIMARĂ "IOANA", IAȘI

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VARLAAM MITROPOLITUL”, IAȘI

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL", IAȘI

11

GRĂDINIȚA "JUNIOR", IAȘI

12

ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR", IAȘI

13

GRĂDINIȚA "ATELIER NR. 1", IAȘI

14

ȘCOALA PRIMARĂ "ATELIER NR. 1", IAȘI

15

GRĂDINIȚA „MAMA FILOMENA”, IAȘI

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SURORILE PROVIDENȚEI", IAȘI

17

GRĂDINIȚA FEG, IAȘI

18

ȘCOALA PRIMARĂ FEG, IAȘI

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FEG, IAȘI

20

LICEUL FEG, IAȘI

21

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG, IAȘI

22

GRĂDINIȚA “PENILLA”, IAȘI

23

GRĂDINIȚA "ANGEL KIDS", IAȘI

24

GRĂDINIȚA "IRIS", IASI

25

GRĂDINIȚA „LONGAVIT”, IAȘI

26

GRĂDINIȚA "CASUȚA ZÂNELOR", IAȘI

27

GRĂDINIȚA "KITTY", IAȘI

28

GRĂDINIȚA "EXCELLENCE", IAȘI

29

GRĂDINIȚA "EURO KID", IASI

30

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS GARDEN", IAȘI

31

GRĂDINIȚA "MONTESSORI SCHOOL OF IAȘI", IAȘI

32

ȘCOALA PRIMARĂ "MARIA MONTESSORI", IASI

33

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „APRENDIS”, IAȘI

34

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PROF. DR. P. BRANZEI", IAȘI

35

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DIMITRIE CANTEMIR”, IAȘI

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 21 din 30 ianuarie 2018