Hotărârea nr. 209/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 154/2017 cu terenul aflat în administrarea Municipiului Iași în suprafață de 2475 mp. situat în Iași, str. Mușatini, lângă Centru Medical de Familie


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 154/2017 cu terenul aflat în administrarea Municipiului Iași în suprafață de 2475 mp. situat în Iași, str. Mușatini, lângă Centru Medical de Familie

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.37882/17.04.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași, a terenului aflat în administrarea Municipiului Iași în suprafață de 2475 mp. situat în Iași, str. Mușatini, lângă Centru Medical de Familie, având indentificatori cadastrali dupa cum urmeaza: Sector cadastral 13, parcelele: CR. 1157, DS 1158, DS 1160, CR 1160, CR 11161, DS.1162, DS 1163, DS 1164, CR 1165, DS 1166, CR.1167,CR 1168, conform Anexei A care face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Instituția Prefectului Județului Iași; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu Public si Privat; Directia de Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu Public si Privat; Directia de Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 209 din 30 mai 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 209 din 30 mai 2018