Hotărârea nr. 208/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile din Anexele nr. 1 – 10


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu

terenurile din Anexele nr. 1 - 10

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 50804/17.05.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 33417/02.04.2018, nr. 28830/21.03.2018, nr. 111333/07.11.2017, nr. 33417/02.04.2018, nr. 111349/07.11.2017 și nr. 17205/16.02.2018

ale Serviciului Juridic;

Având în vedere adresele nr. 21793/26.03.2018, nr. 14891/02.03.2018, nr. 14882/02.03.2018, nr. 107379/2017, nr. 14887/02.03.2018, nr. 14881/06.03.2018, nr. 14889/12.03.2018, nr. 14894/02.03.2018 și nr. 61767/2017 ale Compartimentului de Implimentare a Legilor Proprietatii și adresa nr. 61767/2017 a Serviciului Gis Cadastru;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de persoane autorizate;

Având în vedere corelarea intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, Anexa 1 (Direcția Exploatare Patrimoniu), astfel :

-    teren în suprafata de 339 mp, situat in str. Toma Cozma nr. 7B, identificat cadastral prin tarla 65, parcela CC 2452 și respectiv CAT 2454, conform Anexei 1;

-    teren în suprafata de 473 mp, situat in str. Zidari, identificat cadastral prin tarla 14, CAT 6499, conform Anexei 2;

-    teren în suprafata de 512 mp, situat in str. Islaz, identificat cadastral prin tarla 14, parcela CAT 6499/23/1, conform Anexei 3 ;

-    teren în suprafata de 91 mp, situat in str. Poiters nr. 23, identificat cadastral prin tarla 53, parcela CAT 2790, conform Anexei 4 ;

-    teren în suprafata de 252 mp, situat in str. Dr. N. Vicol nr. 3B, identificat cadastral prin tarla 84, parcela AG 3231, conform Anexei 5;

-    teren în suprafata totală de 96 mp (compus din 1CC = 28 mp + 2CC = 23 mp + 3CC = 45 mp), situat in str. Păcurari nr. 52, identificat cadastral prin tarla 29, parcelele CC 1193, CC 1194, conform Anexei 6;

-    teren în suprafata de 60 mp, situat in str. I. Creangă nr. 92, identificat cadastral prin tarla 10, parcelele CR 621 și DS 636, conform Anexei 7;

-    teren în suprafata de 158 mp, situat in str. Șorogari nr. 33, (fostă str. Martha lângă nr. 22A), identificat cadastral prin tarla T43, parcela CC 2138/4, conform Anexei 8;

-    teren în suprafata de 128 mp, situat in str. Șorogari nr. 33, (fostă str. Martha lângă nr. 22A), identificat cadastral prin tarla T43, parcela CC 2138/1, conform Anexei 9;

-    teren în suprafata de 415 mp, situat in str. Trotuș nr. F.N., identificat cadastral prin tarla 58, parcela CAT 2067, conform Anexei 10

Anexele menționate de la Anexa 1 la Anexa 10, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 208 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 208 din 30 mai 2018