Hotărârea nr. 207/2018

HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 165 mp, situat în Iaşi, Stradela Uzinei, nr. 14, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, identificat în T 96 parcelele CC 3077 si CC 3077/1, avand numar cadastral 160106, inscris in cartea funciara 160106


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 165 mp, situat în Iași, Stradela Uzinei, nr. 14, proprietatea privată a Municipiului Iași, identificat în T 96 parcelele CC 3077 si CC 3077/1, avand numar

cadastral 160106, inscris in cartea funciara 160106

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 48669/14.05.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu si Directia Fond Locativ;

Având în vedere adresa nr. 22147/01.03.2016, prin care domnul Buchete Nicolae Viorel, reprezentat prin doamna Fuiorea Ancuta, domiciliat in Iasi , Bulevardul Carol I, nr.44, bl.B1, et.6,ap.38, posesoare a cartii de identitate seria MX, nr. 816410, solicită cumpărarea terenului în suprafață 165 mp, situat în Iași, Stradela Uzinei, nr. 14, proprietatea privată a Municipiului Iași, identificat în T 96 parcelele CC 3077 si CC 3077/1, avand numar cadastral 160106, inscris in cartea funciara 160106;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 118739/28.11.2017, întocmit de SC REAL ESTATE SRL ;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 45349/26.04.2016 al Comisiei tehnice de analiză a solicitărilor privind cumpararea terenurilor proprietate a Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr.909/24.09.2015 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Hotătârii Consiliului Local nr. 153/24.04.2017 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-reactualizat ;

Având în vedere prevederile Hotătârii Consiliului Local nr. nr. 222 din 23 iunie 2017 privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere prevederile Hotătârii Consiliului Local nr. nr. 61 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative ale Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Hotătârii Consiliului Local nr. Raportul nr.39409/20.04.2018 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția

1140/11.04.2018;

Având în vedere prevederile art. 121 si 123 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 165 mp, situat în Iași, Stradela Uzinei, nr. 14, proprietatea privată a Municipiului Iași, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2017-Anexa 2-pozitia 157, identificat cadastral în T 96 parcelele CC 3077 si CC 3077/1, avand numar cadastral 160106, inscris in cartea funciara 160106.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Comisiei de vânzare;Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; Doamnei Fuiorea Ancuta, domiciliată in Iasi , Bulevardul Carol I, nr.44, bl.B1, et.6, ap.38 reprezentanta dl. Buchete Nicolae Viorel; Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

13

Împotrivă

0

Abțineri

10

Nr. 207 din 30 mai 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 207 din 30 mai 2018