Hotărârea nr. 206/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii proprietatea Municipiului Iaşi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde şi reci


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde și reci

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 mai

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 51670/21.05.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 11799/16.04.2018 prin care Direcția de Asistență Socială solicită închirierea unor spații temporar disponibile în vederea amplasării unor automate de băuturi;

Având în vedere contractul de administrare nr. 122552/08.12.2017;

Având în vedere prevederile H.C.L. 153/2017, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a următoarelor spații proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde și reci:

-    spațiu în suprafață de 1,5 mp., situat în incinta sediului Direcției de Asistență Socială din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, identificat în schița din Anexa1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    spațiu în suprafață de 1,5 mp., aflat în incinta Centrului de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” din str. Sf. Sava nr. 20, identificat în schița din Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Direcția de Asistență Socială să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitația publică cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini va fi vizat de către Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat.

Art.3. Direcția de Asistență Socială are obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.4. Prețul minim de pornire al licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași; Direcției de Asistență Socială; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția de Asistență Socială.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier local,    Denisa Liliana Ionașcu

Florin Adrian Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 206 din 30 mai 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 206 din 30 mai 2018