Hotărârea nr. 205/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 51164/18.05.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL în baza contractelor de prestări servicii;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 579/28.12.2017 privind aprobarea unor măsuri cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1.    La numărul de ordine 12 „ Imobil proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Păcurari nr. 29, județul Iași, (identificatori cadastrali: CC 1307, C 1306, CAT 1310), compus din teren construit cu suprafața de 407 mp (parcela 2CC ) și clădirea C1 cu amprenta la sol de 342 mp, regim de înălțime Beci+D+P, inclusă în Lista monumentelor istorice (LMI) la poziția 1164 sub denumirea Casa Buicliu, azi Biblioteca județeană "Gh. Asachi”, având cod de clasificație IS-II-m-B-03977”.

1.2.    La numărul de ordine 156: Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 15, etaj 1, județul Iași, având suprafață totală de 81,55 mp (suprafață construită100,97 mp) și teren în suprafață 50,49 mp (cota parte indiviză de 50%) din imobilul teren intravilan cu suprafața 191,95 mp, având identificatori cadastrali: sector cadastral 4, C250”.

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 205 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 205 din 30 mai 2018