Hotărârea nr. 204/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a

serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiața SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 52277/22.05.2018, intocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresa nr. 48031/11.05.2018 a SC Ecopiata SA;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie al SC Ecopiata SA

nr. 05/25.04.2018;

Având în vedere adresa nr. 36211/2018 a Societății Române de Televiziune - Studioul Regional de Televiziune Iasi TVR Iasi;

Având în vedere planul de amplasament intocmit de SC Grup Cinci SRL; Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 261/2010 privind infiintarea

Societatii Comerciale “Ecopiata” S.A. prin reorganizarea Directiei Piete;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 306/2010 privind delegarea

gestiunii serviciilor publice catre SC “Ecopiata” S.A.;

Având în vedere Contractul de de delegare a gestiunii prin concesiune a

serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiața SA;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 154/2017 privind însusirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 incheiat intre Municipiul Iași și SC Ecopiata SA, in sensul ca suprafata utila totala de 884,34 mp, parte din imobilul - Piata Agroalimentara Independentei, bl. D1 - D2, mezanin, identificat conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare, trece din exploatarea societatii în gestiunea Directiei Exploatare Patrimoniu, fara modificarea redeventei.

(2)    Preluarea spatiului de la SC Ecopiata SA se va face pe baza de proces verbal, ce va fi intocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

(3)    Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional la Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 incheiat intre Municipiul Iași și SC Ecopiata SA.

Art. 2. (1) Spatiul mentionat la art. 1, cu suprafata utila totala de 884.34 mp, se atribuie in administrare, cu titlu gratuit, Societății Române de Televiziune, pe o durata de 10 ani, pentru functionarea Studioului Regional de Televiziune Iasi. Lucrarile pentru reabilitare si punere in functiune se vor suporta de SRT, investitiile urmand a fi amortizate pe perioada utilizarii spatiului. De asemenea va efectua toate lucrările de întreținere curentă a spatiului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta.

(2) Administrarea partii din imobil se va face de către Societatea

Româna de Televiziune - Studioul Regional de Televiziune Iasi, în baza unui contract de administrare, conform Anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de Administrare.

(4) Schimbarea destinației imobilului sus menționat de către Societatea Româna de Televiziune - Studioul Regional de Televiziune Iasi, se va face numai cu acordul Consiliului Local Iași.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator H.C.L. nr. 306/2010 privind delegarea serviciilor către SC ECOPIATA SA, respectiv inventarul domeniului publc al Municipiului Iasi.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC Ecopiața SA; Societății Române de Televiziune - Studioului Regional de Televiziune Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; SC Ecopiața SA; Societatea Româna de Televiziune - Studioul Regional de Televiziune Iasi;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 204 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 204 din 30 mai 2018