Hotărârea nr. 203/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a

serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 51053/18.05.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 7098/19.04.2018, înaintată de S.C. Servicii

Publice Iași;

Având în vedere propunerea de casare întocmită de comisia de inventariere din cadrul S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, incheiat cu SC SPI SA;

Având în vedere OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat

în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 153/2017, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iași S.A., in sensul ca bunurile cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din exploatarea S.C. Servicii Publice Iași S.A. în administrarea directă a Direcției de Exploatare Patrimoniu, în vederea casării, fără modificarea redevenței.

Art. 2. Se împuternicește primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 78115/01.09.2010.

Art. 3. Prezenta hotărâre modifică corespunzător inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi si respectiv Contractul de administrare nr. 78115/01.09.2010.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 203 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 203 din 30 mai 2018