Hotărârea nr. 202/2018

HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate la serviciul de transport public local pentru 30 de elevi, susţinută de către Municipiul Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea de gratuitate la serviciul de transport public local

pentru 30 de elevi, susținută de către Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 35298 din 10.04.2018, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 18 decembrie 2012 privind completarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2004 privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 253 din 5 iulie 2010 privind aprobarea modificării tarifelor pentru biletele și abonamentele pe mijloacele de transport în comun urmare a majorății TVA de la 19% la 24% conform OUG 58/2010;

Având în vedere Legea nr. 71/2018 din 19 martie 2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Având în vedere Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public;

Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ;

Având în vedere Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acordă gratuitate pentru transportul unui grup de 30 (treizeci) elevi din cartierul Galata, șoseaua Iași - Voinești, nr. 26, care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale "Alecu Russo" situată în cartierul Frumoasa, strada Libertății nr. 24.

(2) Tariful/elev/lună este în sumă de 60,00 lei, tarif aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Iași, nr. 253 din 5 iulie 2010. Gratuitățile se vor acorda până la darea în folosință a corpului de clădire destinat Școlii Gimnaziale "Titu Maiorescu" (structura "Tudor Arghezi"), situat pe șoseaua Iași - Voinești, nr. 26.

Art. 2. Serviciul de transport va fi asigurat de către Compania de Transport Public Iași S.A., după următorul program:

a)    luni - vineri, prima cursă la ora 7,00 - șoseaua Iași - Voinești (structura școlii "Tudor Arghezi") până la Școala "Alecu Russo", strada Libertății nr. 24, cursa doi la ora 13,00, de la Școala "Alecu Russo" la Școala "Titu Maiorescu" (structura "Tudor Arghezi");

b)    copiii vor fi insoțiții de un cadru didactic.

Art. 3. Documentele justificative (procesele verbale) privind decontul și tabelul centralizator cu elevii transportați, vor fi transmise Primăriei municipiului Iași de către Compania de Transport Public Iași S.A.. Tabelul centralizator va fi vizat de către conducerea Școlii "Alecu Russo", confirmând prezența la cursuri a elevilor, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale ;Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A.; Școlii Gimnaziale ”Alecu Russo” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Școala Gimnaziala ”Alecu Russo” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 202 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 202 din 30 mai 2018

Centralizator cu elevii care au frecventat cursurile în perioada ........................

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Clasa

1

2

3

4

5

n

Director,

Școala Gimnazială "Alecu Russo"

(Nume/prenume - Semnătura și ștampila)

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

4 / 4 la H.C.L. nr. 202 din 30 mai 2018