Hotărârea nr. 201/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul “Mihai Eminescu”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul “Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Procesul - verbal nr. 32738/30.03.2018 intocmit de Comisia tehnico - economica de avizare si receptionare a documentatiilor aferente proiectelor de investitii derulate de Municipiul Iasi ;

Având în vedere Avizul nr. 33503/03.04.2018 intocmit de Comisia tehnico - economica de avizare si receptionare a documentatiilor aferente proiectelor de investitii derulate de Municipiul Iasi ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 52480/22.05.2018, întocmit de Direcția Implementare SIDU ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general al următoarelor obiective de investiție:

1.    „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, în valoare de 334.269 lei fără T.V.A.(397.109 lei cu T.V.A.), din care C+M= 284.488 lei fără T.V.A.(338.541 lei cu T.V.A.)

2.    „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Școala gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași, în valoare de 329.586 lei fără T.V.A. (391.545 lei cu T.V.A.), din care C+M= 280.438 lei fără T.V.A.(333.721 lei cu T.V.A.)

3.    „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul “Mihai Eminescu” Iași, în valoare de 334.269 lei fără T.V.A.(397.109 lei cu T.V.A.), din care C+M= 284.488 lei fără T.V.A.(338.540 lei cu T.V.A.)

Valoarea totală a investiției este de de 998.124 lei fără T.V.A.(1.185.763 lei cu T.V.A.), din care C+M în valoare de 849.414 lei fără T.V.A.(1.010.802 lei cu T.V.A.),conform Anexelor 1 și a Devizelor Generale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri de Consiliu Local, încetează efectele H.C.L. nr. 595, 585 și 592 din 28.12.2017.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Implementare SIDU.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 201 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 201 din 30 mai 2018