Hotărârea nr. 200/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A. si a încheierii Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A. si a încheierii Contractului privind folosirea

infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare înregistrat sub nr.43397 din 02.05.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat

public;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Ordinului nr. 5/2007 al ANRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 225/31.08.2016 prin care s-a aprobat constituirea Comisiei de analizare a oportunității și negocierii prețului în vederea preluării sistemului de iluminat public din Municipiul Iași;

Având în vedere Minuta sedintei comisiilor pentru stabilirea pasilor premergatori transferului instalatiilor de iluminat public din Municipiul Iași, inregistrata sub numarul 26717/07.03.2017;

Având în vedere Procesul verbal de negociere inregistrat sub numarul 41496/25.04.2018 si Lista bunurilor inventariate in scopul efectuarii transferului intocmita de SC Delgaz Grid SA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cumpărarea instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A., la prețul de 840.000,00 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. in sumă de 159.600,00 lei, conform Procesului verbal nr.41496/25.04.2018 si Listei bunurilor inventariate in scopul efectuarii transferului intocmita de SC Delgaz Grid SA, documente ce constituie Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă perfectarea Contractului de vânzare-cumpărare a instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. Delgaz Grid S.A., in forma autentica, cu suportarea de catre Municipiul Iasi a cheltuielilor ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, precum si a altor taxe/cheltuieli care țin de perfectarea cumpărării.

(2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași să semneze Contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică care urmează a fi încheiat între Municipiul Iași și S.C. DELGAZ GRID S.A.

Art. 3. (1) Se aproba incheierea Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, prevazut in Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în conformitate cu modelul contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRE nr.5/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași să semneze Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public cu S.C. DELGAZ GRID S.A.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Directiei Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, S.C. Delgaz Grid S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Directia Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si S.C. Delgaz Grid S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 200 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

ANEXA 2 la HCL nr. 200/30.05.2018 CONTRACT

privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

nr............./................

1.    Părțile contractante

Între S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în localitatea TARGU MURES, județul/sectorul MURES, B-dul Pandurilor nr 42, etaj IV, fax nr. 0232/405998, reprezentată prin

RADU PETRE având funcția de Director General Adjunct și prin ......................având

funcția de Sef CORGE............., în calitate de proprietar al sistemului de distribuție a energiei

electrice, denumit în continuare Proprietar,

și:

MUNICIPIUL IASI, judetul IASI, telefon nr. 0232211215, fax: 0232211200, reprezentata prin Dl.Mihai CHIRICA - având funcția de Primar și prin

................................ având funcția de Consilier Juridic, în calitate de autoritate a

administrației publice locale, denumit în continuare Autoritate locală,

denumite în continuare Părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2.    Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice aparținând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de

către Autoritatea locală pe teritoriul comunei .................(...................) conform anexei

nr.1.

3.    Durata contractului

Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata existenței acesteia.

4.    Prețul contractului

Folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice aparținând Proprietarului de către Autoritatea locală, pentru realizarea serviciului de iluminat public, se face în mod gratuit.

5.    Intrarea în vigoare a contractului

Contractul intra în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, respectiv........

6.    Definiții

Termenii și expresiile care se regăsesc redactate cu caractere italice au semnificatia prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract.

7.    Documentele contractului

Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, după caz:

a) documentația tehnica a sistemului de distribuție a energiei electrice și a sistemului de

iluminat public, care va conține planul cu schema detaliată a rețelei de distribuție și a instalațiilor de iluminat public (anexa nr.1) cu:

-    posturile de transformare, cu precizarea celor din care se alimentează rețeaua de iluminat public;

-    traseul rețelei de distribuție și, respectiv, al circuitelor de iluminat public, indicandu-se lungimile pe tronsoane, numărul, secțiunea și tipul conductoarelor;

-    punctele de conectare/deconectare a iluminatului;

-    punctele de delimitare a celor doua sisteme;

-    schema de acționare și a cascadei pentru conectare/deconectare automată a iluminatului; - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului de stalp, a tipului și numărului de corpuri, a numărului și puterii lampilor etc.;

-    locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lampilor și a puterii totale absorbite;

b)    convenția de exploatare, anexa la contractul de furnizare a energiei electrice și/sau la contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (anexa nr. 3);

c)    convenția de lucrări, cu precizarea tipurilor de lucrări și a condițiilor pentru executarea acestora conform normelor. Convenția se încheie pe baza unei convenții-cadru propuse de operatorul de distribuție și aprobată de autoritățile de reglementare competente;

d)    copii ale/a avizelor tehnice de racordare.

8. Puncte de delimitare

Punctele de delimitare sunt:

8.1    În cazul sistemelor folosite atât pentru distribuția energiei electrice, cat și pentru iluminatul public, la clemele la care se racordeaza coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public în rețeaua aeriană; clemele și implicit contactele electrice se considera ca făcând parte din sistemul de iluminat public;

8.2    În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regula în tablourile de distribuție, la punctele de racord ale cablurilor de plecare către punctele de aprindere; dacă acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la punctele de racord ale cablurilor care le alimentează; în primul caz, suruburile de prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice, iar în cel de-al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de măsurare este în sarcina distribuitorului de energie electrică.

9.    Drepturile Autorității locale

9.1    Autoritatea locală are dreptul de a executa exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, respectiv de a efectua lucrări operative, revizii tehnice și reparații curente, cum ar fi:

-    analiza stării tehnice a instalațiilor;

-    intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;

-    controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura etc.;

-    demontari de elemente ale sistemului de iluminat public;

-    intervenții în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări;

-    revizia și, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat și accesoriilor (lampi, balasturiignitere, condensatoare, sigurante, coloane de alimentare etc.);

-    înlocuirea consolelor (bratelor pentru corpuri de iluminat) și a corpurilor de iluminat;

-    acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea și deconectarea ghirlandelor etc.).

9.2    Autoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice a Proprietarului, în condițiile legii, și cu respectarea prevederilor acesteia și a obligației precizate la pct. 11 lit. g).

9.3    Dreptul de a efectua, cu personal specializat, taierile de modelare a vegetatiei dacă aceasta afectează funcționarea corespunzătoare a instalațiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare; Lucrările se executa cu anunțarea proprietarului.

10.    Drepturile Proprietarului

Proprietarul are următoarele drepturi, în condițiile legii:

a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionarii normale a sistemului de

distribuție a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea acestuia;

b)    servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriană, care cuprinde dreptul de acces și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de distribuție a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenției pentru modernizări, revizii, reparații și avarii;

c)    dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz și de servitute cu titlu gratuit;

d)    dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrișare a vegetatiei și/sau taierile de modelare pentru crearea și menținerea distantei minime fata de rețeaua electrica de distribuție din localitate;

e)    dreptul de a fi scutit de plata de taxe, impozite și alte obligații de plata, instituite de către autoritățile publice;

f)    sa solicite despăgubiri Autorității locale în cazul în care, ca urmare a unor intervenții neautorizate sau ca urmare a unor defectiuni produse în instalatia acestuia, s-au produs daune la instalațiile aflate în exploatarea Proprietarului.

11. Obligațiile Autorității locale

Autoritatea locală are următoarele obligații:

a)    sa asigure exploatarea și întreținerea/mentenanta sistemului de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat și autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici atestați conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa, verifica și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic";

b)    sa respecte, la realizarea lucrărilor de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public, reglementările de securitate a muncii în vigoare și instrucțiunile proprii de securitate a muncii pentru instalații electrice în exploatare, elaborate conform legii;

c)    sa solicite prin cerere Proprietarului luarea de măsuri suplimentare de protecție și securitate a muncii în instalațiile proprii, dacă acestea sunt necesare și prevăzute de norme, pentru executarea unor lucrări în instalațiile Autorității locale;

d)    sa asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespunzător, funcționarea selectiva a protectiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul de distribuție a energiei electrice;

e)    sa nu execute manevre sau lucrări în instalațiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenția de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. f);

f)    sa solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrări pentru fiecare lucrare în parte, din categoriile prevăzute în convenția de la pct. 7 lit. c), care necesita intervenții și în instalațiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare și sa execute lucrările numai în baza acestui program;

g)    sa respecte etapele și procedurile prevăzute de reglementările în vigoare privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție, în cazul în care vrea sa dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuție a energiei electriceProprietarului, și sa suporte, în condițiile legii, costurile acestei dezvoltări; lucrările respective se proiectează și se executa numai cu operatori economici titulari de atestat conform "Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa, verifica și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic";

h)    sa obțină avizele, acordurile și autorizațiile stabilite de actele normative în vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console, brate, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin înlocuirea celor existente cu altele de alt tip;

i)    sa încheie cu Proprietarul o convenție de exploatare, anexa la contractul de furnizare a energiei electrice și/sau la contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părți pentru desfășurarea activităților menționate la pct. 9.1, precum și cu nominalizarea personalului Părților cu competenta în exploatarea instalațiilor proprii și modalitățile de contactare;

j)    la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestați, pentru realizarea lucrărilor de exploatare și întreținere/ mentenanta a sistemului de iluminat public, sa impună acestora obligațiile specifice ce deriva din prezentul contract;

k)    sa restituie Proprietarului, pe baza de proces verbal, în vederea casării și valorificării ca materiale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public;

l)    sa programeze lucrările în sistemul de iluminat public care necesita scoaterea de sub tensiune și a rețelei de distribuție a energiei electrice astfel încât, pe cat posibil, acestea sa coincida ca perioada de execuție cu lucrările planificate ale Proprietarului și sa colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cat mai puțin alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.

12.    Obligațiile Proprietarului

Proprietarul are următoarele obligații:

a)    sa permită, în condițiile prezentului contract, folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice care îi aparține pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală;

b)    sa respecte reglementările și normele generale și specifice de protecție și securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuție și utilizare a energiei electrice;

c)    sa ia măsuri de protecție și securitate a muncii în instalațiile proprii, dacă acestea sunt necesare și prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în instalațiile Autorității locale, la cererea acesteia;

d)    sa nu execute manevre sau lucrări în instalațiile Autorității locale situate în aval de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenția de la pct. 7 lit. c) sau prin programele prevăzute la lit. e);

e)    sa încheie program de lucrări cu Autoritatea locală, la solicitarea acesteia, pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenția de la pct. 7 lit. c), ce se executa în instalatia Autorității locale, dar necesita intervenții și în instalațiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare;

f)    sa încheie cu Autoritatea locală o convenție de exploatare, anexa la contractul de furnizare a energiei electrice și/sau la contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre Părți pentru desfășurarea activității de exploatare, pentru remedierea deranjamentelor, precum și cu nominalizarea personalului Părților cu competenta în exploatarea instalațiilor proprii și modalitățile de contactare.

13.    Norme

Activitățile de exploatare și de mentenanta a sistemului de distribuție a energiei electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de către Părți, cu respectarea normelor.

14.    Forta majoră

14.1    Forta majoră este constatată de o autoritate competenta.

14.2    Forta majoră exonereaza Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

14.3 Partea care invoca forta majoră trebuie sa notifice acest lucru în scris celeilalte

Părți, complet, în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majoră și certificarea ei de către Camera de Comerț și Industrie.

14.4    Partea care invoca forta majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

14.5    Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu inlatura efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antreneaza obligația Partii care trebuia sa o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părți contractante prin faptul necomunicarii.

14.6    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acestora

15.    Modificarea contractului

15.1    Contractul se modifica în situațiile în care intervin modificări sau extinderi în instalațiile menționate în anexa nr.1.

15.2    Modificarea contractului se face prin acte adiționale în care se menționează modificările intervenite în anexa nr.1 și prin actualizarea acesteia.

16.    Rezilierea contractului

16.1    Contractul se reziliază, după caz:

a)    la cererea Autorității locale, în cazul realizării unui sistem de iluminat public cu infrastructura proprie;

b)    prin acordul părților

16.2    Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuție a energiei electrice sau în sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se suporta, după caz, de către Autoritatea locală, respectiv de către Proprietar, conform legii.

17.    Plata de daune

Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părți da dreptul Partii lezate de a pretinde plata de daune - interese.

18.    Soluționarea litigiilor

18.1.    Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

18.2.    În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părțile contractante nu reușesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanta judecătorească competenta. Pana la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, Părțile isi vor îndeplini în continuare obligațiile care le revin conform prezentului contract.

19.    Limba care guvernează contractul.

Limba care guvernează contractul este limba romana.

20.    Comunicări.

20.1.Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

20.2.    Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20.3.    Orice schimbare privind numele uneia din Părțile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părți, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

21.    Legea aplicabilă contractului.

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

22. Dispoziții finale

22.1    În cazul extinderii sistemului de distribuție a energiei electrice, finanțată în condițiile legii, sau al reconstructiei celui existent, Părțile vor stabili, de comun acord, dacă aceasta va fi folosită și pentru iluminatul public. Dimensionarea extinderii sistemului de distribuție a energiei electrice se va face în mod corespunzător deciziei părților.

22.2    În cazul în care Proprietarul modifica traseul liniei electrice aeriene, infrastructura aferentă sistemului de distribuție care nu mai este necesară acestuia, poate fi preluată de către Autoritatea locală, cu justa despăgubire, calculată la valoarea neamortizata a infrastructurii disponibilizate.

22.3. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, Părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Părțile semnatare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părți, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

22.5. Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele Părți.

22.6    Propunerea de contract se inițiază de către Autoritatea locală și se transmite Proprietarului. După completarea cu anexe, Proprietarul transmite Autorității locale propunerea de contract.

22.7    Operatorii de distribuție vor elabora și transmite spre aprobare pana la .........

propuneri pentru convenția-cadru prevăzută la pct. 7 lit. c) a prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.............în 2 (doua) exemplare, deopotrivă originale,

din care unul la Proprietar și unul la Autoritatea locală.

Proprietar,    Autoritate locală,

DELGAZ GRID S.A.    PRIMARIA...................

Manager Tehnic Operatiuni Retea    Primar,

Corneliu Paslariu    ....................

Sef CORGE


Consilier juridic,

Coordonator Tehnic

ANEXA 2 la HCL nr. 200/30.05.2018 La contractul - cadru DEFINITII

Amonte , aval

Notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile sistemului de

distributie a energiei electrice spre instalatiile sistemului de iluminat public.

Atestat

Act tehnic si juridic , emis in conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor

economici care proiecteaza , executa , verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul

electroenergetic , prin care se acorda o permisiune unui operator economic , persoana juridica , pentru desfasurarea de proiectare sau executare de instalatii electrice racordate la sistemul Electroenergetic National.

Autoritati de reglementare competente

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

(ANRSC ) si Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniu Energiei (ANRE)

Aviz tehnic de racordare

Aviz scris valabil pentru un anumit amplasament , care se emite de catre operatorul de retea la

cererea unui consumator , asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica ,

in vederea satisfacerii cerintelor consumatorului

Balast

Dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcari avand

drept scop limitarea curentului la valoarea necesara.

Conventie de exploatare

Act juridic incheiat intre operatorul de distributie ( distribuitor ) si un utilizator al retelei de

distributie , prin care se precizeaza aspecte legate de delimitarea instalatiilor , realizarea

conducerii operative prin dispecer , conditiile de exploatare si intretinere reciproca a

instalatiilor , reglajul protectiilor , executarea manevrelor , interventii in caz de

incidente/deranjamente etc.

Corp de iluminat

Aparat care serveste la distributia , filtrarea si transmisia luminii produse de una sau mai multe lampi catre exterior , care cuprinde toate dispozitivele necesare fixarii si protejarii lampilor , circuitele auxiliare si componentele electrice de conectare la reteaua de alimentare , care

asigura amorsarea si functionarea stabila a surselor de lumina.

Daune

Prejudicii suferite de una sau ambele parti semnatare ale contractului.

Daune interese compensatorii

Daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau partiala , sau pentru executarea

necorespunzatoare a obligatiei contractuale.

Daune interese moratorii

Daune interese acordate pentru simpla intirziere in executarea unei obligatii contractuale.

Forta majora

Un eveniment mai presus de controlul partilor , care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora , care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si , respectiv , indeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente : razboaie ,

revolutii , incendii , inundatii sau orice alte catastrofe naturale , restrictii aparute ca urmare a

unei carantine , embargou , enumerarea nefiind exhaustiva , ci enuntiativa.Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care , fara a crea o imposibilitate de

executare , face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Igniter

Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa cu descarcari fara preincalzirea electrozilor.

Licenta

Actul tehnic si juridic emis de ANRE , prin care , la solicitarea unei persoane fizice/juridice

romane sau straine , acesteia I se acorda permisiunea de exploatare comerciala a unor

capacitati energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare sau de a presta servicii necesare functionarii coordonate a SEN , respectiv pietei de energie electica.

Lucrari operative

Ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalatiilor , executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor , urmarirea comportarii in timp a instalatiilor.

Mentenanta

Ansamblu tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra structurilor ,

instalatiilor (sistemelor ) si componentelor considerate mijloace fixe aflate in exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau stabilirea starii tehnice necesare indeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate.

Norme

Standarde , coduri , regulamente , reglementari , prescriptii energetice , instructiuni , hotarari si alte acte normative , contracte sau alte documente oficiale.

Operator de distributie

Orice persoana care detine , sub orce titlu , o retea electrica de distibutie si este titulara a unei

licente de distributie prin care raspunde de operarea , asigurarea intretinerii si daca este

necesar , dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si , acolo unde este aplicabil ,

interconectarea acesteia cu alte siteme , precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a

sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice.

Operator de iluminat public

Persoana juridica titulara a unei licente de furnizare - prestare , emisa de o autoritate

competenta , care asigura prestarea serviciului de iluminat public.

Punct de delimitare

In cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public , cat si pentru distributia energiei

electrice reprezinta punctul de separare intre sistemul de distibutie a energiei electrice si

sistemul de iluminat public care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public.

Reparatii curente

Ansamblu de operatii executate periodic , in baza unor programe , prin care se urmareste

readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati prin remedierea tuturor

defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate

corespunzator.

Retea electrica de distributie (RED)

Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 KV inclusiv.

Revizii tehnice

Ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic pentru verificarea ,

curatirea , reglarea , eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese , avand drept scop

asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata.

Serviciul de iluminat public

Serviciul comunitar care cuprinde totalitatea catiunilor si activitatilor de utilitate publica si de

interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub

conducerea , coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale , in

scopul asigurarii iluminatului public.

Sistem de distributie a energiei electrice

Totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie care cuprinde ansamblu de linii ,

inclusiv elemente de sustinere si protectie ale acestora , statii electrice , posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele , cu tensiunea de linie nominala pana la 110 KV inclusiv , destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile propii ale consumatorilor de energie electrica .

Sistem de iluminat public

Ansamblu format din puncte de aprindere , cutii de distributie , cutii de trecere , linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene , fundatii , elemente de sustinere ale liniilor , instalatii de legare la pamint , console , corpuri de iluminat , accesorii , conductoare , izolatoare , cleme , armaturi , echipamente de comanda , automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public , cu exceptia acelora dintre elemente care fac parte din sistemul de distributie a energiei

electrice.

Sursa de iluminat/lampa

Obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual vizibile produse prin conversie de energie si care este caracterizata printr-un ansamblu de propietati energetice , fotometrice si/sau mecanice.

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

12 / 12 la H.C.L. nr. 200 din 30 mai 2018