Hotărârea nr. 20/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5724 din 18.01.2018, întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu nr 12834/15.11.2017, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr.116478 din 21.11.2017 ;

Având în vedere Adresa nr. 123460 din 12.12.2017, întocmită de către Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iași, înregistrat sub nr.

3598/12.01.2018

Având în vedere prevederile din Ordinul MEN nr. 5472/07.11.2017, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Se aproba includerea in reteaua scolara a Municipiului lasi, a unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnica și Dezvoltare, Direcției Generale Economice de Finanțe Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 20 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

9

Anexa Nr. 1 la H.C.L. 20 din 30.01.2018

Retea școlara pentru Municipiul Iași - Invatamant De Stat An Scolar 2018-2019

Invatamant de Stat

Modificari fata de anul școlar 2017-2018-invatamant de ștat

1. Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creangă", Iași (unitate arondata in 2016-2017 la Școala Gimnazială "B. P. Hasdeu") - arondare începând cu anul școlar 2018-2019 la Școala Gimnazială "Ionel Teodoreanu"

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Niveluri

de

învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică

- ARONDATĂ

Niveluri de învățământ

1

Colegiul Național "Costache Negruzzi",

Iași

GIM, LIC TEO

-

-

2

Școala Primară "Carol I", Iași

PRI

-

-

3

Colegiul Național, Iași

GIM, LIC TEO

-

-

4

Colegiul Național "Mihai Eminescu",

Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

Școala Primară "Mihail Kogălniceanu", Iași

PRI

5

Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

Grădinița cu Program Normal nr. 16, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit Hecuba, Iași

PRE

6

Colegiul Național "Emil Racoviță", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

7

Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă", Iași

PRI/AR,

GIM/AR,

LIC VOC

-

-

8

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

9

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir",

Iași

GIM, LIC TEO

-

-

10

Liceul Teoretic "Miron Costin", Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

-

-

11

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

12

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

13

Școala Primară "Gheorghe Asachi", Iași

PRI

-

-

14

Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", Iași

GIM, LIC TEO, LIC VOC

-

-

15

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare", Iași

LIC VOC

-

-

16

Liceul Teoretic Waldorf, Iași

PRE, PRI, GIM, LIC

TEO

-

-

17

Liceul cu Program Sportiv, Iași

GIM/SP,

LIC VOC

-

-

18

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi", Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

19

Colegiul Economic Administrativ, Iași

LIC TEH

-

-

20

Colegiul Tehnic "Ioan C. Ștefănescu",

Iași

LIC TEH, PROF

-

-

21

Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

22

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi",

Iași

LIC TEH,

LIC TEO,

LIC VOC, PROF, POS

-

-

23

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

24

Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații "Gheorghe Mârzescu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEH,

LIC TEO, PROF, POS

-

-

25

Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza", Iași

LIC TEH,

LIC TEO, PROF, POS

-

-

26

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași

GIM, LIC TEH, PROF

-

-

27

Liceul Tehnologic "Petru Poni", Iași

LIC TEH,

LIC TEO, PROF

-

-

28

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

29

Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEH, PROF

-

-

30

Școala Postliceală Sanitară "Gr. Ghica Vodă", Iași

POS

-

-

31

Școala Gimnazială "Alexandru Cel

Bun", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 21, Iași

PRE

32

Școala Gimnazială "Alecu Russo", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 10, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 12, Iași

PRE

33

Școala Gimnazială "Alexandru

Vlahuță", Iași

PRE, PRI, GIM

-

-

34

Școala Gimnazială "Bogdan Petriceicu Hașdeu", Iași

PRI, PRI/SP GIM

Școala Primară "Costache Negri", Iași

PRI

Școala Primară "Costache Conachi", Iași

PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 1, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 2, Iași

PRE

35

Școala Gimnazială "Carmen Sylva", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 3, Iași

PRE

36

Școala Gimnazială "Dimitrie A.

Sturdza", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 17, Iași

PRE

37

Școala Gimnazială "Elena Cuza", Iași

PRI, GIM

-

-

38

Școala Gimnazială "George Călinescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 7, Iași

PRE

39

Școala Gimnazială "George Coșbuc",

Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 27, Iași

PRE

40

Școala Gimnazială "Gheorghe I. Brătianu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Iași

PRE

41

Școala Gimnazială "Ion Creangă", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 15, Iași

PRE

Școala Gimnazială "Petru Poni", Iași

PRI, GIM,

GIM/SP

Grădinița cu Program Normal nr. 23, Iași

PRE

41

Școala Gimnazială "Ion Ghica", Iași

PRI, GIM

-

-

43

Școala Gimnazială "Ion Neculce", Iași

PRI, GIM

Școala Primară "Gheorghe Ghibănescu", Iași

PRE, PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 11, Iași

PRE

44

Școala Gimnazială "Ion Simionescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 22, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 28, Iași

PRE

45

Școala Gimnazială "Ionel Teodoreanu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creanga", Iași

PRE

46

Școala Gimnazială "Mihai Codreanu",

Iași

PRI, GIM, GIM/SP

Grădinița cu Program Normal nr. 4, Iași

PRE

47

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 26, Iași

PRE

48

Școala Gimnazială "Otilia Cazimir", Iași

PRI, GIM

-

-

49

Școala Gimnazială "Ștefan Bârsănescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 13, Iași

PRE

50

Școala Gimnazială "Titu Maiorescu",

Iași

PRI, GIM

-

-

51

Școala Gimnazială "Vasile Conta", Iași

PRI, GIM

Școala Primară nr. 1 "Vasile Conta", Iași

PRI

52

Școala Gimnazială "Veronica Micle",

Iași

PRE, PRI, GIM

-

-

53

Grădinița cu Program Prelungit "Cuv. Parascheva", Iași

PRE

-

-

54

Grădinița cu Program Prelungit "Sf.

Sava", Iași

PRE

-

-

55

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1,

Iași

PRE

Grădinița cu Program

Săptămânal Moțoc, Iași

PRE

56

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3,

Iași

PRE

-

-

57

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4,

Iași

PRE

-

-

58

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 20, Iași

PRE

59

Grădinița cu Program Prelungit nr. 12,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 6, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, Iași

PRE

60

Grădinița cu Program Prelungit nr. 13,

Iași

PRE

-

-

61

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14,

Iași

PRE

-

-

62

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16,

Iași

PRE

-

-

63

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18,

Iași

PRE

-

-

64

Grădinița cu Program Prelungit nr. 20,

Iași

PRE

-

-

65

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21,

Iași

PRE

-

-

66

Grădinița cu Program Prelungit nr. 22,

Iași

PRE

-

-

67

Grădinița cu Program Prelungit nr. 24,

Iași

PRE

-

-

68

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25,

Iași

PRE

-

-

69

Grădinița cu Program Prelungit nr. 26,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Săptamânal I.A.S.

Bucium, Iași

PRE

70

Grădinița cu Program Prelungit nr. 29,

Iași

PRE

-

-

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

Anexa Nr. 2 la H.C.L. 20 din 30.01.2018

Lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare

Nr.

Denumirea unității

crt.

1

PALATUL COPIILOR IASI

2

CLUBUL SPORTIV SCOLAR "UNIREA" IASI

3

CLUBUL SPORTIV SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" IASI (unitate arondată la Clubul Sportiv Scolar "Unirea" Iași)

4

CLUBUL SPORTIV SCOLAR IASI (unitate arondată la Clubul Sportiv Scolar "Unirea" Iași)

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

8 / 8 la H.C.L. nr. 20 din 30 ianuarie 2018