Hotărârea nr. 199/2018

HOTĂRÂRE privind: aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind: aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award-Comunitate Sustenabilă (ROEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 52605/ 23.05.2018 întocmit de către Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu privind necesitatea aderării Municipiului Iași la European Energy Award - Comunitate Sustenabilă;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1069/05.09.2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;

Având în vedere Legea nr. 121/2004 actualizată, privind eficiența energetică, capitolul 4. art. 9, lit. 13;

Având în vedere adresa nr.42329/27.04.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice referitoare la lansarea proiectului ” Fondul de acțiune privind energia durabilă” și la condițiile de eligibilitate impuse Municipiului

Iași pentru obținerea finanțării în cadrul componentei 1 -Abordarea integrată a ” Premiului European pentru Energie”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (RoEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energia Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie.

Art. 2. Se aprobă echipa de lucru dedicată programului Comunitate Sustenabilă, care să furnizeze informațiile și datele necesare pentru evaluările inițiale și în curs de desfășurare, să identifice acțiuni care să îmbunătățească performanța lor durabilă, să împărtășească cunoștințe și experiențe cu alți membri din comunitatea națională și internațională, să îmbunătățească managementul energiei durabile prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie, conform Anexa 1, parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă plata anuală a cotizației de membru în Programul European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (RoEEA) gestionat de asociația non-profit Romania Green Building Council, în cuantum de 6 000 RON/an, sumă ce va fi rambursată prin proiectul SAEF, componenta ” Abordarea integrată a Premiului European pentru Energie”, în proporție de 50% dar nu mai mult de 1500 CHF.

Art. 4. Se imputernicește Primarul Municipiului Iași pentru semnarea documentelor de aderare a municipiului Iași la Programul European Energy Award -Comunitate Sustenabilă (RoEEA).

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 199 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

ANEXA NR. 1 la H.C.L nr. 199 din 30 mai 2018

privind aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award -Comunitate Sustenabilă (RoEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie

Se stabilește echipa de lucru dedicată programului Comunitate Sustenabilă, care să furnizeze informațiile și datele necesare pentru evaluările inițiale și în curs de desfășurare, să identifice acțiuni care să îmbunătățească performanța lor durabilă, să împărtășească cunoștințe și experiențe cu alți membri din comunitatea națională și internațională, cu următoarea componență:

1. Viorica BOSTAN

2. Mihail MANCIU

3. Oana CHIRU

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

4 / 4 la H.C.L. nr. 199 din 30 mai 2018