Hotărârea nr. 198/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Iasi, Judetul Iasi”, Editia 0, Revizia 0


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ”Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Iasi, Judetul Iasi”, Editia 0, Revizia 0

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrat sub nr. 9032 din 29.01.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 7/DEE/12.02.2015 prin care s-a aprobat Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5000 locuitori;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă "Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Iași, Județul Iași”, Editia 0, Revizia 0, prevăzut în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directiei Proiecte Europene, Directiei Fond Locativ, Directiei Exploatare Patrimoniu, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare, Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Proiecte Europene, Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu si Direcția Tehnica și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 198 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 198 din 30 mai 2018