Hotărârea nr. 196/2018

HOTĂRÂRE de aprobare a Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuiesc respectate de către deţinătorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

de aprobare a Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuiesc

respectate de către deținătorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Anuntul de afisare a proiectului de hotarare pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, inregistrat sub nr. 6873/22.01.2018 ;

Avand in vedere Amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei de Consiliul Local al Municipiului Iași si consemnat in procesul - verbal al sedintei, in sensul ca se va adauga la art. 3 alin. (2) - cainii detinuti in aer liber, mentiunea ca perimetrul curtii, gradinii, gardul, poarta sa fie securizate, in asa fel incat patrupezii sa nu iasa;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare înregistrat sub nr.4682 din 16.01.2018;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 60 din 24 martie 2004 privind

ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.42/29.01.2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.205/26.05.2004, privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și cornpletările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 31/523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr.155 din 21 noiembrie 2001;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind instituirea măsurilor ce trebuiesc respectate de către deținătorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară acesteia își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, S.C. Salubris S.A., Compania de Transport Public Local Iasi S.A., Politiei Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, S.C. Salubris S.A., Compania de Transport Public Local Iasi S.A., agenții constatatori și persoanele împuternicite de către Primarul Municipiului Iași în acest scop, agenții Politiei Locale Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 196 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 1 la HCL nr. 196/30 mai 2018

de aprobare a Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuiesc

respectate de către deținătorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași

Prezentul Regulament urmărește asigurarea unui climat social civilizat, siguranței și

egalității de drepturi între locuitorii Municipiului Iași, precum și asigurarea bunăstării și protecției animalelor, în conformitate cu principiile și dispozitiile prevăzute de normele legale in vigoare.

Art. 1 - Definirea noțiunilor:

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(1)    Proprietarul câinelui - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice pe numele cărora câinele este înregistrat în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân

(RECS);

(2)    Deținătorul câinelui - orice persoană fizică sau juridică ce deține în îngrijire un câine;

(3)    Foster - deținerea temporară a unui animal de companie abandonat, făcută cu titlu gratuit de către o persoană fizică/juridică, la domiciliul / reședință, în baza unui contract scris cu o asociație de protecție a animalelor,

(4)    Câine periculos - câine aparținând raselor grupate în cele două categorii menționate mai jos, câine bolnav cronic sau incurabil, câine cu boli transmisibile (rabie, leptospiroza, etc.);

a)    categoria I : câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologie cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;

b)    categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

(5)    Câine agresiv - orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, care participă la lupte între caini sau care a fost antrenat în acest scop, cu excepțiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/2002;

(6)    Câine de rasă - orice câine care provine din monta a doi câini din aceeași rasă, și a cărui origine și identificare se poate face printr-un certificat de origine;

(7)    Câine metis - orice câine care provine din monta a doi câini din rase diferite sau cel puțin a unui câine de rasă;

(8)    Câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

(9) Câine identificat - orice câine care are implantat un microcip al cărui număr este înregistrat la RECS;

(10)    Câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spații adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, neidentificat.

(11)    Câine sterilizat - orice câine care a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma căreia a devenit în mod definitiv inapt de a se reproduce;

(12)    Abandonarea unui câine - lăsarea unui câine aflat în îngrijirea unei persoane, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

(13)    Dispariția câinelui - pierderea, furtul sau lipsa câinelui survenite fără voia deținătorului, de la locul unde este deținut sau de sub supravegherea acestuia, pentru mai mult de 24 de ore;

(14)    Condominiu - imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar celelalte sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmește o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz;

(15)    Talie mică = sub 50 cm; talie medie = între 50 - 65 cm; talie mare = peste 65 cm, înălțimi măsurate la nivelul greabănului;

(16)    Câine utilitar - orice câine folosit de unitățile de poliție, jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvemamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare:

(a)    Câine de terapie - câine ce a absolvit examenul de atestare pentru câini de terapie;

(b)    Câine de salvare - câine atestat de organizațiile abilitate (membre Federația Chinologică Intemațională (FCI) sau International Rescue Dog Organisation (IRO) ) pentru căutarea persoanelor dispărute, prinse sub dărâmături sau în avalanșe. Atestarea se menționează în carnetul de performanță al câinelui.

(17)    Câine - ghid - orice câine special antrenat pentru a ajuta persoanele cu dizabilitati;

(18)    Bunăstarea câinelui - nivelul bunăstării se apreciază în funcție de starea de sănătate, confort, îngrijire, condițiile de siguranță și igienă, posibilitatea exprimării comportamentelor firești și dacă nu suferă de stări neplăcute precum durere, frică sau stres;

(19)    Cruzimea - prin cruzime față de animale se înțelege: omorârea animalelor cu intenție, practicarea tirului pe animale domestice sau captive, organizarea de lupte între animale sau cu animale, folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizarea de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri, abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului, administrarea de substanțe destinate stimulării capacitătilor fizice ale animalelor în timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului, maltratarea și schingiuirea animalelor, intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul dinților, provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace, despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață, capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege, folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea lor;

(20) Rău tratament - comportament brutal, abuz în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea unui adăpost corespunzător, hrană și apă suficientă, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire, atenție și asistență medicală.

Art. 2. - Reglementări generale:

(1)    Numărul de câini deținuți de către o persoană nu poate fi limitat atât timp cât sunt respectate condițiile de igienă, sănătate, protecție și bunăstare oferite acestora.

(2)    Proprietarul, fosterul, respectiv deținătorul câinelui, răspund civil, contravențional și penal pentru faptele acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)    Toți câinii de rasă comună și metișii trebuie obligatoriu sterilizați, cu excepția câinilor a căror stare de sănătate sau vârstă nu permite această intervenție precum și a câinilor utilitari.

(4)    Costurile privind sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau metișii lor, deținuți pe raza municipiului Iași, sunt suportate de către deținătorii acestora.

(5)    Înscrierea tuturor câinilor cu stăpân în baza de date națională (RECS) este obligatorie.

Art. 3 - Deținerea câinilor:

(1)    Câinii deținuți în apartamente sau alte locuințe condominiale:

a)    Deținătorii de câini din apartamente sau locuințe condominiale vor lua toate măsurile posibile și legale în vederea respectării orelor de liniște și a siguranței publice, și pentru a înlătura orice disconfort ce poate fi adus vecinilor;

b)    Reclamațiile vecinilor deținătorilor sau asociației de proprietari și/sau chiriași nu pot constitui motivul abandonului câinelui și nici supunerii acestuia la rele tratamente ori cruzimi;

c)    Deținerea unui câine nu poate face obiectul impunerii de taxe ori cheltuieli în sarcina proprietarului sau deținătorului;

d)    Asociația de proprietari/locatari sau chiriașii din același condominiu sau vecinii deținătorilor de câini vor manifesta o atitudine tolerantă și civilizată față de proprietarii sau Iocatarii care dețin în condiții legale, temporar sau definitiv, unul sau mai mulți câini;

e)    Deținătorii de câini vor manifesta o atitudine calmă, înțelegătoare și civilizată față de locatarii care și-au manifestat orice nemulțumire privind prezența câinelui și vor depune toate eforturile pentru a asigura condiții civilizate de vecinătate.

(2)    Câinii deținuti în aer liber:

Persoanele fizice sau juridice care dețin câini în grădinile sau curțile imobilelor sau în alte perimetre îngrădite, folosite cu titlu legal, sunt obligați să le asigure animalelor următoarele:

a)    Adăposturi individuale, construite în funcție de caracteristicile animalului,

pentru protecția împotriva intemperiilor. Adăpostul va fi construit din materiale care nu sunt dăunătoare câinilor și care pot fi întreținute cu ușurință. In perimetrul accesibil câinelui, trebuie să nu existe margini ascuțite sau proeminente care pot duce la rănirea acestuia. Cușca/adăpostul trebuie să aibă dimensiuni suficient de mari pentru a-i permite acestuia să stea în picioare și să se întoarcă.

b)    În cazul câinilor legali, zgarda va fi confecționată dintr-un material care să nu dăuneze sănătății animalului și va avea o formă și dimensiuni care să nu permită strangularea sau rănirea acestuia. Limitarea mișcării câinilor deținuți în aer liber poate fi realizată exclusiv într-unul din următoarele două moduri:

-    Utilizând un lanț din zale metalice, nu mai scurt de doi metri. Acesta poate să fie fixat la un capăt sau culisant pe un cablu și va avea, obligatoriu, la capete dispozitive tip vârtej;

sau

-    Într-un țarc, având o suprafață de cel puțin șase ori mai mare decât cușca, a cărui împrejmuire nu permite evadarea sau rănirea câinelui.

-    Perimetrul curtii, gradinii, gardul, poarta sa fie securizate, in asa fel incat patrupezii sa nu iasa.

Orice alte metode pentru limitarea mișcării animalului sunt interzise.

(c) Durata maximă de limitare a mișcării câinelui este de 12 ore din 24.

Art. 4 - Cruzimi și rele tratamente:

(1)    Persoanele care dețin câini sunt obligate să le asigure acestora următoarele:

-    verificarea stării de sănătate a animalului și menținerea acesteia la un nivel optim;

-    tratament antiparazitar regulat;

-    profilaxie și vaccinuri periodice;

-    tratament medical adecvat, în funcție de necesități, asigurat exclusiv de către personal calificat în domeniu.

(2)    Deținătorii câinilor sunt obligați ca, în funcție de nevoile etologice, rasa, sexul și vârsta acestora, să le asigure următoarele condiții: atenție și îngrijire, condiții de adăpostire propice, cantități suficiente de hrană și apă, posibilitatea de a face mișcare.

(3)    Cruzimea îndreptată împotriva animalelor, precum și aplicarea de rele tratamente, indiferent de forma și scopul acestora, sunt interzise. Cruzimea constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Art. 5 Accesul câinilor în spații publice, menținerea curățeniei și păstrarea liniștii și siguranței publice:

(1) Este permis accesul cu câini pe domeniul public sau privat al

Municipiului Iași cu condiția ca aceștia să fie ținuți în lesă care să permită controlul câinelui în orice situație.

(2)    Câinii periculoși sau agresivi vor fi ținuți în lesă și vor purta în mod obligatoriu botniță.

(3)    La ieșirea pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași, deținătorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate sau un alt document care atestă efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, precum vaccinări, deparazitări, eliberat de un cabinet veterinar autorizat, identificarea și înregistrarea în RECS (original sau copie).

(4)    Este interzis accesul persoanelor însotite de câini în spațiile de joacă pentru copii.

(5)    Câinii utilitari aflați în misiune sunt exceptați de la prevederile prezentului articol.

Art. 6 - Accesul persoanelor însoțite de câini în mijloacele de transport public (CTP Iasi):

(1)    In mijloacele de transport public este permis accesul persoanelor însoțite de câinii utilitari aflați în misiune si câinii-ghid care însoțesc persoana cu handicap grav așa cum este prevăzut în Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

(2)    Accesul in mijloacele de transport se va face pe usa din mijloc, câinii stationand in spatiile dedicate din acestea (sub primul scaun) si marcate cu un simbol.

Art. 7 Reglementări generale privind igiena:

(1)    Însoțitorii de câini au obligația de a păstra curățenia spațiului public prin colectarea de îndată a dejecțiilor câinelui însoțit. Colectarea excrementelor va fi făcută utilizând articole sanitare de tipul pungilor de unică folosință.

(2)    Pe toată durata plimbării câinilor în spațiul public, însoțitorii vor avea asupra lor pungi în vederea menținerii curățeniei în urma câinelui.

(3)    Se interzice aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de animale pe domeniul public sau privat al Municipiului Iasi. Cadavrele vor fi predate firmelor specializate în neutralizarea deșeurilor de origine animală.

Art. 8 Alte prevederi conexe:

(1) Este interzisă comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe raza Municipiului Iași, a câinilor periculoși sau agresivi, definiți ca atare de O.U.G. nr.55/2002, care nu au valoare chinologică atestată de Asociația Chinologică Română.

(2) Este interzisă comercializarea câinilor pe domeniul public al Municipiului Iași, cu excepția locurilor special amenajate autorizate în acest scop.

(3) Pe raza Municipiului Iași, înstrăinarea câinilor de companie poate fi

făcută doar după identificarea acestora prin microcipare și înregistrare în

RECS.

Art. 9 - Obligații ale deținătorilor de câini periculoși și/sau agresivi:

(1)    Persoanele care dețin câini periculoși și/sau agresivi sunt obligate să depună la sediul local al Poliției Locale Iași și Primăriei Municipiului Iași, următoarele documente:

-    copia adeverinței eliberate de către Asociația Chinologică Română, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria periculos sau agresiv;

-    copie după Carnetul de sănătate al câinelui din care să reiasa: vârsta, numărul microcipului, date despre efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor anuale, efectuarea sterilizării câinilor de luptă și de atac;

-    declarația pe propria răspundere, privind datele de identificare a posesorului câinelui, care trebuie să includă următoarele date: nume și prenume, adresa de domiciliu/reședință, adresa la care se găsește câinele pe care îl deține;

-    asigurarea de răspundere civilă pentru eventualele daunele produse de către acești câini;

(2)    Proprietarii câinilor periculoși sau agresivi trebuie ca, în cazul schimbării domiciliului, să depună în termen de 48 de ore documentele mai sus menționate, la sediul Poliției Locale Iasi și Primăriei Municipiului Iași;

(3)    Pierderea, decesul sau înstrăinarea câinilor periculoși sau agresivi trebuie declarate în termen de maximum 48 de ore la sediul Poliției Locale Iasi și Primăriei Municipiului Iași;

(4)    Este interzisă reproducerea exemplarelor din rasele: American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Braziliero, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, fără drept de reproducere recunoscut de Asociația Chinologică Română, precum și a metișiIor lor. Câinii de luptă și atac, asimilati prin caracterele lor morfologice cu tipurile Pit Bull, Boerbull, Bandog, precum și metișii lor, vor fi obligatoriu sterilizați, indiferent de sexul lor.

Art.10 - Contravenții:

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a)    nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (3), cu amendă de la 200 lei la 500 lei;

b)    nerespectarea dispozițiilor art.3 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (4), art.7 alin. (2), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;

c)    nerespectarea dispozițillor art. 2 alin. (3), art. 8 alin. (2), cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

d)    nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (3), cu amendă de la 400 lei la 600 lei;

e)    nerespectarea dispozițiilor art.2 alin. (5), art.8 alin. (1), art. 9 alin. (1), (2), (3) și (4), cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;

f)    nerespectarea dispozițiilor art.5 alin. (2), cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;

(2)    Constatarea și aplicare sancțiunilor:

Controlul respectării prevederilor prezentei hotărări de consiliul local și încheierea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor vor fi efectuate de către agenți constatatori, persoanele împuternicite de către Primarul Municipiului Iași în acest scop și agenții Poliției Locale Iași.

(3)    Răspunderea pentru contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre se reține în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz.

(4)    Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii contravenționale, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5)    Dispozițiile prezentei hotărâri de consiliul local se completează cu

cele ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare.

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

10 / 10 la H.C.L. nr. 196 din 30 mai 2018