Hotărârea nr. 195/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile-spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile-spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau

administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 37265/16.04.2018 întocmită

de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

436/18.12.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare în vederea închirierii spațiilor cu altă destinație decât locuință, aflate în administrarea Consiliului Local Municipal Iași, precum și necesitatea reactualizării acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile-spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași, cuprins în Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele de închiriere încheiate în urma procedurilor de licitație derulate în baza regulamentului aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. începând cu data prezentei hotărâri își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 436/18.12.2006.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 195 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 1 la HCL nr. 195/30 mai 2018

Regulament

de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile-spații cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași

Având în vedere:

-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completarile ulterioare;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

Se aprobă următorul Regulament care va reglementa procedura de închiriere a bunurilor

imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași.

CAPITOLUL I .DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea închirierii bunurilor imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea Municipiului Iasi sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art.2.Închirierea bunurilor imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau , terenurile aferente acestora aflate în proprietatea Municipiului Iasi sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, se face prin licitație publică cu strigare, criteriul de adjudecare fiind cea mai bună ofertă economico-financiară obținută. În stabilirea criteriul de atribuire a contractului se poate ține seama și de alte criterii precum:

a)    capacitatea economico-financiară a ofertanților;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    condiții specifice impuse de natura bunului închiriat (valoarea investițiilor efectuate sau care urmează a fi realizate în imobilul supus închirierii, dacă este cazul, în funcție de starea fizică a imobilului).

Art.3.(1) Închirierea bunurilor imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași se face pe baza unui contract prin care partea numită locator, Municipiul Iași, reprezentat prin Primar, în calitate de titular al dreptului de proprietate/administrare, se obligă să asigure celeilalte parți, numită locatar, folosința unui bun, cu respectarea specificului acestuia, pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie .

(2)    Chiria obținută prin închiriere se exprimă în lei și constituie venit al bugetului local.

(3)    Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc prin caietul de sarcini . Art.4.Obiectul închirierii este bunul imobil- spațiul cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenul aferent acestuia aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași, gestionat prin Direcția Exploatare Patrimoniu (DEP).

Art.5.Poate deveni locatar orice persoană fizică sau juridică, româna ori straină, în condițiile legii.

Art.6(1)Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia locatarului, pe o durata determinată, putând fi prelungit prin act adițional emis potrivit dispozițiilor hotărâri (hotărârilor) Consiliului Local al Municipiului Iași privind închirierea imobilelor.

(2) Durată închirierii se stabilește de către locator.

CAPITOLUL II. INITIEREA PROCEDURII DE INCHIRIERII

Art.7. În vederea exploatării eficiente a imobilelor aflate în gestiune, Direcția Exploatare Patrimoniu inițiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate și a    caietului

de sarcini, denumite împreună documentație de închiriere.

Art.8. (1) Referatul de oportunitate se înaintează spre aprobare Primarului și cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a)    descrierea imobilului care urmează a fi închiriat;

b)    precizarea activității pentru care se solicită închirierea imobilului, dacă este cazul;

c)    nivelul minim al chiriei propuse;

d)    alte considerații ce fundamentează oportunitatea închirierii imobilului; (2) Cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitația publică cu strigare se stabileste în conformitate cu prevederile hotărârii (hotărârilor) Consiliului Local al Municipiului Iași privind aprobarea tarifelor de închiriere a imobilelor.

Art.9. (1)Pe baza referatului de oportunitate, comisia de licitație, prin secretariat, va întocmi caietul de sarcini ce va conține obligatoriu:

a)    descrierea imobilului care urmează a fi închiriat;

b)    precizarea activității pentru care se solicită închirierea imobilului, dacă este cazul;

c)    criteriul de atribuire a contractului de închiriere;

d)    prețul de la care începe licitația publică cu strigare, precum și pasul de licitație;

e)    cerere tip de înscriere la licitație (formular F2, anexa la prezentul regulament și parte integrantă din acesta);

f)    durata închirierii;

g)    schița imobilului și planul de situație;

h)    regulamentul licitației;

i)    garanția de participare la licitație;

j)    taxa de participare la licitație;

k)    taxa privind caietul de sarcini;

l)    precizări privind investițiile efectuate de chiriașul anterior în imobilul supus închirierii, dacă este cazul;

m)    contractul cadru de închiriere (formular F1, anexa la prezentul regulament și parte integrantă din acesta).

(2) Caietul de sarcini va fi aprobat în mod obligatoriu de președintele comisie de licitație.

Art.10. (1) Comisia, prin secretariat, va face public anunțul cuprinzind lista imobilelor care urmeaza a fi închiriate prin licitatie publică cu strigare, într-un cotidan local și pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, cu cel puțin 20 de zile înainte de data organizării licitației.

(2) Anunțul public privind organizarea licitației pentru închirierea imobilelor va conține obligatoriu:

a)    denumirea si sediul locatorului, precum si datele de identificare a imobilului supus închirierii;

b)    locul, data si ora începerii licitatiei;

c)    datele de contact ale persoanei desemnată să dea relatii suplimentare;

d)    documentele necesare pentru participarea la licitatie;

e)    garantia de participare la licitatie;

f)    taxa de participare la licitatie;

g)    data și ora pâna la care se pot depune dosarele de participare.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITAȚIEI

A. ORGANIZAREA LICITAȚIEI

Art.11. Principiile care stau la baza selectării ofertanților și adjudecării bunurilor scoase la licitație publică în vederea închirierii sunt următoarele:

a)    transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași;

b)    tratamentul egal pentru toți ofertanții, însemnând că toate criteriile de selecție se aplică într-o manieră nediscriminatorie;

c)    libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice candidat, persoană

fizică autorizată sau juridică capabilă, să aibă dreptul de a participa la licitația publică în vederea închirierii bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași, în condițiile legii.

Art.12. Operațiunile pregătitoare organizării licitației publice, în vederea închirierii bunurilor imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuința și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași, sunt îndeplinite de Direcția Exploatare Patrimoniu, prin serviciul de specialitate ce va asigura secretariatul comisie de licitație.

Art.13. Comisia de licitație este constituită prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art.14.Atribuțiile comisiei de licitație sunt:

a)    va elabora caietul de sarcini;

b)    va stabili pretul de pornire al licitatiei;

c)    va stabili criteriul de atribuire a contractului de închiriere;

d)    va stabili data si ora licitatiei publice,

e)    va elabora anuntul publicitar pentru presa locală;

f)    va stabili valoarea garanției de participare, a taxei de participare și cuntumul caietului de sarcini;

g)    în ziua licitatiei, comisia se va întruni obligatoriu înaintea începerii acesteia pentru a verifica dacă solicitanții îndeplinesc toate condițiile legale de participare;

h)    va descalifica orice opțiune care nu intrunește condițiile legale;

i)    va declara deschisă licitația;

j)    va valida sau nu licitatia publica cu strigare;

k)    va intocmi procesul verbal în urma licitației publice;

l)    în cazuri justificate, va elabora propunerea de anulare a licitației;

m)    înainte de începerea fiecărei ședinte de licitație membrii comisiei vor declara daca se afla în situatii de incompatibilitate, respectiv daca acestia sau rudele acestora de grad 1 sunt asociati, actionari, administratori sau cenzori la o persoana juridică

participantă la licitație.

Art.15. (1) Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării proprietarului

față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere.

(2)    Garanția de participare este obligatorie și se poate constitui prin ordin de plată în contul proprietarului sau prin numerar depus la casieria proprietarului. Garanția de participare se achită pentru fiecare din imobilele aflate în oferta de licitație și pentru care ofertantul formulează cerere de participare.

(3)    Garanția de participare la licitație este cuprinsă între 2500-10000 lei.

(4)    Garanția de participare se restituie ofertantilor declarati necastigatori, în baza unei solicitari scrise adresată proprietarului.

(5)    În cazul ofertantului declarat câștigătorul licitației, garanția se reține de către locatar într-un cont special pe toată durata contractului. În cazul în care garanția de participare este mai mică decât valoarea chirie pentru trei luni aceasta se va completa de către locatar până la valoarea corespunzătoare . Garanția astfel constituită se va restitui locatarului la încetarea contractului sau va fi reținută în contul sumelor datorate și neachitate cu titlu de chirie și/sau taxa pe clădiri sau teren aferente bunului imobil ce face obiectul contractului de închiriere. Garanția (în cuantumul a trei chirii lunare) se constituie în termen de 15 zile de la semnarea contractului de închiriere. Neconstituirea garanției în cuantumul, forma și termenul prevăzut în contract duce la rezilierea contractului fără nicio altă notificare prealabilă.

(6)    Ofertantul pierde garanția de participare dacă:

a)    își    retrage dosarul în perioada desfașurării licitatiei;

b)    În situația în care ofertantul declarat câștigătorul licitației nu încheie contractul de închiriere în termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecării.

Art.16.Taxa de participare la licitație este obligatorie și este de 0,5% din valoarea de pornire a licitației, rotunjită la leu, prin adaos. Taxa de participare se achită pentru fiecare din imobilele aflate în oferta de licitație și pentru care ofertantul formulează cerere de participare.

Art.17.Taxa pentru eliberarea caietului de sarcini este obligatorie și se achită pentru fiecare din imobilele aflate în oferta de licitație și pentru care ofertantul formulează cerere de participare.

Art.18. Pasul licitației este de minimum 5% din prețul de pornire al licitației.

B.DOCUMENTAȚIA NECESARĂ ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Art.19. Documentele necesare participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate sunt:

1.    copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;

2.    scrisoare de bonitate financiara, eliberată de o bancă comercială română (în original);

3.    certificat de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul de stat), valabile la data înscrierii la licitație, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original);

4.    certificat de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local), valabile la data înscrierii la licitație, emis de Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale Iași sau, dupa caz, de la sediul declarat al ofertantului dacă acesta nu are puncte de lucru în municipiul Iasi(în original);

5.    declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care să rezulte că nu se află în una din situatiile de la art. 20, alin (1), lit.a) - i) prezentate mai jos,_autentificată de un notar public;

6.    copii ale documentelor de plată reprezentând : contravaloare caiet sarcini, taxă participare și garanție de participare;

7.    procură sau împuternicire pentru persoanele mandatate să participe la licitație, dacă este cazul (în original) ;

8.    copia cărții de identitate pentru reprezentantul legal al ofertantului și a mandatarului, dacă este cazul;

9.    cerere tip de participare la licitatie .

Art.20. (1)La licitatie nu poate participa persoana fizică autorizată sau juridică care se află în una din următoarele situatii:

a)    este în stare de faliment ori lichidare, activitatile comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b)    face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevazute la pct. a);

c)    a avut litigii cu Institutia Primarului sau Consiliul Local, si i s-a dovedit culpa prin hotarâre judecatorească;

d)    a constituit obiectul unui titlu executoriu de evacuare sau a unui titlu executoriu emis de DGEFPL Iași pentru recuperarea unor sume mai mari de 10.000 lei;

e)    a prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitatiile organizate de Primăria Municipiului Iași;

f)    în ultimii 5 ani, a participat la alte licitații publice pentru închiriere unor imobile aflate în proprietate/administrarea Municipiului Iași, a adjudecat dar nu a încheiat contractele de închiriere;

g)    a detinut un contract de închiriere pentru imobilul supus licitatiei publice si a renuntat la acesta;

(3) La licitatia publica pentru închirierea unui imobil nu pot participa societati reprezentate de același administrator sau asociat avand acelasi asociat/actionar.

C. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Art.21. Comisia de licitație este legală întrunită în prezența unui număr de cel puțin 4 (patru) membri. În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectivul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă. Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

Art.22.Președintele comisiei, după parcurgerea documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

Art.23.Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți pentru obiectivul supus licitării și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

Art.24.Fiecare ofertant va participa la licitație prezentând actul de identitate, a procurilor sau împuternicirilor în cazul mandatarilor.

Art.25.Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

Art.26.Ofertanții acceptați au dreptul de a licita pentru imobilul pentru care a formulat cerere de participare începând de la prețul indicat de organizator. Ofertanții pot licita unul sau mai multi pași deodată.

Art.27.Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a oferit prețul cel mai

mare.

Art.28.În situația în care pentru unul sau mai multe din imobile supuse licitării nu s-au înregistrat dosare de participare, licitația va fi reluată prin publicarea anunțului conform art.10, alin (1) din prezentul regulament.

Art.29.În situația în care pentru unul sau mai multe din imobile supuse licitării s-a înscris un singur ofertant, participarea acestuia va fi consemnată în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 15 zile lucrătoare. Prin excepție de la art.23 din prezentul regulament, dacă la cea de a doua licitație se va prezenta tot un singur ofertant, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

Art.30. Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către toți membrii prezenți ai comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se încheia contractul de închiriere în termen de 30 zile calendaristice de la data adjudecării.

Art.31. Nesemnarea contractului de închiriere de către ofertantul care a adjudecat bunul licitat atrage după sine nulitatea adjudecării.

Art.32. (1) În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic justificate, contractul de închiriere nu este semnat în termenul stabilit, ofertantul care a adjudecat pierde licitația și pierde dreptul la restituirea garanției de participare. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa la alte licitații organizate de către Primaria Municipiului Iași pe o perioada de 5 ani.

(2) În acest caz, se organizează o nouă licitație, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament. În cazul reluării licitației, ca urmare a faptului că ofertantul declarat câștigător nu a încheiat contractul până la termenul limită prevăzut la art.30 din prezentul regulament, comisia, prin secretariat, va informa despre necesitatea reluării acesteia, în scris, pe toți ofertanții ce au participat la prima procedură de licitație.

CAPITOLUL IV . PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Art.33.Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

a)    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

b)    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.34.Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Art.35.Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de închiriere, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de participare.

CAPITOLUL V. PROCEDURA DE CONTESTARE A LICITAȚIEI

Art.36. Contestațiile privind organizarea și desfășurarea licitației se depun, în termen de 2 zile lucrătoare de la data licitatiei, la registratura DEP din Iași. Șos.Națională nr. 43 . Art.37.Comisia este obligată să solutioneze aceste

contestatii și să comunice răspunsul în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării.

Art.38. In situatia în care contestatia este fondată, comisia va anula licitația si va organiza o noua licitatie.

Art.39.In cazul unui raspuns negativ la contestația depusă,

contestatarul va putea introduce, în conditiile prevazute de lege, actiune la instanta judecatorească competentă.

Art.40.Litigiile de orice fel se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din raza teritorială a proprietarului/administratorul imobilului.

CAPITOLUL VI. DEFINIȚII

Art.41. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii :

(1)    proprietate publică: bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean;

(2)    proprietate privată: bunurile aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și care nu fac parte din domeniul public al acestora. Asupra acestor bunuri unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată;

(3)    mijloc fix: imobilizări corporale (clădiri, construcții speciale, utilaje, instalații, mijloace de transport, etc.) puse în funcțiune ca rezultat al activității umane și care au o valoare de înregistrare contabilă ce se stabilește potrivit normelor legale și durată normală de funcționare mai mare de un an;

(4)    bunuri imobile: sunt acele bunuri care au o așezare fixă și stabilă (teren, clădiri și în general tot ce este legat de sol);

(5)    titular al dreptului de administrare - persoana juridica de drept public sau privat care fie admininistrează ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra

acestora prin act administrativ;

(6)    documentatie de licitatie - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul licitatiei si procedura aplicata ;

(7)    incheierea contractului de inchiriere - etapa cadrul procedurii de inchiriere in care titularul dreptului de administrare incheie contractul de inchiriere cu ofertantul castigator.

(8)    contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte personae, denumită locatar, folosința temporară, totală sau parțială, a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie. Se întocmește în două exemplare;

(9)    act adițional - acord intervenit între părțile care au încheiat un contract de închiriere pentru un imobil, prin care acestea convin asupra modificării (contravaloarea chiriei, suprafața închiriată), completării sau prelungirii acestuia. Actul adițional are un important rol întrucât prin acesta părțile efectuează actualizări și detalieri ale contractelor de lungă durată sau concretizează obligațiile reciproce asumate prin contracte cadru. Se întocmește în două exemplare.

(10)    licitație publică cu strigare: Procedura în care orice agent economic interesat are dreptul de a depune ofertă, criteriul de atribuire este ”prețul cel mai mare ofertat” pornind de la o valoare minimă stabilită de autoritatea contractantă;

(11)    caiet de sarcini: Descrierea obiectivă a imobilelor care urmează a fi închiriate;

(12)    garanția de participare la licitație: Suma variabilă stabilită de comisia de organizare a licitației funcție de zona de amplasament a imobilului și suprafața acestuia raportată la prețul de începere a licitației, virată de participant în contul indicat de organizator, deschis la Trezoreria Municipiului Iași și care se restituie integral, la cerere, în cazul neadjudecării licitației sau se constituie în avans pentru chiria pe prima lună de contract, aceasta fiind transferată în contul deschis în acest scop. În situația în care cîștigătorul licitației nu încheie contractul de închiriere în termen de 30 zile calendaristice de la adjudecare, garanția de participare nu se mai restituie .

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

Anexa F1 la HCL nr . 195 / 30 mai 2018

MUNICIPIUL IAȘI

Direcția Exploatare Patrimoniu Dosar nr.

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE

Nr.    din .    .

I.    PĂRȚI CONTRACTANTE

Art.1.1. a) municipiul iași, cu sediul în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, având Cod Fiscal 4541580, reprezentat prin    Primar Mihai Chirica, în calitate de locator și

b) __________________________, cu sediul în ____________ , înregistrată la ONRC sub nr.

__________, având CIF/CUI ___________, reprezentată legal prin dl/dna ___________, în calitate de

locatar.

Art.1.2.În baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Iași (HCL) nr._________ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al

bugetului local pentru anul _______ și a _____________________, între părțile contractante se încheie

prezentul contract de închiriere.

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul contractului este închirierea imobilului situat în ________________ județul Iași,

în suprafață totală de _______ mp, pentru desfașurarea activităților: ____________,

Art.2.2. Punerea bunului închiriat la dispoziția locatarului se consemnează în procesul verbal de predare-primire încheiat între cele două părți ( anexa 2 care face parte integrantă din prezentul contract).

III.    VALOAREA CONTRACTULUI

Art.3.1.Chiria lunară este de ______ lei așa cum rezultă din anexa 1(fișa de calcul) care face

parte integrantă din prezentul contract .

Art.3.2. Valoarea chiriei se poate modifica pe toată perioada derularii contractului în baza actelor normative. Locatarul este răspunzător de plata chiriei până la eliberarea efectivă a bunului închiriat și predarea către locator.

IV.    DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1.Termenul de închiriere se derulează începând cu data semnării și înregistrării prezentului contract și până la data de ------------.

Art.4.2.Contractul poate fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate, numai prin acordul scris și expres al parților, în caz contrar contractul încetând de drept. Acordul de prelungire a termenului

prezentului contract va fi inițiat de către locatar și va fi adresat locatorului în luna noiembrie a fiecărui an calendaristic.

Art.4.3.În caz de neachitare a chiriei și/sau majorărilor legale timp de 3 (trei) luni contractul se consideră reziliat de drept. Locatarul este obligat ca în termen de 30 de zile de la înștiințarea comunicată de locator să elibereze bunul închiriat și să-l predea în condițiile inițiale preluării, fără nicio altă formalitate. Dacă nu sunt respectate prevederile acestui articol, locatorul poate uza de toate mijloacele juridice pentru a reintra în posesia bunului închiriat ce face obiectul prezentului contract.

V.    MODALITAȚI ȘI CONDIȚII DE PLATA A CHIRIEI

Art.5.1.Suma stabilită prin prezentul contract, care reprezintă creanță a bugetului local, este scadentă lunar până cel târziu în ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna curentă.

Art.5.2 Plătitor al sumei ca obligație bugetară este locatarul sau persoana care în numele locatarului, conform legii, are obligația de a plăti sau de a reține și plăti, dupa caz, atât debitul cât și accesoriile acestuia.

Art.5.3.Plata sumei se face la scadență în numerar la casieria D.E.P. din Iași, str. Sos. Nationala nr. 43 sau prin decontare bancara în contul R031TREZ40621A300530XXXX, beneficiar Municipiul Iași, deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Art.5.4.Pentru neachitarea la termenul scadent a sumei locatarul datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadenței, până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art.5.5.Nivelul majorărilor de întârziere datorate conform art.5.4 este de 1 % pe lună sau fracțiune de lună, conform legislatiei în domeniu și valabilă în perioada derulării relațiilor contractuale cu toate modificările și completările survenite.

Art.5.6. Evidența, încasarea și executarea creanței bugetare individualizată ca fiind suma cu accesoriile ei se face conform dispozițiilor legale în aceasta materie, prin D.E.P.

Art.5.7. Ordinea de stingere a creanței bugetare individualizată ca fiind chirie cu accesoriile ei este cea stabilită prin legislația specifică - Codul de Procedura Fiscala - cu toate modificările și completările ulterioare .

VI.    OBLIGATIILE LOCATORULUI

Art.6.1.Locatorul are urmatoarele obligații :

a)    să predea bunul închiriat în stare corespunzătoare de folosință, potrivit anexei 2;

b)    să execute lucrările de reparații strict necesare care, conform prevederilor legale, nu sunt în sarcina chiriașului;

c)    să întocmească documentația contractuală, inclusiv releveul imobilului.

VII.    OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art.7.1. Locatarul are următoarele obligații (referitoare la exploatarea bunului închiriat) :

a)    să folosească imobilul conform destinației prevăzute în prezentul contract, schimbarea parțială sau totală fiind posibilă numai cu avizul locatorului;

b)    să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații interioare ce revin în sarcina sa. Locatarul nu poate ridica nicio pretenție cu privire la contravaloarea acestor lucrări;

c)    sa solicite avizul locatorului pentru executarea de modificări în construcție sau de funcțional și să obțină toate aprobările legale;

d)    să nu încalce prin activitatea desfășurată normele de conviețuire în comun și să nu depoziteze produse toxice sau inflamabile în imobilul închiriat;

e)    să permită accesul periodic al reprezentanților PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAȘI pentru a controla respectarea clauzelor contractuale cu privire la deținerea și folosirea imobilului;

f)    să restituie la expirarea contractului bunul închiriat închiriat în condițiile inițiale preluării ;

g)    asigură implementarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor (respectarea normelor P.S.I., dotarea cu mijloace inițiale se stingere, obținerea de avize și autorizații P.S.I., etc., revine în totalitate locatarului);

h)    sa predea imobilul necondiționat atunci când :

-imobilul prezintă nesiguranță în exploatare;

-se impune demolarea imobilului de la adresa (în baza documentației aferente).

Art.7.2.Costul utilităților consumate (apă-canal, energie termică, energie electrică, gaze naturale, telefon, salubritate) se suportă și se achită de către locatar. Locatarul are obligația să încheie contracte individuale cu toate unitățile furnizoare de utilități autorizate, iar acolo unde branșamentul individual nu este posibil se va încheia Convenția pentru stabilirea criteriilor de repartizare a cheltuielilor și obligațiilor financiare ce le revin persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice din cadrul asociațiilor de proprietari, cu asociația de proprietari constituită în imobil .

Art.7.3.În temeiul dispozițiilor art. 455 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal taxa pe clădiri, stabilită în condiții similare impozitului pe clădiri, reprezintă sarcina fiscală a locatarului.

Art.7.4.Locatarul se obligă să achite suma și accesoriile acesteia, conform prevederilor prezentului contract și legislației în domeniul administrării creanțelor bugetare.

Art.7.5.Locatarul se obligă să ridice facturile emise în condițiile prezentului contract de la sediul D.E.P. din Sos. Nationala nr. 43, Iași. În cazul în care factura nu se ridica până la data de 15 a lunii următoare pentru care se emite, locatorul o va comunica împreună cu alte documente anexe la sediul locatarului (prin poștă, prin delegat sau pe e-mail).

Art.7.6.Locatarul se obligă sa notifice locatorului în maxim 10 zile de la înregistrarea sau autentificarea oricărei modificari intervenite cu privire la datele de identificare ale organizației, referitoare la persoanele ce au calitatea de reprezentanți legali și alte modificări strict necesare bunei derulări a relațiilor contractuale.

VIII. SUBÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA persoană fizică sau juridică în vederea utilizării bunului închiriat ce face obiectul contractului , este strict

interzisă.

Încălcarea acestor prevederi atrage după sine anularea contractului și disponibilizarea bunului închiriat în maxim 30 de zile de la constatare cu obligarea locatarului la plata sumei și accesoriile aferente până la eliberarea efectivă a bunului închiriat.

IX. RĂSPUNDEREA

Art.9.1. Orice sumă de bani datorată în baza prezentului contract devine exigibilă de la data scadenței, fără a mai fi necesară o punere în întârziere.

Art.9.2. În cazul în care contractul este reziliat de către locator, locatarul se obligă să elibereze imobilul în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea notificării din partea locatorului.

Art.9.3.Rezilierea contractului se face pentru următoarele cazuri:

a)    neplata chiriei pentru o perioadă de 3 (trei) luni;

b)    modificări structurale aduse bunului închiriat fără acordul locatorului;

c)    subînchirierea totală sau parțială a bunului închiriat fără acordul locatorului;

d)    furnizarea, de către locatar, a unor informații false în documentele de participare la licitație, dacă aceasta se dovedește ulterior încheierii prezentului contract;

e)    neefectuarea de către locatar a reparațiilor datorate potrivit obligațiilor acestuia.

Art.9.4.Locatarul va răspunde pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinței sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedește că a survenit fortuit. El răspunde inclusiv pentru degradarea cauzată de angajații săi, ca și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod accesul la bun.

Art.9.5. Locatorul are dreptul de a păstra lucrările de îmbunătățire efectuate de locatar asupra bunului închiriat pe durata locațiunii și nu poate fi obligat la despăgubiri sau compensații de nicio natură.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a)    prin ajungerea la termen, dacă nu a fost posibilă prelungirea prin act adițional;

b)    în caz de reziliere, în condițiile art. 9.3. din prezentul contract;

c)    prin denunțarea unilaterală din partea locatarului, cu condiția trimiterii către locator a unei notificări scrise cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru reziliere;

d)    în caz de forță majoră, urmată de notificarea scrisă a celeilalte părți;

e)    începerea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment;

f)    pierea imobilului ori avarierea gravă a acestuia, astfel încât bunul închiriat a devenit impropriu folosinței de către locatar;

g)    în alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare.

XI.    FORȚA MAJORĂ

Art.11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil, insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art.11.2. Nu este considerată forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

Art. 11.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art.11.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 5 zile și în mod complet de la apariția forței majore despre producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art.11.5. Partea care nu a respectat termenul prevăzut la alineatul anterior nu mai poate invoca forța majoră pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

Art.11.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 60 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XII.    CLAUZE SPECIALE

Art.12.1. Prin acest contract se realizează înștiințarea de plata a sumei lunare consemnata la

art.3.1.

Art.12.2. Prezentul contract constituie titlu de creanță prin care se individualizează suma datorată care reprezintă creanță a bugetului local al Municipiului Iași și care la scadență devine titlu executoriu.

Art.12.3. Orice lucrări solicitate de locatar pentru a fi executate și care sunt utile și necesare funcționării, se vor efectua de către acesta cu emiterea avizului Primăriei Municipiului Iași și a aprobărilor legale, neavând ca efect neplata chiriei și accesoriilor sau compensarea acesteia cu valoarea lucrărilor. Locatarul va avea în vedere ca valoarea lucrărilor să poată fi amortizată pe perioada folosirii imobilului închiriat. Investitiile voluptorii, efectuate de către chiriaș pe perioada derulării prezentului contract cu acordul proprietarului, pot fi ridicate de către acesta numai după înștiințarea locatorului și numai dacă astfel nu se produce degradarea sau modificarea imobilului .

Art.12.4.Locatorul emite lunar factura fiscală pentru suma scadentă și pentru accesoriile calculate și datorate(majorări de intirziere).

Art.12.5. Contractul poate fi modificat pe perioada derulării numai prin încheierea de acte adiționale.

Art.12.6. În situația în care, în perioada de valabilitate a prezentului contract, se modifică legislația în domeniu, parțile se obligă să respecte prevederile acesteia necondiționat.

Art.12,7. Renunțarea la contract sau modificarea acestuia de catre locatar se va face cu notificarea în scris a locatorului, cu 30 zile înaintea disponibilizării imobilului. Predarea primirea se va face în baza unui proces verbal de predare-primire.

Art.12.8. Locatarul se obligă sa întrețina starea de curațenie a terenului aferent imobilului închiriat ( spațiul verde, alei, trotuare, teren în indiviziune ).

Art.12.9. Agentul economic, beneficiar al contractului , are obligația expunerii la loc vizibil a denumirii firmei și a orarului de funcționare.

Art.12.10. La încetarea sau rezilierea contractului ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de către locatar , predarea imobilului se face necondiționat în termen de 30 zile de la notificarea comunicată de catre locator, cu suportarea consecințelor rezultate din contract până la acea data.

Art.12.11. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în domeniu.

Art.12.12. Prezentul contract se încheie în 2 (doua ) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Anexele fac parte integrantă din contract și se încheie în același numar de exemplare.

LOCATOR: LOCATAR:

MUNICIPIUL IAȘI

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

Anexa F2 la HCL nr. 195/30 mai 2018

CĂTRE,

DL PRIMAR AL MUNICIPIULUI IAȘI

Subsemnatul___________________________________________,telefon_____

_    administrator/asociat/director/președinte/reprezentant

al_, vă rog să aprobați înscrierea la licitația publică

cu strigare pentru închirierea imobilului situat la adresa: Iași, str.______________________________, nr.____, bloc_____, sc.(tr.)____, etaj____, poziția____ (nr. Crt. din anunțul public), organizată în data de _____________,în vederea

desfășurării    activității:

Declar pe propria răspundere că la această dată firma funcționează în condițiile legii.

Anexez în copie:

1.    copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;

2.    scrisoare de bonitate financiara, eliberată de o bancă comercială română (în original);

3.    certificat de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul de stat), valabile la data înscrierii la licitație, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original);

4.    certificat de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local), valabile la data înscrierii la licitație, emis de Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale Iași sau, dupa caz, de la sediul declarat al ofertantului dacă acesta nu are puncte de lucru în municipiul Iasi(în original);

5.    declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care să rezulte că nu se află în una din situatiile de la art. 20, alin (1), lit.a) - i) prezentate mai jos,_autentificată de un notar public;

6.    copii ale documentelor de plată reprezentând : contravaloare caiet sarcini, taxă participare și garanție de participare;

7.    procură sau împuternicire pentru persoanele mandatate să participe la licitație, dacă este cazul (în original);

8. copia cărții de identitate pentru reprezentantul legal al ofertantului și a mandatarului, dacă este cazul;

Restituirea garanției de participare, în cazul neadjudecării, se va face în termen de 10

zile de la completarea și înregistrarea cererii la registratura Direcției Exploatare Patrimoniu

(DEP) prin virament bancar în contul (COD IBAN) indicat în cererea de restituire .

Înainte de depunerea dosarului la Registratura DEP, dosarul se va verifica la Serviciul ASC (etaj 4, cam 7).

S-au verificat actele depuse    Semnătura ____________

Verificat:___________________ (ștampila )

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

18 / 18 la H.C.L. nr. 195 din 30 mai 2018