Hotărârea nr. 193/2018

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Asociația „Familia Tradițională” în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada iunie - decembrie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui protocol cu Asociația „Familia Tradițională” în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada iunie -decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 50206/16.05.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului Iași și Asociația „Familia Tradițională”, în perioada iunie - decembrie 2018, conform anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Servicului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Societatatii Compania de Transport Public Iași; Asociației „Familia Tradițională” și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Asociația „Familia Tradițională”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 193 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

ANEXA I la H.C.L. nr. 193 din 30 mai 2018

PROTOCOL DE COLABORARE Nr.________/________________

Preambul

Având în vedere:

-    Adresa nr. 32041/29.03.2018, înaintată de Asociația „Familia Tradițională” cu privire la oportunitatea încheierii unui protocol cu scopul susținerii unei serii de evenimente, în perioada mai - decembrie 2018,

-    H.C.L. nr._/_ privind încheierea unui protocol cu Asociația „Familia

Tradițională” în vederea colaborării, în perioada iunie - decembrie 2018,

Părțile:

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, 700064, Iași, Cont fiscal 4541580, reprezentată de domnul Mihai Chirica, în calitate de Primar,

Și

Asociația „Familia Tradițională”, cu sediul în Iași, Strada Costache Negri, nr. 43, bl. T1, parter, C.I.F. 33159968, reprezentată de dr. Eugen Neculai Gazzi, în calitate de Președinte, denumite în continuare „părți”.

convin să încheie următorul protocol de colaborare, denumit în continuare „protocol”, cuprinzând următoarele clauze:

Art. 1. Scopul protocolului

Prezentul protocol se încheie cu scopul de a asigura un cadru unitar de cooperare și conlucrare între Municipiul Iași și Asociația „Familia Tradițională”, în perioada iunie - decembrie 2018.

Art. 2 Obiectivele protocolului

2.1.    Cooperarea între Municipiul Iași și Asociația „Familia Tradițională”, în realizarea următoarelor evenimente:

-    iunie, iulie, noiembrie - Proiectul „Ce ție îți prisosește, altuia îi lipsește” - campanii de culegere, sortare și distribuire de bunuri, jucării, haine și colectare bani;

-    noiembrie (Sf. Andrei) - Proiectul „Dor de familie” - eveniment cu invitați care să sublinieze valorile familiei și descurajarea practicilor comerciale sau superstițioase;

-    1 iunie - Campania „Cănuța cu bomboane” - oferirea de cadouri copiilor de la secția de oncologie a Spitalului „Sf. Maria” din Iași;

-    1 - 15 septembrie - Campania „Familia școlarilor” - rechizite și bani pentru copiii din familiile defavorizate;

-    1 - 20 octombrie - Campania „Pui de pernă pentru pui de om” - oferirea de cadouri copiilor de la secția de oncologie a Spitalului „Sf. Maria” din Iași;

-    iunie - decembrie - Campania „Căsuța Bucuriei” pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt -strângere de fonduri;

-    1 - 15 decembrie - Campania „Familia lui Moș Crăciun” - oferirea de cadouri copiilor de la secția de oncologie a Spitalului „Sf. Maria” din Iași;

-    În perioada Sărbătorilor de Crăciun - ateliere de cusut, gătit, în cadrul proiectului „Dor de tradiție”;

-    noiembrie - organizarea concertului caritabil din cadrul zilelor Pro Vita;

-    Pe tot parcursul anului - Stand caritabil organizat pe principiul „dai cât vrei și iei cât vrei” -oferire de produse vestimentare, igienă, articole pentru nou-născuți și strangere de fonduri;

-    Implicarea în evenimentele organizate de Departamentul „Pro Vita” al Arhiepiscopiei Iașilor, ASCOR Iași, ATOR Iași, Liga Studenților, ș.a.

2.2.    Asigurarea schimbului de informații cu privire la demersurile, acțiunile și planurile celor două entități referitoare la evenimentele, programele și proiectele planificate.

Art. 3. Responsabilitățile părților

3.1.    Obligațiile Asociației „Familia Tradițională”:

-    va promova logo-rile Municipiului Iași în toate materialele tipărite și pe pagina web a proiectului;

-    va sprijini proiectele conexe propuse de Municipiul Iași;

-    își va asigura personalul specializat pentru o bună implementare a proiectului.

3.2.    Obligațiile Municipiului Iași:

-    va include logo-ul Asociației „Familia Tradițională” pe toate materialele tipărite (invitații, afișe, flyere, mape de presă etc.) în cadrul proiectelor, cât și online pe adresele www.primaria-iasi.ro;

-    va prelua pe pagina de facebook și pe site-ul Primăriei Municipiului Iași materialele realizate de Asociația „Familia Tradițională” în cadrul activităților și evenimentelor organizate;

-    va menționa în comunicatele de presă aferente activităților proiectelor și ale evenimentelor conexe calitatea de partener principal a Asociației „Familia Tradițională”;

-    va asigura comunicarea între părți și organizarea activităților prin persoana domnișoarei Elena-Loredana Cozma, inspector de specialitate în cadrul Biroului Relații cu Societatea Civilă

-    va pune la dispoziție logistica și spațiile Primăriei Municipiului Iași, în limita disponibilităților, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectelor și a evenimentelor conexe.

Art. 4 Prevederi generale și finale

4.1.    Prezentul protocol intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la data de 17 decembrie 2018 putând fi prelungit în cazul apariției oportunității de replicare a evenimentelor prin act adițional la solicitarea oricăreia dintre părți cu acordul celeilalte.

4.2.    Prezentul protocol poate fi modificat și completat prin acte adiționale, încheiate cu acordul și la propunerea părților.

4.3.    Rezilierea protocolului poate fi făcută oricând, la inițiativa oricărei părți, cu condiția notificării în scris a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte.

4.4.    Pe parcursul prezentei cooperări, părțile vor acționa întotdeauna cu bună-credință, sprijinindu-se reciproc în vederea realizării obiectivelor propuse.

4.5.    Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părți.

Municipiul Iași

Primar

Mihai CHIRICA


Asociației „Familia Tradițională”

Președinte-contract mandat dr. Eugen Neculai GAZZI

Direcția Juridică Director Executiv

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și

îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate Mihaela PINTILIE Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Birou Relații cu Societatea Civilă Dorina ȚICU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca


Inspector de specialitate, Biroul Relații cu Societatea Civilă Elena-Loredana COZMA Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentare, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

2