Hotărârea nr. 192/2018

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada 2018-2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada 2018-2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 48394/11.05.2018 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, în perioada 2018-2021, conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Servicului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Societatii Compania de Transport Public Iași; Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 192 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1ANEXA I la HCL nr. 192 din 30 mai 2018

PROTOCOL DE COLABORARE Nr.________/________________

Preambul

Având în vedere:

-    Adresa nr. 37035/16.04.2018, înaintată de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași cu privire la oportunitatea încheierii unui protocol în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada 2018-2020,

-    H.C.L. nr._/_privind încheierea unui protocol cu Universitatea Națională de

Arte „George Enescu” Iași în vederea colaborării, în perioada 2018-2020,

Părțile:

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, 700064, Iași, cod fiscal 4541580, reprezentată de domnul Mihai Chirica, în calitate de Primar,

Și

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, cu sediul în Iași, Strada Cuza Vodă, nr. 29, cod fiscal 4540925, reprezentată de prof. univ. dr. Atena-Elena Simionescu, în calitate de Rector,

denumite în continuare „părți”.

convin să încheie următorul protocol de colaborare, denumit în continuare „protocol”, cuprinzând următoarele clauze

Art. 1. Scopul protocolului

Prezentul protocol se încheie cu scopul de a asigura un cadru unitar de cooperare și conlucrare între Municipiul Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, în perioada 2018-2020.

Art. 2 Obiectivele protocolului

2.1. Cooperarea între Municipiul Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, privind dezvoltarea de direcții strategice de lucru în domeniul designului urban, în perioada 2018-2020, după cum urmează:

1.    Îmbunătățirea identității orașului Iași prin studii realizate asupra situației actuale și chestionare de aflare a principalelor cerințe ale cetățenilor, la care să participe specialiști din primărie și profesori și studenți ai universității;

2.    Promovarea specifică a proiectelor culturale lansate de primărie și care aduc o cotă ridicată de apreciere locală și națională;

3.    Realizarea unor concursuri de idei, care să fie direcționate și coordonate de specialiștii primăriei și cadrele didactice universitare ce pot oferi o multitudine de soluții din care se poate rafina calitatea dorită a ideii aleasă pentru implementare;

4.    Dezvolarea unor direcții clare de pregătire a studenților în relație cu necesitățile de lucru existente în designul urban. Pot fi multiple treseele curriculare viitoare ale universității în compatibilizarea absolventului pe piața muncii;

Art. 3. Responsabilitățile părților

3.1. Obligațiile Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași

-    va promova logo-rile Municipiului Iași în toate materialele tipărite și pe pagina web a proiectului;

-    va promova proiectele culturale lansate de Municipiul Iași;

-    va sprijini proiectele conexe propuse de Municipiul Iași;

-    va va coordona realizarea de studii și chestionare de aflare a principalelor cerințe ale cetățenilor cu privire la îmbunătățirea identității orașului;

-    se va implica în coordonarea, alături de specialiștii Municipiului Iași, concursurilor de idei în domeniul designului urban;

-    va coordona acțiunile de dezvolare a unor direcții clare de pregătire a studenților în relație cu necesitățile de lucru existente în designul urban;

-    își va asigura personalul specializat pentru o bună implementare a activităților propuse.

3.2. Obligațiile Municipiului Iași:

-    va include logo-ul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași pe toate materialele tipărite (invitații, afișe, flyere, mape de presă etc.) în cadrul proiectelor, cât și online pe adresele www.primaria-iasi.ro;

-    va prelua pe pagina de facebook și pe site-ul Primăriei Municipiului Iași materialele realizate de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași în cadrul activităților și evenimentelor organizate;

-    va menționa în comunicatele de presă aferente activităților proiectelor și ale evenimentelor conexe calitatea de partener principal a Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași;

-    va asigura comunicarea între cele două instituții;

-    se va implica în realizarea de studii/proiecte de dezvoltare a designului urban;

-    va realiza concursuri și va coordona concursuri de idei în domeniul designului urban;

-    va pune la dispoziție logistica și spațiile Primăriei Municipiului Iași, în limita disponibilităților, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectelor și a evenimentelor conexe.

Art. 4 Prevederi generale și finale

4.1.    Prezentul protocol intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la data de 17 decembrie 2020 putând fi prelungit în cazul apariției oportunității de replicare a evenimentelor prin act adițional la solicitarea oricăreia dintre părți cu acordul celeilalte.

4.2.    Prezentul protocol poate fi modificat și completat prin acte adiționale, încheiate cu acordul și la propunerea părților.

4.3.    Rezilierea protocolului poate fi făcută oricând, la inițiativa oricărei părți, cu condiția notificării în scris a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte.

4.4.    Pe parcursul prezentei cooperări, părțile vor acționa întotdeauna cu bună-credință, sprijinindu-se reciproc în vederea realizării obiectivelor propuse.

4.5.    Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părți.

Municipiul Iași

Primar

Mihai CHIRICA


Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Rector

Atena-Elena SIMIONESCU

Direcția Juridică Director Executiv

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și

îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate Mihaela PINTILIE Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Birou Relații cu Societatea Civilă Dorina ȚICU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Inspector de specialitate, Biroul Relații cu Societatea Civilă Elena-Loredana COZMA Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentare, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

2