Hotărârea nr. 190/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna iunie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna iunie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 49217/15.05.2018 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna iunie 2018 și încheierea acordurilor de parteneriat aferente, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul luna iunie 2018 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 86.500 lei din: capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 190 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 1 la H.C.L. nr. 190 din 30 mai 2018

Calendarului evenimentelor din luna iunie 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1

Festivalul Industriilor Creative

2018

8 - 10 iunie

Primăria Iași

40.000

2

Târgul Național de eramic tradițională „CUCUTENI - 5000”

29 iunie - 1 iulie

Centrul Județean pentru Conservarea și

Promovarea Culturii Tradiționale Iași

8.000

3

Rocanotherworld

18 - 24 iunie

Primăria Iași

8.500

4

Comemorarea a 77 de ani de la Pogromul de la Iași: 70 de ani de relații diplomatice între România și Statul Israel

iunie

Primăria Iași

10.000

5.

Festivalul de teatru muzică și dans pentru copii ”Înșiră-te Mărgărite”

1 iunie

Primăria Iași

0

6.

Târgul de vară

iunie

Primăria Iași

0

7.

Tabăra de creație populară”Micii meșteri din Copou”- ediția a XI-a

18 - 24 iunie

Asociaia “ART-Meșteșugurile Prutului”

0

8.

Târgul meșterilor populari ”RomânIA Autentică” ediția a II-a

18 - 24 iunie

Primăria Iași

20.000

9.

Târgul Meșteșugarilor ediția a XIX-a

29 iunie-1 iulie

Primăria Iași

0

10

Festivalul Filmelor de Foarte Scurt Metraj

iunie

Institutul Francez Iași

0

Total

86.500

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

3 / 3 la H.C.L. nr. 190 din 30 mai 2018