Hotărârea nr. 19/2018

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Directiei Crese Iasi, incepand cu data de 01.01.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Directiei Crese Iasi, incepand cu data de 01.01.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si

Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 72 /19.01.2018;

Având în vedere Adresa nr .102/17.01.2018 a reprezentantilor salariatilor; Având în vedere Dispozițiile art.11,38 și 40 din Legea cadru nr.153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 311/2017; Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului contractual - familia ocupațională “Administrație”, din aparatul administrativ al Direcției Crese Iași se majorează cu 20% față de nivelul acordat în luna decembrie 2017 stabilit potrivit prevederilor H.C.L. nr. 311/2017, pentru acoperirea sarcinii fiscale care translează de la angajator la angajat conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.2. Salariile de bază pentru funcțiile specifice din familia ocupationala Asistenta Sociala, prevazute in statul de functii al Directiei Crese Iasi si care se regăsesc în anexele la Legea - cadru nr.153/2017, se stabilesc potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) lit.a) din această lege.

Art.3.Începând cu data de 1.01.2018 prevederile H.C.L. nr. 311/2017 încetează sa mai produca efecte.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane; Direcției Crese Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Crese Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 19 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 19 din 30 ianuarie 2018