Hotărârea nr. 189/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Turistica a municipiului Iasi si a zonei metropolitane


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Strategiei de Dezvoltare Turistica a municipiului Iași si a zonei metropolitane

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate 22673/6.03.2018, cu Anexa 1 la referat: Strategia de Dezvoltare Turistica a municipiului Iasi si a zonei metropolitane;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit (a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare Turistica a municipiului Iasi si a zonei metropolitane, identificată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Biroului Cooperare Economica și Turism, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice, structurilor sportive din Municipiul Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Cooperare Economica și Turism, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 189 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 189 din 30 mai 2018