Hotărârea nr. 188/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iasi pentru anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iasi pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabili întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 4109/16.04.2018 intocmit de Directorul general al Politiei Locale Iasi;

Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia de Ordine Publica a Consiliului Local Municipal Iasi ;

Avand in vedere Avizul nr. 53658 din 24.05.2018 intocmit de Comisia Locala de Ordine Publica a Municipiului Iasi privind Planul de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iasi pentru anul 2017 ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu data de 01.01.2011 ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 155/2010 (r) - Legea Politiei Locale ;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru - cadru de organizare si functionare a Politiei Locale ;

Avand in vedere prevederile Ordinului MAI nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului lasi pentru anul 2018, conform Anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, Inspectoratului de Jandarmi Iasi, Politiei Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 188 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 188 din 30 mai 2018