Hotărârea nr. 187/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/17.01.2005 prin care s-a înființat Direcția de Asistență Comunitară Iași, serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.136/2018 prin care s-a aprobat modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași pe anul 2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17/30.01.2018 privind

încetarea finanțării proiectului "Centrului de Zi Prichindel" Iași începând cu data de

30.04.2018;

Având în vedere Dispoziția nr. 1347/2011 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv Luminița Munteanu la Direcția de Asistență Socială;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale - anexa 9;

Având în vedere prevederile art. 65, din Legea nr.53/2003 republicată 2 -Codul Muncii;

Având în vedere prevederile art. 90 alineat 9 din Legea nr.188/1999 republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Anexa 2 din H.G. nr.797/8.11.2017 - Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor care stabilește structura specializată de personal de personal în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială;

Având în vedere Recomandarea din Raportul Serviciului Audit Public Intern nr.100052/16756/16.02.2018 privind eficiența serviciilor sociale;

Având în vedere Recomandarea din Raportul Serviciului Audit Public

Intern nr 100059/19243/2018 cu privire la costurile serviciilor de asistență socială prestate de Cantina de Ajutor Social din cadrul D.A.S.Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.15276/17.05.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași, conform anexelor 1,2,3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba desființarea celor 11 posturi contractuale vacante ale Centrului de Zi Prichindel începând cu data de 01.06.2018 conform dispozițiilor art.65 din Legea nr.53/2003 republicată completată și modificată - Codul Muncii, urmare a încetării finanțării proiectului "Centrului de Zi Prichindel" Iași începând cu data de 30.04.2018, potrivit H.C.L. nr.17/30.01.2018.

Art. 3. Se reorganizeaza Cantia de Ajutor Social începând cu data de 15.06.2018 în vederea reducerii costurilor și eficientizarea activității, prin transformarea acesteia în "Centrul de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie", fără personalitate juridică conform H.G. nr.867/2015, care își va desfășura activitatea cu șase angajați.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directia de Asistenta Sociala, altor institutii interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Asistenta Sociala.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 187 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

4 / 4 la H.C.L. nr. 187 din 30 mai 2018