Hotărârea nr. 184/2018

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iași si consemnat in procesul - verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 25161/13.03.2018;

Având în vedere referatele de specialitate/notele de fundamentare intocmite de directiile si serviciile din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

Având în vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale;

Având în vedere Constitutia Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Legea nr. 481 / 2004, republicata, privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat ;

Având în vedere Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Legea nr. 50 / 1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o

parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta

decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2019, dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 1

I.    Impozitul si taxa    pe    cladiri    - persoane fizice.

II.    Impozitul si taxa    pe    cladiri    - persoane juridice.

III.    1.1.1. Impozitul    si    taxa    pe terenurile amplasate    in    intravilan,

categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane juridice.

III.    1.1.2. Impozitul    si    taxa    pe terenurile amplasate    in    intravilan,

categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane fizice.

III. 1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -persoane juridice/persoane fizice.

III.    2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice.

IV.    Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice.

V.    Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice.

VI.    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate -persoane juridice/persoane fizice.

VII.    Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor

destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane juridice/persoane fizice.

VIII.

Sanctiuni - limitele persoanelor fizice.

minime

si

maxime ale

amenzilor

in cazul

IX.

Sanctiuni - limitele persoanelor juridice.

minime

si

maxime ale

amenzilor

in cazul

X.

Scutiri sau reduceri

de la

plata impozitului/taxei pe

cladiri, a

impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin.

(2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

XI. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

XII. Criterii de incadrare a cladirilor situate in intravilan in categoria cladirilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

XIII. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Anexa nr. 2 - Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala

Anexa nr. 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice -taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4

4.1.1. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate, activitati agrement, activitati economice

4.1.2. Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.

4.2. Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori

Anexa nr. 5

5.1.    Taxe speciale - Direcția Locala de Evidenta a Persoanelor.

5.2.    Taxe locale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

Anexa nr. 6

Taxe speciale - Serviciul Asociatii Proprietari

Anexa nr. 7

Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 8

Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 9, 10, 11

Taxe locale - Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu,

Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

Anexa nr. 12

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni,- Secretariat Tehnic

Anexa nr. 13

Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 14

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj/ajutor social sau in cazul unei calamitati naturale.

Anexa nr. 15

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri conform prevederilor art. 456, alin. (2), lit. m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarilre ulterioare, si in Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Anexa nr. 16

Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe

clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin.

(2) si art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr. 17

Taxe speciale de salubrizare

Anexa nr. 18 Taxe speciale pentru autorizarea amplasarii mijloacelor publicitare in Municipiului Iasi

Anexa nr. 19 Taxe speciala pentru promovarea turismului in Municipiul lasi

Art. 2: (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,

impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019.

(2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol.

(3)    Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019.

(4)    Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.

Art. 3: (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in

intravilan, se majoreaza,astfel:

- cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;

- cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;

- cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00,

punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite.

(2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole,

situate in intravilan, se majoreaza, astfel:

-cu 250%, pentru punctajul final de 50,00;

-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00,

punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite.

(3) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi.

(4) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII si/sau XIII din Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local

pentru anul 2019, dupa caz.

(5) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Art. 4: Anexele 1 - 19 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi modificat prin acte normative.

Art. 6: Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2018, pana la limita maxima de 40 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.

Art. 7: (1) Organul fiscal renunța la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice și nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Art. 8: Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Iasi, lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local Iasi (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este:

-pentru persoane fizice = 5 000 lei

-pentru persoane juridice = 10 000 lei.

Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

Art. 9: Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2019

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale ; Serviciilor interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 184 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

9

9 / 9 la H.C.L. nr. 184 din 30 mai 2018