Hotărârea nr. 183/2018

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Amendamentele formulate si aprobate in plenul sedintei de Consiliul Local al Municipiului Iasi, inregistrate sub nr. 54576/29.05.2018, 54178/25.05.2018, 52263/22.05.2018 si consemnate in procesul - verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 39145/19.04.2018 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale,

actualizată;

Având în vedere Legea nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pentru anul

2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 -activitate proprie) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

37.02.01 Donatii si sponsorizari

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

la cheltuieli cu suma de

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

65.02.57 Invatamant - asistenta sociala

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

+ 203,14 mii lei

+ 13,54 mii lei

+ 189,60 mii lei


+ 203,14 mii lei

+ 5,04 mii lei + 8,50 mii lei

+ 100,00 mii lei + 40,00 mii lei + 49,60 mii lei


1.2 Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, astfel:

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital    - 200,00 mii lei

84.02.58 Transporturi- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020    + 200,00 mii lei

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 1.305,15 mii lei, conform Anexei nr.3

(Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 1.305,15 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 1.305,15 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018), Anexei nr. 5 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 183 din 30 mai 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 183 din 30 mai 2018