Hotărârea nr. 182/2018

HOTĂRÂRE privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2018, înregistrat sub nr. 37695/17.04.2018, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru

anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge Proiectul de hotarare privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2018.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 182 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

13

Împotrivă

8

Abțineri

4

2 / 2 la H.C.L. nr. 182 din 30 mai 2018