Hotărârea nr. 177/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea nr. 177/24.06.2016 (privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Iași) si nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea constituirii Comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu), cu modificarile si completarile ulterioare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea nr. 177/24.06.2016 (privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului

local al municipiului Iași) si nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea constituirii Comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu), cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Istrate Dumitru Marcel inregistrata la Organizatia Judeteana a Partidului Social Democrat sub nr. 2045/04.05.2018;

Având în vedere adresa Organizatiei Județene a Partidului Social Democrat inregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 44281/04.05.2018 prin care sa confirmat apartenenta politică a membrului supleant în persoana domnului Gavriil Mihai Liviu;

Avand in vedere Amendamentul inregistrat sub nr. 54803 din 29 mai 2018, formulat si aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor

locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 177/24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Iași, cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2017 privind aprobarea constituirii Comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează și modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 177/24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Iași, cu modificările si completările ulterioare astfel :

- Se desemneaza domnul consilier local Gavril Mihai Liviu in locul domnului Istrate Marcel Dumitru in Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte.

- Se desemneaza domnul consilier local Gavril Mihai Liviu in locul domnului Istrate Marcel Dumitru in Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura.

Art. 2. Se completează și modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 177/24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Iași, cu modificările si completările ulterioare astfel :

- Se inlocuieste domnul consilier local Radu Botez cu domnul consilier local Iordan Vintila in Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism.

- Se inlocuieste domnul consilier local Iordan Vintila cu domnul consilier local Radu Botez in Comisia Economico - Financiara.

Art. 3. Se completează si modifica corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2017 privind aprobarea constituirii Comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu astfel :

- Se desemneaza domnul consilier local Gavril Mihai Liviu in locul domnului Istrate Marcel Dumitru in Comisia pentru Desfasurarea Procedurilor de Negociere a Redeventelor, a Valorii Superficiei sau a Valorii Servitutii de Trecere si a Procedurilor pentru Licitatiile Publice in Vederea Concesionarii Bunurilor

Imobile -Proprietate a Municipiului Iași.

- Se desemneaza domnul consilier local Gavril Mihai Liviu in locul domnului Istrate Marcel Dumitru in Comisia pentru Vanzarea Bunurilor Imobile -Proprietate a Municipiului Iasi.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane, Organizatiei Județene Iași a Partidului Social Democrat, domnului Gavril Mihai Liviu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 177 din 30 mai 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 177 din 30 mai 2018