Hotărârea nr. 176/2018

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Istrate Dumitru Marcel inregistrata la Organizatia Judeteana a Partidului Social Democrat sub nr. 2045/04.05.2018;

Având în vedere adresa Organizatiei Județene a Partidului Social Democrat inregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 44281/04.05.2018 prin care sa confirmat apartenenta politică a membrului supleant în persoana domnului Gavriil Mihai Liviu;

Avand in vedere Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 30 mai 2018;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor

locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Gavril Mihai Liviu în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane, Organizatiei Județene Iași a Partidului Social Democrat, domnului Gavril Mihai Liviu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 176 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 176 din 30 mai 2018