Hotărârea nr. 175/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/24.06.2016, privind alegerea comisiei de validare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/24.06.2016, privind alegerea comisiei de validare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Istrate Dumitru Marcel inregistrata la Organizatia Judeteana a Partidului Social Democrat sub nr. 2045/04.05.2018

Având în vedere dispozitiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor

locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 172/24.06.2016, privind alegerea Comisiei de validare, modificata si completata cu prin Hotararea Consiliului Local nr. 407/2016 si 308/2017 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 172/24.06.2016, privind alegerea Comisiei de validare, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul numirii in calitate de membru al Comisiei de validare a domnului consilier local Aur Marius Catalin.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane, Organizatiei Județene Iași a Partidului Social Democrat, domnului Aur Marius Catalin și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 175 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 175 din 30 mai 2018