Hotărârea nr. 174/2018

HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Istrate Dumitru Marcel si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Istrate Dumitru Marcel si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Istrate Dumitru Marcel inregistrata la Organizatia Judeteană a Partidului Social Democrat sub nr. 2045/04.05.2018;

Având în vedere adresa Organizatiei Județene a Partidului Social Democrat inregistrata la Primaria Municipiului Iași sub nr. 44281/04.05.2018 ;

Având în vedere referatul constatator prin care se propune să se ia act și să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Istrate Dumitru Marcel, precum și declararea ca vacant locul acestuia de consilier local, indeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. ,, a ” si art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin H.C.L. nr. 178/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Istrate Dumitru Marcel, ca urmare a demisiei acestuia.

Art. 2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Istrate Dumitru Marcel în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Organizației Județene a Partidului Social Democrat, Domnului Istrate Dumitru Marcel și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 174 din 30 mai 2018

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 174 din 30 mai 2018