Hotărârea nr. 173/2018

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Adrian Florin Boca, in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, pentru sedinta ordinara din data de 30 mai 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Adrian Florin Boca, in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași, pentru sedinta ordinara din data de 30

mai 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Adrian Florin Boca, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor

locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art . 35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Adrian Florin Boca, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru sedinta ordinara din data de 30 mai

2018.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizate la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Tautu Iuliana Daniela Contrasemneaza pentru legalitate, Consilier local, Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Nedelcu Vlad Nicolae Consilier local,

Crucianu Bogdan Teodor Consilier local,

Nr. 173 din 30 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

14

Împotrivă

10

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 173 din 30 mai 2018