Hotărârea nr. 172/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 62, NUMAR CADASTRAL 154882, intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 62, NUMAR CADASTRAL 154882, Intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4330 din 14.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 10730 din 04.04.2018 prin care JUDETUL IASI - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA VASILE LUPU NR. 62, NUMAR CADASTRAL 154882, intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 842 din 13.04.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.05.2018 ;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 77 din 18.04.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 50269 din 16.05.2018

intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței

nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării

Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 62, NUMAR CADASTRAL 154882, Intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA .

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 28.321,00 mp, domeniu public al Judetului Iasi, drept de administrare pentru SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA IASI, Hotararea nr. 248 din 26.10.2016 emis de Consiliul Judetean Iasi, act de dezmembrare nr. 475 din 12.03.2010;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max este conform RLU, regim de inaltime P+10E;

•    POT max = 20,56 %;

•    CUT max = 0,84 mp.ADC/mp.teren;

Aliniamentul in partea de Nord a terenului la minim 5,00 m fata de

limita proprietatii;

Aliniamentul in partea de Sud a terenului la minim 5,00 m fata de

limita proprietatii;

Aliniamentul in partea de Est a terenului la minim 5,00 m fata de

limita proprietatii;

Aliniamentul in partea de Vest a terenului la minim 5,00 m fata de

limita proprietatii;.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA .

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; JUDEȚUL IASI - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 172 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Ghizdovat Vlad nu participa la vot.

4 / 4 la H.C.L. nr. 172 din 18 mai 2018