Hotărârea nr. 171/2018

HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Iași în AGA, la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Iași în AGA, la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 49212/15.05.2018 întocmit de Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice prin care se propune mandatarea reprezentantilor Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Actionarilor la intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate sau in portofoliu, sa numească administratorii, sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor incheia cu administratorii selectati;

Având în vedere dispozitiile art.3 pct.2 lit a și f precum și art.29, alin.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.1, lit.b, Anexa 1b precum și art .44 alin 9 lit.b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu, să numească administratorii desemnați de către Comisia de selecție.

Art. 2 Se mandatează reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor incheia cu administratorii selectati.

Art. 3. Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu vor îndeplini atribuții și competențe conform actelor normative specifice în vigoare și actelor constitutive.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Audit Public Intern și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Juridica - Biroul Guvernanță Corporativă; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare, Serviciul Audit Public Intern.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Mihail Pintilei

Consilier local,

Nr. 171 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 171 din 18 mai 2018