Hotărârea nr. 170/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, iqntocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, iqntocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4285 din 07.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 30320 din 26.03.2018 prin care DIRECTIA TEHNICA SI INVESTIȚII - MUNICIPIUL IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, intocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 826 din 12.03.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 16.04.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 71 din 18.04.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 37496 din 16.04.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, intocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 25.800,0 mp, aflat in domeniul privat al Municipiului Iasi, conform HCL 414/29.09.2009, intabulare cu drept de proprietate;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 15,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime S+P+3E +M;

•    POT max = 35 %;

•    CUT max = 2,16 mp.ADC/mp.teren;

Aliniamentul frontal propus fata de strada Gradinari este de 10,0 m fata de axul drumului;

Aliniamentul fata de limita de proprietate est (teren aflat in proprietatea Consiliului Local Iasi) este de 5,0 m ;

Aliniamentul fata de limita de proprietate vest (strada Gradinari)

este de 5,0 m;

Aliniamentul fata de limita de proprietate nord (teren aflat in proprietatea Consiliului Local Iasi) este de 5,0 m ;

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art .2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru modificare PUZ aprobat prin HCL 88/2016 in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 170 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 170 din 18 mai 2018