Hotărârea nr. 17/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. 533/15.12.2017, în sensul încetării finanţării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi începând cu data de 30.04.2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării H.C.L. 533/15.12.2017, în sensul încetării finanțării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iași începând cu data de 30.04.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 90/2017 - privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.1617 /19.01.2018 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 121/2017 privind finanțarea proiectului "Centrul de Zi Prichindel";

Având în vedere prevederile H.C.J. nr. 33/2009 prin care s-a aprobat transferul serviciului social "Centrul de Zi Prichindel",

Având în vedere H.C.L. nr. 533/15.12.2017 privind aprobarea încetării

finanțării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iași, începând cu luna ianuarie 2018;

Având în vedere Adresa Direcției de Asistență Comunitară Iași nr. 520/10.01.2018 înregistrată cu nr. 865/10.01.2018 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași privind notificarea de a proceda la preluarea centrului cu tot ce presupune acesta, structură de personal, lista cu beneficiari și mijloacele fixe în data de 15.01.2018, ora 10,00 la sediul "Centrului de Zi Prichindel" din Iași, str.Plăeșilor nr.9, urmare a aprobării prin H.C.L.nr. 533/15.12.2017 a încetării finanțării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" începând cu luna ianuarie 2018;

Având în vedere Adresa Direcției de Asistență Comunitară Iași nr. 521/10.01.2018 înregistrată cu nr. 867/10.01.2018 la Consiliul Județean Iași privind notificarea de a proceda la preluarea centrului cu tot ce presupune acesta, structură de personal, lista cu beneficiari și mijloacele fixe în data de 15.01.2018, ora 10,00 la sediul "Centrului de Zi Prichindel" din Iași, str. Plăeșilor nr. 9, urmare a aprobării prin H.C.L.nr. 533/15.12.2017 a încetării finanțării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" începând cu luna ianuarie 2018 ;

Având în vedere Adresa Consiliului Județean nr. 867/12.01.2018 prin care se menționează că nu doresc preluarea serviciului social "Centrul de Zi Prichindel", ci numai a bunurilor care fac obiectul Contractului de comodat nr. 3529/2352/30.01.2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 533/15.12.2017, în sensul încetării finanțării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iași, începând cu data de 30.04.2018.

Art. 2. Începând cu aceeași dată încetează efectele protocolului nr. 3530/2353/30.01.2009, încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcția de Asistență Comunitară Iași prezentat în anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare precum și a contractului de comodat nr. 3529/30.01.2009, prezentat în anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Începând cu data de 30.04.2018, se aprobă transferarea serviciului social, respectiv a structurii de personal de la Direcția de Asistență Comunitară Iași la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii republicat, potrivit protocolului nr. 3530/2353/30.01.2009.

Art. 4. Începând cu data de 30.04.2018, se aprobă transferul bunurilor (clădire, teren, mijloace fixe și obiecte de inventar) Centrului de zi Prichindel către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, conform contractului de comodat prezentat în anexa nr.2.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași, D.G.A.S.P.C. Iași, Direcției de Asistență Comunitară, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Consiliulul Județean Iași, D.G.A.S.P.C. Iași, Direcția de Asistență Comunitară, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 17 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 17 din 30 ianuarie 2018