Hotărârea nr. 169/2018

HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.05.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 467 din 29 noiembrie 2017 privind numirea administratorilor provizorii la S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarului Unic al S.C.

ECOPIAȚA S.A. Iași nr. 45/15.12.2017;

Având în vedere referatul întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 39220/19.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 64A1, aliniatele (3), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art. 792 -art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași până la data numirii administratorilor propuși ca urmare a încheierii Procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni începând cu data de 27.04.2018.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii.

Art. 3. Actul constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării

Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează dl. consilier juridic Colin Mugur Gabriel să reprezinte Municipiul lași și S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, S.C. ECOPIAȚA S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiata S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Mihail Pintilei    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 169 din 18 mai 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 169 din 18 mai 2018